Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych na płaszczyźnie prawa administracyjnego.

więcej

Autorzy: Małgorzata Stahl (red. naukowy), Michał Kasiński (red. naukowy), Katarzyna Wlaźlak (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 sierpnia 2015 r.
Kod: KAM-2655:W01D01;Z01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów | str. 15

Małgorzata Stahl
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym zagadnienia wprowadzające | str. 19

Część I
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych - zagadnienia ogólne | str. 29

Iwona Niżnik-Dobosz
Determinanty sprawiedliwości w prawie administracyjnym | str. 31

Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński
Doktrynalne i konstytucyjne podstawy sprawiedliwości pomocy społecznej | str. 50

Piotr Dobosz
Sprawiedliwość międzypokoleniowa w prawie administracyjnym | str. 80

Jerzy Korczak
Pozyskiwanie i umacnianie zaufania do władz publicznych przez współadministrowanie | str. 98

Hanna Walczak, Paweł Witkowski
Instrumenty prawne gwarantujące sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym - zagadnienia wybrane | str. 115

Marcin Kamiński
Konstrukcja pojęciowa praw (słusznie) nabytych a zasada ochrony zaufania do państwa i prawa w teorii prawa administracyjnego oraz orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP | str. 128

Artur K. Modrzejewski
Wpływ prawotwórczej działalności Trybunału Konstytucyjnego na funkcjonowanie administracji publicznej a zaufanie do władz publicznych | str. 155

Andrzej Nałęcz
Zasada ochrony zaufania a stanowienie i stosowanie prawa administracyjnego | str. 167

Mariusz Kotulski
Sprawiedliwość i zaufanie do organów władzy publicznej a jednolitość orzecznictwa sądowoadministracyjnego | str. 176

Krystyna Wojtczak, Marcin Princ
Instytucja przyrzeczenia administracyjnego a zwiększenie zaufania do działalności władz publicznych | str. 189

Joanna Lemańska
Kilka uwag o aktualności triady Bernatzika | str. 207

Anna Ostrowska
Ochrona oczekiwań w prawie publicznym | str. 222

Łukasz Prus
Zasada ogólna ochrony uzasadnionych oczekiwań jednostki w prawie administracyjnym Unii Europejskiej | str. 247

Agnieszka Jaworowicz-Rudolf
Przewidywalność działań administracji jako warunek zaufania do władz publicznych | str. 259

Przemysław Zdyb
Instytucja uznania administracyjnego w kontekście zaufania obywateli do organów administracji publicznej | str. 274

Jerzy Parchomiuk
Ochrona zaufania w relacjach horyzontalnych w prawie administracyjnym | str. 288

Barbara Jaworska-Dębska
Zaufanie publiczne w samorządzie terytorialnym | str. 316

Paweł Romaniuk
Istota partycypacji obywatelskiej w samorządzie terytorialnym elementem zarządzania i budowy zaufania do instytucji publicznych | str. 341

Marek Lewicki
Wejście w życie aktów prawa miejscowego w kontekście zasady zaufania do władz publicznych - zagadnienia wybrane na tle art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych | str. 354

Justyna Mielczarek
Otwarty katalog aktów prawa wewnętrznego a zasada zaufania do władz publicznych | str. 372

Maria Jędrzejczak, Lucyna Staniszewska
Pewność prawa a realizacja zasady zaufania do organów władzy publicznej | str. 383

Ewa Kotecka
Zasada subsydiarności jako przejaw sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych | str. 395

Część II
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji | str. 409

Przemysław Kledzik
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w aspekcie zasad ogólnych postępowania administracyjnego | str. 411

Jacek Jaśkiewicz
O normatywności art. 8 k.p.a. | str. 423

Maria Grzymisławska-Cybulska
Istota i znaczenie obowiązku prowadzenia postępowania administracyjnego w sposób budzący zaufanie do organów władzy publicznej | str. 433

Magdalena Sieniuć
Rozstrzyganie sprawy administracyjnej na korzyść strony a zaufanie jednostki do organów władzy publicznej | str. 447

Jarosław Szatkowski
Sprawiedliwość i zaufanie do władzy publicznej na etapie wszczęcia postępowania administracyjnego | str. 458

Anna Haładyj
Instytucja podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a zaufanie do władz publicznych | str. 474

Maciej P. Gapski
Brak lub błędne pouczenie co do terminu zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym ogólnym oraz podatkowym | str. 491

Lidia Klat-Wertelecka
Zasada pogłębiania zaufania do władzy publicznej w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym | str. 505

Przemysław Ostojski
Zaufanie do organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 522

Arkadiusz Cudak
Wady regulacji prawnych dotyczących właściwości organu wykonawczego gminy w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych | str. 531

Łukasz Krakowski
Zasada zaufania do władzy publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego | str. 550

Łukasz Dubiński
Uzasadnienie decyzji administracyjnej dyskwalifikującej dowody strony postępowania | str. 568

Marta Kopacz
Sytuacja prawna adresata decyzji dotkniętej wadą nieważności | str. 582

Jakub Rzymowski
Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej a zaufanie uczestników postępowania do władz publicznych | str. 597

Część III
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w sferze finansowej i gospodarczej | str. 607

Rafał Sura
Zaufanie do podmiotów administracji finansowej w dobie kryzysu | str. 609

Eliza Kosieradzka
Komisja Nadzoru Finansowego jako instytucja zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i zaufania do systemu bankowego w Polsce | str. 622

Daniel Nowicki, Sławomir Peszkowski
Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego jako publicznoprawna forma ochrony zaufania na rynku finansowym | str. 636

Agnieszka Żywicka
Kontrola działalności gospodarczej a zaufanie przedsiębiorców do organów administracji publicznej. Uwagi na tle rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej | str. 650

Stefan Babiarz
Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą - konsekwencje podatkowe w kontekście zasady sprawiedliwości | str. 664

Katarzyna Święch-Kujawska
Zasada sprawiedliwości podatkowej a udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych | str. 676

Część IV
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w ochronie środowiska i w programowaniu rozwoju | str. 689

Piotr Korzeniowski
Sprawiedliwość ekologiczna w prawnej regulacji korzystania z zasobów środowiska | str. 691

Renata Lewicka, Joanna Wyporska-Frankiewicz
Zaufanie do legalności działań podjętych na podstawie decyzji - uwagi na tle art. 325 p.o.ś. | str. 709

Marcin Szewczak
Zaufanie do władz samorządowych w procesie programowania polityki rozwoju | str. 723

Katarzyna Wlaźlak
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w procedurze wyboru projektów w ramach wdrażania regionalnych programów operacyjnych | str. 738

Ewa Cisowska-Sakrajda
Wymierzanie sprawiedliwości przez sądy administracyjne w sprawach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich | str. 752

Część V
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w sferze pomocy społecznej i w ochronie zdrowia | str. 773

Ryszarda Michalska-Badziak
Zasada zaufania obywateli do działań organów pomocy społecznej | str. 775

Dominika Cendrowicz, Anna Szałkiewicz
Interwencja kryzysowa jako zadanie publiczne służące umacnianiu poczucia sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych | str. 788

Ewa Olejniczak-Szałowska
Zaufanie do państwa i ochrona praw nabytych w kontekście ochrony praw osób niepełnosprawnych (refleksje na tle nowelizacji z dnia 23 października 2013 r. ustawy - Prawo o ruchu drogowym) | str. 802

Michał Chmielnicki
Zadania publiczne wykonywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej jako przykład realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej | str. 821

Paulina Ilnicka-Jordan
Realizacja praw pacjenta z punktu widzenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz bezpieczeństwa prawnego obywateli | str. 833

Agnieszka Kalinowska-Sługocka
Zaufanie do władz publicznych na przykładzie zapewnienia bezpieczeństwa produktów spożywczych i leczniczych | str. 852

Część VI
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w innych wybranych obszarach materialnego prawa administracyjnego | str. 869

Danuta Kurzyna-Chmiel
Prawne regulacje dostępności oświaty w kontekście zasady sprawiedliwości społecznej oraz ich wpływ na poziom zaufania jednostki do władz publicznych | str. 871

Maria Karcz-Kaczmarek
Zaufanie do organów władzy publicznej w procedurze prowadzenia gminnej ewidencji zabytków | str. 886

Rafał Budzisz
Działalność straży gminnych (miejskich) a zaufanie mieszkańców do władz samorządowych gminy | str. 900

Dominik J. Kościuk
Naruszenie zasady zaufania do władz publicznych w sprawach dotyczących ustalania warunków zabudowy | str. 914

Paweł Dańczak
Legalność i praworządność a sprawiedliwość w stanowieniu aktów prawnych przez szkoły wyższe na tle ustalania kryteriów przyznawania świadczeń stypendialnych | str. 925

Łukasz Kamiński
Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu administracyjnoprawnego ograniczenia prawa własności nieruchomości w świetle sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych | str. 936

Michał Kasiński
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych - refleksje końcowe | str. 947

Wybrana literatura | str. 961

Ukryj

Opis:

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych na płaszczyźnie prawa administracyjnego. Wnikliwe i interesujące analizy prawne oraz postulaty de lege ferenda przedstawione zostały na tle bogatej i różnorodnej problematyki w odniesieniu zarówno do zagadnień ogólnych sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych, w tym w aspekcie interdyscyplinarnym (w części również prawnoporownawczym), do postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, jak i do wielu obszarów materialnego prawa administracyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8257-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1004
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2655:W01D01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów