Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2015

Wyczerpujące omówienie najnowszych zmian w prawie karnym procesowym wprowadzonych tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego, obowiązujących od 1 lipca 2015 r.

więcej

Autorzy: Krzysztof Dąbkiewicz,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  20 sierpnia 2015 r.
z uwzględnieniem ustawy z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 1185), która weszła w życie 1 września 2015 r.
oraz ustawy z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1186), która weszła w życie 17 września 2015 r.

Kod: KAM-2789:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 21

Wstęp | str. 25

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) | str. 27

DZIAŁ I
PRZEPISY WSTĘPNE | str. 29


Art. 2. [Cele kodeksu] | str. 29
Art. 5. [Zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo] | str. 35
Art. 14. [Zasada skargowości] | str. 43
Art. 15. [Podległość procesowa Policji i innych organów sądowi i prokuratorowi] | str. 49
Art. 23a. [Mediacja: cel, termin, mediator, sprawozdanie] | str. 50
Art. 23b. [Organ właściwy do rozstrzygnięcia wniosku pokrzywdzonego o umorzenie postępowania] | str. 60

DZIAŁ II
SĄD | str. 62


Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str. 62

Art. 28. [Rozprawa główna - skład sądu] | str. 62
Art. 30. [Skład sądu na posiedzeniu] | str. 63

Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str. 65

Art. 44. [Wyłączenie referendarza sądowego i ławników] | str. 65

DZIAŁ III
STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY | str. 66


Rozdział 4. Pokrzywdzony | str. 66

Art. 49. [Definicja pokrzywdzonego] | str. 66
Art. 49a. [Termin do złożenia wniosku] | str. 67
Art. 52. [Śmierć pokrzywdzonego] | str. 69

Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str. 70

Art. 54. [Uprawnienia pokrzywdzonego w razie cofnięcia aktu oskarżenia] | str. 70
Art. 55. [Subsydiarny oskarżyciel posiłkowy] | str. 72
Art. 56. [Ograniczenie udziału oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu] | str. 74
Art. 56a. [Doręczenie orzeczenia wraz z tłumaczeniem oskarżycielowi posiłkowemu podlegającego zaskarżeniu lub kończącego postępowanie] | str. 74
Art. 57. [Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia] | str. 75
Art. 58. [Śmierć oskarżyciela posiłkowego] | str. 76

Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str. 77

Art. 60. [Uprawnienia pokrzywdzonego] | str. 77
Art. 60a. [Doręczenie orzeczenia wraz z tłumaczeniem oskarżycielowi prywatnemu] | str. 78
Art. 61. [Śmierć oskarżyciela prywatnego] | str. 79

Rozdział 8. Oskarżony | str. 79

Art. 75. [Obowiązek oskarżonego zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu] | str. 79
Art. 78. [Obrońca z urzędu w postępowaniu przygotowawczym] | str. 82
Art. 79. [Obrona obligatoryjna] | str. 93
Art. 80. [Obrona obligatoryjna przed sądem okręgowym] | str. 119
Art. 80a. [Wyznaczenie na wniosek oskarżonego obrońcy z urzędu] | str. 121
Art. 81. [Wyznaczenie obrońcy z urzędu] | str. 133
Art. 81a. [Lista obrońców z urzędu] | str. 136

Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str. 138

Art. 82. [Radca prawny jako obrońca oskarżonego] | str. 138
Art. 84. [Zakres udziału obrońcy] | str. 142
Art. 87a. [Pełnomocnik z urzędu] | str. 143
Art. 88. [Podmioty uprawnione do występowania w roli pełnomocnika] | str. 148

DZIAŁ IV
CZYNNOŚCI PROCESOWE | str. 150


Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str. 150

Art. 93a. [Uprawnienia referendarzy sądowych] | str. 150
Art. 95. [Orzekanie na posiedzeniu] | str. 161
Art. 95a. [Orzekanie w związku z kontrawencjonalizacją] | str. 161
Art. 95b. [Wyłączenie oraz jawność posiedzeń] | str. 162
Art. 97. [Czynności sprawdzające] | str. 164
Art. 100. [Orzeczenia i zarządzenia - ogłaszanie, doręczanie, pouczanie] | str. 165
Art. 107. [Nadanie klauzuli wykonalności] | str. 167

Rozdział 12. Narada i głosowanie | str. 169

Art. 110. [Przedmiot narady i głosowania] | str. 169

Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str. 169

Art. 117a. [Wielu obrońców, pełnomocników] | str. 169
Art. 120. [Uprawnienia referendarza sądowego] | str. 170

Rozdział 14. Terminy | str. 170

Art. 127a. [Zawieszenie terminu dokonania czynności procesowej] | str. 170
Art. 127b. [Sposób obliczania okresów tygodnia, miesiąca, roku] | str. 177
Art. 127c. [Dzień trwania środka przymusu skutkującego pozbawieniem wolności] | str. 177

Rozdział 15. Doręczenia | str. 177

Art. 132. [Doręczenie do rąk adresata, dorosłego domownika, za pomocą faksu] | str. 177
Art. 133. [Doręczenie zastępcze] | str. 181
Art. 139. [Uznanie pisma za doręczone] | str. 183

Rozdział 16.Protokoły | str. 184

Art. 143. [Czynności protokołowane] | str. 184
Art. 144. [Protokolant] | str. 186
Art. 148. [Elementy protokołu] | str. 188

Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str. 190

Art. 156. [Przeglądanie akt sprawy, czynienie odpisów i kserokopii] | str. 190
Art. 156a. [Udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego] | str. 203
Art. 157. [Wydanie odpisu orzeczenia] | str. 204
Art. 159. [Udostępnienie akt - zażalenie] | str. 205

Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str. 205

Art. 162. [Obowiązki i prawa stron] | str. 205
Art. 163. [Powszechny obowiązek przedstawienia dokumentów] | str. 205
Art. 164. [Odtworzenie akt - dowody] | str. 206

DZIAŁ V
DOWODY | str. 207


Rozdział 19. Przepisy ogólne | str. 207

Art. 167. [Inicjatywa dowodowa] | str. 207
Art. 168a. [Wykorzystanie dowodu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego] | str. 234
Art. 171. [Zasady przeprowadzania przesłuchania] | str. 245

Rozdział 21. Świadkowie | str. 247

Art. 178. [Tajemnica obrończa, tajemnica spowiedzi] | str. 247
Art. 178a. [Zakaz przesłuchania mediatora] | str. 247
Art. 180. [Klauzula tajności "zastrzeżone" lub "poufne"] | str. 249
Art. 191. [Rozpoczęcie przesłuchania świadka] | str. 252

Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści | str. 253

Art. 197. [Anonimizacja danych adresowych biegłego] | str. 253
Art. 202. [Obligatoryjne elementy opinii biegłego] | str. 254
Art. 203. [Obserwacja w zakładzie leczniczym, przesłanka, organ, termin] | str. 255
Art. 204. [Udział tłumacza] | str. 256

Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str. 257

Art. 209. [Otwarcie zwłok] | str. 257

Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego | str. 258

Art. 213. [Źródła dochodu oskarżonego] | str. 258

Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie | str. 260

Art. 217. [Zatrzymanie rzeczy] | str. 260
Art. 231. [Złożenie rzeczy do depozytu - uprawnienia referendarza sądowego] | str. 261
Art. 232. [Sprzedaż rzeczy] | str. 261
Art. 232a. [Przechowywanie przedmiotów niebezpiecznych] | str. 262
Art. 235. [Uprawnienia sądu i referendarza sądowego] | str. 263
Art. 236. [Zażalenie] | str. 264

DZIAŁ VI
ŚRODKI PRZYMUSU | str. 265


Rozdział 27. Zatrzymanie | str. 265

Art. 244. [Zatrzymanie policyjne, pouczenie, protokół] | str. 265
Art. 245. [Prawa zatrzymanego] | str. 267
Art. 247. [Zatrzymanie osoby podejrzanej] | str. 269

Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str. 274

Art. 249. [Udział w posiedzeniu dotyczącym przedłużenia tymczasowego aresztowania] | str. 274
Art. 249a. [Podstawa dowodowa orzeczenia] | str. 277
Art. 250. [Właściwość organów] | str. 278
Art. 251. [Uzasadnienie postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego] | str. 284
Art. 252. [Zażalenie] | str. 291
Art. 253. [Uchylenie lub zmiana środka zapobiegawczego] | str. 292
Art. 254. [Wniosek o uchylenie lub zmianę] | str. 293
Art. 257. [Ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania] | str. 294
Art. 258. [Podstawy szczególne stosowania środków zapobiegawczych] | str. 295
Art. 259. [Ograniczenia stosowania tymczasowego aresztowania] | str. 298
Art. 260. [Wykonywanie tymczasowego aresztowania w zakładzie leczniczym] | str. 299
Art. 261. [Obowiązek informacyjny] | str. 301
Art. 263. [Negatywna podstawa tymczasowego aresztowania] | str. 302
Art. 264. [Tymczasowe aresztowanie - środki zabezpieczające] | str. 305
Art. 268. [Częściowy przepadek sumy poręczenia] | str. 307
Art. 275. [Dozór policji - obowiązki] | str. 308
Art. 275a. [Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego] | str. 309

Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 310

Art. 279. [Sądowa kontrola zatrzymania osoby ściganej listem gończym] | str. 310

Rozdział 31. Kary porządkowe | str. 314

Art. 285. [Kara pieniężna, zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie] | str. 314

Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str. 315

Art. 291. [Podstawy zabezpieczenia majątkowego] | str. 315
Art. 292. [Sposób wykonania zabezpieczenia] | str. 316
Art. 293. [Właściwość organów, zakres i sposób zabezpieczenia] | str. 317
Art. 294. [Czas trwania zabezpieczenia] | str. 319

DZIAŁ VII
POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE | str. 320


Rozdział 33. Przepisy ogólne | str. 320

Art. 297. [Cele postępowania przygotowawczego] | str. 320
Art. 299a. [Obecność osoby trzeciej, zawiadomienie o sposobie zakończenia sprawy] | str. 327
Art. 300. [Podejrzany - obowiązek pouczenia] | str. 328

Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str. 331

Art. 304. [Wszczęcie śledztwa] | str. 331

Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str. 332

Art. 311. [Organy prowadzące śledztwo] | str. 332
Art. 312. [Inne organy uprawnione] | str. 335
Art. 313. [Postanowienie o przedstawieniu zarzutów] | str. 335

Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str. 336

Art. 321. [Zamknięcie śledztwa, zaznajomienie z materiałami] | str. 336
Art. 323. [Wniosek o orzeczenie przepadku] | str. 347
Art. 324. [Umorzenie w przypadku niepoczytalności sprawcy] | str. 348

Rozdział 36a. Dochodzenie | str. 349

Art. 325a. [Dochodzenie - organy prowadzące] | str. 349
Art. 325b. [Przesłanki dochodzenia] | str. 350
Art. 325d. [Delegacja ustawowa] | str. 351
Art. 325e. [Wniosek o podanie ustnych powodów rozstrzygnięcia] | str. 351
Art. 325i. [Termin dochodzenia] | str. 353

Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 355

Art. 330. [Subsydiarny akt oskarżenia - tryb postępowania] | str. 355

Rozdział 39. Akt oskarżenia| str. 356

Art. 332. [Treść aktu oskarżenia] | str. 356
Art. 333. [Elementy i załączniki aktu oskarżenia] | str. 360
Art. 334. [Materiały przekazywane wraz z aktem oskarżenia] | str. 366
Art. 335. [Skazanie bez rozprawy - wniosek] | str. 370
Art. 336. [Warunkowe umorzenie postępowania - wniosek] | str. 379

DZIAŁ VIII
POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI | str. 381


Rozdział 40. Wstępna kontrola aktu oskarżenia | str. 381

Art. 337. [Formalna kontrola aktu oskarżenia] | str. 381
Art. 338. [Doręczenie aktu oskarżenia, referendarz sądowy, obowiązek pouczenia oskarżonego] | str. 388
Art. 338a. [Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego] | str. 391
Art. 339. [Wyznaczenie posiedzenia] | str. 393
Art. 340. [Umorzenie postępowania - przepadek] | str. 395
Art. 341. [Warunkowe umorzenie postępowania - posiedzenie] | str. 396
Art. 343. [Skazanie bez rozprawy - modyfikacja wniosku - udział w posiedzeniu] | str. 397
Art. 343a. [Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego] | str. 400

Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 402

Art. 349. [Posiedzenie przed rozprawą] | str. 402
Art. 350. [Wyznaczenie rozprawy] | str. 412
Art. 352. [Dopuszczenie dowodów] | str. 413
Art. 353. [Obowiązek pouczenia oskarżonego - termin złożenia wniosku] | str. 414
Art. 354. [Umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy] | str. 417
Art. 354a. [Obowiązek wysłuchania] | str. 418

Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str. 419

Art. 366. [Kierownictwo rozprawą] | str. 419
Art. 367a. [Wniosek oskarżonego o dostarczenie dokumentów przez odpowiedni organ] | str. 420
Art. 370. [Kolejność zadawania pytań] | str. 421
Art. 374. [Obecność oskarżonego na rozprawie] | str. 424
Art. 376. [Prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego] | str. 426
Art. 377. [Prowadzenie rozprawy - zawiniona nieobecność oskarżonego] | str. 427
Art. 378. [Wypowiedzenie stosunku obrończego] | str. 428

Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 429

Art. 381. [Wniosek o uzupełnienie materiałów postępowania przygotowawczego] | str. 429
Art. 383 (uchylony) | str. 432

Rozdział 45. Przewód sądowy | str. 433

Art. 385. [Przedstawienie zarzutów oskarżenia] | str. 433
Art. 386. [Pouczenie oskarżonego] | str. 434
Art. 387. [Wniosek o dobrowolne poddanie się karze] | str. 437
Art. 389. [Warunki odczytania protokołów wyjaśnień] | str. 441
Art. 390. [Obecność oskarżonego przy czynnościach postępowania dowodowego] | str. 447
Art. 391. [Warunki odczytania protokołów zeznań] | str. 448
Art. 392. [Odczytywanie protokołów] | str. 453
Art. 393. [Odczytywanie dokumentów prywatnych] | str. 453
Art. 393a. [Odtwarzanie nagrań] | str. 459
Art. 394. [Uznanie za ujawnione] | str. 459
Art. 397 (uchylony) | str. 460
Art. 401. [Przerwa w rozprawie - przygotowanie wniosków dowodowych] | str. 460
Art. 402. [Zasady prowadzenia rozprawy po przerwie] | str. 461
Art. 404a. [Czynności oskarżyciela publicznego w celu przedstawienia dowodów] | str. 463

Rozdział 46. Głosy stron | str. 464

Art. 406. [Głosy stron - kolejność] | str. 464

Rozdział 47. Wyrokowanie | str. 464

Art. 411. [Odroczenie wydania wyroku] | str. 464
Art. 413. [Treść] | str. 465
Art. 414. [Wyrok uniewinniający, umarzający, warunkowo umarzający] | str. 466
Art. 415. [Rozstrzygnięcia w przedmiocie nawiązki - naprawienia szkody - zadośćuczynienia] | str. 466
Art. 416 (uchylony) | str. 468
Art. 418. [Zakres wyroku podlegający odczytaniu] | str. 468
Art. 418a. [Upublicznienie wyroku wydanego poza rozprawą] | str. 470
Art. 419. [Nieobecność stron przy ogłoszeniu] | str. 470
Art. 422. [Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku] | str. 470
Art. 423. [Ograniczenie zakresu pisemnego uzasadnienia wyroku] | str. 472
Art. 424. [Elementy uzasadnienia] | str. 474

DZIAŁ IX
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE | str. 476


Rozdział 48. Przepisy ogólne | str. 476

Art. 425. [Podmioty uprawnione, zakres, gravamen] | str. 476
Art. 426. [Zaskarżenie orzeczeń wydanych w postępowaniu odwoławczym] | str. 477
Art. 427. [Elementy środka odwoławczego] | str. 478
Art. 433. [Granice rozpoznania sprawy środka odwoławczego przez sąd odwoławczy] | str. 484
Art. 434. [Zakaz reformationis in peius] | str. 491
Art. 437. [Rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego] | str. 496
Art. 438. [Względne przyczyny odwoławcze] | str. 500
Art. 439. [Bezwzględne przyczyny odwoławcze] | str. 501
Art. 443. [Zakaz reformationis in peius w postępowaniu ponownym] | str. 502

Rozdział 49. Apelacja | str. 503

Art. 444. [Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji, obowiązek pouczenia oskarżenia] | str. 503
Art. 446. [Przymus adwokacki; odpisy apelacji] | str. 504
Art. 447. [Zakres zaskarżenia] | str. 505
Art. 449. [Rozpoznanie apelacji] | str. 508
Art. 449a. [Zwrot akt sprawy sądowi pierwszej instancji w celu uzupełnienia uzasadnienia] | str. 508
Art. 450. [Udział w rozprawie apelacyjnej] | str. 509
Art. 451. [Zasady udziału w rozprawie oskarżonego pozbawionego wolności] | str. 510
Art. 452. [Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym] | str. 513
Art. 454. [Reguły ne peius] | str. 522
Art. 455a. [Zakaz uchylenia wyroku] | str. 523
Art. 457. [Zasady sporządzenia uzasadnienia sądu odwoławczego] | str. 524

Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw | str. 526

Art. 460. [Termin wniesienia] | str. 526
Art. 461. [Odpisy; zawiadomienie osób, których dotyczy postanowienie] | str. 526
Art. 466. [Zażalenia na zarządzenia] | str. 527

DZIAŁ X
POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE | str. 528


Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 528

Art. 485. [Uzupełniające stosowanie przepisów o postępowaniu zwyczajnym] | str. 528
Art. 489. [Uprawnienia referendarza sądowego] | str. 528
Art. 492. [Uprawnienia referendarza sądowego] | str. 529
Art. 494. [Ugoda stron w zakresie roszczeń cywilnych] | str. 529

Rozdział 53. Postępowanie nakazowe | str. 529

Art. 500. [Przesłanki wydania wyroku nakazowego] | str. 529
Art. 501. [Negatywne przesłanki] | str. 530
Art. 503 (uchylony) | str. 531
Art. 506. [Sprzeciw, tryb i skutki wniesienia] | str. 531

Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone | str. 532

Art. 517a. [Uzupełniające stosowanie przepisów o postępowaniu zwyczajnym] | str. 532
Art. 517b. [Przesłanki postępowania przyspieszonego] | str. 532
Art. 517c. [Obowiązek pouczenia podejrzanego] | str. 534
Art. 517d. [Wniosek o rozpoznanie sprawy] | str. 535
Art. 517e. [Doręczenie odpisu wniosku, skutki niestawiennictwa oskarżonego, niezwłoczne rozpoznanie sprawy] | str. 536
Art. 517g. [Zmiana trybu, przekazanie sprawy prokuratorowi] | str. 537
Art. 517h. [Sporządzenie uzasadnienia, wniesienie i rozpoznanie apelacji] | str. 539
Art. 517i. [Tryb postępowania po uchyleniu wyroku] | str. 540
Art. 517j. [Dyżury adwokackie - delegacja ustawowa] | str. 540

DZIAŁ XI
NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA | str. 542


Rozdział 55. Kasacja | str. 542

Art. 519. [Orzeczenia podlegające zaskarżeniu] | str. 542
Art. 523. [Ograniczenia we wnoszeniu kasacji] | str. 544
Art. 524. [Termin do złożenia wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem] | str. 546
Art. 526. [Wyjaśnienie podstaw kasacji, przymus adwokacki] | str. 546
Art. 528. [Wyłączenie zażalenia] | str. 547
Art. 538. [Skutki uchylenia wyroku] | str. 547

Rozdział 56. Wznowienie postępowania | str. 549

Art. 540. [Podstawy wznowienia postępowania propter nova] | str. 549
Art. 540b. [Podstawa: rozpoznanie sprawy pod nieobecność oskarżonego] | str. 551
Art. 543. (uchylony) | str. 552
Art. 545. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 552

DZIAŁ XII
POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA | str. 555


Rozdział 58. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu | str. 555

Art. 552. [Podstawy żądania odszkodowania] | str. 555
Art. 552a. [Odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę] | str. 558
Art. 552b. [Prawo innej osoby niż oskarżony do odszkodowania i zadośćuczynienia] | str. 560
Art. 553. [Wyłączenie roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie] | str. 561
Art. 553a. [Zaliczenie oskarżonemu okresu niesłusznego stosowanych kar - środków karnych lub zabezpieczających oraz środków przymusu] | str. 564
Art. 554. [Właściwość i skład sądu] | str. 564
Art. 555. [Terminy przedawnienia] | str. 565
Art. 557. [Roszczenia regresowe Skarbu Państwa] | str. 566
Art. 558. [Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.c.] | str. 567

Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej | str. 568

Art. 568a. [Orzeczenie kary łącznej] | str. 568
Art. 569. [Właściwość sądu] | str. 569
Art. 571. [Zebranie danych i opinii] | str. 570
Art. 574. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 570
Art. 575. [Wydanie nowego wyroku łącznego] | str. 571
Art. 577. [Treść wyroku łącznego] | str. 572

DZIAŁ XIII
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH | str. 573


Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych | str. 573

Art. 603. [Posiedzenie sądu] | str. 573
Art. 605a. [Informacje o poszukiwaniu zamieszczone w bazie danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej] | str. 574

Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 574

Art. 607b. [Niedopuszczalność wydania nakazu] | str. 574

Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 575

Art. 607k. [Cele przekazania, wszczęcie postępowania, przesłuchanie] | str. 575
Art. 607l. [Posiedzenie sądu, zażalenie] | str. 576
Art. 607t. [Przekazanie warunkowe obywatela polskiego] | str. 578

Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania | str. 578

Art. 607zh. [Wystąpienie o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania] | str. 578
Art. 607zm. [Obowiązki informacyjne dotyczące wykonywania orzeczenia] | str. 580

Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu | str. 581

Art. 611fa. [Wystąpienie przez polski sąd o wykonanie do państwa wykonania orzeczenia] | str. 581
Art. 611fb. [Podział kwot uzyskanych z egzekucji] | str. 583
Art. 611fd. [Uchylenie orzeczenia podlegającego wykonaniu] | str. 584

Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego | str. 585

Art. 611u. [Wystąpienie przez polski sąd o wykonanie kary w państwie UE] | str. 585

Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie | str. 587

Art. 611uh. [Umorzenie postępowania wykonawczego] | str. 587

Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 588

Art. 611w. [Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony] | str. 590
Art. 611wa. [Wpływ na toczące się postępowanie] | str. 592
Art. 611wb. [Zmiana lub uchylenie środka lub obowiązku] | str. 592
Art. 611wc. [Zażalenie] | str. 593

Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 593

Art. 611wd. [Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony] | str. 593
Art. 611we. [Uzupełnienie nakazu] | str. 596
Art. 611wf. [Zażalenie] | str. 597
Art. 611wg. [Odmowa wykonania europejskiego nakazu ochrony] | str. 598
Art. 611wh. [Postanowienie o zaprzestaniu wykonywania europejskiego nakazu ochrony] | str. 600
Art. 611wi. [Obowiązki informacyjne] | str. 601
Art. 611wj. [Koszty związane z wykonaniem nakazu] | str. 602

Rozdział 67. Przepisy końcowe | str. 603

Art. 613. [Porozumiewanie się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości] | str. 603

DZIAŁ XIV
KOSZTY PROCESU | str. 604


Rozdział 68. Przepisy ogólne | str. 604

Art. 618. [Wydatki Skarbu Państwa] | str. 604
Art. 622. [Zwrot zryczałtowanej równowartości wydatków oskarżycielowi prywatnemu] | str. 605

Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 606

Art. 623. [Zwolnienie od obowiązku wyłożenia kosztów] | str. 606

Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu | str. 607

Art. 626. [Orzekanie o kosztach, postanowienie uzupełniające, zaskarżenie] | str. 607
Art. 632. [Koszty przy uniewinnieniu lub umorzeniu] | str. 607
Art. 637a. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 608

Rozdział 71. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu | str. 609

DZIAŁ XV
POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH | str. 610


Rozdział 72. Przepisy ogólne | str. 610

Art. 646. [Wyłączenie trybów szczególnych] | str. 610
Art. 662. [Dane dotyczące przebiegu służby] | str. 610

Bibliografia | str. 613

Ukryj

Opis:

W książce wyczerpująco omówiono najnowsze zmiany w prawie karnym procesowym wprowadzone tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego, obowiązujące od 1 lipca 2015 r.

Komentarz uwzględnia również dwie nowele z 12 czerwca 2015 r., które weszły w życie 1 i 17 września 2015 r., a także zmiany wynikające z ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

W opracowaniu uwzględniono przepisy aktualnych rozporządzeń wykonawczych, a także odwołano się do orzecznictwa oraz zapatrywań wyrażonych w literaturze.

W publikacji poddano analizie zmiany dotyczące m.in.:

  • gromadzenia dowodów i dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym,
  • nowych zasad w zakresie stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania,
  • stosowania poręczenia majątkowego i pozostałych środków przymusowych,
  • dowodów prywatnych,
  • wpływu kontradyktoryjności procesu na przebieg postępowania odwoławczego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9339-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 620
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-2789:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów