Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo gospodarcze dla ekonomistów

Zakres tematyczny publikacji łączy w jedną całość wszystkie najważniejsze elementy składające się na prowadzenie działalności gospodarczej, dając pełne spojrzenie na prawne aspekty prowadzenia firmy.

więcej

Autorzy: Aleksander Jerzy Witosz (red. naukowy), Antoni Witosz (red. naukowy),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2756:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wprowadzenie i systematyka podręcznika | str. 11

Rozdział 1
Rozpoczęcie działalności gospodarczej | str. 13


1.1. Prawo gospodarcze | str. 15
1.1.1. Działalność gospodarcza | str. 15
1.1.2. Prawo gospodarcze | str. 16
1.2. Swoboda działalności gospodarczej | str. 17
1.2.1. Pojęcie przedsiębiorcy i jego firmy | str. 17
1.2.2. Zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej | str. 20
1.2.3. Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej | str. 21
1.2.4. Punkt kontaktowy | str. 22
1.3. Rejestry przedsiębiorców | str. 23
1.3.1. Pojęcie i rola rejestrów przedsiębiorców | str. 23
1.3.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej | str. 24
1.3.3. Krajowy Rejestr Sądowy | str. 26
1.4. Reglamentacja działalności gospodarczej | str. 30
1.4.1. Wprowadzenie do ograniczeń | str. 30
1.4.2. Koncesje | str. 31
1.4.3. Zezwolenia | str. 33
1.4.4. Rejestry działalności regulowanej | str. 34

Rozdział 2
Wybór formy prowadzenia działalności | str. 37


2.1. Wprowadzenie i porównanie | str. 38
2.1.1. Podstawy wyboru | str. 38
2.1.2. Ryzyko gospodarcze i odpowiedzialność | str. 41
2.1.3. Zarządzanie i koszty | str. 42
2.1.4. Opodatkowanie i rachunkowość | str. 44
2.1.4.1. Opodatkowanie dochodów | str. 44
2.1.4.2. Księgowość i sprawozdawczość podatkowa i finansowa | str. 46
2.1.5. Podsumowanie | str. 47
2.2. Działalność jednoosobowa | str. 49
2.3. Spółka cywilna | str. 50
2.3.1. Pojęcie spółki cywilnej | str. 50
2.3.2. Stosunki majątkowe i odpowiedzialność za zobowiązania | str. 51
2.3.3. Zarządzanie | str. 53
2.4. Spółki osobowe | str. 54
2.4.1. Odpowiedzialność wspólników i przeznaczenie spółki | str. 54
2.4.1.1. Spółka jawna - zasady ogólne | str. 54
2.4.1.2. Spółka partnerska | str. 56
2.4.1.3. Spółka komandytowa | str. 57
2.4.1.4. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 58
2.4.1.5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz | str. 59
2.4.1.6. Podsumowanie | str. 59
2.4.2. Tworzenie spółki i jej umowa | str. 60
2.4.3. Struktura organizacyjna i zarządzanie | str. 63
2.4.3.1. Prowadzenie spraw spółki | str. 63
2.4.3.2. Reprezentacja | str. 64
2.4.4. Sprawy majątkowe, finansowe i rachunkowe | str. 65
2.4.4.1. Pojęcie wkładu do spółki | str. 65
2.4.4.2. Udział wspólnika w majątku spółki | str. 66
2.4.4.3. Zysk i strata | str. 67
2.4.5. Zmiany osobowe | str. 69
2.5. Spółki kapitałowe - zagadnienia wstępne | str. 71
2.5.1. Spółka w organizacji | str. 71
2.5.2. Kapitał zakładowy i wkłady na jego pokrycie | str. 72
2.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 74
2.6.1. Kwestie korporacyjne i majątkowe | str. 74
2.6.2. Organy spółki | str. 79
2.7. Spółka akcyjna | str. 81
2.7.1. Utworzenie spółki | str. 81
2.7.2. Akcje | str. 83
2.7.2.1. Ogólna charakterystyka | str. 83
2.7.2.2. Rodzaje akcji | str. 85
2.7.2.3. Obrót akcjami | str. 86
2.7.2.4. Ograniczenia obrotu akcjami | str. 86
2.7.3. Prawa i obowiązki akcjonariuszy | str. 88
2.7.4. Zarząd | str. 89
2.7.5. Nadzór | str. 91
2.7.6. Walne zgromadzenie akcjonariuszy | str. 92
2.7.6.1. Rodzaje zgromadzeń | str. 93
2.7.6.2. Zwoływanie zgromadzeń | str. 93
2.7.6.3. Przebieg zgromadzenia | str. 94
2.8. Procesy reorganizacyjne | str. 96
2.8.1. Przekształcenie | str. 96
2.8.1.1. Odpowiedzialność względem wierzycieli po przekształceniu | str. 98
2.8.1.2. Tak zwane przerejestrowanie spółki cywilnej | str. 99
2.8.2. Połączenie | str. 99
2.8.2.1. Uproszczone łączenie się spółek | str. 102
2.8.2.2. Skutki prawne połączenia | str. 102
2.8.2.3. Sytuacja prawna wspólnika lub akcjonariusza po połączeniu się spółek | str. 103
2.8.2.4. Ochrona wierzycieli w łączeniu się spółek | str. 104
2.8.3. Podział | str. 104
2.8.3.1. Procedura i istota podziału | str. 104
2.8.3.2. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki dzielonej | str. 107
2.9. Rozwiązanie i likwidacja | str. 107
2.9.1. Zakończenie działalności jednoosobowej i spółki cywilnej | str. 107
2.9.2. Przesłanki rozwiązania spółki | str. 109
2.9.3. Likwidacja spółki handlowej | str. 111
2.9.4. Rozwiązanie spółki kapitałowej w organizacji | str. 112

Rozdział 3
Zarządzanie działalnością gospodarczą | str. 114


3.1. Wspólnicy zarządzający spółką osobową | str. 115
3.2. Władze spółki kapitałowej | str. 116
3.3. Pełnomocnictwo i prokura | str. 120
3.3.1. Wykorzystanie osób trzecich w procesie zarządzania | str. 120
3.3.2. Pełnomocnictwo | str. 120
3.3.3. Prokura | str. 123
3.4. Umowa agencyjna | str. 124

Rozdział 4
Przedsiębiorstwo i własność przemysłowa | str. 126


4.1. Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym | str. 126
4.1.1. Rzeczowe składniki przedsiębiorstwa - uwagi sygnalizacyjne | str. 126
4.1.2. Pozostałe składniki przedsiębiorstwa - uwagi sygnalizacyjne | str. 127
4.1.3. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu handlowego | str. 128
4.1.4. Przedsiębiorstwo jako aport | str. 130
4.2. Własność przemysłowa | str. 131
4.2.1. Pojęcie własności przemysłowej | str. 131
4.2.2. Rozwój technologiczny | str. 132
4.2.2.1. Wynalazek | str. 132
4.2.2.2. Wzór użytkowy | str. 134
4.2.2.3. Topografie układów scalonych | str. 134
4.2.3. Oznaczenia produktów | str. 135
4.2.3.1. Znaki towarowe | str. 135
4.2.3.2. Oznaczenia geograficzne | str. 136
4.2.4. Design | str. 137
4.3. Umowa franchisingu | str. 138
4.4. Umowa dystrybucji | str. 139

Rozdział 5
Finansowanie działalności gospodarczej | str. 140


5.1. Finansowanie kapitałem | str. 141
5.2. Finansowanie długiem | str. 145
5.2.1. Umowa kredytu | str. 146
5.2.2. Umowa leasingu | str. 147
5.3. Finanse przedsiębiorstwa | str. 150
5.3.1. Umowa rachunku bankowego | str. 150
5.3.2. Akredytywa | str. 152
5.3.3. Instrumenty kompensacyjne | str. 153
5.3.3.1. Potrącenie | str. 153
5.3.3.2. Umowa barterowa | str. 155
5.3.4. Umowa factoringu | str. 155
5.4. Publiczne wsparcie przedsiębiorców | str. 156


Rozdział 6
Giełdy i instrumenty finansowe | str. 162


6.1. Instrumenty finansowe. Papiery wartościowe | str. 163
6.2. Rynki regulowane | str. 165
6.2.1. Organizacja | str. 165
6.2.2. Notowania i zlecenia | str. 167
6.2.3. Zalety i wady wejścia na giełdę | str. 168
6.3. Spółka na giełdzie | str. 169
6.3.1. Proces wejścia na giełdę | str. 169
6.3.2. Relacje inwestorskie | str. 173
6.3.3. Obowiązki informacyjne | str. 174
6.4. Obligacje | str. 177
6.5. Pochodne instrumenty finansowe | str. 180
6.5.1. Definicja | str. 180
6.5.2. Swapy | str. 180
6.5.3. Kontrakty terminowe i na różnicę | str. 181
6.5.4. Opcje | str. 181
6.5.5. Derywaty kredytowe | str. 182

Rozdział 7
Umowy gospodarcze i ich klauzule | str. 183


7.1. Umowy gospodarcze | str. 183
7.1.1. Zasada swobody umów | str. 183
7.1.2. Sposoby zawierania umów | str. 185
7.2. Klauzule w umowach gospodarczych | str. 187
7.2.1. Informacje ogólne. Klauzule abuzywne | str. 187
7.2.2. Typowe klauzule umowne | str. 189
7.2.2.1. Klauzula efektywnej zapłaty | str. 189
7.2.2.2. Klauzula waloryzacyjna | str. 190
7.2.2.3. Wybór sądu i wybór prawa | str. 191
7.2.2.4. Klauzula salwatoryjna | str. 192
7.2.2.5. Zadatek i zaliczka | str. 192
7.2.2.6. Kara umowna | str. 194
7.2.2.7. Odstąpienie i odstępne | str. 195
7.2.2.8. Klauzula siły wyższej | str. 196

Rozdział 8
Minimalizacja ryzyka gospodarczego | str. 197


8.1. Ocena wiarygodności finansowej kontrahenta | str. 198
8.2. Odpowiedzialność osobista | str. 202
8.3. Zabezpieczenia osobiste | str. 202
8.3.1. Współuczestnictwo w długu i odpowiedzialność solidarna | str. 203
8.3.2. Poręczenie | str. 204
8.3.3. Weksel i awal | str. 205
8.3.4. Gwarancja bankowa | str. 208
8.4. Zabezpieczenia rzeczowe | str. 208
8.4.1. Istota i zalety | str. 208
8.4.2. Zastaw zwykły | str. 209
8.4.3. Zastaw rejestrowy | str. 210
8.4.4. Hipoteka | str. 211
8.4.5. Przewłaszczenie (cesja) na zabezpieczenie | str. 212

Rozdział 9
Niewypłacalność kontrahenta | str. 214


9.1. Restrukturyzacja zadłużenia | str. 214
9.2. Dochodzenie należności | str. 216
9.3. Niewypłacalność kontrahenta będącego przedsiębiorcą | str. 220
9.3.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości kontrahenta | str. 220
9.3.2. Zgłoszenie wierzytelności | str. 221
9.3.3. Zaspokojenie wierzycieli w toku postępowania upadłościowego | str. 222
9.4. Upadłość klienta będącego konsumentem | str. 223

Rozdział 10
Bankructwo przedsiębiorcy | str. 225


10.1. Prawo restrukturyzacyjne | str. 225
10.1.1. Cel i funkcje prawa restrukturyzacyjnego | str. 225
10.1.2. Układ | str. 226
10.1.3. Układ częściowy | str. 229
10.1.4. Przyspieszone postępowanie układowe | str. 230
10.1.5. Postępowanie sanacyjne | str. 231
10.1.6. Plany restrukturyzacyjne | str. 232
10.1.7. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości | str. 233
10.1.8. Uczestnicy postępowań restrukturyzacyjnych | str. 234
10.1.9. Organy sądowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych | str. 234
10.1.10. Nadzorca, zarządca i ich zastępcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych | str. 234
10.2. Upadłość likwidacyjna | str. 235
10.2.1. Obowiązki przedsiębiorcy i menadżerów w razie niewypłacalności | str. 235
10.2.1.1. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości | str. 235
10.2.1.2. Obowiązki w toku postępowania | str. 236
10.2.1.3. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej | str. 237
10.2.2. Postępowanie upadłościowe | str. 238
10.2.3. Układ w upadłości | str. 241

Rozdział 11
Konkurencja | str. 243


11.1. Prawo ochrony konkurencji | str. 243
11.1.1. Wprowadzenie | str. 243
11.1.2. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję | str. 246
11.1.3. Kontrola koncentracji przedsiębiorców | str. 249
11.2. Nieuczciwa konkurencja | str. 251
11.2.1. Pojęcie i odpowiedzialność | str. 251
11.2.2. Czyny nieuczciwej konkurencji | str. 252

Rozdział 12
Nowe technologie w biznesie | str. 257


12.1. E-commerce | str. 258
12.2. Elektroniczne formy oświadczeń woli | str. 261
12.3. Elektroniczny kontakt z urzędami i sądami | str. 264
12.3.1. Podstawy prawne | str. 264
12.3.2. Strategie rozwoju e-usług publicznych i ich klasyfikacja | str. 264
12.3.3. Biuletyn Informacji Publicznej | str. 266
12.3.4. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) | str. 266
12.3.5. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) | str. 267
12.3.6. System e-Podatki | str. 267
12.3.7. E-Sąd | str. 268
12.3.8. Krajowy Rejestr Sądowy | str. 268
12.3.9. Krajowy Rejestr Karny (KRK) | str. 269
12.3.10. Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG) | str. 269
12.3.11. Elektroniczna Księga Wieczysta | str. 269
12.3.12. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) | str. 270

Skorowidz rzeczowy | str. 271

Ukryj

Opis:

Niniejszy podręcznik wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Treść publikacji, jej struktura oraz język odpowiadają na podstawowe problemy tej grupy odbiorców, do których należą: skomplikowana materia, specjalistyczna terminologia i nierzadko abstrakcyjność problemów prawnych dla praktyków biznesu. Zakres tematyczny książki łączy w jedną całość wszystkie najważniejsze elementy składające się na prowadzenie działalności gospodarczej, dając pełne spojrzenie na prawne aspekty prowadzenia firmy. Podręcznik pisany jest z punktu widzenia przedsiębiorcy i możliwych scenariuszy w jego rzeczywistej działalności.

By zapewnić kompletność opracowania, a jednocześnie przedstawić poszczególne zagadnienia w odpowiedniej perspektywie, dobór tematów jest niezwykle szeroki. Obejmuje on także materie, które zwykle wykraczają poza ramy prawa gospodarczego, takie jak np. nowe technologie w biznesie czy instrumenty finansowe. Wiele uwagi poświęcono elementom podatkowym, rachunkowym i księgowym, a także problemom dotykającym bezpośrednio menedżerów zarządzających firmami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9167-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 284
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: KAM-2756:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów