Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz

W publikacji dokonano analizy zagadnień dotyczących m.in.: własności górniczej i użytkowania górniczego, odpowiedzialności za szkody górnicze oraz kwalifikacji geologicznych i górniczych.

więcej

Autorzy: Bartosz Rakoczy (red. naukowy), Karolina Karpus, Grzegorz Klimek, Joanna Maciejewska, Martyna Walas, Małgorzata Szalewska, Michał Tyburek,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 sierpnia 2015 r.
z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w dniach 1 stycznia i 27 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133)

Kod: KAM-2675:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 249,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 224,10 zł. ( Oszczędzasz: 24,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 19

Słowo wstępne | str. 23

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 196)

Dział I. Przepisy ogólne | str. 27

Art. 1. [Zakres zastosowania ustawy] | str. 27
Art. 2. [Zakres stosowania ustawy] | str. 34
Art. 3. [Wyłączenia stosowania ustawy] | str. 37
Art. 4. [Wyłączenia stosowania ustawy] | str. 44
Art. 5. [Wyłączenia z zakresu kopalin] | str. 52
Art. 6. [Definicje legalne] | str. 55
Art. 7. [Zastosowanie ustawy a planowanie przestrzenne] | str. 59
Art. 8. [Decyzje] | str. 62
Art. 9. [Współdziałanie organów] | str. 64

Dział II. Własność górnicza, użytkowanie górnicze oraz inne uprawnienia górnicze | str. 68

Art. 10. [Istota własności górniczej] | str. 68
Art. 11. [Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego] | str. 73
Art. 12. [Własność górnicza] | str. 76
Art. 13. [Użytkowanie górnicze] | str. 83
Art. 14. [Przetarg na użytkowanie górnicze] | str. 86
Art. 15. [Roszczenie o ustanowienie użytkowania górniczego] | str. 90
Art. 16. [Zakres przestrzenny użytkowania górniczego] | str. 95
Art. 17. [Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego] | str. 100
Art. 18. [Roszczenie o umożliwienie korzystania] | str. 104
Art. 19. [Roszczenie o wykup nieruchomości] | str. 113
Art. 20. [Korzystanie z wód dla potrzeb zakładu górniczego] | str. 116

Dział III. Koncesje | str. 120

Rozdział 1. Zasady koncesjonowania | str. 120

Art. 21. [Działalność podlegająca koncesjonowaniu] | str. 120
Art. 22. [Właściwość organów koncesyjnych] | str. 125
Art. 23. [Współdziałanie organów] | str. 129
Art. 24. [Wniosek o udzielenie koncesji] | str. 135
Art. 25. [Wniosek o udzielenie koncesji poszukiwawczej] | str. 139
Art. 26. [Wniosek o udzielenie koncesji wydobywczej] | str. 141
Art. 27. [Wniosek o udzielenie koncesji na magazynowanie i składowanie] | str. 146
Art. 27a. [Wniosek o udzielenie koncesji na podziemne składowanie] | str. 150
Art. 28. [Zabezpieczenie roszczeń] | str. 154
Art. 28a. [Zabezpieczenie finansowe] | str. 157
Art. 28b. [Zwiększenie zabezpieczenia] | str. 161
Art. 28c. [Uruchomienie zabezpieczenia] | str. 162
Art. 28d. [Zwolnienie zabezpieczenia] | str. 165
Art. 28e. [Zabezpieczenie środków] | str. 166
Art. 28f. [Zwiększenie zabezpieczenia środków] | str. 170
Art. 28g. [Utrzymanie zabezpieczenia] | str. 171
Art. 28h. [Sposób ustalania zabezpieczenia] | str. 172
Art. 28i. [Możliwość składania wniosków] | str. 173
Art. 28j. [Brak konkurencyjnych wniosków] | str. 174
Art. 28k. [Ocena wniosków] | str. 174
Art. 28l. [Udzielenie koncesji] | str. 175
Art. 29. [Powody odmowy udzielenia koncesji] | str. 176
Art. 30. [Treść koncesji] | str. 180
Art. 31. [Treść koncesji poszukiwawczej] | str. 183
Art. 32. [Treść koncesji na magazynowanie i składowanie] | str. 186
Art. 33. [Udział społeczeństwa w postępowaniu koncesyjnym] | str. 191
Art. 34. [Zmiana koncesji] | str. 194
Art. 35. [Rejestr obszarów górniczych] | str. 196
Art. 36. [Przeniesienie koncesji] | str. 197
Art. 37. [Cofnięcie i ograniczenie koncesji] | str. 203
Art. 37a. [Cofnięcie koncesji na składowanie] | str. 206
Art. 38. [Wygaśnięcie koncesji] | str. 209
Art. 39. [Wykonanie obowiązków] | str. 211
Art. 39a. [Przejęcie odpowiedzialności] | str. 214
Art. 39b. [Zamknięcie składowiska] | str. 216
Art. 39c. [Dalsze korzystanie ze składowiska] | str. 217
Art. 40. [Kopie decyzji koncesyjnych] | str. 219
Art. 41. [Strony postępowania koncesyjnego] | str. 220
Art. 42. [Nieważność i wznowienie postępowania] | str. 223

Rozdział 2. (uchylony) | str. 226

Rozdział 3. Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż | str. 226

Art. 49a. [Postępowanie kwalifikacyjne] | str. 226
Art. 49b. [Ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego] | str. 236
Art. 49c. [Wykaz podmiotów kwalifikowanych] | str. 239
Art. 49d. [Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny a złożenie oferty] | str. 241
Art. 49e. [Tryb udzielania koncesji] | str. 242
Art. 49f. [Informacja o przestrzeniach] | str. 242
Art. 49g. [Wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje] | str. 243
Art. 49h. [Etapy postępowania przetargowego i ogłoszenie wszczęcia postępowania przetargowego] | str. 246
Art. 49i. [Wniosek o udzielenie wyjaśnień] | str. 249
Art. 49j. [Oferta jednego i kilku podmiotów oraz rola operatora] | str. 251
Art. 49k. [Warunki przetargu] | str. 252
Art. 49l. [Komisja przetargowa] | str. 256
Art. 49m. [Ocena oferty] | str. 262
Art. 49n. [Protest] | str. 267
Art. 49o. [Upoważnienie do wydania aktów wykonawczych] | str. 271
Art. 49p. [Wybór oferty wspólnej; kontrola wstępna umowy o współpracy] | str. 272
Art. 49q. [Utrata i zwrot wadium] | str. 274
Art. 49r. [Umorzenie postępowania przetargowego] | str. 276
Art. 49s. [Udzielenie i odmowa udzielenia koncesji; zawarcie umowy o ustanowienie użytkowania górniczego] | str. 277
Art. 49t. [Okres ważności koncesji; uprawnienia wynikające z koncesji] | str. 280
Art. 49u. [Treść koncesji] | str. 282
Art. 49v. [Poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - dodatkowe elementy koncesji] | str. 284
Art. 49w. [Wydobywanie węglowodorów ze złoża - dodatkowe elementy koncesji] | str. 285
Art. 49x. [Zabezpieczenie] | str. 286
Art. 49y. [Okres fazy poszukiwania i rozpoznawania] | str. 293
Art. 49z. [Decyzja inwestycyjna] | str. 296
Art. 49za. [Treść decyzji inwestycyjnej] | str.297
Art. 49zb. [Obowiązek prowadzenia strony internetowej] | str. 299
Art. 49zc. [Obowiązek przekazywania parametrów] | str. 300
Art. 49zd. [Przeniesienie koncesji] | str. 301
Art. 49ze. [Cofnięcie koncesji] | str. 304
Art. 49zf. [Wygaśnięcie koncesji] | str. 306
Art. 49zg. [Zmiana koncesji] | str. 307
Art. 49zh. [Przejęcie obowiązków] | str. 309

Rozdział 4. Umowa o współpracy | str. 310

Art. 49zi. [Umowa o współpracy - definicja] | str. 310
Art. 49zj. [Udział stron umowy o zyskach i kosztach] | str. 317
Art. 49zk. [Treść umowy o współpracy] | str. 319
Art. 49zl. [Współwłasność w częściach ułamkowych pożytków oraz innych składników majątku] | str. 320
Art. 49zm. [Reprezentacja oraz prowadzenie spraw] | str. 321
Art. 49zn. [Zebranie stron umowy] | str. 326
Art. 49zo. [Obowiązek operatora prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego] | str. 330
Art. 49zp. [Obowiązek operatora założenia rachunku wspólnego] | str. 331
Art. 49zq. [Odpowiedzialność za zobowiązania] | str. 332
Art. 49zr. [Wypowiedzenie umowy przez operatora] | str. 335
Art. 49zs. [Obowiązki operatora w razie cofnięcia koncesji, jej wygaśnięcia albo utraty mocy] | str. 339
Art. 49zt. [Wypowiedzenie umowy przez stronę inną niż operator] | str. 339
Art. 49zu. [Skutki prawne rozliczenia stron na mocy art. 49zr i 49zt] | str. 342
Art. 49zv. [Przyczyny rozwiązania umowy] | str. 343
Art. 49zw. [Stosowanie do umowy o współpracy przepisów kodeksu cywilnego] | str. 344

Dział IV. Kwalifikacje, rzeczoznawcy i odpowiedzialność zawodowa | str. 346

Rozdział 1. Kwalifikacje w zakresie geologii | str. 346

Art. 50. [Wymóg posiadania kwalifikacji w zakresie geologii] | str. 348
Art. 51. [Właściwość organów] | str. 352
Art. 52. [Wymagania dla kandydatów] | str. 355

Rozdział 2. Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego | str. 358

Art. 53. [Wymóg posiadania kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego] | str. 358
Art. 54. [Kwalifikacje ogólne i zawodowe] | str. 368
Art. 55. [Praktyka] | str. 373
Art. 56. [Wymogi w zakresie czynności specjalistycznych] | str. 376
Art. 57. [Udokumentowanie wykształcenia] | str. 378
Art. 58. [Właściwość organów] | str. 380
Art. 59. [Równoważność kwalifikacji] | str. 385
Art. 60. [Rozszerzenie] | str. 387

Rozdział 3. Postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji | str. 391

Art. 61. [Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji] | str. 391
Art. 62. [Dopuszczenie do egzaminu] | str. 394
Art. 63. [Czynności poprzedzające przeprowadzenie egzaminu] | str. 395
Art. 64. [Zakres egzaminu] | str. 398
Art. 65. [Przebieg egzaminu] | str. 401
Art. 66. [Opłata egzaminacyjna] | str. 405
Art. 67. [Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej] | str. 406
Art. 68. [Koszty egzaminów] | str. 408
Art. 69. [Upoważnienie do wydania aktów wykonawczych] | str. 408
Art. 70. [Jawność wykazu osób, którym stwierdzono kwalifikacje] | str. 410

Rozdział 4. Rzeczoznawcy | str. 412

Art. 71. [Przesłanki nadania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego] | str. 412
Art. 72. [Wykaz grup nadawanych uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego] | str. 418
Art. 73. [Wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego] | str. 421
Art. 74. [Decyzja o nadaniu uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego] | str. 424
Art. 75. [Obowiązek powiadomienia o zmianie danych] | str. 427
Art. 76. [Jawność wykazu rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego] | str. 428

Rozdział 5. Odpowiedzialność zawodowa | str. 430

Art. 77. [Zakaz wykonywania czynności zawodowych; cofnięcie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego] | str. 430
Art. 78. [Właściwość organów w sprawach odpowiedzialności zawodowej; obowiązki informacyjne] | str. 442

Dział V. Prace geologiczne | str. 445

Rozdział 1. Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych | str. 445

Art. 79. [Projekt robót geologicznych] | str. 445
Art. 80. [Zatwierdzenie projektu robót geologicznych] | str. 450
Art. 80a. [Dodatek do projektu] | str. 454
Art. 81. [Zgłoszenie robót geologicznych] | str. 455
Art. 82. [Dokumentowanie robót geologicznych] | str. 457
Art. 82a. [Delegacja dotycząca przekazywania próbek, danych i informacji] | str. 461
Art. 83. [Wykonanie dodatkowych czynności] | str. 462
Art. 84. [Obowiązek zagospodarowania kopaliny] | str. 464
Art. 85. [Zatwierdzenie i zgłoszenie projektu] | str. 465
Art. 85a. [Zgłoszenie projektu ministrowi] | str. 467
Art. 85b. [Ochrona praw właścicieli] | str. 469
Art. 86. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 469
Art. 87. [Roboty na potrzeby zakładu] | str. 470

Rozdział 2. Dokumentacja geologiczna i informacja geologiczna | str. 471

Art. 88. [Dokumentacja geologiczna] | str. 471
Art. 89. [Dokumentacja złoża kopaliny] | str. 473
Art. 89a. [Dokumentacja geologiczno-inwestycyjna] | str. 475
Art. 90. [Dokumentacja hydrogeologiczna] | str. 476
Art. 91. [Dokumentacja geologiczno-inżynierska] | str. 477
Art. 92. [Inna dokumentacja] | str. 478
Art. 93. [Przedłożenie dokumentacji] | str. 479
Art. 94. [Przekazywanie decyzji] | str. 485
Art. 95. [Ujawnianie złóż] | str. 486
Art. 96. [Wprowadzenie złoża do studium przez wojewodę] | str. 490
Art. 97. [Delegacja dotycząca dokumentacji] | str. 493
Art. 98. [Udostępnianie informacji geologicznej] | str. 495
Art. 99. [Prawo do informacji geologicznej] | str. 497
Art. 100. [Korzystanie z informacji geologicznej] | str. 501

Rozdział 3. Ewidencja i bilans zasobów złóż kopalin | str. 506

Art. 101. [Ewidencja zasobów złoża] | str. 506
Art. 102. [Sporządzanie operatu ewidencyjnego] | str. 512
Art. 103. [Bilans zasobów złóż kopalin] | str. 515

Dział VI. Zakład górniczy, jego ruch oraz ratownictwo górnicze | str. 517

Rozdział 1. Planowanie przestrzenne na terenach górniczych | str. 517

Art. 104. [Obowiązek uwzględnienia obszarów i terenów górniczych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego] | str. 517

Rozdział 2. Ruch zakładu górniczego | str. 526

Art. 105. [Podstawy prowadzenia ruchu zakładu górniczego] | str. 526
Art. 106. [Zakres zastosowania prawa budowlanego do zakładów górniczych] | str. 531
Art. 107. [Zmiana projektu zagospodarowania złoża] | str. 536
Art. 107a. [Zmiana planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla] | str. 543
Art. 108. [Plan ruchu zakładu górniczego] | str. 545
Art. 109. [Zmiana planu ruchu zakładu górniczego] | str. 558
Art. 110. [Upoważnienie do wydania aktów wykonawczych] | str. 563
Art. 111. [Odstąpienie od zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego] | str. 565
Art. 112. [Kierownictwo i dozór ruchu zakładu górniczego] | str. 567
Art. 113. [Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w ruchu zakładu górniczego] | str. 572
Art. 114. [Obiekty, maszyny, urządzenia i ściany w ruchu zakładu górniczego] | str. 583
Art. 115. [Roboty strzałowe] | str. 587
Art. 116. [Dokumentacja mierniczo-geologiczna] | str. 593
Art. 117. [Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ruchu zakładu górniczego] | str. 599
Art. 118. [Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych] | str. 604
Art. 119. [Obowiązki związane z powstaniem zagrożenia w zakładzie górniczym] | str. 607
Art. 120. [Upoważnienie do wydania aktów wykonawczych] | str. 612
Art. 121. [Podmioty "zewnętrzne" w ruchu zakładu górniczego] | str. 618

Rozdział 3. Ratownictwo górnicze | str. 622

Art. 122. [Organizacja i zadania ratownictwa górniczego] | str. 622
Art. 123. [Prace profilaktyczne i akcje ratownicze] | str. 629
Art. 124. [Upoważnienie do wydania aktów wykonawczych] | str. 632

Rozdział 4. Podziemne składowanie odpadów | str. 634

Art. 125. [Typologia podziemnych składowisk odpadów] | str. 634
Art. 126. [Zakaz podziemnego składowania odpadów] | str. 641
Art. 127. [Zakres stosowania ustawy o odpadach oraz ustawy o odpadach wydobywczych] | str. 643

Rozdział 4a. Podziemne składowanie dwutlenku węgla | str. 648

Art. 127a. [Kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla] | str.648
Art. 127b. [Działalność zabroniona w granicach terenu górniczego wyznaczonego na podziemne składowanie dwutlenku węgla] | str. 652
Art. 127c. [Eksploatacja i zamknięcie podziemnego składowiska dwutlenku węgla] | str. 653
Art. 127d. [Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla] | str. 654
Art. 127e. [Skład strumienia dwutlenku węgla] | str. 656
Art. 127f. [Zakaz dodawania do strumienia dwutlenku węgla odpadów oraz innych substancji] | str. 658
Art. 127g. [Monitoring kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla] | str. 659
Art. 127h. [Upoważnienie do wydania aktów wykonawczych] | str. 663
Art. 127i. [Zamknięcie podziemnego składowiska dwutlenku węgla] | str. 664
Art. 127j. [Przekazanie odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla] | str. 669
Art. 127k. [Prawo wstępu na teren cudzej nieruchomości] | str. 675
Art. 127l. [Wpis do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla] | str. 676
Art. 127m. [Roczne sprawozdanie z podziemnego składowania dwutlenku węgla] | str. 676
Art. 127n. [Kontrola działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla] | str. 678
Art. 127o. [Przegląd koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla] | str. 681

Rozdział 5. Likwidacja zakładu górniczego | str. 683

Art. 128. [Fundusz likwidacji zakładu górniczego] | str. 683
Art. 129. [Obowiązki przedsiębiorcy w procesie likwidacji zakładu górniczego] | str. 690
Art. 130. [Wyłączenie środków funduszu spod egzekucji] | str. 696
Art. 131. [Przekazanie dokumentacji zlikwidowanego zakładu górniczego] | str. 699
Art. 132. [Zakres odpowiedniego stosowania przepisów o likwidacji zakładu górniczego] | str. 702

Dział VII. Opłaty | str. 704

Art. 133. [Opłata za poszukiwanie lub/i rozpoznawanie] | str. 704
Art. 134. [Opłata eksploatacyjna] | str. 706
Art. 135. [Podstawa obliczenia i stawki opłaty] | str. 713
Art. 136. [Zmiana coroczna wysokości stawek] | str. 716
Art. 137. [Okres rozliczeniowy] | str. 717
Art. 138. [Wymiar opłaty] | str. 722
Art. 139. [Opłata dodatkowa] | str. 725
Art. 140. [Opłata podwyższona] | str. 731
Art. 141. [Wpływy z tytułu opłat] | str. 739
Art. 142. [Wierzyciele] | str. 740
Art. 143. [Strony postępowania] | str. 742

Dział VIII. Odpowiedzialność za szkody | str. 744

Art. 144. [Wyłączenie roszczenia prewencyjnego] | str. 748
Art. 145. [Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do naprawienia szkód] | str. 752
Art. 146. [Podmiot odpowiedzialny za szkodę] | str. 755
Art. 147. [Sposoby naprawienia szkody] | str. 758
Art. 148. [Nakłady jako składnik odszkodowania] | str. 761
Art. 149. [Przedawnienie roszczeń] | str. 763
Art. 150. [Stosowanie przepisów o naprawieniu szkód do zapobiegania szkodom] | str. 766
Art. 151. [Dopuszczalność drogi sądowej] | str. 767
Art. 152. [Postępowanie zabezpieczające] | str. 775

Dział VIIIA. Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla | str.777

Art. 152a. [Utworzenie, prowadzenie oraz wpisy do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla] | str. 777

Dział IX. Administracja, państwowa służba geologiczna, Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla i nadzór | str.783

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 785

Art. 153. [Uprawnienia pracowników organów administracji geologicznej i organów nadzoru górniczego przy wykonywaniu nadzoru i kontroli] | str.785
Art. 154. [Stosowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej] | str. 788
Art. 155. [Możliwość uzyskania pomocy Policji; szczególna pozycja osób wykonujących nadzór i kontrolę; obowiązki kierownika kontrolowanej jednostki oraz kontrolowanego] | str. 790

Rozdział 2. Organy administracji geologicznej | str. 792

Art. 156. [Administracja geologiczna - organy] | str. 792
Art. 157. [Organ wyższego stopnia] | str. 797
Art. 158. [Zakres działania organów administracji geologicznej] | str. 798
Art. 159. [Uprawnienia organu administracji geologicznej] | str. 799
Art. 160. [Wykonywanie zadań związanych z dokumentacjami geologicznymi] | str. 802
Art. 161. [Właściwość organów administracji geologicznej] | str. 803

Rozdział 3. Państwowa służba geologiczna | str. 814

Art. 162. [Zadania państwowej służby geologicznej] | str. 814
Art. 162a. [Finansowanie państwowej służby geologicznej] | str. 820
Art. 162b. [Geoinfonet] | str. 821
Art. 162c. [Zawartość Geoinfonetu] | str. 821
Art. 162d. [Prowadzenie Geoinfonetu] | str. 822
Art. 162e. [Dostępność Geoinfonetu] | str. 823
Art. 162f. [Delegacja do określenia warunków funkcjonowania Geoinfonetu] | str. 824
Art. 163. [Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy] | str. 825

Rozdział 3a. Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla | str. 827

Art. 163a. [Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla] | str. 827
Art. 163b. [Wykonywanie zadań KAPSDW] | str. 830
Art. 163c. [Nadzór nad wykonywaniem zadań KAPSDW] | str. 830

Rozdział 4. Organy nadzoru górniczego | str. 831

Art. 164. [Organy nadzoru górniczego] | str. 831
Art. 165. [Prezes Wyższego Urzędu Górniczego] | str. 832
Art. 166. [Kompetencje Prezesa WUG] | str. 839
Art. 167. [Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego] | str. 845
Art. 168. [Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych] | str. 848
Art. 169. [Dyrektor SUG] | str. 850
Art. 170. [Zadania organów nadzoru górniczego] | str. 852
Art. 171. [Uprawnienia organu nadzoru górniczego] | str. 854
Art. 172. [Uprawnienia organu nadzoru górniczego przy wykonywaniu nadzoru i kontroli] | str. 858
Art. 173. [Obowiązek poinformowania organu administracji geologicznej po stwierdzeniu działalności wykonywanej niezgodnie z wymaganiami ustawy] | str. 861
Art. 174. [Niebezpieczne zdarzenie, zaistnienie wypadku lub zaistnienie zgonu naturalnego w ruchu zakładu górniczego] | str. 862

Dział X. Kary pieniężne | str. 864

Art. 175. [Nakładanie i egzekucja kar pieniężnych] | str. 864

Dział XI. Przepisy karne | str. 884

Art. 176. [Przestępstwo nieposiadania koncesji, zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub naruszenia określonych w nich warunków] | str. 884
Art. 177. [Wykroczenie nieposiadania koncesji, zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub naruszenia określonych w nich warunków] | str. 888
Art. 178. [Dozór prac geologicznych bez wymaganych kwalifikacji] | str. 891
Art. 179. [Roboty budowlane bez zatwierdzonego lub przedłożonego projektu robót geologicznych, z naruszeniem określonych w nim warunków] | str. 893
Art. 180. [Niewykonywanie decyzji organu administracji górniczej] | str. 899
Art. 181. [Wykonywanie czynności bez wymaganych kwalifikacji w zakładzie górniczym i w ratownictwie górniczym] | str. 902
Art. 182. [Prowadzenie ruchu zakładu górniczego bez planu ruchu zakładu górniczego lub z jego naruszeniem] | str. 905
Art. 183. [Ewidencja złóż kopalin] | str. 907
Art. 184. [Wykonywanie lub dopuszczenie do wykonywania czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub ruchu zakładu górniczego] | str. 911
Art. 185. [Niepodjęcie działań w stanie zagrożenia] | str. 915
Art. 186. [Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia] | str. 918
Art. 187. [Niedopełnienie obowiązku tworzenia funduszu, gromadzenia na nim środków i przedstawiania wyciągów i informacji] | str. 921
Art. 188. [Niewykonanie decyzji organu nadzoru górniczego] | str. 923
Art. 189. [Określenie zasad i trybu orzekania] | str. 925

Dział XII. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 928

Art. 190-200. (pominięte) | str. 928

Dział XIII. Przepisy przejściowe i zmieniające | str. 929

Art. 201. [Bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów] | str. 929
Art. 202. [Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin bez odrębnej decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny] | str. 930
Art. 203. [Złoża wód leczniczych, termalnych i solanek] | str. 932
Art. 204. [Roszczenie wykupu nieruchomości lub jej części położonej w obszarze górniczym] | str. 933
Art. 205. [Koncesje udzielone na podstawie dotychczasowych przepisów] | str. 934
Art. 206. [Umowy o ustanowienie użytkowania górniczego] | str. 936
Art. 207. [Prawo do informacji geologicznej] | str. 938
Art. 209. [Projekty zagospodarowania złóż] | str. 943
Art. 210. [Decyzje, świadectwa, zaświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące kwalifikacji] | str. .943
Art. 211. [Decyzje o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznych, zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznych, decyzje o zatwierdzeniu projektów prac geologicznych] | str. 946
Art. 212. [Umorzenie postępowań w sprawie stwierdzenia prawa własności Skarbu Państwa do informacji geologicznej uzyskanej przed dniem 1 stycznia 2002 r.] | str. 947
Art. 213. [Decyzje o ustanowieniu filarów ochronnych, zezwolenia na eksploatację w granicach tych filarów] | str. 948
Art. 214. [Decyzje: dotyczące ruchu zakładu górniczego, o dopuszczeniu wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, zaliczające występujące w zakładach górniczych zagrożenia naturalne] | str. 949
Art. 215. [Środki funduszu likwidacji zakładu górniczego] | str. 950
Art. 216. [Nieważność lub wznowienie postępowania] | str. 951
Art. 217. [Opłaty] | str. 953
Art. 218. [Zwrot nienależnie pobranych opłat lub administracyjnych kar pieniężnych] | str. 954
Art. 219. [Zmiana właściwości organów] | str. 955
Art. 220. [Dotacje na zadania związane z udzielaniem koncesji] | str. 956
Art. 221. [Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych] | str. 957
Art. 222. [Postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 958
Art. 223. [Stosunek pracy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektora okręgowego urzędu górniczego albo zastępcy dyrektora okręgowego urzędu górniczego] | str. 959
Art. 224. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze] | str. 961
Art. 225. [Odesłanie do komentowanej ustawy] | str. 961
Art. 226. [Norma derogacyjna] | str. 962
Art. 227. [Wejście w życie ustawy] | str. 962

Bibliografia | str. 967

Orzecznictwo | str. 972

O Autorach | str. 975

Ukryj

Opis:

W dniu 9 czerwca 2011 roku ustawodawca polski uchwalił nową ustawę - Prawo geologiczne i górnicze. Mimo tak krótkiego okresu obowiązywania była ona już wielokrotnie nowelizowana. Usprawiedliwieniem takiego stanu rzeczy jest poniekąd fakt, że nie da się jej jednoznacznie zakwalifikować do jednej gałęzi prawa.

Powiązanie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze z innymi aktami prawnymi stanowi jedno z istotniejszych i bardziej fundamentalnych wyzwań dla komentatorów. Autorzy podjęli trud wyjaśnienia pojęć podstawowych dla tej dziedziny prawa. Rozważania zostały uzupełnione odesłaniami do orzecznictwa ułatwiającego rozwiązywanie problemów interpretacyjnych.

W komentarzu dokonano analizy zagadnień dotyczących m.in.:

  • własności górniczej i użytkowania górniczego,
  • udzielania i cofania koncesji,
  • odpowiedzialności za szkody górnicze,
  • kwalifikacji geologicznych i górniczych,
  • zasad prowadzenia prac geologicznych oraz funkcjonowania informacji geologicznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8327-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 976
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo geologiczne, geodezyjne i kartograficzne
Kod: KAM-2675:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów