Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks postępowania karnego. Wybór orzecznictwa z komentarzem

Wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

więcej

Autorzy: Hanna Paluszkiewicz, Katarzyna Dudka, Dobrosława Szumiło-Kulczycka,
Seria:  Komentarze Orzecznicze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2758:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 37

Wstęp | str. 39

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego | str. 41

DZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE | str. 43

Art. 1. [Zakres obowiązywania kodeksu postępowania karnego] | str. 43
Art. 2. [Cel przepisów kodeksu, zasada prawdy materialnej] | str. 43
Art. 3. [Udział czynnika społecznego] | str. 46
Art. 4. [Zasada obiektywizmu] | str. 46
Art. 5. [Zasada domniemania niewinności i zasada in dubio pro reo] | str. 48
Art. 6. [Prawo do obrony] | str. 50
Art. 7. [Zasada swobodnej oceny dowodów] | str. 53
Art. 8. [Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu] | str. 56
Art. 9. [Zasada działania z urzędu] | str. 58
Art. 10. [Zasada legalizmu] | str. 59
Art. 11. [Umorzenie absorpcyjne] | str. 59
Art. 12. [Wniosek o ściganie] | str. 59
Art. 13. [Zezwolenie na ściganie] | str. 61
Art. 14. [Zasada skargowości] | str. 61
Art. 15. [Obowiązki Policji, instytucji państwowych, samorządowych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych] | str. 64
Art. 16. [Obowiązek pouczenia, skutki błędnego pouczenia] | str. 64
Art. 17. [Przesłanki procesowe] | str. 66
Art. 18. [Wykroczenie, przewinienie dyscyplinarne] | str. 72
Art. 19. [Wystąpienia sygnalizacyjne] | str. 72
Art. 20. [Naruszenie obowiązków obrońcy, pełnomocnika, oskarżyciela] | str. 72
Art. 21. [Obowiązek zawiadomień] | str. 73
Art. 22. [Zawieszenie postępowania] | str. 73
Art. 23. [Powiadomienie sądu rodzinnego] | str. 75
Art. 23a. [Mediacja] | str. 75
Art. 23b. [Orzekanie w przedmiocie wniosku z art. 59a k.k.] | str. 76

DZIAŁ II. SĄD | str. 77

Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str. 77
Art. 24. [Sąd rejonowy - właściwość rzeczowa] | str. 77
Art. 25. [Sąd okręgowy - właściwość rzeczowa] | str. 77
Art. 26. [Sąd apelacyjny - właściwość funkcjonalna] | str. 79
Art. 27. [Sąd Najwyższy - właściwość funkcjonalna] | str. 80
Art. 28. [Rozprawa główna - skład sądu] | str. 81
Art. 29. [Rozprawa apelacyjna i kasacyjna - skład sądu] | str. 83
Art. 30. [Posiedzenie - skład sądu] | str. 83
Art. 31. [Właściwość miejscowa - reguły ogólne] | str. 84
Art. 32. [Właściwość miejscowa - kryteria dodatkowe] | str. 85
Art. 33. [Łączność podmiotowa] | str. 87
Art. 34. [Łączność przedmiotowa] | str. 88
Art. 35. [Właściwość - sprawdzenie z urzędu] | str. 91
Art. 36. [Przekazanie sprawy - ekonomia procesowa] | str. 92
Art. 37. [Przekazanie sprawy - dobro wymiaru sprawiedliwości] | str. 94
Art. 38. [Spory o właściwość] | str. 96
Art. 39. [Spór kompetencyjny sądu powszechnego i sądu wojskowego] | str. 97

Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str. 99
Art. 40. [Iudex inhabilis] | str. 99
Art. 41. [Iudex suspectus] | str. 101
Art. 42. [Postępowanie w przedmiocie wyłączenia] | str. 103
Art. 43. [Przekazanie sprawy - wyłączenie sędziów] | str. 105
Art. 44. [Wyłączenie ławników] | str. 106

DZIAŁ III. STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY | str. 108

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str. 108
Art. 45. [Prokurator oskarżycielem publicznym] | str. 108
Art. 46. [Prokurator - udział w rozprawie] | str. 109
Art. 47. [Wyłączenie oskarżyciela publicznego] | str. 109
Art. 48. [Tryb wyłączenia oskarżyciela] | str. 110

Rozdział 4. Pokrzywdzony | str. 111
Art. 49. [Pokrzywdzony - definicja] | str. 111
Art. 49a. [Termin do złożenia wniosku] | str. 114
Art. 50. [Zakaz kumulacji ról procesowych] | str. 115
Art. 51. [Reprezentacja pokrzywdzonego w procesie] | str. 115
Art. 52. [Śmierć pokrzywdzonego] | str. 117

Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str. 119
Art. 53. [Pokrzywdzony oskarżycielem posiłkowym] | str. 119
Art. 54. [Samoistny oskarżyciel posiłkowy, termin] | str. 120
Art. 55. [Subsydiarny oskarżyciel posiłkowy] | str. 120
Art. 56. [Ograniczenie udziału oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu] | str. 123
Art. 56a. [Obowiązek doręczania tłumaczeń decyzji procesowych] | str. 124
Art. 57. [Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia] | str. 125
Art. 58. [Śmierć oskarżyciela posiłkowego] | str. 125

Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str. 126
Art. 59. [Oskarżyciel prywatny] | str. 126
Art. 60. [Objęcie czynu ściganego z oskarżenia prywatnego przez prokuratora] | str. 127
Art. 60a. [Tłumaczenie orzeczenia] | str. 128
Art. 61. [Śmierć oskarżyciela prywatnego] | str. 128

Rozdział 7. (uchylony) | str. 130
Art. 62-70. (uchylone) | str. 130

Rozdział 8. Oskarżony | str. 131
Art. 71. [Oskarżony, podejrzany - definicje] | str. 131
Art. 72. [Prawo do pomocy tłumacza] | str. 132
Art. 73. [Prawo tymczasowo aresztowanego do kontaktu z obrońcą] | str. 134
Art. 74. [Prawa i obowiązki oskarżonego w postępowaniu] | str. 134
Art. 75. [Obowiązki oskarżonego, który przebywa na wolności] | str. 137
Art. 76. [Przedstawiciel ustawowy oskarżonego] | str. 138
Art. 77. [Maksymalna liczba obrońców] | str. 139
Art. 78. [Obrońca z urzędu w postępowaniu przygotowawczym - prawo ubogiego] | str. 140
Art. 79. [Obrona obligatoryjna] | str. 141
Art. 80. [Obrona obligatoryjna przed sądem okręgowym] | str. 144
Art. 80a. [Obrońca wyznaczony na wniosek oskarżonego] | str. 145
Art. 81. [Wyznaczenie obrońcy z urzędu w postępowaniu] | str. 146
Art. 81a. [Wyznaczenie obrońcy z urzędu (lista obrońców)] | str. 148

Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str. 149
Art. 82. [Obrońca oskarżonego] | str. 149
Art. 83. [Upoważnienie do obrony] | str. 150
Art. 84. [Zakres udziału obrońcy] | str. 151
Art. 85. [Obrona wielu oskarżonych] | str. 153
Art. 86. [Czynności obrońcy a oskarżony] | str. 155
Art. 87. [Ustanowienie pełnomocnika z wyboru przez inną stronę niż oskarżony, uprawnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika] | str. 156
Art. 87a. [Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu] | str. 157
Art. 88. [Odpowiednie stosowanie do pełnomocnika przepisów o obrońcy] | str. 157
Art. 89. [Odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania cywilnego] | str. 158

Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny | str. 160
Art. 90. [Przedstawiciel społeczny] | str. 160
Art. 91. [Uprawnienia procesowe przedstawiciela organizacji społecznej] | str. 161

DZIAŁ IV. CZYNNOŚCI PROCESOWE | str. 162

Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str. 162
Art. 92. [Podstawa wydania orzeczenia w sprawie] | str. 162
Art. 93. [Postanowienia, zarządzenia i polecenia] | str. 163
Art. 93a. [Postanowienia i zarządzenia wydane przez referendarza sądowego, sprzeciw] | str. 164
Art. 94. [Treść postanowienia] | str. 165
Art. 95. [Rozprawa i posiedzenie, orzekanie] | str. 166
Art. 95a. [Orzekanie w następstwie kontrawencjonalizacji] | str. 167
Art. 95b. [Jawność posiedzeń, wyłączenie jawności] | str. 167
Art. 96. [Uczestnicy posiedzenia] | str. 168
Art. 97. [Sprawdzenie okoliczności faktycznych przed wydaniem orzeczenia] | str. 168
Art. 98. [Uzasadnienie postanowienia; dopuszczenie dowodu] | str. 170
Art. 99. [Uzasadnienie wyroku i zarządzenia] | str. 170
Art. 100. [Ogłoszenie i doręczenie] | str. 171
Art. 101-104 (uchylone) | str. 173
Art. 105. [Sprostowanie omyłek] | str. 173
Art. 106. [Postępowanie przygotowawcze] | str. 174
Art. 107. [Klauzula wykonalności] | str. 174

Rozdział 12. Narada i głosowanie | str. 176
Art. 108. [Tajność narady] | str. 176
Art. 109. [Rola przewodniczącego; kolejność głosowania] | str. 176
Art. 110. [Przedmiot narady] | str. 177
Art. 111. [Większość głosów] | str. 177
Art. 112. [Wstrzymanie się od głosu] | str. 177
Art. 113. [Podpisanie orzeczenia] | str. 177
Art. 114. [Zdanie odrębne] | str. 179
Art. 115. [Podpisanie uzasadnienia] | str. 179

Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str. 180
Art. 116. [Forma czynności procesowych] | str. 180
Art. 117. [Udział w czynności; zawiadomienie] | str. 180
Art. 117a. [Czynności przy większej liczbie pełnomocników] | str. 182
Art. 118. [Niewłaściwe oznaczenie czynności] | str. 182
Art. 119. [Wymagania formalne] | str. 184
Art. 120. [Braki formalne] | str. 185
Art. 121. [Brak podpisu] | str. 187

Rozdział 14. Terminy | str. 189
Art. 122. [Terminy zawite] | str. 189
Art. 123. [Obliczanie terminów] | str. 189
Art. 124. [Nadanie pisma] | str. 190
Art. 125. [Niewłaściwy adresat] | str. 191
Art. 126. [Przywrócenie terminu] | str. 192
Art. 127. [Wstrzymanie wykonania] | str. 193
Art. 127a. [Zawieszenie biegu terminu na czas rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy prawnej] | str. 194
Art. 127b. [Sposób obliczania czasu trwania środka przymusu] | str. 194
Art. 127c. [Sposób obliczania dnia pozbawienia wolności] | str. 194

Rozdział 15. Doręczenia | str. 195
Art. 128. [Odpisy] | str. 195
Art. 129. [Wezwania i zawiadomienia] | str. 195
Art. 130. [Pokwitowanie odbioru] | str. 197
Art. 131. [Sposób doręczania] | str. 197
Art. 132. [Doręczenie bezpośrednie i pośrednie] | str. 199
Art. 133. [Pozostawienie pisma] | str. 201
Art. 134. [Szczególne sposoby doręczania] | str. 203
Art. 135. [Zawiadomienie prokuratora] | str. 205
Art. 136. [Odmowa przyjęcia] | str. 205
Art. 137. [Wypadki niecierpiące zwłoki] | str. 205
Art. 138. [Adres dla doręczeń] | str. 206
Art. 139. [Zmiana adresu] | str. 207
Art. 140. [Doręczanie przedstawicielom stron] | str. 209
Art. 141. [Rozporządzenie] | str. 210
Art. 142. [Niezachowanie wymagań] | str. 210

Rozdział 16. Protokoły | str. 211
Art. 143. [Obowiązek spisania] | str. 211
Art. 144. [Protokolant] | str. 213
Art. 145. [Stenogram] | str. 214
Art. 146. [Wyłączenie protokolanta i stenografa] | str. 214
Art. 147. [Zapis dźwięku oraz obrazu] | str. 214
Art. 148. [Treść protokołu] | str. 216
Art. 149. [Podpis] | str. 219
Art. 150. [Podpisy uczestników czynności] | str. 220
Art. 151. [Poprawki i uzupełnienie podpisów] | str. 221
Art. 152. [Wniosek o sprostowanie] | str. 222
Art. 153. [Rozpoznanie wniosku o sprostowanie] | str. 223
Art. 154. [Oczywiste omyłki] | str. 224
Art. 155. [Zawiadomienie o sprostowaniu] | str. 225

Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str. 226
Art. 156. [Dostęp do akt] | str. 226
Art. 156a. [Zasady udostępniania danych lub dokumentów] | str. 229
Art. 157. [Odpisy] | str. 229
Art. 158. [Uprawnienie prokuratora] | str. 230
Art. 159. [Zażalenie na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym] | str. 230

Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str. 232
Art. 160. [Tryb odtworzenia] | str. 232
Art. 161. [Częściowe odtworzenie] | str. 233
Art. 162. [Odtworzenie akt sprawy; wezwanie do złożenia wniosków] | str. 234
Art. 163. [Przedstawienie dokumentów] | str. 234
Art. 164. [Postępowanie odtwarzające] | str. 235
Art. 165. [Postanowienie] | str. 235
Art. 166. [Powtórzenie czynności] | str. 236

DZIAŁ V. DOWODY | str. 237

Rozdział 19. Przepisy ogólne | str. 237
Art. 167. [Inicjatywa dowodowa] | str. 237
Art. 168. [Notoryjność] | str. 238
Art. 168a. [Dowód nielegalny] | str. 239
Art. 169. [Wniosek dowodowy] | str. 241
Art. 170. [Oddalenie wniosku dowodowego] | str. 243
Art. 171. [Tryb przesłuchania] | str. 245
Art. 172. [Konfrontacja] | str. 248
Art. 173. [Okazanie] | str. 249
Art. 174. [Zakaz zastępowania zeznań, wyjaśnień] | str. 250

Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego | str. 252
Art. 175. [Prawo do składania lub odmowy składania wyjaśnień] | str. 252
Art. 176. [Pisemne wyjaśnienia] | str. 254

Rozdział 21. Świadkowie | str. 256
Art. 177. [Obowiązki świadka] | str. 256
Art. 178. [Tajemnica obrońcy i duchownego] | str. 257
Art. 178a. [Tajemnica mediatora] | str. 259
Art. 179. [Tajemnica informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" lub "tajne"] | str. 259
Art. 180. [Tajemnica służbowa i zawodowa] | str. 260
Art. 181. [Przesłuchanie osoby zwolnionej z obowiązku zachowania tajemnicy] | str. 263
Art. 182. [Prawo odmowy zeznań] | str. 263
Art. 183. [Uchylenie się od odpowiedzi na pytanie] | str. 267
Art. 184. [Świadek anonimowy] | str. 268
Art. 185. [Zwolnienie z obowiązku zeznawania] | str. 272
Art. 185a. [Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego] | str. 273
Art. 185b. [Przesłuchanie małoletniego świadka] | str. 276
Art. 185c [Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka] | str. 276
Art. 185d. [Pomieszczenie, w którym odbywa się przesłuchanie] | str. 276
Art. 186. [Realizacja prawa do odmowy składania zeznań] | str. 277
Art. 187. [Przyrzeczenie] | str. 279
Art. 188. [Treść i sposób złożenia przyrzeczenia] | str. 279
Art. 189. [Zakaz odbierania przyrzeczenia] | str. 279
Art. 190. [Pouczenie świadka o odpowiedzialności karnej] | str. 279
Art. 191. [Rozpoczęcie przesłuchania świadka] | str. 280
Art. 192. [Oględziny i badania świadka] | str. 280
Art. 192a. [Badania eliminacyjne] | str. 282

Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści | str. 284
Art. 193. [Powołanie biegłego] | str. 284
Art. 194. [Treść postanowienia o powołaniu biegłego] | str. 289
Art. 195. [Biegły sądowy, biegły ad hoc] | str. 290
Art. 196. [Wyłączenie biegłego] | str. 290
Art. 197. [Przyrzeczenie, zastrzeżenie danych przez biegłego, odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 292
Art. 198. [Przygotowanie opinii] | str. 292
Art. 199. [Zakaz dowodowy] | str. 293
Art. 199a. [Wykorzystanie wariografu] | str. 293
Art. 200. [Treści i forma opinii] | str. 293
Art. 201. [Opinia niepełna, niejasna lub sprzeczna] | str. 295
Art. 202. [Opinia psychiatryczna] | str. 297
Art. 203. [Obserwacja psychiatryczna] | str. 300
Art. 204. [Tłumacz] | str. 302
Art. 205. [Specjalista] | str. 303
Art. 206. [Odpowiednie stosowanie przepisów do specjalistów] | str. 303

Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str. 304
Art. 207. [Oględziny miejsca, osoby, rzeczy] | str. 304
Art. 208. [Oględziny ciała] | str. 304
Art. 209. [Oględziny zwłok] | str. 305
Art. 210. [Wyjęcie zwłok z grobu] | str. 306
Art. 211. [Eksperyment procesowy] | str. 306
Art. 212. [Dodatkowe czynności dowodowe podczas oględzin lub eksperymentu] | str. 306

Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego | str. 307
Art. 213. [Badania osobopoznawcze] | str. 307
Art. 214. [Wywiad środowiskowy] | str. 308
Art. 215. [Badania psychologiczne, inne badania] | str. 310
Art. 216. [Przesłuchanie udzielających informacji jako świadków] | str. 310

Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie | str. 311
Art. 217. [Żądanie wydania rzeczy] | str. 311
Art. 218. [Wydanie danych telekomunikacyjnych] | str. 312
Art. 218a. [Zabezpieczenie danych informatycznych] | str. 313
Art. 218b. [Delegacja ustawowa] | str. 314
Art. 219. [Przeszukanie] | str. 314
Art. 220. [Uprawniony organ] | str. 316
Art. 221. [Przeszukanie w porze nocnej] | str. 316
Art. 222. [Przeszukanie pomieszczeń instytucji] | str. 317
Art. 223. [Przeszukanie osoby] | str. 317
Art. 224. [Tryb przeszukania] | str. 317
Art. 225. [Ochrona tajemnicy] | str. 317
Art. 226. [Wykorzystanie dokumentów zawierających tajemnicę] | str. 319
Art. 227. [Nakaz zachowania umiaru przy przeszukaniu] | str. 320
Art. 228. [Postępowanie z wydanymi lub znalezionymi przedmiotami] | str. 320
Art. 229. [Protokół] | str. 321
Art. 230. [Zatwierdzenie przeszukania policyjnego, skutki niezatwierdzenia] | str. 322
Art. 231. [Depozyt] | str. 323
Art. 232. [Sprzedaż przedmiotów] | str. 325
Art. 232a. [Przechowywanie przedmiotów niebezpiecznych] | str. 325
Art. 233. [Przechowywanie środków płatniczych] | str. 327
Art. 234. [Rozporządzenia przedmiotem po jego odebraniu lub zabezpieczeniu] | str. 327
Art. 235. [Właściwość organów] | str. 327
Art. 236. [Zażalenie] | str. 327
Art. 236a. [Przeszukanie urządzenia zawierającego dane informatyczne] | str. 327

Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów | str. 329
Art. 237. [Zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów, przesłanki, organ] | str. 329
Art. 237a. [Zgoda na wykorzystanie uzyskanego dowodu w sprawie o inny czyn lub wobec innej osoby] | str. 333
Art. 237b. [Odpowiednie stosowanie przepisu o odroczeniu ogłoszenia postanowienia] | str. 334
Art. 238. [Czas trwania kontroli operacyjnej] | str. 334
Art. 239. [Odroczenie ogłoszenia postanowienia] | str. 336
Art. 240. [Zażalenie] | str. 336
Art. 241. [Odpowiednie stosowanie przepisów o podsłuchu telefonicznym] | str. 336
Art. 242. [Delegacja ustawowa] | str. 337

DZIAŁ VI. ŚRODKI PRZYMUSU | str. 338

Rozdział 27. Zatrzymanie | str. 338
Art. 243. [Ujęcie obywatelskie] | str. 338
Art. 244. [Zatrzymanie policyjne, pouczenie, protokół] | str. 339
Art. 245. [Prawa osoby zatrzymanej] | str. 342
Art. 246. [Zażalenie, zakres kontroli, właściwość sądu] | str. 343
Art. 247. [Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie zarządzone przez prokuratora] | str. 344
Art. 248. [Dopuszczalny termin zatrzymania] | str. 346

Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str. 347
Art. 249. [Przesłanki ogólne, posiedzenie, przesłuchanie] | str. 347
Art. 249a. [Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania] | str. 348
Art. 250. [Właściwość organów] | str. 349
Art. 251. [Treść postanowienia, uzasadnienie] | str. 350
Art. 252. [Zażalenie] | str. 352
Art. 253. [Uchylenie lub zmiana środka zapobiegawczego] | str. 354
Art. 254. [Wniosek o uchylenie lub zmianę] | str. 356
Art. 255. [Zawieszenie postępowania a środki zapobiegawcze] | str. 357
Art. 256. [Nadzór nad środkami] | str. 357
Art. 257. [Ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania] | str. 358
Art. 258. [Przesłanki szczególne] | str. 359
Art. 259. [Odstąpienie, wyłączenie tymczasowego aresztowania] | str. 362
Art. 260. [Wykonywanie tymczasowego aresztowania w zakładzie leczniczym] | str. 363
Art. 261. [Obowiązek zawiadomienia o tymczasowym aresztowaniu] | str. 364
Art. 262. [Piecza nad bliskimi tymczasowo aresztowanego, piecza nad mieniem] | str. 365
Art. 263. [Czas trwania, przedłużenie tymczasowego aresztowania] | str. 366
Art. 264. [Obowiązek zwolnienia tymczasowo aresztowanego] | str. 369
Art. 265. [Data początkowa tymczasowego aresztowania] | str. 371
Art. 266. [Poręczenie majątkowe - podmiot, przedmiot] | str. 371
Art. 267. [Prawa poręczyciela] | str. 372
Art. 268. [Przepadek, ściągnięcie sumy poręczenia] | str. 373
Art. 269. [Ustanie, cofnięcie poręczenia majątkowego] | str. 374
Art. 270. [Przepadek poręczenia - organ, posiedzenie] | str. 375
Art. 271. [Przyjęcie poręczenia społecznego] | str. 376
Art. 272. [Przyjęcie poręczenia indywidualnego] | str. 377
Art. 273. [Prawa i obowiązki poręczającego] | str. 377
Art. 274. [Skutki uchybienia zasadom poręczenia] | str. 378
Art. 275. [Dozór policji] | str. 378
Art. 275a. [Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego] | str. 379
Art. 276. [Zawieszenia i zakazy] | str. 380
Art. 277. [Zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie paszportu] | str. 381

Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 382
Art. 278. [Poszukiwanie oskarżonego] | str. 382
Art. 279. [Przesłanki wydania listu gończego] | str. 382
Art. 280. [Treść, rozpowszechnienie] | str. 383

Rozdział 30. List żelazny | str. 385
Art. 281. [Przesłanki wydania listu żelaznego] | str. 385
Art. 282. [Warunki listu żelaznego] | str. 386
Art. 283. [List żelazny i poręczenie majątkowe] | str. 386
Art. 284. [Zażalenie] | str. 387

Rozdział 31. Kary porządkowe | str. 388
Art. 285. [Kara pieniężna, zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie] | str. 388
Art. 286. [Uchylenie kary, usprawiedliwienie] | str. 390
Art. 287. [Aresztowanie] | str. 390
Art. 288. [Kary porządkowe wobec żołnierza] | str. 391
Art. 289. [Obciążenie kosztami postępowania] | str. 392
Art. 290. [Właściwość organów, zażalenie] | str. 392

Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str. 394
Art. 291. [Podstawy dokonania zabezpieczenia] | str. 394
Art. 292. [Sposób wykonania zabezpieczenia] | str. 399
Art. 293. [Właściwość organów, zażalenie, organ] | str. 400
Art. 294. [Czas trwania zabezpieczenia] | str. 402
Art. 295. [Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego przez Policję] | str. 403
Art. 296. (uchylony) | str. 403

DZIAŁ VII. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE | str. 404

Rozdział 33. Przepisy ogólne | str. 404
Art. 297. [Cel i zakres] | str. 404
Art. 298. [Właściwość organów] | str. 405
Art. 299. [Strony postępowania przygotowawczego] | str. 406
Art. 299a. [Udział w czynnościach osoby przybranej przez pokrzywdzonego] | str. 406
Art. 300. [Podejrzany - obowiązek pouczenia] | str. 406
Art. 301. [Przesłuchanie w obecności obrońcy] | str. 408
Art. 302. [Zażalenie] | str. 408

Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str. 410
Art. 303. [Wszczęcie śledztwa] | str. 410
Art. 304. [Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa] | str. 411
Art. 304a. [Protokół z przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie] | str. 412
Art. 305. [Wszczęcie, odmowa wszczęcia, umorzenie śledztwa] | str. 413
Art. 306. [Zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie śledztwa] | str. 414
Art. 307. [Postępowanie sprawdzające - przesłanki, termin, zakres] | str. 415
Art. 308. [Postępowanie w niezbędnym zakresie - przesłanki, termin, zakres] | str. 416

Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str. 418
Art. 309. [Śledztwo - właściwość] | str. 418
Art. 310. [Czas trwania śledztwa] | str. 419
Art. 311. [Organy prowadzące śledztwo] | str. 420
Art. 312. [Inne organy uprawnione] | str. 421
Art. 313. [Postanowienie o przedstawieniu zarzutów] | str. 421
Art. 314. [Uzupełnienie lub zmiana zarzutów] | str. 422
Art. 315. [Uprawnienia dowodowe stron] | str. 424
Art. 316. [Udział stron przy czynnościach dowodowych niepowtarzalnych] | str. 424
Art. 317. [Udział stron przy innych czynnościach dowodowych] | str. 425
Art. 318. [Dowód z opinii biegłego] | str. 426
Art. 319-320. (uchylone) | str. 426

Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str. 427
Art. 321. [Czynności końcowe postępowania przygotowawczego] | str. 427
Art. 322. [Umorzenie śledztwa] | str. 429
Art. 323. [Rozstrzygnięcie w przedmiocie dowodów rzeczowych] | str. 431
Art. 324. [Umorzenie w przypadku niepoczytalności sprawcy] | str. 432
Art. 325. [Zawieszenie śledztwa] | str. 433

Rozdział 36a. Dochodzenie | str. 434
Art. 325a. [Organy; odpowiednie stosowanie przepisów o śledztwie] | str. 434
Art. 325b. [Pozytywne przesłanki dochodzenia] | str. 434
Art. 325c. (uchylony) | str. 435
Art. 325d. [Delegacja ustawowa] | str. 436
Art. 325e. [Wszczęcie, odmowa wszczęcia, umorzenie, zawieszenie dochodzenia, zażalenie] | str. 436
Art. 325f. [Umorzenie rejestrowe] | str. 437
Art. 325g. [Przedstawienie zarzutów, zamknięcie dochodzenia] | str. 438
Art. 325h. [Zakres dochodzenia, protokół ograniczony] | str. 438
Art. 325i. [Ukończenie dochodzenia; termin] | str. 439

Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 440
Art. 326. [Zakres nadzoru, uprawnienia prokuratora] | str. 440
Art. 327. [Podjęcie na nowo, wznowienie postępowania przygotowawczego] | str. 441
Art. 328. [Uchylenie postanowienia o umorzeniu przez prokuratora generalnego] | str. 443

Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 446
Art. 329. [Sąd, właściwość, skład] | str. 446
Art. 330. [Subsydiarny akt oskarżenia - tryb postępowania] | str. 447

Rozdział 39. Akt oskarżenia | str. 450
Art. 331. [Termin sporządzenia i wniesienia do sądu] | str. 450
Art. 332. [Treść] | str. 450
Art. 333. [Załączniki i elementy dodatkowe] | str. 452
Art. 334. [Czynności związane z wysyłaniem do sądu] | str. 453
Art. 335. [Skazanie bez rozprawy - wniosek] | str. 455
Art. 336. [Warunkowe umorzenie postępowania - wniosek] | str. 458

DZIAŁ VIII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI .... 459

Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia | str. 459
Art. 337. [Kontrola wymagań formalnych] | str. 459
Art. 338. [Dalsze czynności prezesa] | str. 461
Art. 338a. [Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego] | str. 462
Art. 339. [Posiedzenie sądu] | str. 463
Art. 340. [Umorzenie postępowania] | str. 465
Art. 341. [Warunkowe umorzenie postępowania] | str. 466
Art. 342. [Wyrok warunkowo umarzający postępowanie] | str. 468
Art. 343. [Rozpoznanie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy] | str. 469
Art. 343a. [Wniosek o wydanie wyroku skazującego, zawiadomienie o terminie posiedzenia] | str. 471
Art. 344. [Środki zapobiegawcze] | str. 472
Art. 345-346. (uchylone) | str. 473
Art. 347. [Niezwiązanie oceną] | str. 473

Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 474
Art. 348. [Niezwłoczne wyznaczenie] | str. 474
Art. 349. [Posiedzenie sądu] | str. 474
Art. 350. [Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej] | str. 476
Art. 351. [Wyznaczenie składu] | str. 477
Art. 352. [Dopuszczenie dowodów] | str. 478
Art. 353. [Niezachowanie terminu] | str. 479
Art. 354. [Środki zabezpieczające] | str. 479
Art. 354a. [Obowiązki sądu przed orzeczeniem środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 93a k.k. lub podobnego środka] | str. 481

Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej | str. 483
Art. 355. [Zasada jawności] | str. 483
Art. 356. [Publiczność] | str. 483
Art. 357. [Środki masowego przekazu] | str. 483
Art. 358. [Uprawnienie stron] | str. 483
Art. 359. [Rozprawa niejawna] | str. 484
Art. 360. [Wyłączenie jawności] | str. 485
Art. 361. [Osoby wskazane] | str. 485
Art. 362. [Obowiązek zachowania tajemnicy] | str. 485
Art. 363. [Wniosek o wyłączenie jawności] | str. 485
Art. 364. [Jawność ogłoszenia wyroku] | str. 486

Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str. 487
Art. 365. [Ustność rozprawy] | str. 487
Art. 366. [Rola przewodniczącego] | str. 487
Art. 367. [Prawo do wypowiedzi] | str. 488
Art. 367a. [Wniosek o dostarczenie dokumentów] | str. 488
Art. 368. [Wnioski dowodowe] | str. 489
Art. 369. [Kolejność przeprowadzania dowodów] | str. 489
Art. 370. [Tryb przesłuchiwania] | str. 489
Art. 371. [Środki zapobiegające porozumiewaniu się] | str. 492
Art. 372. [Utrzymanie spokoju i porządku] | str. 492
Art. 373. [Odwołanie] | str. 492
Art. 374. [Obecność oskarżonego] | str. 492
Art. 375. [Wydalenie oskarżonego] | str. 493
Art. 376. [Opuszczenie sali oraz niestawiennictwo oskarżonego] | str. 493
Art. 377. [Niezdolność oskarżonego do udziału w rozprawie; niestawiennictwo oskarżonego] | str. 494
Art. 378. [Nowy obrońca z urzędu] | str. 495
Art. 379. [Powaga sądu] | str. 496
Art. 380. [Odpowiednie stosowanie] | str. 496

Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 497
Art. 381. [Czynności wstępne] | str. 497
Art. 382. [Niestawiennictwo oskarżonego] | str. 499
Art. 383. (uchylony) | str. 499
Art. 384. [Opuszczenie sali; uprawnienie pokrzywdzonego] | str. 499

Rozdział 45. Przewód sądowy | str. 501
Art. 385. [Przedstawienie przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia] | str. 501
Art. 386. [Przesłuchanie oskarżonego] | str. 501
Art. 387. [Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej] | str. 503
Art. 388. [Ograniczenie postępowania dowodowego] | str. 505
Art. 389. [Odczytanie protokołów wyjaśnień] | str. 506
Art. 390. [Czasowe usunięcie z sali oskarżonego] | str. 508
Art. 391. [Odczytanie protokołów zeznań] | str. 510
Art. 392. [Odczytanie innych protokołów przesłuchania] | str. 512
Art. 393. [Odczytanie innych protokołów] | str. 514
Art. 393a. [Odtwarzanie zapisów] | str. 516
Art. 394. [Dane osobopoznawcze; ujawnienie bez odczytania] | str. 516
Art. 395. [Dowody rzeczowe] | str. 517
Art. 396. [Czynności poza rozprawą] | str. 517
Art. 397. (uchylony) | str. 519
Art. 398. [Rozszerzenie oskarżenia] | str. 519
Art. 399. [Zmiana kwalifikacji prawnej] | str. 521
Art. 400. [Wykroczenie] | str. 522
Art. 401. [Zarządzenie przerwy] | str. 522
Art. 402. [Rozprawa po przerwie] | str. 524
Art. 403. [Orzeczenia w czasie przerwy] | str. 525
Art. 404. [Odroczenie rozprawy] | str. 525
Art. 404a. [Czynności w celu przedstawienia dowodów przed sądem] | str. 526
Art. 405. [Zamknięcie przewodu sądowego] | str. 527

Rozdział 46. Głosy stron | str. 528
Art. 406. [Kolejność głosów] | str. 528
Art. 407. (uchylony) | str. 529

Rozdział 47. Wyrokowanie | str. 530
Art. 408. [Narada] | str. 530
Art. 409. [Wznowienie przewodu sądowego] | str. 530
Art. 410. [Podstawa wyroku] | str. 531
Art. 411. [Odroczenie wydania wyroku] | str. 532
Art. 412. [Sporządzenie wyroku] | str. 533
Art. 413. [Treść wyroku] | str. 534
Art. 414. [Wyrok umarzający i warunkowo umarzający] | str. 535
Art. 415. [Nawiązka, obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienie] | str. 537
Art. 416. (uchylony) | str. 538
Art. 417. [Zaliczenie na poczet kary] | str. 538
Art. 418. [Ogłoszenie wyroku] | str. 538
Art. 418a. [Udostępnienie treści wyroku wydanego na posiedzeniu] | str. 539
Art. 419. [Niestawiennictwo stron] | str. 540
Art. 420. [Uzupełnienie wyroku postanowieniem] | str. 540
Art. 421. [Droga postępowania cywilnego] | str. 541
Art. 422. [Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia] | str. 542
Art. 423. [Sporządzenie i doręczenie uzasadnienia] | str. 543
Art. 424. [Treść uzasadnienia] | str. 544

DZIAŁ IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE | str. 547

Rozdział 48. Przepisy ogólne | str. 547
Art. 425. [Zakres zaskarżania] | str. 547
Art. 426. [Dwuinstancyjność; wewnętrzny tryb odwoławczy] | str. 549
Art. 427. [Treść środka odwoławczego] | str. 551
Art. 428. [Forma pisemna; adresat środka odwoławczego] | str. 554
Art. 429. [Odmowa przyjęcia środka odwoławczego] | str. 555
Art. 430. [Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania] | str. 557
, Art. 431. [Cofnięcie środka odwoławczego] | str. 558
Art. 432. [Skutki cofnięcia środka odwoławczego] | str. 560
Art. 433. [Granice rozpoznania] | str. 561
Art. 434. [Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego] | str. 563
Art. 435. [Wyjście podmiotowe poza granice zaskarżenia] | str. 565
Art. 436. [Ograniczone rozpoznanie środka odwoławczego] | str. 566
Art. 437. [Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego] | str. 567
Art. 438. [Podstawy odwoławcze] | str. 570
Art. 439. [Bezwzględne podstawy uchylenia orzeczenia] | str. 573
Art. 439a. [Orzeczenia w sprawie o wykroczenie] | str. 576
Art. 440. [Rażąca niesprawiedliwość] | str. 576
Art. 441. [Pytanie prawne] | str. 578
Art. 442. [Ponowne rozpoznanie] | str. 580
Art. 443. [Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego] | str. 581

Rozdział 49. Apelacja | str. 585
Art. 444. [Prawo do apelacji] | str. 585
Art. 445. [Termin do wniesienia apelacji] | str. 586
Art. 446. [Przymus adwokacko-radcowski] | str. 588
Art. 447. [Podstawa apelacji, zarzuty] | str. 590
Art. 448. [Przyjęcie apelacji] | str. 593
Art. 449. [Rozprawa i posiedzenie] | str. 593
Art. 449a. [Zwrot akt w celu uzupełnienia uzasadnienia zaskarżonego wyroku] | str. 593
Art. 450. [Udział stron w rozprawie apelacyjnej] | str. 594
Art. 451. [Sprowadzenie oskarżonego] | str. 596
Art. 452. [Postępowanie dowodowe] | str. 598
Art. 453. [Przebieg postępowania apelacyjnego] | str. 601
Art. 454. [Zakazy orzekania na niekorzyść] | str. 602
Art. 455. [Poprawienie kwalifikacji prawnej] | str. 605
Art. 455a. [Wyłączenie dopuszczalności uchylenia wyroku] | str. 606
Art. 456. [Wyrok sądu odwoławczego] | str. 606
Art. 457. [Uzasadnienie wyroku] | str. 606
Art. 458. [Odpowiednie stosowanie] | str. 608

Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw | str. 610
Art. 459. [Dopuszczalność zaskarżania] | str. 610
Art. 460. [Termin do wniesienia zażalenia] | str. 611
Art. 461. [Doręczenie odpisów i zawiadomienie stron] | str. 613
Art. 462. [Suspensywność zażalenia] | str. 613
Art. 463. [Dewolutywność zażalenia] | str. 613
Art. 464. [Udział stron w posiedzeniu sądu] | str. 616
Art. 465. [Postępowanie przygotowawcze] | str. 617
Art. 466. [Zaskarżanie zarządzeń] | str. 618
Art. 467. [Zaskarżanie czynności] | str. 620

DZIAŁ X. POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE | str. 621

Rozdział 51. (uchylony) | str. 621
Art. 468-484. (uchylone) | str. 621

Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 622
Art. 485. [Stosowanie przepisów] | str. 622
Art. 486. (uchylony) | str. 622
Art. 487. [Treść aktu oskarżenia] | str. 622
Art. 488. [Złożenie skargi i obowiązki Policji] | str. 623
Art. 489. [Posiedzenie pojednawcze] | str. 624
Art. 490. [Przebieg posiedzenia pojednawczego] | str. 625
Art. 491. [Skutki niestawiennictwa na posiedzeniu pojednawczym] | str. 625
Art. 492. [Pojednanie] | str. 626
Art. 493. [Zakres pojednania] | str. 626
Art. 494. [Ugoda] | str. 626
Art. 495. [Skierowanie sprawy na rozprawę] | str. 627
Art. 496. [Odstąpienie od oskarżenia] | str. 627
Art. 497. [Oskarżenie wzajemne] | str. 628
Art. 498. [Niedopuszczalność oskarżenia wzajemnego] | str. 628
Art. 499. [Pojednanie na rozprawie] | str. 629

Rozdział 53. Postępowanie nakazowe | str. 630
Art. 500. [Przesłanki wydania wyroku nakazowego] | str. 630
Art. 501. [Niedopuszczalność orzekania wyrokiem nakazowym] | str. 631
Art. 502. [Kara] | str. 632
Art. 503. (uchylony) | str. 632
Art. 504. [Treść wyroku nakazowego] | str. 633
Art. 505. [Doręczenie wyroku nakazowego] | str. 633
Art. 506. [Sprzeciw] | str. 633
Art. 507. [Skutki cofnięcia sprzeciwu] | str. 634

Rozdział 54. (uchylony) | str. 635
Art. 508-517. (uchylone) | str. 635

Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone | str. 636
Art. 517a. [Odpowiednie stosownie przepisów] | str. 636
Art. 517b. [Przesłanki trybu przyspieszonego, wniosek o rozpoznanie sprawy] | str. 636
Art. 517c. [Dochodzenie, pouczenie podejrzanego] | str. 638
Art. 517d. [Wniosek o rozpoznanie w sprawy postępowaniu przyspieszonym, wezwania] | str. 638
Art. 517e. [Doręczenie odpisu wniosku] | str. 639
Art. 517ea. [Czynności sądowe przeprowadzane na odległość] | str. 639
Art. 517f. [Przerwa w rozprawie] | str. 640
Art. 517g. [Stwierdzenie niemożności rozpoznania sprawy w trybie przyspieszonym] | str. 640
Art. 517ga. [Skutek zarządzenia przerwy w rozprawie prowadzonej na odległość] | str. 641
Art. 517h. [Pisemne uzasadnienie wyroku, apelacja] | str. 641
Art. 517i. [Przyczyny i skutki uchylenia wyroku] | str. 642
Art. 517j. [Dyżury obrońców] | str. 642

DZIAŁ XI. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA | str. 643

Rozdział 55. Kasacja | str. 643
Art. 518. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 643
Art. 519. [Orzeczenia podlegające zaskarżeniu kasacją] | str. 644
Art. 520. [Legitymacja do wniesienia kasacji] | str. 645
Art. 521. [Kasacja nadzwyczajna] | str. 647
Art. 522. [Jednorazowość kasacji] | str. 649
Art. 523. [Dopuszczalność i podstawy kasacji] | str. 650
Art. 524. [Termin do wniesienia kasacji] | str. 655
Art. 525. [Sposób wniesienia kasacji] | str. 657
Art. 526. [Obowiązek przytoczenia uchybienia, przymus adwokacko-radcowski] | str. 658
Art. 527. [Opłata od kasacji] | str. 659
Art. 528. [Niedopuszczalność środka odwoławczego] | str. 661
Art. 529. [Kasacja na korzyść] | str. 662
Art. 530. [Przyjęcie kasacji, odpowiedź na kasację] | str. 663
Art. 531. [Pozostawienie kasacji bez rozpoznania] | str. 665
Art. 532. [Wstrzymanie wykonania orzeczenia] | str. 666
Art. 533. [Stosowanie środków zapobiegawczych] | str. 667
Art. 534. [Skład sądu] | str. 667
Art. 535. [Rozprawa i posiedzenie] | str. 667
Art. 536. [Granice rozpoznania kasacji] | str. 669
Art. 537. [Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego] | str. 672
Art. 538. [Uchylenie wyroku, a wykonanie kary] | str. 674
Art. 539. [Superkasacja] | str. 674

Rozdział 56. Wznowienie postępowania | str. 675
Art. 540. [Podstawy wznowienia postępowania] | str. 675
Art. 540a. [Dodatkowe podstawy wznowienia postępowania] | str. 679
Art. 540b. [Dodatkowe podstawy wznowienia postępowania] | str. 679
Art. 541. [Wznowienie postępowania z powodu przestępstwa] | str. 681
Art. 542. [Wniosek o wznowienie postępowania, wznowienie z urzędu] | str. 681
Art. 543. (uchylony) | str. 683
Art. 544. [Właściwość, skład sądu] | str. 683
Art. 545. [Przymus adwokacki, odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 684
Art. 546. [Sprawdzenie okoliczności] | str. 685
Art. 547. [Orzeczenie] | str. 686
Art. 548. [Postępowanie po śmierci oskarżonego] | str. 688

DZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA | str. 689

Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str. 689
Art. 549. [Inicjatywa] | str. 689
Art. 550. [Tryb orzekania] | str. 689
Art. 551. [Postępowanie po podjęciu] | str. 690

Rozdział 58. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu | str. 691
Art. 552. [Prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia] | str. 691
Art. 552a. [Roszczenie o odszkodowanie w razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania] | str. 693
Art. 552b. [Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia w razie niewątpliwie niesłusznego zatrzymania] | str. 694
Art. 553. [Wyłączenie roszczenia] | str. 694
Art. 553a. [Ustalenie wysokości odszkodowania] | str. 696
Art. 554. [Właściwość sądu; forma orzeczenia] | str. 697
Art. 555. [Przedawnienie roszczeń] | str. 698
Art. 556. [Śmierć oskarżonego] | str. 700
Art. 557. [Roszczenie zwrotne] | str. 702
Art. 558. [Stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego] | str. 702
Art. 559. (uchylony) | str. 704

Rozdział 59. Ułaskawienie | str. 705
Art. 560. [Prośba] | str. 705
Art. 561. [Sąd pierwszej instancji] | str. 706
Art. 562. [Skład sądu] | str. 706
Art. 563. [Rozpoznanie prośby] | str. 706
Art. 564. [Tok postępowania] | str. 707
Art. 565. [Przedstawienie sprawy Prezydentowi] | str. 708
Art. 566. [Ponowna prośba] | str. 709
Art. 567. [Uprawnienie Prokuratora Generalnego] | str. 709
Art. 568. [Wykonanie kary] | str. 709

Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej | str. 711
Art. 568a. [Kara łączna, forma orzeczenia] | str. 711
Art. 569. [Właściwość sądu] | str. 711
Art. 570. [Inicjatywa] | str. 713
Art. 571. [Zebranie danych] | str. 714
Art. 572. [Umorzenie] | str. 715
Art. 573. [Rozprawa] | str. 715
Art. 574. [Przepisy o postępowaniu zwyczajnym] | str. 717
Art. 575. [Utrata mocy] | str. 719
Art. 576. [Wykonanie] | str. 721
Art. 577. [Okresy zaliczone w poczet kary łącznej] | str. 722

DZIAŁ XIII. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH | str. 724

Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych | str. 724
Art. 578. [Immunitet dyplomatyczny] | str. 724
Art. 579. [Immunitet konsularny] | str. 725
Art. 580. [Zrzeczenie się immunitetu] | str. 725
Art. 581. [Świadek i biegły] | str. 725
Art. 582. [Odesłanie] | str. 726
Art. 583. [Przeszukanie pomieszczeń] | str. 726
Art. 584. [Wyłączenie stosowania] | str. 726

Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych | str. 727
Art. 585. [Zakres pomocy] | str. 727
Art. 586. [Doręczenie obywatelowi polskiemu] | str. 728
Art. 587. [Odczytywanie protokołów] | str. 728
Art. 588. [Udzielanie pomocy] | str. 730
Art. 589. [Quasi-list żelazny] | str. 730
Art. 589a. [Przesłuchanie pozbawionego wolności w innym kraju] | str. 731
Art. 589b. [Powołanie zespołu śledczego] | str. 731
Art. 589c. [Zespół polski] | str. 732
Art. 589d. [Delegowanie polskiego członka zespołu] | str. 733
Art. 589e. [Wykorzystanie informacji] | str. 734
Art. 589f. [Odpowiedzialność za szkodę] | str. 734

Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 735
Art. 589g. [Zakres zastosowania, procedura wystąpienia] | str. 735
Art. 589h. [Zwrot dowodów] | str. 736
Art. 589i. [Zawiadomienie o uchyleniu postanowienia] | str. 736
Art. 589j. [Zażalenie] | str. 736
Art. 589k. [Odszkodowanie] | str. 736

Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 738
Art. 589l. [Wykonanie postanowienia] | str. 738
Art. 589m. [Odmowa wykonania orzeczenia] | str. 738
Art. 589n. [Procedura] | str. 740
Art. 589o. [Wstrzymanie wykonania] | str. 740
Art. 589p. [Powiadomienie] | str. 740
Art. 589r. [Szczególny tryb lub forma; przekazanie protokołu] | str. 741
Art. 589s. [Terminy; wcześniejsze zwolnienie] | str. 741
Art. 589t. [Procedura rozpoznania wniosku] | str. 742
Art. 589u. [Odszkodowanie] | str. 742

Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego | str. 743
Art. 590. [Wniosek o przekazanie ścigania] | str. 743
Art. 591. [Wniosek o przejęcie ścigania] | str. 744
Art. 592. [Konsultacje w zakresie przejęcia lub przekazania ścigania] | str. 745
Art. 592a. [Wniosek o udzielenie informacji o postępowaniu w państwie UE] | str. 745
Art. 592b. [Wniosek o udzielenie informacji o postępowaniu w Polsce] | str. 746
Art. 592c. [Konsultacje z właściwymi organami państwa UE] | str. 746
Art. 592d. [Wystąpienie do Eurojust] | str. 747
Art. 592e. [Zawiadomienie o sposobie zakończenie postępowania karnego] | str. 747
Art. 592f. [Wpływ konsultacji i czynności na bieg postępowania karnego] | str. 747

Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów | str. 748
Art. 593. [Wniosek o wydanie] | str. 748
Art. 594. [Obowiązek załączenia do wniosku odpisu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu lub wyroku] | str. 749
Art. 595. [Postępowanie w wypadku nagłym niecierpiącym zwłoki] | str. 749
Art. 596. [Zasada specjalności] | str. 749
Art. 597. [Zastrzeżenia] | str. 751
Art. 598. [Bieg terminów tymczasowego aresztowania] | str. 751
Art. 599. [Wyłączenie ograniczeń] | str. 751
Art. 600. [Obowiązek sądu przesłania odpisu wyroku] | str. 752
Art. 601. [Postępowanie z przedmiotami i dowodami rzeczowymi] | str. 752

Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych | str. 753
Art. 602. [Wszczęcie postępowania o ekstradycję] | str. 753
Art. 603. [Właściwość sądu, tryb rozpoznania wniosku o ekstradycję] | str. 755
Art. 603a. [Wniosek państwa obcego o zastosowanie tymczasowego aresztowania] | str. 756
Art. 604. [Niedopuszczalność wydania] | str. 756
Art. 605. [Tymczasowe aresztowanie] | str. 761
Art. 605a. [Baza danych międzynarodowej organizacji policji kryminalnej] | str. 763
Art. 606. [Przewóz osoby ściganej przez terytorium RP] | str. 763
Art. 607. [Rozstrzyganie wniosku o wydanie dowodów rzeczowych] | str. 763

Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 764
Art. 607a. [Przesłanki wydania] | str. 764
Art. 607b. [Niedopuszczalność wydania] | str. 765
Art. 607c. [Treść] | str. 766
Art. 607d. [Przesłanie nakazu] | str. 767
Art. 607e. [Zasada specjalności] | str. 768
Art. 607f. [Obowiązek zaliczenia pozbawienia wolności] | str. 771
Art. 607g. [Obowiązek powiadomienia] | str. 772
Art. 607h. [Wniosek o zajęcie i przekazanie przedmiotów] | str. 772
Art. 607i. [Dalsze przekazanie] | str. 772
Art. 607j. [Odstąpienie od wszczęcia postępowania wykonawczego] | str. 773

Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 774
Art. 607k. [Przekazanie osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania] | str. 774
Art. 607l. [Posiedzenie sądu] | str. 777
Art. 607m. [Terminy orzekania] | str. 778
Art. 607n. [Termin przekazania] | str. 779
Art. 607o. [Odroczenie wykonania postanowienia o wydaniu] | str. 780
Art. 607p. [Odmowa wykonania ENA - przesłanki bezwzględne] | str. 781
Art. 607r. [Odmowa wykonania ENA - przesłanki względne] | str. 783
Art. 607s. [Wykonanie ENA wobec obywatela polskiego lub osoby mającej w Polsce stałe miejsce pobytu] | str. 785
Art. 607t. [Zastrzeżenie odesłania obywatela polskiego lub osoby korzystającej z prawa azylu] | str. 787
Art. 607u. [Prawo do uzyskania odpisu orzeczenia] | str. 788
Art. 607w. [Ograniczenie zasady podwójnej karalności] | str. 788
Art. 607wa. [Zajęcie i przekazanie przedmiotów] | str. 789
Art. 607x. [Zbieg europejskich nakazów aresztowania] | str. 790
Art. 607y. [Zbieg europejskiego nakazu aresztowania oraz wniosku o ekstradycję] | str. 790
Art. 607z. [Żądanie uzupełnienia informacji] | str. 791
Art. 607za. [Orzekanie o dalszym ściganiu] | str. 791
Art. 607zb. [Przewóz osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania] | str. 791
Art. 607zc. [Przekazanie europejskiego nakazu aresztowania zgodnie z właściwością] | str. 792

Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego | str. 793
Art. 607zd. [Wystąpienie o wykonanie środka zapobiegawczego w kraju UE] | str. 793
Art. 607ze. [Wykonywanie środka zapobiegawczego] | str. 794
Art. 607zf. [Obowiązek zawiadomienia sądu o zmianie lub uchyleniu środka zapobiegawczego] | str. 794
Art. 607zg. [Niezaskarżalność wystąpienia o wykonanie środka zapobiegawczego w kraju UE] | str. 794

Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania | str. 795
Art. 607zh. [Wystąpienie o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania] | str. 795
Art. 607zi. [Uzupełnienie informacji] | str. 796
Art. 607zj. [Termin wydania postanowienia. Zażalenie] | str. 796
Art. 607zk. [Odmowa wykonania orzeczenia] | str. 797
Art. 607zl. [Postanowienie o zaprzestaniu wykonywania orzeczenia] | str. 798
Art. 607zm. [Obowiązki informacyjne dotyczące wykonywania orzeczenia] | str. 798
Art. 607zn. [Koszty wykonywania orzeczenia] | str. 799

Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str. 800
Art. 608. [Przejęcie orzeczenia do wykonania z inicjatywy organów RP] | str. 800
Art. 609. [Przejęcie orzeczenia do wykonania z inicjatywy organów państw obcych] | str. 800
Art. 610. [Przekazanie do wykonania orzeczenia dotyczącego cudzoziemca] | str. 801
Art. 611. [Właściwość sądu] | str. 802
Art. 611a. [Postępowanie przed sądem] | str. 802
Art. 611b. [Niedopuszczalność przejęcia lub przekazania] | str. 803
Art. 611c. [Czynności sądu po przejęciu orzeczenia do wykonania] | str. 804
Art. 611d. [Zabezpieczenie mienia] | str. 804
Art. 611e. [Migracja skazanego - odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 804
Art. 611f. [Przejęcie i przekazanie do wykonania orzeczeń o karach pieniężnych] | str. 804

Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu | str. 805
Art. 611fa. [Wystąpienie przez polski sąd o wykonanie do państwa wykonania orzeczenia] | str. 805
Art. 611fb. [Podział kwot uzyskanych z egzekucji] | str. 806
Art. 611fc. [Zawieszenie, podjęcie i umorzenie postępowania wykonawczego] | str. 806
Art. 611fd. [Uchylenie orzeczenia podlegającego wykonaniu] | str. 807
Art. 611fe. [Posiedzenie] | str. 807

Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym | str. 808
Art. 611ff. [Wykonanie prawomocnego orzeczenia o karach pieniężnych] | str. 808
Art. 611fg. [Odmowa wykonania orzeczenia] | str. 809
Art. 611fh. [Uczestnicy postępowania; postanowienie sądu] | str. 810
Art. 611fi. [Porozumienie o podziale kwot uzyskanych z egzekucji] | str. 811
Art. 611fj. [Wezwanie do potwierdzenia wpłaty] | str. 811
Art. 611fk. [Postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego] | str. 812
Art. 611fl. [Powiadomienie o treści postanowienia] | str. 812
Art. 611fm. [Koszty wykonania orzeczenia] | str. 812

Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 813
Art. 611fn. [Wystąpienie o wykonanie orzeczenia przepadku] | str. 813
Art. 611fo. [Wezwanie do wpłaty na rachunek bankowy uzyskanej kwoty] | str. 814
Art. 611fp. [Kontynuowanie postępowania wykonawczego] | str. 815
Art. 611fr. [Okoliczności niezwłocznego zawiadomienia właściwego sądu] | str. 815
Art. 611fs. [Udział w posiedzeniu] | str. 815
Art. 611ft. [Zwrot równowartości wypłaconego odszkodowania] | str. 815

Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 816
Art. 611fu. [Wystąpienie o wykonanie orzeczenia przepadku] | str. 816
Art. 611fw. [Odmowa wykonania orzeczenia o przepadku korzyści] | str. 816
Art. 611fx. [Rozpoznanie sprawy wykonania orzeczenia] | str. 818
Art. 611fy. [Zawieszenie postępowania] | str. 819
Art. 611fz. [Łączne orzekanie] | str. 819
Art. 611fza. [Wezwanie do potwierdzenia dokonanej wpłaty] | str. 819
Art. 611fzb. [Przeznaczenie uzyskanych kwot] | str. 820
Art. 611fzc. [Umorzenie postępowania wykonawczego] | str. 820
Art. 611fzd. [Powiadomienie właściwego sądu o wykonaniu orzeczenia] | str. 820
Art. 611fze. [Koszty wykonania orzeczenia] | str. 821

Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str. 822
Art. 611g. [Ogólne zobowiązanie do współpracy] | str. 822
Art. 611h. [Wniosek o dostarczenie osoby] | str. 822
Art. 611i. [Wniosek o zezwolenie na przewóz] | str. 823
Art. 611j. [Zastosowanie tymczasowego aresztowania] | str. 823
Art. 611k. [Żądanie dodatkowych informacji] | str. 823
Art. 611l. [Dalsze dostarczenie] | str. 823
Art. 611m. [Wykonanie wniosku a zasady polskiego porządku prawnego] | str. 823
Art. 611n. [Odmowa udzielenia pomocy] | str. 824
Art. 611o. [Dokument zawierający tajemnicę] | str. 824
Art. 611p. [Wydanie dokumentu przekazanego przez inne państwo lub organizację międzynarodową] | str. 824
Art. 611r. [Obecność przedstawicieli Trybunału przy wykonywaniu wniosku; samodzielne czynności Prokuratora Trybunału] | str. 824
Art. 611s. [Konsultacje] | str. 825

Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 826
Art. 611t. [Wystąpienie o wykonanie kary pozbawienia wolności w kraju UE] | str. 826
Art. 611ta. [Zgoda na przekazanie orzeczenia do wykonania] | str. 828
Art. 611tb. [Posiedzenie sądu; zgoda skazanego] | str. 828
Art. 611tc. [Pozyskanie informacji o treści prawa obcego] | str. 829
Art. 611td. [Przekazanie a postępowanie wykonawcze w Polsce] | str. 830
Art. 611te. [Uchylenie orzeczenia] | str. 830
Art. 611tf. [Termin przekazania skazanego] | str. 830

Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 832
Art. 611tg. [Wystąpienie państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia w Polsce] | str. 832
Art. 611th. [Właściwość sądu] | str. 833
Art. 611ti. [Posiedzenie sądu; zgoda skazanego] | str. 833
Art. 611tj. [Termin rozpoznania. zażalenie] | str. 834
Art. 611tk. [Odmowa wykonania orzeczenia] | str. 834
Art. 611tl. [Określenie kwalifikacji i kary] | str. 836
Art. 611tm. [Zasada specjalności; informacja; cofnięcie wystąpienia] | str. 836
Art. 611tn. [Umorzenie postępowania] | str. 837
Art. 611to. [Tymczasowe aresztowanie; inny środek zapobiegawczy] | str. 837
Art. 611tp. [Zezwolenie na przewóz sprawcy] | str. 838
Art. 611tr. [Zawiadomienie sądu państwa wydania orzeczenia; ucieczka skazanego] | str. 838
Art. 611ts. [Koszty] | str. 838

Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego | str. 839
Art. 611u. [Wystąpienie przez polski sąd o wykonanie kary w państwie UE] | str. 839
Art. 611ua. [Zawieszenie postępowania wykonawczego] | str. 840
Art. 611ub. [Uchylenie orzeczenia; informowanie organów państwa wykonania orzeczenia] | str. 841
Art. 611uc. [Posiedzenie sądu] | str. 841

Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie | str. 842
Art. 611ud. [Wystąpienie państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia w Polsce] | str. 842
Art. 611ue. [Posiedzenie sądu; kwalifikacja prawna czynu] | str. 843
Art. 611uf. [Termin rozpoznania; zażalenie] | str. 844
Art. 611ug. [Odmowa wykonania orzeczenia] | str. 844
Art. 611uh. [Umorzenie postępowania wykonawczego] | str. 846
Art. 611ui. [Zawiadomienie sądu państwa wydania orzeczenia] | str. 847
Art. 611uj. [Koszty] | str. 847

Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 848
Art. 611w. [Europejski nakaz ochrony] | str. 848
Art. 611wa. [Skutki wystąpienia] | str. 849
Art. 611wb. [Zawiadomienie] | str. 849
Art. 611wc. [Niemożność wniesienia zażalenia] | str. 849

Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 850
Art. 611wd. [Zasady wykonania nakazu, właściwość podmiotowa] | str. 850
Art. 611we. [Uzupełnienie informacji] | str. 851
Art. 611wf. [Zażalenie na postanowienie] | str. 851
Art. 611wg. [Odmowa wykonania europejskiego nakazu ochrony] | str. 851
Art. 611wh. [Postanowienie o zaprzestaniu wykonywania nakazu] | str. 852
Art. 611wi. [Zawiadomienia] | str. 853
Art. 611wj. [Koszty] | str. 853

Rozdział 67. Przepisy końcowe | str. 854
Art. 612. [Zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie obywatela państwa obcego] | str. 854
Art. 613. [Porozumiewanie się za pośrednictwem ministra sprawiedliwości] | str. 854
Art. 614. [Rozliczanie wydatków] | str. 854
Art. 615. [Pierwszeństwo umowy międzynarodowej; zasada wzajemności] | str. 855

DZIAŁ XIV. KOSZTY PROCESU | str. 856

Rozdział 68. Przepisy ogólne | str. 856
Art. 616. [Koszty procesu] | str. 856
Art. 617. [Opłata - odesłanie do ustawy] | str. 858
Art. 618. [Wydatki Skarbu Państwa] | str. 858
Art. 618a. [Zwrot kosztów podróży świadka] | str. 863
Art. 618b. [Zwrot utraconego zarobku świadka] | str. 864
Art. 618c. [Powstanie prawa do żądania należności] | str. 864
Art. 618d. [Odpowiednie stosowanie przepisów do osoby towarzyszącej] | str. 864
Art. 618e. [Wyłączenie stosowania przepisów] | str. 864
Art. 618f. [Wynagrodzenie biegłego i specjalisty] | str. 865
Art. 618g. [Odpowiednie stosownie przepisów o zwrocie kosztów podróży dla świadka] | str. 866
Art. 618h. [Zwrot zarobku lub dochodu biegłego, tłumacza, specjalisty] | str. 866
Art. 618i. [Koszty jednego dojazdu na kilka spraw] | str. 866
Art. 618j. [Należności dla strony postępowania] | str. 867
Art. 618k. [Wniosek o przyznanie należności] | str. 867
Art. 618l. [Tryb przyznania należności dla świadka, biegłego, tłumacza, specjalisty] | str. 867
Art. 619. [Tymczasowe wykładanie wydatków, koszty mediacji, koszty tłumacza] | str. 867
Art. 620. [Wydatki związane z udziałem pełnomocnika lub obrońcy] | str. 868
Art. 621. [Obowiązek wyłożenia zryczałtowanej równowartości wydatków] | str. 869
Art. 622. [Zwrot zryczałtowanych wydatków uiszczonych przez oskarżyciela prywatnego] | str. 870

Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 872
Art. 623. [Zwolnienie od obowiązku wyłożenia kosztów] | str. 872
Art. 624. [Zwolnienie od obowiązku zapłaty kosztów] | str. 873
Art. 625. [Zwolnienie od kosztów żołnierza] | str. 874

Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu | str. 875
Art. 626. [Orzeczenie o kosztach] | str. 875
Art. 626a. [Zażalenie na zarządzenie prokuratora] | str. 877
Art. 627. [Zasądzenie kosztów od skazanego w sprawie z oskarżenia publicznego] | str. 877
Art. 628. [Zasądzenie kosztów od skazanego w sprawie z oskarżenia prywatnego] | str. 878
Art. 629. [Zasądzenie kosztów w orzeczeniu o warunkowym umorzeniu postępowania] | str. 879
Art. 630. [Rozstrzygniecie o kosztach w sytuacji częściowego umorzenia postępowania lub uniewinnienia od niektórych z zarzutów] | str. 879
Art. 631. [Częściowe obciążenie kosztami w sprawach z oskarżenia prywatnego] | str. 880
Art. 632. [Rozstrzygniecie o kosztach w sytuacji umorzenia postępowania lub uniewinnienia oskarżonego] | str. 880
Art. 632a. [Wyjątkowe obciążenie kosztami oskarżonego mimo umorzenia postępowania] | str. 882
Art. 632b. [Zwrot należności za pełnomocnika mimo umorzenia postępowania] | str. 882
Art. 633. [Koszty procesu od kilku oskarżonych lub oskarżycieli] | str. 882
Art. 634. [Koszty procesu w postępowaniu odwoławczym] | str. 883
Art. 635. [Zmiana wyroku na niekorzyść oskarżonego w postępowaniu odwoławczym] | str. 884
Art. 636. [Koszty procesu w przypadku nieuwzględnienia środka odwoławczego] | str. 884
Art. 637. [Koszty w przypadku pozostawienia środka odwoławczego bez rozpoznania] | str. 885
Art. 637a. [Koszty postępowania kasacyjnego] | str. 885
Art. 638. [Wydatki kasacji nadzwyczajnej lub wznowienia z urzędu] | str. 885
Art. 639. [Koszty w postępowaniu o wznowienie] | str. 886
Art. 640. [Odpowiednie stosowanie przepisów o kosztach w sprawach z oskarżenia prywatnego] | str. 886
Art. 641. [Termin do ściągnięcia zasądzonych kosztów] | str. 886

Rozdział 71. (uchylony) | str. 887
Art. 642-645. (uchylone) | str. 887

DZIAŁ XV. POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH | str. 888

Rozdział 72. Przepisy ogólne | str. 888
Art. 646. [Zakres stosowania przepisów] | str. 888
Art. 647. [Podmiotowa właściwość sądów wojskowych] | str. 888
Art. 648. [Przedmiotowa właściwość sądów wojskowych] | str. 890
Art. 649. [Łączność przedmiotowa] | str. 890
Art. 650. [Łączność podmiotowa] | str. 891
Art. 651. [Właściwość miejscowa sądu] | str. 892
Art. 652. [Sądy wojskowe] | str. 893
Art. 653. [Właściwość sądu garnizonowego] | str. 893
Art. 654. [Właściwość wojskowego sądu okręgowego] | str. 894
Art. 655. [Właściwość Sądu Najwyższego - Izby Wojskowej] | str. 895
Art. 656. [Zbieg właściwości różnych sądów wojskowych] | str. 896
Art. 657. [Naczelny Prokurator Wojskowy; wojskowy prokurator okręgowy] | str. 897
Art. 658. [Środki dyscyplinarne a wszczęcie postępowania karnego] | str. 898
Art. 659. [Uprawnienia dowódcy jednostki wojskowej] | str. 898
Art. 660. [Ściganie na wniosek dowódcy jednostki wojskowej] | str. 898
Art. 661. [Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego] | str. 898
Art. 662. [Dane dotyczące przebiegu służby] | str. 900

Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze | str. 901
Art. 663. (uchylony) | str. 901
Art. 664. [Uprawnienie do zatrzymania osoby podejrzanej] | str. 901
Art. 665. [Zawiadomienie o zatrzymaniu] | str. 901
Art. 666. [Tymczasowe aresztowanie] | str. 901
Art. 667. [Postępowanie przygotowawcze - cel] | str. 902
Art. 668. [Śledztwo] | str. 902

Rozdział 74. Postępowanie przed sądem | str. 903
Art. 669. [Wybór ławników do składu orzekającego] | str. 903
Art. 670. [Asesor prokuratury wojskowej - uprawnienia] | str. 903
Art. 671. [Obowiązek udziału obrońcy w rozprawie] | str. 904
Art. 671a. (uchylony) | str. 904
Art. 672. [Uzasadnienie wyroku] | str. 904
Art. 672a. [Kasacja nadzwyczajna - uprawnieni] | str. 905
Art. 673. [Wznowienie postępowania - właściwość sądu] | str. 905

Rozdział 75. (uchylony) | str. 907
Art. 674-682 (uchylone) | str. 907

Ukryj

Opis:

Opracowanie zawiera wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które są szczególnie istotne dla interpretacji i stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego.

W publikacji uwzględniono obszerną nowelizację, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., wprowadzającą zmiany w celu przyspieszenia postępowań w sprawach karnych oraz w zakresie rozwiązywania głównych problemów procedury karnej.

W opracowaniu skupiono się głównie na najnowszym orzecznictwie, chociaż zamieszczono również starsze orzeczenia ze względu na duże znaczenie poruszanej w nich problematyki, które uzupełniają najważniejsze pozycje piśmiennictwa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8455-1 , Oprawa: zintegrowana , Format: A5 (148 × 210 mm) , 908
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-2758:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów