Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym. Analiza w perspektywie funkcji prawa karnego

Publikacja zawiera kompleksowe ujęcie problematyki zasady prawdy materialnej w postępowaniu karnym, łącząc przy tym rozważania teoretyczne z praktycznym ich zastosowaniem.

więcej

Autorzy: Jan Jodłowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2755:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Ustalenia terminologiczne i założenia teoretyczne | str. 19


1. Wprowadzenie | str. 19
2. Prawda materialna a prawda sądowa | str. 21
2.1. Prawda materialna | str. 21
2.2. Prawda sądowa | str. 29
2.3. Relacje pomiędzy prawdą materialną a prawdą sądową | str. 32
3. Prawda materialna jako zasada prawa procesowego | str. 40
3.1. Pojęcie zasady prawa i zasady prawa procesowego | str. 40
3.2. Zasada prawdy materialnej - dominujące kierunki interpretacyjne | str. 43
3.2.1. Zasada prawdy materialnej - konieczność oparcia rozstrzygnięcia na ustaleniach faktycznych zgodnych z rzeczywistością | str. 43
3.2.2. Zasada prawdy materialnej - dyrektywa optymalizacyjna | str. 47
3.3. Definicja zasady prawdy materialnej | str. 50
3.4. Synonimiczne i bliskoznaczne określenia zasady prawdy materialnej | str. 61
3.4.1. Zasada prawdy materialnej a zasada prawdy | str. 61
3.4.2. Zasada prawdy materialnej a zasada prawdy obiektywnej | str. 62
3.4.3. Zasada prawdy materialnej a inne pojęcia synonimiczne | str. 68
4. Wpływ wybranych zasad i instytucji procesowych na realizację zasady prawdy materialnej | str. 69
4.1. Uwagi wstępne | str. 69
4.2. Wpływ modelu "czystej" kontradyktoryjności na realizację zasady prawdy materialnej | str. 71
4.2.1. Wprowadzenie | str. 71
4.2.2. Swobodna ocena dowodów a zasada prawdy materialnej | str. 76
4.2.3. Bezstronność sądu a zasada prawdy materialnej | str. 78
4.2.4. Aktywność sądu a zasada prawdy materialnej | str. 79
4.3. Wpływ zasady bezpośredniości na realizację zasady prawdy materialnej | str. 90
4.4. Wpływ zasady legalizmu i zasady oportunizmu na realizację zasady prawdy materialnej | str. 93
4.5. Wpływ prekluzji dowodowej na realizację zasady prawdy materialnej | str. 95
4.6. "Udowodnienie procesowe" jako gwarancja realizacji zasady prawdy materialnej | str. 99
4.7. Uwagi końcowe | str. 102

Rozdział II
Zasada prawdy materialnej na gruncie polskiego procesu karnego | str. 104


1. Wprowadzenie | str. 104
2. Kształtowanie się zasady prawdy materialnej - aspekt historyczny | str. 105
2.1. Zasada prawdy materialnej w okresie międzywojennym | str. 105
2.2. Zasada prawdy materialnej w okresie PRL-u | str. 109
2.2.1. Zasada prawdy materialnej w okresie 1945-1969 r. | str. 109
2.2.2. Zasada prawdy materialnej w kodeksie postępowania karnego z 1969 r. | str. 111
2.2.3. Zasada prawdy materialnej w Konstytucji PRL z 1952 r. | str. 115
3. Zasada prawdy materialnej w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. | str. 116
3.1. Artykuł 2 § 2 k.p.k. | str. 116
3.2. Artykuł 5 § 1 k.p.k. | str. 120
3.3. Artykuł 10 § 2 k.p.k. | str. 120
4. Zakres obowiązywania zasady prawdy materialnej | str. 121
4.1. Uwagi wstępne | str. 121
4.2. Ograniczenia realizacji zasady prawdy materialnej | str. 128
4.2.1. Ograniczenia w zakresie gromadzenia materiału dowodowego | str. 128
4.2.2. Ograniczenia w zakresie oceny materiału dowodowego | str. 134
4.2.2.1. Ograniczenie zasady bezpośredniości | str. 134
4.2.2.2. Domniemania prawne oraz inneograniczenia samodzielności jurysdykcyjnej sądu | str. 137
4.3. Przyczyny ograniczeń realizacji zasady prawdy materialnej | str. 148
5. Miejsce zasady prawdy materialnej w hierarchii zasad procesowych oraz cel jej obowiązywania | str. 152
6. Zasada prawdy materialnej w Konstytucji RP | str. 162
6.1. Uwagi wstępne | str. 162
6.2. Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji RP - zasada prawa do sądu jako źródło zasady prawdy materialnej | str. 164
6.3. Artykuły 2, 42 i 175 Konstytucji RP jako źródła zasady prawdy materialnej | str. 171
6.3.1. Zasada prawdy materialnej w art. 2 i 175 Konstytucji RP | str. 171
6.3.2. Zasada prawdy materialnej w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP | str. 175
6.3.3. Zasada prawdy materialnej w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP | str. 178
6.3.4. Gwarancyjny charakter art. 42 ust. 1 i 3 Konstytucji RP a zasada prawdy materialnej | str. 181
6.4. Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz inne normykonstytucyjne jako źródła zasady prawdy materialnej | str. 183
6.5. Uwagi końcowe | str. 187

Rozdział III
Zasada prawdy materialnej w systemie common law, regulacjach Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz w polskim procesie cywilnym | str. 192


1. Wprowadzenie / 192
2. Zasada prawdy materialnej w systemie common law | str. 193
2.1. Miejsce zasady prawdy materialnej | str. 193
2.2. Przyczyny deprecjonowania zasady prawdy materialnej | str. 202
2.3. Sprawiedliwość proceduralna jako alternatywa dla zasady prawdy materialnej | str. 207
2.4. Konsekwencje deprecjonowania zasady prawdy materialnej | str. 211
2.5. Wpływ tradycji prawnej na kształtowanie pozycji zasady prawdy materialnej | str. 214
3. Zasada prawdy materialnej w regulacjach Międzynarodowego Trybunału Karnego | str. 220
3.1. Kształtowanie się regulacji karnych o charakterze międzynarodowym | str. 220
3.2. Zasada prawdy materialnej w międzynarodowym prawie karnym | str. 222
3.2.1. Regulacje obowiązujące przed powstaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego | str. 222
3.2.2. Regulacje Międzynarodowego Trybunału Karnego | str. 223
3.3. Zasada prawdy materialnej w perspektywie realizacji celów międzynarodowego postępowania karnego | str. 227
3.3.1. Zasada prawdy materialnej a cele postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str. 22
3.3.2. Zasada prawdy materialnej a "prawo do prawdy" | str. 230
3.4. Zasada prawdy materialnej w regulacjach międzynarodowych - podsumowanie | str. 233
4. Zasada prawdy materialnej w polskim procesie cywilnym | str. 234
4.1. Uwagi wstępne | str. 234
4.2. Zasada prawdy materialnej w okresie międzywojennym | str. 235
4.3. Zasada prawdy materialnej w okresie PRL-u | str. 238
4.4. Zasada prawdy materialnej w aktualnej obowiązującej procedurze cywilnej | str. 241
4.5. Przyczyny odmiennego ukształtowania zasady prawdy materialnej w różnych okresach historycznych | str. 245

Rozdział IV
Funkcje prawa karnego a zasada prawdy materialnej | str. 248


1. Wprowadzenie | str. 248
2. Funkcje prawa karnego | str. 250
2.1. Uwagi wstępne | str. 250
2.2. Funkcje prawa karnego - charakterystyka | str. 254
2.2.1. Funkcja ochronna | str. 254
2.2.2. Funkcja sprawiedliwościowa | str. 260
2.2.3. Funkcja gwarancyjna | str. 270
2.2.4. Funkcja koncyliacyjna (kompensacyjna) | str. 271
2.3. Uwagi końcowe | str. 277
3. Wpływ funkcji prawa karnego na zakres obowiązywania zasady prawdy materialnej | str. 278
3.1. Funkcja sprawiedliwościowa a zasada prawdy materialnej | str. 278
3.2. Funkcja ochronna a zasada prawdy materialnej | str. 282
3.3. Funkcja koncyliacyjna a zasada prawdy materialnej | str. 290
3.4. Uwagi końcowe | str. 292
4. Funkcje prawa karnego - hierarchia oraz ich wzajemne zależności | str. 293
4.1. Hierarchia funkcji prawa karnego | str. 293
4.2. Funkcja ochronna a funkcja sprawiedliwościowa | str. 300
4.2.1. Zagadnienia podstawowe | str. 300
4.2.2. Ograniczenia realizacji funkcji sprawiedliwościowej | str. 302
4.2.2.1. Możliwość przełamania normy innocentem non condamnari | str. 303
4.2.2.2. Możliwość przełamania normy impunitum non relinqui facinus | str. 306
4.3. Funkcja ochronna a funkcja koncyliacyjna | str. 310

Rozdział V
Standard realizacji zasady prawdy materialnej w kontekście skutecznego osiągnięcia celów (funkcji) prawa karnego | str. 313


1. Wprowadzenie | str. 313
2. Bilans korzyści i zagrożeń | str. 316
2.1. Korzyści wynikające z ograniczenia zasady prawdy materialnej | str. 316
2.1.1. Szybkie zakończenie sporu | str. 316
2.1.2. Likwidacja konfliktu | str. 318
2.1.3. Optymalizacja kosztów | str. 319
2.2. Zagrożenia wynikające z ograniczenia zasady prawdy materialnej | str. 322
3. Standard realizacji zasady prawdy materialnej a przestępstwa cechujące się wysoką społeczną szkodliwością | str. 326
3.1. Bilans korzyści i zagrożeń | str. 326
3.2. Tryby konsensualne jako przykład ograniczenia zasady prawdy materialnej | str. 335
3.2.1. Uwagi wstępne | str. 335
3.2.2. Tryby konsensualne - charakterystyka | str. 336
3.2.3. Tryby konsensualne a ograniczenie zasady prawdy materialnej | str. 340
3.2.4. Tryby konsensualne w perspektywie realizacji funkcji prawa karnego | str. 357
3.2.5. Ocena zmian zawartych w ustawie z dnia 27 września 2013 r. nowelizującej k.p.k. w zakresie poszerzenia zakresu przedmiotowego zastosowania trybów konsensualnych | str. 365
4. Standard realizacji zasady prawdy materialnej a przestępstwa cechujące się niską i średnią społeczną szkodliwością | str. 380
4.1. Uwagi wstępne | str. 380
4.2. Bilans korzyści i zagrożeń | str. 381
4.3. Granice ograniczenia standardu realizacji zasady prawdy materialnej | str. 386
4.4. Tryby konsensualne a optymalna realizacja funkcji prawnokarnych | str. 390
4.4.1. Tryby konsensualne w perspektywie realizacji funkcji prawa karnego | str. 390
4.4.2. Porozumienia w zakresie ustaleń faktycznych a realizacja zasady prawdy materialnej | str. 393

Podsumowanie | str. 421

Wykaz orzeczeń | str. 431

Bibliografia | str. 437

Ukryj

Opis:

ƒMonografia zawiera kompleksowe ujęcie problematyki zasady prawdy materialnej w postępowaniu karnym, łącząc przy tym rozważania teoretyczne z praktycznym ich zastosowaniem (zwłaszcza w kontekście stosowania trybów konsensualnych).

W książce omówiono m.in.:

  • kształtowanie się zasady prawdy materialnej na gruncie prawa polskiego, ale także w systemie common law oraz w regulacjach Międzynarodowego Trybunału Karnego,
  • wpływ funkcji prawa karnego na zakres obowiązywania zasady prawdy materialnej,
  • standardy realizacji tej zasady w kontekście skutecznego osiągnięcia celów prawa karnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8406-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 468
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-2755:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów