Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia

Publikacja omawia problematykę odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

więcej

Autorzy: Tamara Zimna,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2015 r.
Kod: ABC-0837:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Przegląd źródeł prawa w zakresie odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawcy z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 17


§ 1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 17
§ 2. Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 23
§ 3. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 26
§ 4. Kodeks cywilny | str. 26

Rozdział II
Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 28


§ 1. Charakter prawny umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 28
§ 2. Treść zobowiązania z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 34
§ 3. Sposób wykonania zobowiązań z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 35

Rozdział III
Kara umowna w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 39


§ 1. Dopuszczalność stosowania kar konwencjonalnych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 40
§ 2. Funkcje kary umownej w kontraktach z Funduszem | str. 43

Rozdział IV
Przesłanki nałożenia kary umownej | str. 49


§ 1. Niezachowanie wymaganych warunków i sposobu udzielania świadczeń określonych w obowiązujących przepisach lub umowie | str. 52
§ 2. Udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny | str. 66
§ 3. Nieudzielanie świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w umowie | str. 81
§ 4. Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych | str. 89
§ 5. Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy | str. 97
§ 6. Obciążanie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach | str. 115
§ 7. Nieuzasadniona odmowa udzielenia świadczeniobiorcy świadczeń | str. 118
§ 8. Nieumieszczenie informacji, o której mowa w § 11 ust. 2 i 3 załącznika do OWU | str. 125
§ 9. Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 4 i 5 załącznika do OWU | str. 126
§ 10. Nieprzekazanie w terminie informacji, o której mowa w § 9 ust. 2 i § 34 ust. 1 załącznika do OWU | str. 127
§ 11. Nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenie tych list w sposób rażąco naruszający przepisy prawa | str. 131
§ 12. Nieprzekazywanie danych dotyczących list oczekujących w terminie | str. 143
§ 13. Udaremnianie kontroli | str. 145
§ 14. Niewykonanie przez świadczeniodawcę w terminie zaleceń pokontrolnych | str. 146
§ 15. Gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób rażąco naruszający przepisy prawa | str. 148
§ 16. Wystawienie recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych | str. 153
§ 17. Niedopełnienie obowiązku uzyskania upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ | str. 164

Rozdział V
Wysokość kary umownej | str. 168


Rozdział VI
Charakter prawny postępowania w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 174


§ 1. Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 176
§ 2. Zażalenie na czynności Funduszu dotyczące realizacji umowy związane z kontrolą realizacji umów i wniosek o ponowne rozpatrzenie zażalenia | str. 190

Rozdział VII
Pozostałe skutki prawne niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej | str. 195


§ 1. Odszkodowanie | str. 196
§ 2. Zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych | str. 198
§ 3. Odsetki | str. 204
§ 4. Potrącenie lub ugoda | str. 205

Rozdział VIII
Kontrola sądowa realizacji kontraktu z Funduszem | str. 207


Rozdział IX
Przedawnienie roszczenia o zapłatę kary umownej | str. 210


Rozdział X
Wnioski | str. 215


Literatura | str. 223

Orzecznictwo | str. 237

Inne źródła | str. 243

Ukryj

Opis:

Publikacja omawia problematykę odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szczegółowo przedstawiono w niej m.in.:

  • przesłanki nakładania kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
  • zróżnicowane skutki prawne niewłaściwej realizacji kontraktu z NFZ (kara umowna, odszkodowanie, zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych, odsetki, potrącenie lub ugoda),
  • okoliczności zwalniające świadczeniodawców z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu z NFZ,
  • zagadnienie przedawnienia roszczeń o zapłatę kary umownej,
  • środki prawne służące odwołaniu się świadczeniodawcy od wyniku kontroli świadczeniodawców przez NFZ.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8348-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 246
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Zdrowie / Ubezpieczenie zdrowotne / Narodowy Fundusz Zdrowia
Kod: ABC-0837:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów