Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu

Publikacja stanowi omówienie doniosłej i budzącej liczne wątpliwości o charakterze teoretycznym i praktycznym problematyki kompensowania szkód niemajątkowych w ramach odpowiedzialności kontraktowej.

więcej

Autorzy: Marcin Ciemiński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  7 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2369:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Od Autora | str. 17

Wstęp | str. 19

Rozdział 1
Pieniężne naprawienie szkody niemajątkowej w perspektywie historycznej i komparatystycznej
| str. 27

1.1. Uwagi ogólne | str. 27
1.2. Zakres naprawienia szkody w kodeksie zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdy moralnej | str. 28
1.3. Regulacja zadośćuczynienia pieniężnego za szkodę niemajątkową w okresie powojennym, w tym w kodeksie cywilnym | str. 37
1.4. Uwagi prawnoporównawcze | str. 45
1.5. "Modele" kompensacji szkody niemajątkowej | str. 46
1.6. Naprawienie szkody niemajątkowej w prawie niemieckim | str. 47
1.6.1. Uwagi ogólne | str. 47
1.6.2. Funkcje odpowiedzialności za szkodę niemajątkową | str. 52
1.6.3. Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 54
1.6.4. Poszczególne przypadki uszczerbków niemajątkowych podlegających pieniężnej kompensacji | str. 59
1.6.5. Podsumowanie | str. 66
1.7. Naprawienie szkody niemajątkowej w prawie angielskim | str. 67
1.7.1. Uwagi ogólne | str. 67
1.7.2. Funkcje odpowiedzialności za szkodę niemajątkową | str. 71
1.7.3. Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 74
1.7.4. Podsumowanie | str. 80
1.8. Naprawienie szkody niemajątkowej w prawie francuskim | str. 81
1.8.1. Uwagi ogólne | str. 82
1.8.2. Funkcje odpowiedzialności za szkodę niemajątkową | str. 84
1.8.3. Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 85
1.9. Systemy międzynarodowe | str. 86
1.9.1. Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów | str. 87
1.9.2. Zasady międzynarodowych umów handlowych UNIDROIT 2004 | str. 93
1.10.Prawo europejskie | str. 95
1.10.1. Zakres długu odszkodowawczego w europejskim prawie cywilnym | str. 96
1.10.2.Europejskie przedsięwzięcia unifikacyjne | str. 102
1.10.3. Pozakontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej | str. 106

Rozdział 2
Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową w kodeksie cywilnym | str. 108


2.1. Uwagi ogólne | str. 108
2.2. Funkcje majątkowej ochrony dóbr osobistych | str. 108
2.2.1. Uwagi ogólne - funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 108
2.2.2. Funkcja majątkowych środków ochrony dóbr osobistych | str. 114
2.2.3. Konsekwencje kompensacyjnej funkcji majątkowej ochrony dóbr osobistych | str. 124
2.3. Dobra osobiste i ich ochrona | str. 127
2.3.1. Uwagi ogólne | str. 127
2.3.2. Niemajątkowy charakter a komercjalizacja dóbr osobistych | str. 135
2.3.3. Konstrukcja prawna - prawa podmiotowe osobiste | str. 140
2.3.4. Środki ochrony dóbr osobistych | str. 143
2.4.Tradycyjne zasady odnoszące się do zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz ich ocena | str. 145
2.5. Zasada pełnego odszkodowania | str. 156
2.5.1. Uwagi ogólne | str. 156
2.5.2. Zasada pełnego odszkodowania a szkoda niemajątkowa | str. 160

Rozdział 3
Znaczenie odszkodowania za szkodę niemajątkową w reżimie kontraktowym | str. 167


3.1. Przedmiot prawa cywilnego - interesy majątkowe oraz niemajątkowe | str. 167
3.2. Niemajątkowy przedmiot zobowiązania | str. 171
3.3. Znaczenie ochrony interesów niemajątkowych w ramach reżimu kontraktowego | str. 176

Rozdział 4
Szkoda | str. 185


4.1. Uwagi ogólne | str. 185
4.2. Odpowiedzialność cywilna a szkoda | str. 186
4.3. Pojęcie szkody | str. 188
4.4. Szkoda majątkowa a szkoda niemajątkowa - kryterium odróżnienia | str. 194
4.5. Szkoda na osobie a szkoda na mieniu | str. 207
4.6. Zakres pojęcia szkody | str. 210
4.7. Krzywda powstała na skutek naruszenia dobra osobistego czy prawa pacjenta a inne szkody niemajątkowe | str. 217
4.8. Utrata możliwości korzystania z rzeczy jako szkoda majątkowa | str. 221

Rozdział 5
Zbieg roszczeń jako mechanizm kompensacji uszczerbków niemajątkowych | str. 230


5.1. Uwagi wstępne | str. 230
5.2. Reżimy odpowiedzialności - uwagi ogólne | str. 231
5.3. Zbieg norm oraz zbieg kontraktowych i deliktowych roszczeń odszkodowawczych | str. 236
5.4. Zakres zbiegu kontraktowych oraz deliktowych roszczeń odszkodowawczych | str. 240
5.5. Możliwość kumulacji roszczeń, które się nie wykluczają | str. 248
5.6. Pieniężne naprawienie szkody niemajątkowej - zbieg roszczeń czy roszczenie uzupełniające | str. 252
5.7. Wybór reżimu odpowiedzialności w przypadku zbiegu roszczeń odszkodowawczych | str. 254
5.8. Kryterium oceny, czy w danym przypadku niewykonanie zobowiązania stanowi delikt | str. 262
5.9. Zbieg roszczeń jako mechanizm powszechnej kompensacji uszczerbków niemajątkowych | str. 269

Rozdział 6
Kara umowna jako instrument kompensacji uszczerbków niemajątkowych w reżimie kontraktowym | str. 274


6.1. Uwagi wstępne | str. 274
6.2. Kara umowna - uwagi ogólne | str. 275
6.3. Funkcje kary umownej | str. 278
6.4. Dopuszczalność zastrzegania kar umownych w przypadku zobowiązań niemających charakteru majątkowego | str. 284
6.5. Fakultatywność kary umownej - praktyczna możliwość stosowania kary umownej jako mechanizmu kompensacji uszczerbków niemajątkowych | str. 288
6.6. Przesłanki obowiązku zapłaty kary umownej a ochrona interesów niemajątkowych | str. 290
6.7. Miarkowanie kary umownej w przypadku zobowiązań niemajątkowych | str. 304
6.8. Wykonanie zobowiązania w znacznej części | str. 308
6.9. Rażące wygórowanie kary umownej | str. 311
6.10. Odszkodowanie w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej w przypadku dóbr niemajątkowych - kara umowna a "szkoda deliktowa" | str. 319

Rozdział 7
Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową w prawie medycznym | str. 325


7.1. Uwagi wstępne | str. 325
7.2. Zadośćuczynienie w prawie medycznym - prawa pacjenta | str. 327
7.3. Ochrona praw pacjenta w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - uwagi ogólne | str. 335
7.4. Ochrona praw pacjenta a ochrona jego dóbr osobistych | str. 336
7.5. Majątkowa ochrona praw pacjentów w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta | str. 349
7.5.1. Zadośćuczynienie na podstawie art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a zadośćuczynienie na podstawie kodeksu cywilnego | str. 357
7.6. Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 368

Rozdział 8
Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych w ramach odpowiedzialności ex contractu | str. 375


8.1. Uwagi wstępne | str. 375
8.2. Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę kontraktową - tradycyjne stanowisko i argumentacja wspólna dla art. 445 i art. 448 k.c. | str. 378
8.3. Nowelizacja art. 448 k.c. a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 399
8.4. Warianty interpretacyjne art. 448 k.c. | str. 402
8.5. Charakter art. 448 k.c. a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 414
8.6. Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych a konstrukcja praw podmiotowych osobistych | str. 423

Rozdział 9
Dochodzenie kompensacji uszczerbków niemajątkowych na podstawie art. 471 k.c. | str. 433


9.1. Uwagi wstępne | str. 433
9.2. Zasadność pieniężnej ochrony interesów niemajątkowych niebędących dobrami osobistymi | str. 434
9.3. Zakres kompensacji szkody na podstawie art. 471 i n. k.c. | str. 444
9.4. Zakres kompensacji szkody niemajątkowej na podstawie ustawy o usługach turystycznych | str. 452
9.5. Modyfikacje zakresu obowiązku odszkodowawczego | str. 464
9.6. Zakres i źródła modyfikacji obowiązku odszkodowawczego w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 469
9.7. Przesłanki dochodzenia pieniężnego naprawienia szkody niemajątkowej z umowy | str. 492

Rozdział 10
Wnioski de lege ferenda | str. 503


10.1.Uwagi wstępne | str. 503
10.2. Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 504
10.3. Odszkodowanie za szkodę niemajątkową poza majątkową ochroną dóbr osobistych | str. 509
10.4. Sposób uregulowania odszkodowania za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 511

Zakończenie | str. 515

Bibliografia | str. 517

Orzecznictwo | str. 535

Ukryj

Opis:

Książka zawiera omówienie doniosłej i budzącej liczne wątpliwości o charakterze teoretycznym i praktycznym problematyki kompensowania szkód niemajątkowych w ramach odpowiedzialności kontraktowej. Autor prezentuje między innymi sposoby pieniężnej kompensacji szkód niemajątkowych w ramach odpowiedzialności kontraktowej oraz wnioski de lege ferenda w odniesieniu do optymalnego uregulowania tego zagadnienia w przyszłości. Ponadto zwraca uwagę na zagadnienia z zakresu ogólnego prawa cywilnego, takie jak: szkoda, kara umowna, zbieg deliktowych i kontraktowych roszczeń odszkodowawczych, odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta czy odpowiedzialność za utraconą przyjemność z podróży.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8289-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 544
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2369:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów