Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych

Jedyne na rynku kompleksowe opracowanie problematyki umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniach społecznych.

więcej

Autorzy: Jacek Wantoch-Rekowski (red. naukowy), Monika Wałachowska (red. naukowy), Marzena Szabłowska-Juckiewicz (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  25 czerwca 2015 r.
Kod: KAM-2665:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Słowo wstępne | str. 19

Wprowadzenie | str. 23

Część I
Umowy cywilnoprawne - obowiązek ubezpieczenia społecznego i prawo do świadczeń | str. 27


Renata Babińska-Górecka
Ewolucja treści ryzyka socjalnego osób "zatrudnionych" na podstawie umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniu społecznym | str. 29

1. Istota ryzyka socjalnego (ubezpieczeniowego) oraz związek tego ryzyka z zatrudnieniem | str. 29
2. Problem ryzyka socjalnego w przypadku umów cywilnoprawnych | str. 34
3. "Zatrudnienie" cywilnoprawne jako nowa tendencja na rynku pracy i jej konsekwencje w zakresie ewolucji treści ryzyka "zatrudnionych" na podstawie umów cywilnoprawnych | str. 37
4. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na umowy cywilnoprawne | str. 40

Daria Świerblewska
Ratio legis ostatnich zmian w zakresie oskładkowania umów o świadczenie usług | str. 46

1. Wprowadzenie | str. 46
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczenia społecznego | str. 47
3. Moment wejścia w życie ustawy nowelizującej - długość vacatio legis | str. 52
4. Wpływ nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na waloryzację umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 55
5. Podsumowanie | str. 56

Wioletta Witoszko
Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniu wypadkowym | str. 58

1. Pojęcie i cechy ubezpieczenia wypadkowego | str. 58
2. Obowiązek ubezpieczenia wypadkowego umów cywilnoprawnych | str. 59
3. Wyłączenie obowiązku ubezpieczenia wypadkowego | str. 63
4. Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego | str. 64
5. Pojęcie wypadku przy pracy | str. 68
6. Wnioski | str. 70

Dorota Dzienisiuk
Prawo do zasiłku macierzyńskiego w przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych | str. 73

1. Zasiłek macierzyński jako świadczenie przysługujące ze społecznego ubezpieczenia chorobowego | str. 73
2. Przesłanki nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego | str. 75
3. Sytuacja uprawnionego do zasiłku macierzyńskiego | str. 81
4. Wnioski | str. 87

Damian Wąsik
Umowy cywilnoprawne pielęgniarek i położnych o udzielanie świadczeń zdrowotnych - wybrane zagadnienia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych | str. 90

1. Wprowadzenie | str. 90
2. Umowa zlecenia i umowa o dzieło na gruncie działalności leczniczej | str. 92
3. Działalność lecznicza w świetle wykładni art. 8 ust. 2a u.s.u.s. | str. 96
4. Wnioski | str. 99

Jakub Szmit
Wolontariat a zabezpieczenie społeczne | str. 101

1. Uwagi wstępne | str. 101
2. Charakterystyka prawna wolontariatu | str. 103
3. Wolontariat jako tytuł do świadczeń z zabezpieczenia społecznego | str. 108
4. Uwagi końcowe | str. 114

Część II
Rodzaj umowy cywilnoprawnej a zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym | str. 117


Bogusław Lackoroński
Zlecenie a umowa o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych - perspektywa cywilnoprawna | str. 119

1. Wprowadzenie - zlecenie i umowa o dzieło w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 119
2. Zlecenie i umowa o dzieło w prawie cywilnym | str. 128
2.1. Wprowadzenie - podobieństwa między zleceniem i umową o dzieło oraz kryteria rozróżnienia | str. 128
2.2. Umowy starannego działania i umowy rezultatu | str. 134
2.3. Rozkład ryzyka związanego z zaciągnięciem i wykonywaniem zobowiązania - znaczenie zakresu niezbędnych nakładów | str. 138
2.4. Obustronna albo jednostronna nietrwałość zobowiązania | str. 142
2.5. Podsumowanie - wybrane kryteria, które nie odróżniają zlecenia od umowy o dzieło | str. 143
3. Umowy mieszane - zlecenie i umowa o dzieło | str. 146
4. Zasady ubezpieczeń społecznych i ich wpływ na wykładnię i kwalifikację umów cywilnoprawnych | str. 148
5. Podsumowanie | str. 152

Monika Wałachowska
Umowy o dzieło i umowy zlecenia - czy istnieje wymóg przeniesienia praw autorskich, aby uniknąć ich oskładkowania? | str. 156

Michał P. Ziemiak
Swoboda w kształtowaniu treści umowy cywilnoprawnej a ubezpieczenia społeczne | str. 175

1. Wstęp | str. 175
2. Zasada swobody umów - ujęcie ogólne | str. 176
3. Umowa o dzieło i umowa zlecenia (umowa o świadczenie usług) a zasada swobody umów | str. 181
4. Umowa o dzieło i umowa zlecenia - orzecznictwo sądowe i praktyka organu rentowego | str. 190
5. Kwestia umów mieszanych | str. 196
6. Konkluzje | str. 199

Damian Walczak
Umowa o dzieło a umowa o świadczenie usług - skutki finansowe dla przedsiębiorcy | str. 200

1. Wprowadzenie | str. 200
2. Koszty pracy w Polsce | str. 200
3. Oskładkowanie umowy o dzieło oraz umowy zlecenia | str. 205
4. Podsumowanie | str. 209

Katarzyna Roszewska
Umowa o pracę nakładczą jako tytuł do ubezpieczeń społecznych | str. 210

Robert Musiałkiewicz
Problematyka składek na ubezpieczenia społeczne w umowach stażowych | str. 221

1. Uwagi wprowadzające | str. 221
2. Staże jako instrument aktywizacji zawodowej bezrobotnych stosowany przez powiatowe urzędy pracy / 223
3. Staże w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki | str. 225
4. Charakter prawny umów o staż organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | str. 228
5. Zasady podlegania obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w zakresie organizacji staży | str. 230
6. Zasady podlegania obowiązkowi ubezpieczeń społecznych przez uczestników staży | str. 234
7. Wnioski końcowe | str. 235

Część III
Kwalifikacja umowy cywilnoprawnej w orzeczeniach sądów oraz organów rentowych lub podatkowych | str. 239


Piotr Prusinowski
Uprawnienie sądu ubezpieczeń społecznych w zakresie kwalifikacji rodzaju prawnego zatrudnienia | str. 241

1. Wprowadzenie | str. 241
2. Metoda typologiczna | str. 244
3. Postępowanie przed organem rentowym | str. 248
4. Sądowa weryfikacja rodzaju prawnego umowy | str. 251
5. Zakończenie | str. 256

Agnieszka Laskowska-Hulisz
Prawomocny wyrok sądu cywilnego wydany w sprawie roszczeń wynikających z umowy a kwalifikacja prawna umowy dokonywana przez organ rentowy lub podatkowy | str. 258

1. Uwagi wprowadzające | str. 258
2. Kilka uwag na temat umów cywilnoprawnych, których zawarcie wiąże się z powstaniem obowiązków publicznoprawnych w postaci uiszczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy | str. 260
3. Kilka uwag na temat prawomocności | str. 261
4. Analiza wpływu prawomocnego wyroku sądu cywilnego wydanego w sprawie roszczeń wynikających z umowy na kwalifikację prawną umowy dokonywaną przez organ rentowy lub podatkowy | str. 267
5. Wnioski | str. 276

Maciej Kempa
Procesowe aspekty postępowań o ustalenie istnienia ubezpieczeń społecznych i o należności z tytułu składek | str. 278

1. Wstęp | str. 278
2. Faza postępowania przed organem rentowym | str. 279
2.1. Źródła regulacji postępowania przed organem rentowym oraz wzajemna ich relacja | str. 279
2.2. Kontrola prowadzona przez organ rentowy | str. 280
2.2.1. Czas trwania kontroli | str. 281
2.2.2. Zakres kontroli | str. 282
3. Decyzja administracyjna | str. 284
3.1. Podstawa prawna decyzji administracyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str. 284
3.2. Nieprawidłowości w zakresie doręczania decyzji | str. 285
3.3. Regulacja dotycząca odwołania od decyzji organu rentowego zawarta w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych | str. 287
4. Faza postępowania przed sądem powszechnym | str. 288
5. Stawki wynagrodzenia adwokackiego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 298

Tomasz Brzezicki, Jacek Wantoch-Rekowski
O zasadach decyzji interpretacyjnych wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych | str. 300

1. Wprowadzenie | str. 300
2. Interpretacje przepisów składkowych i związane z nimi zasady | str. 301
3. Zasada prostoty (braku formalizmu) | str. 302
4. Zasada taniości | str. 304
5. Zasada szybkości | str. 305
6. Zasada ochrony | str. 306
7. Zasada stabilizacji | str. 307
8. Zasada jawności | str. 308
9. Podsumowanie | str. 309

Paweł Majka
Skutki prawnopodatkowe przekwalifikowania umów cywilnoprawnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych | str. 310

1. Wstęp | str. 310
2. Skutki podatkowe umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług | str. 311
3. Przekwalifikowanie umowy o dzieło przez ZUS - materialnoprawne skutki podatkowe | str. 317
4. Związanie organów podatkowych ustaleniami ZUS | str. 325
5. Podsumowanie | str. 328

Część IV
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w sytuacji zatrudnienia na podstawie kilku umów | str. 331


Andrzej Kurzych
Multiplikacja podmiotów zatrudniających a stosunki ubezpieczenia społecznego | str. 333

1. Uwagi wstępne | str. 333
2. Defragmentacja stosunku pracy | str. 334
3. Duplikacja podmiotów zatrudniających przy wykorzystaniu konstrukcji trójkąta umów | str. 336
4. Multiplikacja w ramach struktur kapitałowych | str. 338
5. Zwielokrotnienie umów zlecenia | str. 341
6. Wpływ nowelizacji z dnia 23 października 2014 r. na zjawisko multiplikacji podmiotów zatrudniających | str. 343

Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych z własnym pracodawcą | str. 345

1. Wprowadzenie | str. 345
2. Umowy cywilnoprawne jako jedna z form zatrudnienia | str. 347
2.1. Dopuszczalność wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych | str. 347
2.2. Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych z własnym pracodawcą | str. 351
3. Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracodawcą jako ustawowy tytuł obowiązku ubezpieczeniaspołecznego | str. 353
3.1. Konstrukcja uznania za pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych | str. 353
3.2. Zakres obowiązku ubezpieczenia społecznego | str. 356
4. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady ich finansowania i opłacania | str. 358
5. Podsumowanie | str. 360

Michał Raczkowski
Zatrudnienie pracownika u kontrahenta pracodawcy | str. 362

1. Wprowadzenie | str. 362
2. Uznanie za pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych | str. 362
3. Oskładkowanie przychodu u kontrahenta a ochrona danych osobowych | str. 366
4. Informacja o wynagrodzeniu jako składnik prawa do prywatności | str. 369
5. Zakaz zatrudnienia u kontrahenta pracodawcy | str. 371
6. Wnioski | str. 372

Katarzyna Wesołowska
Podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pracy na podstawie kilku umów o świadczenie usług | str. 374

1. Wstęp | str. 374
2. Obowiązek ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług | str. 375
3. Wykonywanie pracy na podstawie kilku umów o świadczenie usług a obowiązek ubezpieczenia społecznego | str. 376
4. Konkluzje | str. 386

Łukasz Jurek
Zleceniobiorcy a zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda | str. 387

Monika Smusz-Kulesza
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez sędziów podejmujących dodatkowe zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych | str. 397

1. Uwagi wprowadzające | str. 397
2. Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez sędziów | str. 400
3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez sędziów podejmujących dodatkowe zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych | str. 402
4. Wnioski | str. 405

Głos w dyskusji | str. 409

Justyna Świątek-Rudoman
Sytuacja osoby rozpoczynającej prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej będącej jednocześnie zleceniobiorcą | str. 411

Literatura | str. 415

Ukryj

Opis:

Monografia jest jedynym na rynku kompleksowym opracowaniem problematyki umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniach społecznych. Ujęcie interdyscyplinarne omawianych kwestii powoduje, że publikacja ma charakter całościowy i wyjaśnia niełatwe zagadnienia znajdujące się na styku różnych dziedzin prawa. Opracowanie zawiera kilkadziesiąt artykułów dotyczących szczegółowych zagadnień (praktycznych problemów), które pomogą w zrozumieniu omawianej materii.

W publikacji przedstawiono m.in. problematykę:

  • ryzyka socjalnego (ubezpieczeniowego) osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na umowy cywilnoprawne;
  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym w sytuacji zatrudnienia na podstawie kilku umów;
  • prawa do zasiłku macierzyńskiego w przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • skutków prawnopodatkowych przekwalifikowania umów cywilnoprawnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • umowy zlecenia w kontekście umowy o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8358-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 432
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ubezpieczenia
Kod: KAM-2665:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów