Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kontrola podmiotów leczniczych

Publikacja zawiera omówienie najczęściej występujących problemów praktycznych związanych z interpretacją przepisów dotyczących zasad prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych, a także wzory wybranych pism odnoszących się do kontroli.

więcej

Autorzy: Bogusław Sygit, Damian Wąsik,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 lipca 2015 r.
Kod: ABC-0822:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział 1
Zagadnienia wstępne - istota i założenia kontroli podmiotów leczniczych | str. 17


1.1. Kontrola funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej a bezpieczeństwo zdrowotne obywateli | str. 17
1.2. Specyfika działalności leczniczej. Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej | str. 19
1.3. Rodzaje podmiotów leczniczych | str. 20
1.4. Kontrola - pojęcie, podział, funkcje | str. 21
1.5. Organy uprawnione do kontroli podmiotów leczniczych | str. 25

Rozdział 2
Zasady prowadzenia kontroli w podmiotach leczniczych | str. 31


2.1. Zasada legalizmu | str. 32
2.2. Zasada celowości | str. 34
2.3. Zasada obiektywizmu | str. 35
2.4. Zasada efektywności | str. 36
2.5. Zasada proporcjonalności podejmowanych środków do celów kontroli | str. 36
2.6. Zasada ekonomiki prowadzenia kontroli | str. 37

Rozdział 3
Przygotowanie kontroli podmiotu leczniczego | str. 38


3.1. Reguły opracowywania programu kontroli | str. 38
3.2. Wyłączenie kontrolującego z udziału w kontroli z urzędu i na wniosek | str. 42
3.3. Upoważnienie do kontroli | str. 44
3.4. Zawiadomienie o kontroli | str. 46
3.5. Zlecenie przeprowadzenia kontroli i umowa o przeprowadzenie kontroli | str. 47

Rozdział 4
Ustalanie stanu faktycznego kontroli - aspekty dowodowe | str. 49


4.1. Reguły współpracy kontrolujących z podmiotem leczniczym w zakresie gromadzenia materiału dowodowego w trakcie kontroli | str. 49
4.2. Rodzaje dowodów przeprowadzanych w trakcie kontroli | str. 51
4.2.1. Dokumenty i inne dowody rzeczowe | str. 52
4.2.2. Wyjaśnienia przedstawicieli kierownictwa i pracowników podmiotu leczniczego | str. 68
4.2.3. Oświadczenia | str. 68
4.2.4. Oględziny | str. 69
4.2.5. Opinia biegłego | str. 70
4.3. Protokołowanie czynności dowodowych | str. 72
4.4. Zabezpieczanie dowodów | str. 72

Rozdział 5
Wyniki kontroli. Wystąpienie pokontrolne. Zalecenia pokontrolne | str. 74


5.1. Ustalenia kontroli i wystąpienie pokontrolne | str. 74
5.2. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz sprostowanie błędów pisarskich i oczywistych omyłek | str. 77
5.3. Dodatkowe czynności kontrolne | str. 80
5.4. Zalecenia pokontrolne | str. 81
5.5. Zawiadomienie właściwych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach | str. 83

Rozdział 6
Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za utrudnianie przebiegu kontroli i przekroczenie uprawnień w trakcie kontroli | str. 87


6.1. Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności służbowej kontroli | str. 87
6.2. Znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej kontrolera | str. 90
6.3. Zmuszanie przemocą kontrolera do odstąpienia od czynności kontrolnych | str. 93
6.4. Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązku przez kontrolera | str. 94

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział 1
Kontrole podmiotów leczniczych prowadzone przez Ministra Zdrowia i podmiot tworzący | str. 99


1.1. Kontrola podmiotów leczniczych prowadzona przez Ministra Zdrowia | str. 99
1.2. Kontrola podmiotu leczniczego prowadzona przez podmiot tworzący | str. 114

Rozdział 2
Uprawnienia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie kontroli prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych | str. 122


2.1. Struktura organizacyjna Narodowego Funduszu Zdrowia i uprawnienia kontrolne organu | str. 122
2.2. Przebieg kontroli podmiotów leczniczych - świadczeniodawców prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia | str. 123
2.2.1. Rodzaje kontroli i zasady jej planowania, rejestry kontroli i syntetyczna ocena ich wyników | str. 123
2.2.2. Zakres kontroli świadczeniodawców | str. 125
2.2.3. Status prawny kontrolera, zakres jego obowiązków i przesłanki wyłączenia od udziału w kontroli | str. 126
2.2.4. Program kontroli | str. 128
2.2.5. Zawiadomienie o kontroli | str. 129
2.2.6. Upoważnienie do kontroli | str. 130
2.2.7. Przeprowadzanie czynności kontrolnych | str. 131
2.3. Zasady dochodzenia należności z kar umownych - wybrane aspekty praktyczne | str. 137
2.4. Wyniki kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia a informacja publiczna | str. 148

Rozdział 3
Wybrane zagadnienia kontrolowania przez Państwową Inspekcję Sanitarną wymagań higienicznych i zdrowotnych prowadzenia działalności leczniczej | str. 152


3.1. Kontrola sanitarna pomieszczeń i obiektów podmiotu leczniczego | str. 153
3.2. Kontrola prawidłowości funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych | str. 160
3.3. Kontrola prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki i ocena stopnia ochrony radiologicznej | str. 164

Rozdział 4
Podstawy postępowania kontrolnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie przestrzegania przez podmioty lecznicze przepisów prawa pracy i BHP | str. 179


4.1. Struktura organizacyjna i kompetencje kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy | str. 179
4.2. Przebieg postępowania kontrolnego prowadzonego przez inspektorów pracy w podmiotach leczniczych | str. 181
4.3. Statystyki kontroli podmiotów leczniczych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy (2013) | str. 189
4.3.1. Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy | str. 189
4.3.2. Kontrola przestrzegania przepisów BHP | str. 193

Rozdział 5
Kontrola prawidłowości użytkowania i serwisowania wyrobów medycznych przez podmioty lecznicze | str. 197


Rozdział 6
Wybrane elementy kontroli systemów informacji i baz danych prowadzonych przez podmioty lecznicze | str. 205


6.1. Kontrola realizacji sektorowych projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych działających w ramach systemu informacji | str. 206
6.2. Zasady kontroli baz danych w zakresie ochrony zdrowia | str. 207

Aneks - wzory pism | str. 217

Wykaz wykorzystanej literatury, orzecznictwa, aktów prawnych oraz innych materiałów | str. 235

Skorowidz rzeczowy | str. 245

Ukryj

Opis:

Książka zawiera omówienie najczęściej występujących problemów praktycznych związanych z interpretacją przepisów dotyczących zasad prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych, a także wzory wybranych pism odnoszących się do kontroli. W pracy przedstawiono reguły m.in.: właściwego przygotowania programu kontroli, wyłączenia kontrolujących z urzędu i na wniosek, właściwego konstruowania upoważnień i zawiadomień o kontroli, prowadzenia postępowania dowodowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8329-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 248
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0822:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów