Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Cena podstawowa brutto: 189,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 170,10 zł. ( Oszczędzasz: 18,90 zł. )

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 19

WSTĘP | str. 23

I DOKUMENTACJA ZATRUDNIENIA | str. 25

II DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH | str. 47

1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze | str. 49

2. Wniosek o rozpoczęcie naboru | str. 57

3. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko | str. 60

4. Zestawienie wyników naboru | str. 65

5. Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze | str. 67

6. Informacja o wynikach naboru | str. 70

7. Umowa o pracę na czas nieokreślony | str. 72

8. Umowa o pracę na czas określony z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym | str. 75

9. Umowa o pracę na zastępstwo | str. 78

10. Umowa o pracę na czas określony z doradcą | str. 82

11. Akt powołania | str. 85

12. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta | str. 87

13. Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej | str. 89

14. Decyzja w sprawie skierowania do służby przygotowawczej | str. 96

15. Program służby przygotowawczej (w przypadku gdy nie jest treścią skierowania) | str. 99

16. Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej | str. 101

17. Decyzja zwalniająca z obowiązku odbywania służby przygotowawczej | str. 103

18. Opinia z przebiegu służby przygotowawczej | str. 105

19. Protokół z przeprowadzonego egzaminu w ramach służby przygotowawczej | str. 107

20. Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej | str. 110

21. Ślubowanie | str. 112

22. Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych | str. 114

23. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego | str. 122

24. Odwołanie od oceny okresowej | str. 128

25. Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej | str. 130

26. Regulamin wynagradzania | str. 132

27. Decyzja o przyznaniu dodatku za wieloletnią pracę | str. 156

28. Decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej | str. 158

29. Decyzja o przyznaniu jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę | str. 160

30. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej | str. 162

31. Wezwanie pracownika do złożenia oświadczenia majątkowego | str. 164

32. Przeniesienie pracownika na wyższe stanowisko (awans) | str. 166

33. Powierzenie wykonania innej pracy niż umówiona | str. 168

34. Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego | str. 170

35. Przeniesienie pracownika samorządowego w związku z reorganizacją jednostki | str. 173

36. Pismo w sprawie zawieszenia obowiązku świadczenia pracy przez pracownika samorządowego w przypadku jego tymczasowego aresztowania | str. 175

37. Akt odwołania zastępcy wójta z powodu niezłożenia oświadczenia majątkowego | str. 177

38. Wygaśnięcie mandatu wójta | str. 179

39. Pismo w sprawie odprawy dla wójta | str. 181

40. Porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy | str. 183

41. Wypowiedzenie umowy o pracę | str. 185

42. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 188

43. Świadectwo pracy | str. 190

III DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ | str. 195

44. Wniosek o wszczęcie procedury naboru | str. 197

45. Powołanie komisji rekrutacyjnej | str. 200

46. Powołanie zespołu | str. 203

47. Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby cywilnej | str. 206

48. Ogłoszenie o naborze na wyższe stanowisko w służbie cywilnej | str. 212

49. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności | str. 217

50. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii | str. 220

51. Oświadczenie członka komisji | str. 223

52. Decyzja o naborze | str. 226

53. Informacja o wynikach naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej | str. 229

54. Protokół z naboru | str. 232

55. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy | str. 236

56. Umowa o pracę na czas nieokreślony | str. 238

57. Umowa o pracę na czas określony | str. 242

58. Umowa na zastępstwo | str. 246

59. Pierwsza ocena w służbie cywilnej | str. 250

60. Pierwsza ocena w służbie cywilnej | str. 252

61. Pierwsza ocena w służbie cywilnej | str. 255

62. Wniosek o zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony w trybie art. 38 ust. 3 pkt 1 u.s.c. | str. 259

63. Mianowanie w służbie cywilnej | str. 262

64. Ślubowanie | str. 266

65. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w trybie art. 54 ust. 2 u.s.c. | str. 268

66. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w trybie art. 59 ust. 2 u.s.c. | str. 272

67. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej na stanowisko urzędnicze w tej samej miejscowości, w trybie art. 61 ust. 1 u.s.c. | str. 275

68. Akt przeniesienia urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie w tej samej lub w innej miejscowości, w trybie art. 62 ust. 1 u.s.c. | str. 280

69. Wniosek o przeniesienie członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. | str. 286

70. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. (cz. I) | str. 291

71. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. (cz. II) | str. 292

72. Akt przeniesienia członka korpusu służby w trybie art. 64 u.s.c. | str. 295

73. Protokół przekazania akt osobowych członka korpusu służby cywilnej | str. 298

74. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej poza korpus służby cywilnej | str. 302

75. Zawiadomienie o zawieszeniu stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej w związku z tymczasowym aresztowaniem | str. 305

76. Zawiadomienie o wygaśnięciu stosunku pracy z mianowania | str. 308

77. Świadectwo pracy | str. 309

78. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem na skutek otrzymania dwukrotnej następującej po sobie negatywnej oceny okresowej, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 1 u.s.c. | str. 314

79. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem wskutek stwierdzenia przez lekarza orzecznika ZUS trwałej niezdolności do pracy, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 2 u.s.c. | str. 316

80. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem z uwagi na utratę nieposzlakowanej opinii, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 3 u.s.c. | str. 318

81. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem wskutek likwidacji urzędu, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 4 u.s.c. | str. 320

82. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania na mocy porozumienia stron, w trybie art. 71 ust. 6 u.s.c. | str. 324

83. Rezygnacja urzędnika ze służby w trybie art. 71 ust. 6 u.s.c. | str. 327

84. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 1 u.s.c. | str. 329

85. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika z powodu popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 2 u.s.c. | str. 331

86. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika wskutek zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 3 u.s.c. | str. 333

87. Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej | str. 337

88. Dodatek służbowy | str. 347

89. Dodatek zadaniowy | str. 350

90. Akt przyznania urzędnikowi służby cywilnej kolejnego stopnia służbowego | str. 353

91. Dodatek za wieloletnią pracę | str. 356

92. Nagroda jubileuszowa | str. 359

93. Nagroda za szczególne osiągnięcia | str. 362

94. Odprawa jednorazowa | str. 365

95. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego | str. 368

IV DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O PRACOWNIKACH SĄDÓW I PROKURATURY | str. 371

96. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w sądzie rejonowym 373

97. Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów wynikających z art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury | str. 376

98. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy | str. 379

99. Umowa o pracę na czas określony | str. 383

100. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych | str. 387

101. Umowa o pracę na czas nieokreślony | str. 389

102. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika na stanowisku pracy | str. 393

103. Potwierdzenie wydania polecenia służbowego | str. 396

104. Sprzeciw pracownika od oceny okresowej | str. 398

105. Informacja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od oceny okresowej | str. 400

106. Oświadczenie o braku więzi osobistych z osobami znajdującymi się w bezpośredniej podległości służbowej | str. 402

107. Wniosek w sprawie udzielenia przez przełożonego zgody na dodatkowe zatrudnienie | str. 404

108. Odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie | str. 406

109. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika sądowego, za jego zgodą, do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie | str. 408

110. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika sądowego do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie | str. 411

111. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie na obszarze apelacji | str. 413

112. Oświadczenie w sprawie odwołania z delegowania | str. 415

113. Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania | str. 417

114. Powierzenie pełnienia funkcji | str. 419

115. Oświadczenie Prokuratora Generalnego w sprawie delegowania urzędnika, za jego zgodą, do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury | str. 421

116. Oświadczenie w sprawie delegowania do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury na obszarze apelacji | str. 424

117. Oświadczenie w sprawie odwołania z delegowania | str. 426

118. Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania | str. 428

119. Oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia | str. 430

120. Oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia | str. 433

121. Oświadczenie w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków | str. 435

V DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O POLICJI | str. 439

122. Informacja o naborze do służby w Policji | str. 441

123. Podanie o przyjęcie do Policji | str. 445

124. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby | str. 447

125. Karta opisu stanowiska pracy | str. 454

126. Rozkaz o przyjęciu do służby w Policji i mianowanie policjantem w służbie przygotowawczej | str. 458

127. Akt mianowania na policjanta na stopień posterunkowego na okres służby przygotowawczej | str. 460

128. Opinia służbowa | str. 463

129. Akt mianowania na młodszego aspiranta Policji i sierżanta Policji | str. 467

130. Akt mianowania na komisarza Policji i na nadkomisarza Policji | str. 469

131. Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego | str. 471

132. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego | str. 474

133. Akt powołania | str. 479

134. Rozkaz o przyznaniu nagrody pieniężnej policjantom | str. 482

135. Rozkaz przeniesienia policjanta na własną prośbę do pełnienia służby w innej miejscowości | str. 484

136. Rozkaz o podwyższeniu policjantowi dodatku służbowego | str. 486

137. Rozkaz o zawieszeniu w czynnościach służbowych | str. 489

138. Orzeczenie o uznaniu obwinionego policjanta za winnego czynów i wymierzeniu za to kary dyscyplinarnej ostrzeżenia | str. 491

139. Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze służby na jego wniosek | str. 495

140. Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze służby w Policji w związku z osiągnięciem pełnej wysługi emerytalnej i pogarszającym się stanem zdrowia | str. 497

141. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby | str. 499

142. Świadectwo służby | str. 501

143. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu przekroczenia przez policjanta uprawnień albo niedopełnienia obowiązków | str. 505

144. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu upływu 12 miesięcy od zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia | str. 508

145. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie | str. 511

146. Rozkaz o zwolnieniu policjanta, gdy wymaga tego ważny interes służby | str. 515

147. Zaświadczenie lekarskie | str. 517

148. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji | str. 520

149. Zarządzenie w sprawie zlecenia Komendantowi Powiatowemu Policji natychmiastowego podjęcia działań | str. 522

150. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji | str. 524

151. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji | str. 526

152. Porozumienie w sprawie przekazania przez powiat środków finansowych z przeznaczeniem na utrzymanie dodatkowych etatów w celu wzmocnienia realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej | str. 528

VI DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ | str. 533

153. Ogłoszenie o przyjęciach do służby | str. 535

154. Zawiadomienie o odmowie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego lub jego przerwaniu | str. 540

155. Akt mianowania w okresie służby przygotowawczej | str. 543

156. Pismo informujące o przedłużeniu służby przygotowawczej z powodu przerwy w wykonywaniu przez funkcjonariusza obowiązków służbowych | str. 547

157. Pismo informujące o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego | str. 549

158. Akt mianowania na stałe | str. 552

159. Wniosek o wyrażenie zgody na mianowanie funkcjonariusza na wyższe stanowisko przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym stanowisku, jeżeli spełnia wymagania w zakresie wykształcenia | str. 556

160. Rozkaz personalny o nadaniu stopnia szeregowego | str. 560

161. Przyznanie dodatku do wynagrodzenia dla pracownika wykonującego obowiązki w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności | str. 562

162. Pismo informujące o prawie do otrzymania dodatku za wysługę lat | str. 565

163. Pismo informujące o prawie do dodatku za stopień | str. 568

164. Pismo informujące o ustaleniu wysokości dodatku służbowego | str. 571

165. Pismo informujące o obniżeniu dodatku służbowego | str. 574

166. Pismo informujące o potrąceniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim | str. 577

167. Pismo informujące o zawieszeniu wypłaty uposażenia z powodu samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służby albo pozostawania poza nim lub niepodejmowania służby, zawinionej niemożności pełnienia przez funkcjonariusza obowiązków służbowych | str. 581

168. Pismo o ustaleniu wysokości uposażenia przy powierzeniu pełnienia obowiązków | str. 583

169. Rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko dyrektora | str. 587

170. Rozkaz personalny o odwołaniu ze stanowiska dyrektora | str. 590

171. Rozkaz personalny o odwołaniu Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego | str. 593

172. Rozkaz personalny o przeniesieniu funkcjonariusza odwołanego z zajmowanego stanowiska za jego zgodą do dyspozycji właściwego przełożonego | str. 596

173. Decyzja o przeniesieniu z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej w przypadkach uzasadnionych ważnymi potrzebami służby | str. 598

174. Rozkaz personalny o delegowaniu funkcjonariusza na okres do 6 miesięcy do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, w tym do instytucji gospodarki budżetowej w przypadkach uzasadnionych ważnymi potrzebami służby | str. 603

175. Rozkaz personalny o przeniesieniu do dyspozycji przełożonego na okres oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa | str. 606

176. Wniosek o zmianę opinii | str. 609

177. Pismo informujące o utrzymaniu w mocy opinii | str. 615

178. Pismo informujące o uchyleniu opinii | str. 617

179. Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych z powodu tymczasowego aresztowania | str. 620

180. Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych w związku z wszczęciem przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego | str. 624

181. Pismo funkcjonariusza o wyborze świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym | str. 629

182. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku niewyrażenia zgody na powołanie albo przeniesienie na stanowisko służbowe niższe od dotychczas zajmowanego | str. 631

183. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku nieprzydatności do służby stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej | str. 634

184. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza w przypadku pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby | str. 638

185. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach | str. 642

186. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w związku z powołaniem do innej służby państwowej | str. 647

187. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej jednostki organizacyjnej lub na niższe stanowisko nie jest możliwe | str. 651

188. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku nieobecności w służbie spowodowanej chorobą trwającą nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy | str. 654

189. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku upływu 12-miesięcznego okresu zawieszenia w czynnościach służbowych | str. 659

190. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku prawomocnej odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych | str. 662

191. Pismo informujące o planowanym zwolnieniu ze służby w związku z osiągnięciem 30-letniego stażu służby w Służbie Więziennej | str. 667

192. Rozkaz personalny o wygaśnięciu stosunku służbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, której wykonanie nie zostało warunkowo zawieszone | str. 670

193. Rozkaz personalny o wygaśnięciu stosunku służbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego | str. 674

194. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu orzeczenia wobec funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej | str. 678

195. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu zrzeczenia się obywatelstwa polskiego | str. 682

196. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu porzucenia służby | str. 685

197. Pismo informujące o prawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny w związku z pełnieniem służby | str. 689

198. Pismo o prawie do odprawy w związku z wygaśnięciem stosunku służbowego | str. 692

199. Pismo informujące o prawie do ekwiwalentu za urlop | str. 694

200. Wezwanie do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kosztów wyżywienia, umundurowania oraz kosztów podróży służbowych otrzymanych w czasie szkolenia | str. 696

201. Wniosek o sprostowanie świadectwa służby | str. 700

202. Decyzja o przyznaniu odszkodowania w związku z niewydaniem świadectwa służby | str. 703

203. Wniosek funkcjonariusza o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego | str. 707

204. Pismo informujące o odwołaniu funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego | str. 710

205. Pismo informujące o udzieleniu urlopu zdrowotnego | str. 713

206. Pismo informujące o udzieleniu funkcjonariuszowi płatnego urlopu okolicznościowego z tytułu przeniesienia z urzędu do dalszego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, jeżeli z przeniesieniem wiąże się zmiana zamieszkania | str. 716

207. Pismo informujące o udzieleniu funkcjonariuszowi na jego wniosek płatnego urlopu okolicznościowego na załatwienie szczególnie ważnych spraw osobistych lub rodzinnych | str. 719

208. Pismo informujące o udzieleniu urlopu bezpłatnego | str. 722

209. Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego przed porodem | str. 725

210. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego | str. 730

211. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego | str. 733

212. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego | str. 736

213. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego | str. 739

214. Zezwolenie na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą | str. 743

215. Wniosek o przyznanie wyróżnienia | str. 746

216. Wyróżnienie dla funkcjonariusza | str. 750

217. Pismo informujące o zwolnieniu od zajęć służbowych | str. 752

218. Pismo funkcjonariusza o odmowie wykonania polecenia służbowego | str. 754

219. Pismo funkcjonariusza o podejrzeniu stosowania mobbingu | str. 757

220. Pismo informujące o prawie do zasiłku na zagospodarowanie | str. 761

221. Pismo informujące o prawie do nagrody rocznej | str. 763

222. Pismo informujące o przyznaniu nagrody uznaniowej | str. 767

223. Pismo informujące o prawie do nagrody jubileuszowej | str. 770

VII DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH | str. 773

224. Zgoda żołnierza pełniącego służbę kontraktową na objęcie innego stanowiska służbowego niż określone w kontrakcie | str. 775

225. Wniosek o zawarcie kolejnego kontraktu | str. 777

226. Wniosek o powołanie do służby stałej | str. 779

227. Wzór kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej | str. 781

228. Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej | str. 783

229. Zgoda żołnierza na zawarcie kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej lub powołanie do służby stałej | str. 787

230. Wniosek żołnierza przeniesionego do dyspozycji o zwolnienie z wykonywania zadań służbowych | str. 789

231. Odwołanie od opinii służbowej | str. 791

232. Wniosek o zweryfikowanie ostatecznej opinii służbowej | str. 793

233. Opinia służbowa | str. 795

234. Zgoda / odmowa zgody żołnierza na wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe | str. 799

235. Wniosek o nadanie klasy kwalifikacyjnej | str. 801

236. Wniosek o pozostawienie legitymacji służbowej żołnierza zawodowego | str. 803

237. Informacja o fakcie pobierania nauki | str. 805

238. Wniosek o udzielenie pomocy w związku z pobieraniem nauki | str. 807

239. Umowa o udzieleniu pomocy w związku z pobieraniem przez żołnierza zawodowego nauki | str. 811

240. Umowa z żołnierzem zawodowym skierowanym na naukę, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jego utrzymanie i naukę | str. 816

241. Wniosek o zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej | str. 819

242. Informacja o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą w celach niezwiązanych z zawodową służbą wojskową | str. 822

243. Oświadczenie o konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem | str. 824

244. Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego | str. 826

245. Wniosek o zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny | str. 829

246. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny | str. 831

247. Wniosek o zwrot kosztów spowodowanych odwołaniem lub wstrzymaniem urlopu | str. 833

248. Wniosek o udzielanie łącznie przerw na karmienie | str. 835

249. Wniosek o dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania członka rodziny i z powrotem | str. 837

250. Wniosek o zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem | str. 841

251. Wniosek o inne świadczenie socjalno-bytowe | str. 844

252. Wniosek o wypłacenie odsetek ustawowych w razie zwłoki w wypłacie uposażenia i innych należności pieniężnych | str. 849

253. Wniosek o zwiększenie dodatku za długoletnią służbę wojskową | str. 852

254. Porozumienie w sprawie wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych w formie bezgotówkowej | str. 855

255. Wniosek o przyznanie nagrody uznaniowej żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe za innego żołnierza zawodowego przebywającego na zwolnieniu lekarskim | str. 857

256. Wniosek o przyznanie zapomogi | str. 860

257. Wniosek o nagrodę jubileuszową | str. 862

258. Wniosek o wypłatę należności pieniężnych za przeniesienie służbowe i przesiedlenie | str. 865

259. Wniosek o wypłatę gratyfikacji urlopowej | str. 870

260. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby, jednorazowo z góry za cały należny okres | str. 873

261. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego | str. 876

262. Informacja o przynależności do stowarzyszenia lub innej organizacji krajowej | str. 878

263. Wniosek o zezwolenie na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej | str. 880

264. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas trwania kampanii wyborczej | str. 883

265. Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej z wnioskiem o skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej | str. 885

266. Wniosek o wypłatę odszkodowania w razie uchylenia decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ | str. 888

267. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej do zajmowania stanowiska pracy związanego z obronnością kraju w administracji publicznej | str. 890

268. Zaświadczenie o odbyciu służby | str. 891

269. Wniosek o udzielenie pomocy w zakresie pośrednictwa pracy uprawnionego ubiegającego się o stanowisko pracy związane z obronnością kraju | str. 895

270. Świadectwo służby | str. 899

271. Żądanie sprostowania świadectwa służby | str. 903

272. Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej przez żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa służby | str. 905

273. Wniosek o powołanie do służby kandydackiej | str. 908

274. Umowa z osobą ubiegającą się o przyjęcie do służby kandydackiej, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę | str. 915

275. Umowa z żołnierzem pełniącym służbę kandydacką skierowanym na naukę, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jego utrzymanie i naukę | str. 919

276. Wniosek o zwolnienie ze służby kandydackiej | str. 924

277. Opinia służbowa kandydata na żołnierza zawodowego | str. 926

BIBLIOGRAFIA | str. 931

INDEKS | str. 937

O AUTORACH | str. 951

Ukryj

Opis:

Książka zawiera ponad 270 wzorów odnoszących się do stosunków zatrudnienia na podstawie pragmatyk służbowych.

Wzory - przygotowane przez specjalistów prawa pracy będących jednocześnie praktykami w tej dziedzinie - obejmują zarówno dokumenty wymagane na etapie nawiązywania stosunku zatrudnienia, jego obowiązywania, jak i w przypadku, gdy jest on rozwiązywany. W zbiorze znalazły się również przykłady regulaminów i aktów wewnętrznych określających zasady zatrudniania na podstawie pragmatyk służbowych. Każdy wzór został opatrzony komentarzem omawiającym najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę podczas jego stosowania.

W opracowaniu można znaleźć wzory regulujące zatrudnienie na podstawie:

  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  • ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,
  • ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
  • ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
  • ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8242-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 952
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2692:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów