Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wolność pracy i władza

Wyjątkowa publikacja dla środowiska nauki prawa pracy.

więcej

Autorzy: Arkadiusz Sobczyk,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2685:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Podziękowania | str. 19

CZĘŚĆ I. SPOŁECZNY USTRÓJ PRACY | str. 21

Rozdział 1
Teoria wolności pracy
| str. 23
§ 1. Uwagi wstępne | str. 23
§ 2. Konstytucyjne i międzynarodowe regulacje z zakresu wolności pracy | str. 25
§ 3. Wolność czy równość | str. 27
§ 4. Wolność pracy w literaturze | str. 31
§ 5. Wolność pracy jako kwintesencja aksjologii prawa pracy | str. 33
§ 6. Wolność a bezpieczeństwo socjalne - między folwarkiem a społeczeństwem | str. 35
§ 7. Czyja jest praca? | str. 42
§ 8. Praca nie jest towarem | str. 50
§ 9. Wolność a prawo | str. 56
§ 10. Wolność w Konstytucji i wolność w ustawie | str. 62
§ 11. Zezwolenie (deklaracja) do korzystania z wolności pracy | str. 64
11.1. Nawiązanie stosunku pracy jako relacja horyzontalna? | str. 65
11.2. Nawiązanie stosunku pracy jako relacja wertykalna | str. 68
§ 12. Wolność pracy a model employment-at-will | str. 69
§ 13. Roszczenie o zatrudnienie | str. 71
§ 14. Dobro wspólne i współodpowiedzialność | str. 71
§ 15. Uwagi końcowe | str. 76

Rozdział 2
Władza w relacjach zatrudnienia
| str. 78
§ 1. Uwagi wstępne | str. 78
§ 2. Władza pracodawcy a zatrudnianie pracowników | str. 78
§ 3. Wolność działalności gospodarczej a wolność pracy | str. 81
§ 4. Umowa o pracę jako umowa administracyjna | str. 87
§ 5. Uznanie administracyjne a decyzje pracodawcy | str. 99
§ 6. Pracodawca jako organ administracji publicznej | str. 102
§ 7. Uprawnienia administracyjnoprawne związków zawodowych a wolność pracy | str. 110
§ 8. Kontrola sądowa i odpowiedzialność | str. 111
§ 9. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego | str. 113
§ 10. Uwagi końcowe | str. 115

Rozdział 3
Wspólnota zakładu pracy
| str. 117
§ 1. Uwagi wstępne | str. 117
§ 2. Współzarządzanie zakładem pracy a jego "własność" | str. 119
§ 3. Wspólnotowość wywodzona przez indukcję | str. 121
§ 4. Istota wspólnotowości zakładu pracy i jej konsekwencje | str. 125
§ 5. Zakładowe akty administracyjne | str. 129
§ 6. Dialog społeczny jako udział w sprawowaniu władzy | str. 131
§ 7. Czy w zakładach pracy działają związki zawodowe? | str. 133
§ 8. Wspólnota a pracodawca kodeksowy | str. 141
§ 9. Wspólnota zakładu pracy a komunitaryzm | str. 142
§ 10. Uwagi końcowe | str. 145

CZĘŚĆ II. PRAWNE GWARANCJE WOLNOŚCI PRACY | str. 149

Rozdział 1
Postacie wolności pracy
| str. 151

Rozdział 2
Wolność pracy a normatywne zezwolenie do korzystania z wolności
| str. 153
§ 1. Normy zezwalające | str. 153
§ 2. Dyskryminacja jako ograniczenie wolności | str. 154
§ 3. Dyskryminacja a niesprawiedliwe różnicowanie | str. 155
§ 4. Wolność pracy jako dobro osobiste | str. 158
§ 5. Skutki prawne naruszenia zezwalającej normy wolnościowej | str. 163

Rozdział 3
Zakazy naruszania wolności pracy
| str. 165
§ 1. Ochrona przed wypowiedzeniem jako ochrona wolności pracy | str. 165
§ 2. Odpowiedzialność kontraktowa czy deliktowa | str. 167
§ 3. Judykatura SN i TK a problem roszczeń uzupełniających | str. 170
§ 4. Delikt wadliwego aktu władzy publicznej | str. 178
§ 5. Wadliwe wypowiedzenie jako delikt naruszenia dobra osobistego | str. 180
§ 6. Naruszenie wolności pracy a umowy terminowe | str. 181
§ 7. Transfer pracowników a wolność pracy | str. 184
§ 8. Szczególna ochrona stosunku pracy | str. 185

Rozdział 4
Nakazy zatrudnienia i obowiązek zaoferowania pracy jako prawo do pracy sensu stricto
| str. 187
§ 1. Wolność wyboru miejsca pracy oraz jego warunków | str. 187
§ 2. Przywrócenie do pracy | str. 188
§ 3. Roszczenie o zatrudnienie | str. 189
3.1. Regulacje ustawowe | str. 189
3.2. Kontraktowa koncepcja nakazu zatrudnienia | str. 190
3.3. Ustawowa koncepcja nakazu zatrudnienia | str. 193
§ 4. Przymusowe zatrudnienie kobiety w ciąży | str. 195
§ 5. Nakaz zapewnienia pracy w wymiarze wcześniej nieumówionym | str. 196
§ 6. Nakaz zaoferowania pracy nieumówionej a powrót z urlopów rodzicielskich | str. 197
§ 7. Nakaz zaoferowania pracy nieumówionej a redukcja zatrudnienia | str. 198
7.1. Perspektywa spójności aksjologicznej | str. 198
7.2. Obowiązek zaoferowania pracy i umożliwienia przekwalifikowania | str. 199
7.2.1. Dostęp do pracy innego rodzaju | str. 199
7.2.2. Zwolnienia indywidualne | str. 201
7.2.3. Test konieczności wypowiedzenia umowy | str. 201
7.2.4. Aktualne stanowisko judykatury | str. 203
7.2.5. Problem umów terminowych | str. 205

Rozdział 5
Nakazy przeciwdziałania zagrożeniom dla wolności pracy
| str. 207
§ 1. Wolność formalna czy wolność rzeczywista | str. 207
§ 2. Przeciwdziałanie mobbingowi | str. 208
2.1. Przeciwdziałanie mobbingowi a wolność | str. 208
2.2. Mobbing a przeciwdziałanie mobbingowi | str. 208
2.3. Judykatura Sądu Najwyższego a zjawisko mobbingu | str. 210
2.4. Ustawowy nakaz przeciwdziałania jako obowiązek ochrony porządku w grupie społecznej | str. 212
§ 3. Przeciwdziałanie dyskryminacji | str. 213

Rozdział 6
Nakaz ułatwienia wyborów dotyczących zatrudnienia poprzez informowanie
| str. 216
§ 1. Wolność wyboru a wiedza | str. 216
§ 2. Przedmiot informowania a jego aksjologia | str. 217
§ 3. Charakter prawny obowiązków informacyjnych | str. 218
§ 4. Skutki niewykonania ustawowych obowiązków informacyjnych | str. 220
§ 5. Problem obowiązku informowania na wniosek | str. 223
§ 6. Zakładowe przepisy płacowe | str. 227
§ 7. Obowiązek informowania jako akt dbałości o dobra osobiste | str. 231

Rozdział 7
Pierwszeństwo w dostępie do pracy i jego granice
| str. 233
§ 1. Argumenty dogmatyczne | str. 233
§ 2. Uzasadnienie aksjologiczne | str. 234
§ 3. Granice prawa do pierwszeństwa | str. 236
§ 4. Problem spójności regulacji | str. 238

CZĘŚĆ III. PRAWO PRACY W SYSTEMIE PRAWA | str. 241

Rozdział 1
Aspekt przedmiotowy prawa pracy
| str. 243
§ 1. Ustawowe czy kontraktowe prawo pracy | str. 243
§ 2. Stosunek pracy w kodeksie pracy | str. 245
§ 3. Monistyczna koncepcja stosunku pracy | str. 249
§ 4. Pluralistyczna (dualistyczna) koncepcja stosunku pracy | str. 252
§ 5. Słabości koncepcji kontraktowych w kontekście regulacji karnych i art. 443 k.c. | str. 255
§ 6. Administracyjnoprawny stosunek prawa pracy | str. 256
§ 7. Przedmiot prawa pracy | str. 257

Rozdział 2
Aspekt podmiotowy prawa pracy
| str. 259
§ 1. Uwagi wstępne | str. 259
§ 2. O dogmacie dominacji pracodawcy | str. 260
§ 3. Kapitalista, czyli pracodawca konstytucyjny | str. 263
§ 4. Rewolucja managerów, czyli pracodawca "rzeczywisty" | str. 266
§ 5. Brygadzista i team leader, czyli syndrom kaprala | str. 269
§ 6. Horyzontalne i inne zagrożenia dla wolności pracownika | str. 271
§ 7. Relacje podmiotowe w prawie pracy | str. 271
§ 8. Pracownik konstytucyjny | str. 272

Rozdział 3
Społeczne podmioty współzarządzające
| str. 275
§ 1. Kontraktowanie czy współzarządzanie | str. 275
§ 2. Zgoda związków zawodowych na uchylenie szczególnej ochrony | str. 276
§ 3. Zwolnienia od pracy i czynności doraźne | str. 291
§ 4. Strajk | str. 293
§ 5. Inne akty administracyjne przedstawicielstw pracowników | str. 296

Zakończenie | str. 297

Abstract | str. 303

Bibliografia | str. 305

Ukryj

Opis:

"...ukazanie się książki Profesora Arkadiusza Sobczyka stanowić będzie z pewnością wydarzenie w środowisku przedstawicieli nauki prawa pracy (i nie tylko), budzić spory i prowokować do polemik, rodzić pytania i wskazywać nowe wyzwania badawcze".

Prof. dr hab. Zbigniew Góral


"Krytyka dominującej w nauce prawa pracy koncepcji umowy o pracę i wolności pracy jest przeprowadzana z perspektywy nieliberalnej, w tym zwłaszcza komunitarystycznej. Porzucenie narracji liberalnej na rzecz narracji wspólnotowej prowadzi Autora do niezwykle interesujących i poddających się naukowej weryfi kacji tez i uogólnień. (...) Narracja komunitarystyczna służy jednak nie tyle krytyce podejścia liberalnego w prawie pracy (...), lecz jest postawą badawczą, która umożliwia wydobycie z materiału normatywnego całkowicie nowych treści i tendencji, niedostrzeganych lub pomijanych w dotychczasowych opracowaniach naukowych z zakresu prawa pracy. (...) Opublikowanie recenzowanej monografi i uważam nie tylko za uzasadnione, ale i konieczne".
Prof. dr hab. Andrzej Wróbel


"Pracę (...) Wolność pracy i władza uważam za bardzo wartościową. Oby było więcej tego typu opracowań. Wyróżnia się ona zdecydowanie na tle obecnych publikacji naukowych. Pokazuje samodzielność myślenia Autora, śmiałość formułowania tez, ale – co ważne - uargumentowanych, pokazujących myślenie Autora, jego wątpliwości, nieunikającego rewizji swoich poprzednio wyrażanych poglądów. Zawiera duży potencjał myśli, i zapewne przyczyni się do ożywienia dyskusji naukowej w prawie pracy, ale jak przypuszczam, nie tylko w nim. I o to właśnie chodzi w uprawianiu nauki prawa".
Prof. dr hab. Mirosław Granat


"Z pewnością ukazanie się recenzowanej monografii należeć będzie do wydarzeń o dużej randze dla środowiska nauki prawa pracy; niezbyt często zdarzają się przecież prace, w których dokonuje się tak zasadniczych przewartościowań fundamentów danej dziedziny (...). Spodziewać się należy dużego fermentu i zainicjowania głębokiej debaty na temat stanu prawa pracy, tym bardziej, że Autor nie unikał ani kontrowersyjnych tematów, ani odważnych tez".
Dr hab. Jakub Stelina, prof. UG

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8224-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 312
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2685:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów