Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Internacjonalizacja administracji publicznej

Publikacja porusza problematykę umiędzynarodowienia działań administracji, będących następstwem procesów globalizacyjnych charakterystycznych dla współczesnego świata.

więcej

Autorzy: Zbigniew Czarnik (red. naukowy), Jerzy Posłuszny (red. naukowy), Ludwik Żukowski (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2629:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str.9

CZĘŚĆ I
ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH GLOBALIZACJI SPOŁECZEŃSTW


Anna Barczak
Partycypacja społeczna w procesie administrowania w ochronie środowiska | str.17

Krzysztof Chochowski
Współdziałanie jednym ze współczesnych warunków sprawnej administracji publicznej | str.31

Barbara Jaworska-Dębska
Społeczeństwo obywatelskie w życiu publicznym - wybrane zagadnienia | str.45

Kinga Handzel-Urbańczyk, Marek Górski
Sformalizowana współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony środowiska | str.58

Marcin Janik
Wyzwania w zarządzaniu globalnymi dobrami publicznymi. Kilka uwag na przykładzie sieci organów nadzoru epidemiologicznego | str.71

Justyna Kulikowska-Kulesza, Dominik Kościuk
Administracja publiczna w Polsce jako element jednolitego rynku cyfrowego | str.84

Mariusz Maciejewski
Prawo administracyjne międzynarodowe jako regulacja międzynarodowej działalności organów administracji publicznej | str.93

Artur Michałowski
Zarządzanie środowiskiem w administracji publicznej w Polsce | str.104

Alina Miruć
Społeczeństwo obywatelskie w jednoczącej się Europie (wybrane zagadnienia) | str.122

Aldona Piotrowska
Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego | str.135

Agnieszka Rabiega-Przyłęcka
Europeizacja prawa farmaceutycznego jako element procesu globalizacji prawa administracyjnego - zagadnienia wybrane | str.149

Dorota Strus, Anna Duk-Majewska
Działalność organizacji pozarządowych w ochronie środowiska jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego | str.166

Magdalena Małecka-Łyszczek
Problematyka kontroli zarządczej w kontekście umiędzynarodawiania działalności administracji publicznej | str.176

Krzysztof Teszner
Standaryzacja współpracy administracji państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie opodatkowania | str.191

CZĘŚĆ II
SĄDOWE I POZASĄDOWE STANDARDY OCHRONY JEDNOSTKI W PROCESACH GLOBALIZACJI ADMINISTRACJI


Anna Bohdan
Rozwój e-administracji w gminach w dobie globalizacji | str.213

Joanna Człowiekowska
Podmioty zagraniczne w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym - wybrane zagadnienia | str.228

Jan Góralski
Uprawnienia zawodowe niezależnego eksperta w prawie budowlanym w świetle wytycznych prawa unijnego | str.247

Mikołaj Goss, Helena Kisilowska
Koncesjonowanie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin energetycznych w Polsce w świetle europejskich założeń ochrony środowiska | str.261

Michał Jabłoński
Administracyjnoprawna ochrona własności intelektualnej - na przykładzie wyłączności danych - jako nowa instytucja prawa administracyjnego o prawnomiędzynarodowej genezie | str.278

Sylwester Jaśkiewicz
Europejski Kodeks Dobrej Administracji jako element europeizacji standardów funkcjonowania administracji publicznej | str.298

Katarzyna Kułak-Krzysiak, Maciej Podleśny
Istotne elementy sprawności postępowania sądowoadministracyjnego w kontekście standardów ochrony praw jednostki przed niepożądanym działaniem administracji | str.306

Andrzej Nałęcz
Europejskie standardy postępowania administracyjnego i ich wpływ na prawo Albanii i Chorwacji | str.319

Paweł Żukowski
E-podanie z art. 63 § 1 k.p.a. - szansa na koniec biurokracji? | str.330

Magdalena Sieniuć
Przewlekłość postępowania administracyjnego jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego | str.341

Agnieszka Daniluk
Realizacja zasady szybkości w postępowaniu przed sądem administracyjnym - wybrane zagadnienia | str.357

Ewa Cisowska-Sakrajda, Joanna Wegner-Kowalska
Współpraca międzynarodowa państw a standardy pomocy w sprawach podatkowych | str.371

Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Internacjonalne (zintegrowane) postępowanie administracyjne - zarys koncepcji | str.393

CZĘŚĆ III
SAMORZĄD TERYTORIALNY JAKO ELEMENT SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO


Stanisław Bułajewski
Bezpośredni i pośredni udział społeczności lokalnych w tworzeniu prawa miejscowego w jednostkach samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane | str.413

Joanna Dziedzic-Bukowska, Paweł Sosnowski
Działania samorządu terytorialnego w sferze planowania przestrzennego a prawo własności w świetle standardów europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. | str.424

Anna Duk-Majewska, Dorota Strus
Aktualne problemy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi | str.443

Stanisław Faliński
Przestrzenny i ustrojowy kształt samorządu terytorialnego a społeczeństwo obywatelskie | str.451

Ewa Koniuszewska
Obligatoryjne konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym | str.461

Adam Bochentyn, Jakub Szlachetko
Udział cudzoziemców i apatrydów w konsultacjach społecznych we wspólnotach samorządowych. Zagadnienia prawnoadministracyjne | str.473

CZĘŚĆ IV
TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIA W FUNKCJONOWANIU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


Agata Barczewska-Dziobek
Współdziałanie podkarpackiej administracji samorządowej z instytucjami publicznymi na Ukrainie | str.481

Jacek Jaworski
Nabywanie uprawnień do wykonywania zawodu lekarza w Polsce przez obywateli Ukrainy | str.497

Artur Olechno
Referendum lokalne w Polsce i na Ukrainie - uwagi prawnoporównawcze | str.520

Artur K. Modrzejewski
Globalizacja w gospodarowaniu odpadami komunalnymi - transfer prawnych rozwiązań ze Szwecji do Polski | str.530

Ukryj

Opis:

ƒW publikacji poruszono problematykę umiędzynarodowienia działań administracji, będących następstwem procesów globalizacyjnych charakterystycznych dla współczesnego świata. Zebrane w książce artykuły przedstawiają wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i działania administracji Polski i Ukrainy oraz funkcjonujących w nich procedur prawnych, z uwzględnieniem międzynarodowego kontekstu tych zjawisk i próbą oceny ich wpływu na pojęcie i funkcje współczesnej administracji publicznej.

Pierwsza część publikacji obejmuje problematykę związaną z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej w warunkach globalizacji społeczeństw. Druga część dotyczy sądowych i pozasądowych standardów ochrony jednostki przed działaniami administracji. Ważnym wątkiem tych rozważań sa zagadnienia samorządu terytorialnego jako części społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8088-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 544
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2629:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów