Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym

W publikacji omówiono m.in. obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego, sposób gromadzenia i przeprowadzania dowodów, a także obowiązki organów podatkowych w zakresie gromadzenia materiału dowodowego.

więcej

Autorzy: Dariusz Strzelec,
Seria:  ZAGADNIENIA PRAWNE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  31 maja 2015 r.
Kod: KAM-1984;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 159,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Zagadnienia ogólne
| str. 19
1.1. Uwagi wstępne | str. 19
1.2. Regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego - ujęcie historyczne | str. 21
1.3. Obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego | str. 34
1.3.1. Obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego w poglądach nauki | str. 35
1.3.2. Obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego w orzecznictwie sądów | str. 36
1.4. Udowodnienie a uznanie faktów za udowodnione bez postępowania dowodowego oraz uprawdopodobnienie | str. 46
1.4.1. Udowodnienie a uznanie faktów za udowodnione bez przeprowadzania postępowania dowodowego | str. 46
1.4.2. Uprawdopodobnienie | str. 47
1.4.2.1. Uprawdopodobnienie w przepisach prawa podatkowego | str. 47
1.4.2.2. Uprawdopodobnienie w orzecznictwie sądów administracyjnych | str. 48
1.5. Uwagi końcowe | str. 56

Rozdział II
Rodzaje dowodów
| str. 59
2.1. Uwagi ogólne | str. 59
2.2. Pojęcie i klasyfikacja dowodów | str. 60
2.3. Dowody pochodzące od strony postępowania | str. 65
2.3.1. Księgi podatkowe | str. 66
2.3.1.1. Rodzaje ksiąg podatkowych | str. 67
2.3.1.2. Księgi podatkowe jako dowód o szczególnej mocy dowodowej 72
2.3.1.3. Podważenie szczególnej mocy dowodowej ksiąg podatkowych | str. 78
2.3.2. Deklaracje podatkowe | str. 81
2.3.3. Inne dokumenty prywatne | str. 82
2.3.4. Dokumentacja dla celów podatkowych w przypadku podmiotów powiązanych | str. 87
2.3.5. Zeznania i wyjaśnienia strony postępowania | str. 89
2.3.6. Oświadczenia o stanie majątkowym | str. 92
2.3.7. Oświadczenia strony złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań | str. 96
2.4. Dokumenty urzędowe | str. 98
2.4.1. Regulacje prawne dotyczące dokumentów urzędowych | str. 98
2.4.2. Wykorzystanie dokumentów urzędowych | str. 101
2.5. Dowody z zeznań świadków | str. 104
2.5.1. Regulacje prawne dotyczące dowodów z zeznań świadków | str. 104
2.5.2. Wykorzystanie dowodów z zeznań świadków | str. 107
2.6. Dowody z opinii biegłych | str. 111
2.6.1. Regulacje prawne dotyczące dowodów z opinii biegłych | str. 111
2.6.2. Wykorzystanie dowodów z opinii biegłych | str. 114
2.7. Dowody z oględzin | str. 118
2.7.1. Regulacje prawne dotyczące dowodów z oględzin | str. 118
2.7.2. Wykorzystanie dowodów z oględzin | str. 120
2.8. Informacje podatkowe uzyskane w trybie określonym przepisami ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej | str. 121
2.8.1. Informacje podatkowe przekazywane przez przedsiębiorców | str. 122
2.8.2. Informacje podatkowe przekazywane przez organy administracji | str. 124
2.8.3. Informacje przekazywane przez notariuszy, komorników, sądy | str. 127
2.8.4. Informacje podatkowe przekazywane przez instytucje finansowe | str. 128
2.9. Dowody nienazwane | str. 134
2.10. Uwagi końcowe | str. 135

Rozdział III
Postępowanie dowodowe
| str. 138
3.1. Uwagi wstępne | str. 138
3.2. Dowody i postępowanie dowodowe w świetle zasad ogólnych postępowania podatkowego | str. 139
3.3. Przeprowadzanie dowodów i czynności procesowe z tym związane | str. 142
3.3.1. Wezwania jako czynności organizujące postępowanie dowodowe | str. 142
3.3.2. Zawiadomienia o planowanych czynnościach postępowania dowodowego | str. 145
3.3.3. Wypowiedzenie się w sprawie dowodów zgromadzonych w sprawie | str. 149
3.4. Formalna poprawność postępowania dowodowego | str. 152
3.5. Utrwalanie czynności procesowych dotyczących przeprowadzania dowodów 165
3.6. Krajowa pomoc prawna przy przeprowadzaniu dowodów | str. 169
3.7. Międzynarodowa pomoc prawna przy przeprowadzaniu dowodów | str. 172
3.7.1. Współpraca międzynarodowa - podstawy prawne | str. 172
3.7.2. Współpraca międzynarodowa - regulacje krajowe | str. 173
3.7.3. Współpraca międzynarodowa na podstawie aktów prawa UE | str. 177
3.7.4. Współpraca międzynarodowa na podstawie umów międzynarodowych | str. 183
3.7.4.1. Współpraca na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 183
3.7.4.2. Współpraca na podstawie konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych | str. 185
3.7.5. Współpraca międzynarodowa przy przeprowadzaniu dowodów a gwarancje procesowe strony postępowania | str. 188
3.8. Ocena dowodów | str. 190
3.8.1. Swobodna ocena dowodów - standardy postępowania pozwalające na jej realizację | str. 191
3.8.2. Swobodna ocena dowodów w orzecznictwie sądów | str. 193
3.8.3. Swobodna ocena dowodów a zakaz rozstrzygania wątpliwości na niekorzyść strony postępowania | str. 197
3.9. Zasada równej mocy dowodowej a zasada legalnej oceny dowodów | str. 198
3.9.1. Zasada równej mocy dowodowej a zasada legalnej oceny dowodów w przepisach proceduralnych | str. 199
3.9.2. Zasada równej mocy dowodowej a zasada legalnej oceny dowodów w przepisach prawa materialnego | str. 201
3.9.3. Zasada równej mocy dowodowej a zasada legalnej oceny dowodów w orzecznictwie sądów administracyjnych | str. 205
3.10. Uwagi końcowe | str. 213

Rozdział IV
Gromadzenie materiału dowodowego
| str. 217
4.1. Uwagi wstępne | str. 217
4.2. Sposób gromadzenia materiału dowodowego | str. 218
4.2.1. Gromadzenie materiału dowodowego a gwarancje procesowe strony postępowania | str. 218
4.2.2. Gromadzenie materiału dowodowego a zasada bezpośredniości | str. 230
4.3. Fazy gromadzenia materiału dowodowego | str. 240
4.3.1. Dowody, informacje znane administracji podatkowej z urzędu | str. 242
4.3.2. Gromadzenie materiału dowodowego w ramach czynności sprawdzających | str. 243
4.3.3. Gromadzenie materiału dowodowego w ramach tzw. kontroli krzyżowej | str. 247
4.3.4. Gromadzenie materiału dowodowego w ramach kontroli podatkowej | str. 250
4.3.5. Gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym | str. 252
4.3.6. Gromadzenie materiału dowodowego w ramach kontroli skarbowej | str. 254
4.3.7. Gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu odwoławczym | str. 256
4.3.7.1. Gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu odwoławczym a zasada dwuinstancyjności postępowania | str. 256
4.3.7.2. Gromadzenie materiału dowodowego w ramach rozprawy podatkowej | str. 258
4.4. Uwagi końcowe | str. 263

Rozdział V
Środki prawne wykorzystywane w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi postępowania dowodowego
| str. 267
5.1. Uwagi wstępne | str. 267
5.2. Nieprawidłowości dotyczące przeprowadzania dowodów | str. 268
5.3. Środki prawne przysługujące w trakcie kontroli oraz postępowania podatkowego a możliwość ich wykorzystania w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi dowodów | str. 271
5.3.1. Sprzeciw na czynności w trakcie kontroli podatkowej | str. 272
5.3.2. Zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg | str. 275
5.3.3. Zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej | str. 276
5.3.4. Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie | str. 278
5.4. Rodzaje środków zaskarżenia w postępowaniu podatkowym a możliwość ich wykorzystania w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi dowodów | str. 279
5.4.1. Odwołanie od decyzji podatkowej | str. 280
5.4.2. Zażalenie na postanowienie | str. 285
5.4.3. Wznowienie postępowania podatkowego | str. 287
5.4.4. Stwierdzenie nieważności decyzji | str. 298
5.5. Sądowa kontrola decyzji podatkowych a eliminowanie nieprawidłowości dotyczących postępowania dowodowego | str. 303
5.6. Uwagi końcowe | str. 313

Rozdział VI
Regulacje dotyczące dowodów i postępowania dowodowego w wybranych krajach
| str. 315
6.1. Uwagi wstępne | str. 315
6.2. Niemcy | str. 319
6.3. Francja | str. 324
6.4. Estonia | str. 331
6.5. Czechy | str. 338
6.6. Słowacja | str. 341
6.7. Serbia | str. 347
6.8. Rumunia | str. 350
6.9. Bułgaria | str. 355
6.10. Węgry | str. 362
6.11. Słowenia | str. 366
6.12. Uwagi końcowe | str. 370

Rozdział VII
Wybrane problemy dowodowe w postępowaniu podatkowym a regulacje dotyczące dowodów w innych gałęziach prawa procesowego
| str. 375
7.1. Uwagi wstępne | str. 375
7.2. Obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego | str. 377
7.3. Udowodnienie a uznawanie faktów za udowodnione bez przeprowadzania postępowania dowodowego | str. 385
7.4. Formalna poprawność postępowania dowodowego | str. 389
7.5. Sposoby gromadzenia materiału dowodowego | str. 393
7.6. Prekluzja dowodowa a zakres postępowania dowodowego w postępowaniu w II instancji | str. 396
7.7. Uwagi końcowe | str. 402

Podsumowanie | str. 407

Bibliografia | str. 415

Wykaz orzeczeń | str. 439

O autorze | str. 461

Ukryj

Opis:

Opracowanie, choć ma charakter rozprawy naukowej, wskazuje konkretne problemy, które po latach obowiązywania ordynacji podatkowej ujawniły się w praktyce orzeczniczej, i przedstawia propozycje ich rozwiązania. Sformułowano w nim wnioski o charakterze ogólnym, związane ze stanem aktualnych przepisów i oceną sposobu ich stosowania, oraz postulaty de lege ferenda dotyczące kształtu poszczególnych unormowań proceduralnych w tym zakresie. Przedmiotem analizy są nie tylko regulacje prawne odnoszące się do dowodów i postępowania dowodowego, ale także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych. Publikacja przybliża również unormowania dotyczące omawianej tematyki obowiązujące w innych państwach.

W książce omówiono m.in. takie zagadnienia jak: 

  • obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego,
  • sposób gromadzenia i przeprowadzania dowodów,
  • obowiązki organów podatkowych w zakresie gromadzenia materiału dowodowego,
  • uprawnienia strony w postępowaniu dowodowym,
  • dobór i wykorzystanie środków dowodowych,
  • rozstrzyganie wątpliwości pojawiających się w związku z oceną dowodów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8070-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 464
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-1984;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów