Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne

Publikacja zawiera opracowania dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, będących w kręgu zainteresowań autorów – zarówno teoretyków, jak i praktyków stosowania prawa.

więcej

Autorzy: Emil W. Pływaczewski (red. naukowy), Zbigniew Rau (red. naukowy), Wojciech Filipkowski (red. naukowy),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 maja 2015 r.
Kod: KAM-2764:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Wybrane prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty badań nad przestępczością w Polsce | str. 21

Część I. Przestępczość a bezpieczeństwo obywateli: badania w obszarze instytucjonalnym i prawnym


Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski
Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - ewolucja i wdrożenie koncepcji klastra na rzecz bezpieczeństwa | str. 51

Marek Węgliński, Ireneusz Dziugieł
Prawne i organizacyjne aspekty zapobiegania oraz zwalczania przestępczości w Policji w latach 1998-2014. Spojrzenie z perspektywy 16 lat działalności Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji | str. 67

Wiesław Jasiński
Mechanizmy przestępczego zawłaszczania państwa. Przeciwdziałanie i zwalczanie | str. 147

Mariusz Wieczorek
Służba jako przesłanka udzielenia ochrony prawnej funkcjonariuszom | str. 178

Katarzyna Kurzępa-Dedo
Odpowiedzialność cywilna i majątkowa funkcjonariuszy publicznych - rozważania na tle art. 417 k.c. i ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie przepisów prawa | str. 193

Agnieszka Pietras
Między prawami człowieka a interesem wymiaru sprawiedliwości. Wybrane problemy przestrzegania praw uczestników postępowania karnego | str. 206

Tomasz Pannert, Andrzej Gołaszewski
Modelowanie czynności procesowych w postępowaniu karnym na przykładzie Sądu Rejonowego w Białymstoku - III Wydziału Karnego oraz wyodrębnionej w jego strukturze Sekcji do spraw Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym | str. 221

Paweł Sowisło, Marcin Pusty
Dysproporcja pomiędzy terminem sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu I instancji a zawitym terminem do sporządzenia i wniesienia apelacji jako naruszenie prawa do obrony | str. 236

Anna Maria Wesołowska, Małgorzata Wysoczyńska
Próba oceny instytucji świadka koronnego w kontekście prawnych i etycznych uwarunkowań jego funkcjonowania | str. 246

Leszek Kardaszyński, Mariusz Rycerski
Przestępczość zorganizowana w Polsce na tle tendencji europejskich. Analiza funkcjonowania instytucji świadka koronnego jako instrumentu zwalczania przestępczości zorganizowanej | str. 257

Przemysław Niemczuk
Rola sektora komercyjnego w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości - ujęcie dogmatyczne | str. 282

Elżbieta Zatyka
Prywatny sektor ochrony z perspektywy europejskiej | str. 298

Mariusz Antoni Kamiński
Profesjonalizacja i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP w pracach ustawodawczych (2008-2010) | str. 308

Część II. Zwalczanie przestępczości: obszar problematyki czynności operacyjno-rozpoznawczych


Martin Bożek
Charakterystyka ustawowych uprawnień operacyjnych służb specjalnych służących zwalczaniu przestępstw (zarys problemu na tle uwarunkowań normatywnych) | str. 323

Rafał Pawłowski
Bezpieczeństwo prawne funkcjonariuszy realizujących czynności operacyjne w świetle obecnie obowiązujących unormowań prawnych | str. 351

Zbigniew Rau
Problematyka czynności operacyjno-rozpoznawczych w świetle przeprowadzonych badań. Dziesięć lat prac nad ustawą - legislacyjna rozwaga czy porażka? | str. 365

Agnieszka Dalecka, Tomasz Łodziana
Taktyczne aspekty stosowania kontroli operacyjnej | str. 432

Elżbieta Czupryńska
Problematyka kontroli operacyjnej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Rola prokuratora w wykorzystywaniu materiałów operacyjnych w postępowaniu przygotowawczym | str. 441

Wiesław Kozielewicz
Czynność operacyjno-rozpoznawcza przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej - aspekt techniczny, dowodowy oraz procesowy | str. 454

Krzysztof Krełowski
Naruszenie prawa własności w ramach działań operacyjno-rozpoznawczych w legislacji Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii | str. 471

Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Izabela Nowicka
Czynności operacyjno-rozpoznawcze w procesie wykrywczym wymuszeń rozbojniczych | str. 485

Krzysztof Horosiewicz
Zagrożenia towarzyszące współpracy policjantów z osobowymi źródłami informacji | str. 499

Jan Podkowik
Udostępnianie danych statystycznych o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych a ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostek (zagadnienia wybrane) | str. 513

Rafał Połeć
Wokół problematyki zwiazanej z posługiwaniem się tzw. dokumentami legalizacyjnymi | str. 528

Robert Zieliński, Maciej Sankowski
Czy służby specjalne powinny się komunikować i w jaki sposób? | str. 541

Tomasz Miłkowski
Informacja a służby policyjne - prawo czy przywilej? | str. 555

Część III. Zwalczanie przestępczości: wybrane elementy kryminalistyczne i penitencjarne


Maciej Aleksander Kędzierski
Próba oceny zastosowania niektórych możliwości badawczych sieci złożonych oraz rozszerzenia zakresu metodyki prowadzenia analizy kryminalnej w celu planowania ataku na sieci przestępcze | str. 571

Ewa Kowalewska-Borys, Barbara Kuklo
Profilowanie sprawcy przestępstwa jako ważna czynność postepowania przygotowawczego - zagadnienia wybrane | str. 596

Grzegorz Ocieczek
Poziom zdolności manipulacyjnych polskich świadków koronnych w porównaniu z innymi grupami kontrolnymi | str. 616

Piotr Herbowski, Dominika Słapczyńska
Badanie poligraficzne jako narzędzie wspierające proces oceny wiarygodności "małych świadków koronnych" | str. 636

Janusz Kaczmarek
Wykorzystanie współczesnych zdobyczy techniki oraz wiedzy o strategii operacyjnej organów ścigania przez sprawców porwań dla okupu | str. 653

Jacek Pomiankiewicz
Polski system penitencjarny - szanse i możliwości funkcjonowania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - w opinii kadry Służby Więziennej | str. 664

Mariusz Sas
Penitencjarne aspekty przestępczości zorganizowanej na przykładzie Aresztu Śledczego w Poznaniu | str. 678

Jarosław Dąbrowski
Osoby skazane w związku z art. 60 § 3 k.k. w warunkach izolacji więziennej | str. 692

Część IV. Badania w obszarze przestępczości gospodarczej: tendencje kryminalnych zagrożeń obrotu gospodarczego


Maciej Gurtowski
75 lat badań nad przestępczością białych kołnierzyków - rozwój koncepcji, krytyka i aktualny stan badań | str. 705

Filip Stratyński
Przestępczość ekonomiczna jako główny kierunek rozwoju zorganizowanych grup przestępczych. Czy jesteśmy na to gotowi? | str. 723

Piotr Niemczyk, Krzysztof Foryciarz, Barbara Kielan
Nowe formy przestępczości zorganizowanej na przykładzie wybranych form przestępczości gospodarczej | str. 736

Mariusz Cichomski, Anita Fraj-Milczarska, Paweł Suchanek
Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej a zagrożenie przestępczością zorganizowaną - wyniki badań | str. 755

Marcin Wysocki
Rynki kapitałowe - przestępstwa przeciwko informacjom poufnym | str. 776

Anna Płońska
Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępnego ujawniania informacji poufnych w obrocie instrumentami finansowymi | str. 791

Robert Zawłocki, Michał Gałęski
Przestępne posługiwanie się cudzą kartą płatniczą | str. 806

Katarzyna Liżyńska
Kilka uwag o przestępstwach związanych z wykorzystaniem kart płatniczych | str. 820

Część V. Badania w obszarze kryminologicznym: przykłady współczesnych form przestępczości i ich zwalczanie


Sławomir Śnieżko
Światowe wyzwania w walce z korupcją | str. 833

Marcin Grabowski
Przestępczość korupcyjna funkcjonariuszy państwowych | str. 843

Izabela Oleksiewicz, Marta Pomykała
Problemy dostosowania prawa polskiego do prawa międzynarodowego i unijnego w zakresie zwalczania cyberprzestępczości | str. 855

Joanna Worona
Jurysdykcja państw a zwalczanie cyberprzestępczości | str. 871

Tomasz Siemianowski
Zagrożenia małoletnich w Internecie | str. 886

Irena Malinowska
Problematyka przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i w krajach Unii Europejskiej | str. 898

Rafał Rogala, Karolina Marcjanik
Rozporządzenie Eurodac po przekształceniu - jeszcze narzędzie do walki ze zjawiskiem asylum shopping czy już narzędzie ochrony porządku publicznego? | str. 913

Tomasz Szubrycht
Morskie wymiary zapobiegania i zwalczania przestępczości w XXI w. | str. 932

Marek Łuczak
Wprowadzenie do problematyki przestępczości przeciwko zabytkom | str. 951

Redaktorzy naukowi | str. 967

Ukryj

Opis:

Książka zawiera opracowania dotyczące przede wszystkim szeroko rozumianego bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, będących w kręgu zainteresowań autorów – zarówno teoretyków, jak i praktyków stosowania prawa. Do obszarów szczegółowych należą: fenomenologia wybranych kategorii współczesnej przestępczości (w tym zorganizowanej i gospodarczej), a także ich zwalczanie z wykorzystaniem istniejącego instrumentarium prawnego i instytucjonalnego oraz wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8440-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 976
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2764:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów