Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady - 2 części [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Publikacja omawia problemy związane z organizacją wycieczek szkolnych w trakcie trwania zajęć edukacyjnych, a także z kwalifikacjami oraz odpowiedzialnością opiekunów i kierownika wycieczki, ich zatrudnieniem oraz rozliczaniem czasu ich pracy.

więcej

Autorzy: Lidia Marciniak (red. merytoryczny), Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny),
Seria:  ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15 kwietnia 2016 r.
Kod: ABC-0825;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 49,56 zł.

Spis treści: 

Część I


Akty prawne i orzecznictwo | str. 9

Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 13

Komentarz

I. Zorganizowane wyjazdy dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego

1. Wstęp | str. 17
2. Ogólna charakterystyka wycieczki szkolnej | str. 18
3. Liczba opiekunów wycieczki szkolnej | str. 19
4. Kierownik wycieczki szkolnej | str. 21
5. Opiekun wycieczki szkolnej | str. 24
6. Organizacja wycieczki lub imprezy | str. 25
7. Wycieczki lub imprezy krajowe | str. 26
8. Wycieczki lub imprezy zagraniczne | str. 27
9. Ubezpieczenie uczestników | str. 30
10. Finansowanie wycieczki szkolnej | str. 31
11. Szczególne zasady bezpieczeństwa | str. 33
11.1. Wycieczka w góry | str. 33
11.2. Wycieczka rowerowa | str. 34
11.3. Zielone, białe szkoły | str. 35
12. Odpowiedzialność prawna nauczycieli | str. 38
13. Czas pracy nauczyciela na wycieczce | str. 40
14. Wycieczka szkolna a podróż służbowa | str. 43
15. Umowy cywilnoprawne z nauczycielami i opiekunami wycieczki | str. 45
15.1. Umowa o dzieło | str. 45
15.2. Umowa-zlecenie | str. 45
16. Przedstawianie zaświadczeń o niekaralności przez wolontariuszy oraz wychowawców i opiekunów na wycieczkach, koloniach i obozach | str. 47

II. Wypoczynek dzieci i młodzieży

1. Wstęp | str. 49
2. Definicja wypoczynku | str. 50
3. Organizator wypoczynku i jego obowiązki | str. 51
4. Zgłoszenie wypoczynku | str. 54
5. Wypoczynek zorganizowany przez szkołę, niepodlegający zgłoszeniu | str. 56
6. Baza wypoczynku | str. 57
7. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku | str. 58
8. Wypadek z udziałem uczestnika wypoczynku | str. 59
9. Nadzór nad wypoczynkiem w kraju | str. 61
10. Kompetencje kuratora oświaty | str. 63
10.1. Kompetencje kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku | str. 63
10.2. Kompetencje kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce wypoczynku (art. 92n ust. 1-3 u.s.o.) | str. 63
11. Wypoczynek za granicą | str. 65
12. Kierownik wypoczynku | str. 66
13. Wychowawca wypoczynku | str. 68
14. Kurs na kierownika lub wychowawcę wypoczynku | str. 70
15. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego przez wojewodę | str. 71
16. Sankcje karne dla organizatorów wypoczynku | str. 72
17. Przepisy końcowe ustawy | str. 73
18. Zakończenie | str. 74

Procedury

1. Czynności poprzedzające wyjazd na wycieczkę | str. 76
2. Przebieg, zakończenie i podsumowanie wycieczki | str. 84
3. Wycieczka zagraniczna | str. 89

Część II


Słowo wstępne | str. 97

Wzory

1. Regulamin organizacji form krajoznawstwa i turystyki | str. 101
2. Regulamin uczestnika wycieczki | str. 113
3. Karta wycieczki (imprezy) | str. 114
4. Lista uczestników wycieczki | str. 116
5. Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej | str. 117
6. Lista uczniów nieuczestniczących w wycieczce | str. 119
7. Informacja dla rodziców / prawnych opiekunów wyjeżdżającego dziecka | str. 120
8. Deklaracja zgody (oświadczenie) rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej | str. 121
9. Preliminarz wycieczki | str. 122
10. Rozliczenie finansowe wycieczki | str. 123
11. Protokół powypadkowy | str. 125
12. Zawiadomienie organu prowadzącego / organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyjeździe zagranicznym | str. 127
13. Oświadczenie dyrektora szkoły o ubezpieczeniu uczniów na wyjeździe zagranicznym | str. 128
14. Grafik dyżurów opiekunów na wycieczce trzydniowej | str. 129
15. Wniosek do dyrektora szkoły - administratora danych osobowych o zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników wycieczki poza teren szkoły | str. 130
16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników wycieczki szkolnej poza teren szkoły | str. 131
17. Sprawozdanie kierownika wycieczki | str. 132
18. Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży | str. 133
19. Zgłoszenie dla półkolonii | str. 142
20. Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą | str. 150
21. Karta wypoczynku | str. 158
22. Dziennik zajęć | str. 160
23. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku | str. 165
24. Program kursu na kierownika wypoczynku | str. 168
25. Program kursu na wychowawcę wypoczynku | str. 169
26. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku | str. 171
27. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku | str. 173

Autorzy | str. 175

Ukryj

Opis:

W publikacji Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady zostały
omówione najważniejsze problemy związane z organizacją wycieczek szkolnych (krajowych i zagra-
nicznych) w trakcie trwania zajęć edukacyjnych, kwalifikacjami oraz odpowiedzialnością opiekunów
i kierownika wycieczki, ich zatrudnieniem oraz rozliczaniem czasu ich pracy. W opracowaniu zostały
również przedstawione najważniejsze zasady organizacji wypoczynku – kolonie, półkolonie, zimowiska,
obozy i biwaki w okresie wolnym od zajęć (ferie letnie, zimowe, świąteczne), zgodnie z obowiązującymi
od 6 kwietnia 2016 r. nowymi przepisami rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Ważnym zagadnieniem w obu przypadkach jest zapewnienie uczestnikom odpowiedniej i zgodnej z li-
terą prawa opieki i bezpieczeństwa.
Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów, zebranej dokumentacji oraz szczegółowo opisanej proce-
durze organizacji wycieczek szkolnych dowiesz się m.in.:
– jakie kwalifikacje powinien posiadać kierownik wycieczki szkolnej, a jakie opiekun,
– czy wycieczka zagraniczna organizowana przez dwie szkoły powinna być zgłoszona w kuratorium,
– czy uczniowie podczas wycieczki szkolnej powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
– jak należy rozliczać czas pracy nauczycieli podczas wycieczki wielodniowej,
– kto może być organizatorem wypoczynku i jakie są jego obowiązki,
– jaka jest procedura zgłoszenia wypoczynku do bazy wypoczynku.
Opracowanie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz dla rodziców.

Szczegóły towaru


, Format: Ebook , 176
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0825;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów