Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Źródła finansowania samorządu terytorialnego

Publikacja przedstawia tematykę źrodeł finansowania samorządu terytorialnego i zagadnień prawnych z nią związanych.

więcej

Autorzy: Antoni Hanusz (red. naukowy), Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski, Paweł Szczęśniak, Magdalena Musiał,
Seria:  ZAGADNIENIA PRAWNE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 maja 2015 r.
Kod: KAM-2592:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 19

Część I
PODATKI SAMORZĄDOWE


Rozdział 1
Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu terytorialnego | str. 27
1. Podział dochodów publicznych | str. 27
2. System dochodów społeczności lokalnych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego | str. 29
3. System dochodów społeczności lokalnych w Konstytucji RP | str. 30
4. System dochodów społeczności lokalnych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | str. 31
5. Doktrynalne i normatywne ujęcie dochodów własnych | str. 35

Rozdział 2
Podatek od nieruchomości | str. 36
1. Ogólna charakterystyka podatku od nieruchomości | str. 36
2. Podmiot podatku od nieruchomości | str. 37
3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości | str. 45
4. Przedmiot podatku od nieruchomości | str. 46
5. Wyłączenia podatkowe w podatku od nieruchomości | str. 51
6. Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości | str. 57
7. Stawki i skala podatkowa w podatku od nieruchomości | str. 60
8. Zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości | str. 66
9. Zwolnienia podmiotowe w podatku od nieruchomości | str. 73
10. Zwolnienia szczególne w podatku od nieruchomości | str. 74
11. Warunki i tryb uiszczenia podatku od nieruchomości | str. 77

Rozdział 3
Podatek rolny | str. 81
1. Ogólna charakterystyka podatku rolnego | str. 81
2. Podmiot podatku rolnego | str. 83
3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym | str. 85
4. Przedmiot podatku rolnego | str. 87
5. Podstawa opodatkowania w podatku rolnym | str. 91
6. Stawki i skale podatkowe w podatku rolnym | str. 94
7. Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym | str. 95
8. Warunki i tryb uiszczenia podatku rolnego | str. 105

Rozdział 4
Podatek leśny | str. 108
1. Ogólna charakterystyka podatku leśnego | str. 108
2. Podmiot podatku leśnego | str. 109
3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym | str. 110
4. Przedmiot podatku leśnego | str. 110
5. Podstawa opodatkowania oraz stawki i skale podatkowe w podatku leśnym | str. 113
6. Zwolnienia i ulgi w podatku leśnym | str. 114
7. Warunki i tryb uiszczenia podatku leśnego | str. 116

Rozdział 5
Karta podatkowa | str. 119
1. Ogólna charakterystyka karty podatkowej | str. 119
2. Podmiot karty podatkowej | str. 122
3. Przedmiot opodatkowania kartą podatkową | str. 124
4. Warunki uprawniające do opodatkowania w formie karty podatkowej | str. 126
5. Stawki podatkowe w karcie podatkowej | str. 128
6. Ulgi i zwyżki podatkowe w karcie podatkowej | str. 133
7. Ustanie warunków uprawniających do opodatkowania w formie karty podatkowej | str. 136
8. Termin i tryb uiszczenia podatku w formie karty podatkowej | str. 138

Rozdział 6
Podatek od środków transportowych | str. 140
1. Ogólna charakterystyka podatku od środków transportowych | str. 140
2. Podmiot podatku od środków transportowych | str. 141
3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych | str. 144
4. Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych | str. 146
5. Podstawa opodatkowania w podatku od środków transportowych | str. 149
6. Skala i stawki podatkowe w podatku od środków transportowych | str. 150
7. Zwolnienia podatkowe w podatku od środków transportowych | str. 155
8. Warunki i tryb uiszczenia podatku od środków transportowych | str. 157
9. Zwrot podatku od środków transportowych | str. 158

Rozdział 7
Podatek od spadków i darowizn | str. 160
1. Ogólna charakterystyka podatku od spadków i darowizn | str. 160
2. Podmiot podatku od spadków i darowizn | str. 161
3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn | str. 164
4. Wyłączenia podatkowe w podatku od spadków i darowizn | str. 167
5. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn | str. 169
6. Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn | str. 174
7. Zeznanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn | str. 176
8. Skale i stawki podatkowe w podatku od spadków i darowizn | str. 178
9. Zwolnienia i ulgi podatkowe w podatku od spadków i darowizn | str. 184
10. Warunki i tryb uiszczenia podatku od spadków i darowizn | str. 193

Rozdział 8
Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 197
1. Ogólna charakterystyka podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 197
2. Podmiot podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 198
3. Przedmiot podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 200
4. Wyłączenia podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 205
5. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 206
6. Podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 207
7. Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 211
8. Zwolnienia podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 212
9. Warunki i tryb uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 220

Część II
OPŁATY SAMORZĄDOWE


Rozdział 9
Opłata skarbowa | str. 227
1. Ogólna charakterystyka opłaty skarbowej | str. 227
2. Podmiot opłaty skarbowej | str. 228
3. Przedmiot opłaty skarbowej | str. 230
4. Wyłączenia z opłaty skarbowej | str. 233
5. Moment powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej | str. 234
6. Podstawa wymiaru opłaty skarbowej | str. 234
| str. 8. Zwolnienia z opłaty skarbowej | str. 237
9. Warunki i tryb uiszczenia opłaty skarbowej | str. 240
10. Zwrot opłaty skarbowej | str. 241
11. Kontrola realizacji obowiązku zapłaty opłaty skarbowej | str. 242

Rozdział 10
Opłata targowa | str. 244
1. Ogólna charakterystyka opłaty targowej | str. 244
2. Podmiot i przedmiot opłaty targowej | str. 245
3. Podstawa wymiaru oraz stawki opłaty targowej | str. 248
4. Zwolnienia z opłaty targowej | str. 250
5. Warunki i tryb uiszczenia opłaty targowej | str. 251

Rozdział 11
Opłata od posiadania psów | str. 253
1. Ogólna charakterystyka opłaty od posiadania psów | str. 253
2. Podmiot i przedmiot opłaty od posiadania psów | str. 255
3. Podstawa wymiaru oraz stawki i skala opłaty od posiadania psów | str. 256
4. Zwolnienia z opłaty od posiadania psów | str. 257
5. Warunki i tryb uiszczenia opłaty od posiadania psów | str. 258

Rozdział 12
Opłata miejscowa | str. 259
1. Ogólna charakterystyka opłaty miejscowej | str. 259
2. Podmiot i przedmiot opłaty miejscowej | str. 260
3. Podstawa wymiaru opłaty miejscowej | str. 263
4. Stawki opłaty miejscowej | str. 264
5. Zwolnienia z opłaty miejscowej | str. 264
6. Warunki i tryb uiszczenia opłaty miejscowej | str. 266

Rozdział 13
Opłata uzdrowiskowa | str. 268
1. Ogólna charakterystyka opłaty uzdrowiskowej | str. 268
2. Podmiot i przedmiot opłaty uzdrowiskowej | str. 269
3. Podstawa wymiaru i stawki opłaty uzdrowiskowej | str. 271
4. Zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej | str. 272
5. Warunki i tryb uiszczenia opłaty uzdrowiskowej | str. 273

Rozdział 14
Opłata adiacencka | str. 274
1. Ogólna charakterystyka opłaty adiacenckiej | str. 274
2. Podmiot i przedmiot opłaty adiacenckiej | str. 276
3. Podstawa wymiaru opłaty adiacenckiej | str. 281
4. Ustalanie i pobór opłaty adiacenckiej | str. 283
5. Stawki opłaty adiacenckiej | str. 284

Rozdział 15
Opłata planistyczna | str. 287
1. Ogólna charakterystyka opłaty planistycznej | str. 287
2. Podmiot i przedmiot opłaty planistycznej | str. 289
3. Podstawa wymiaru opłaty planistycznej | str. 292
4. Ustalanie i pobór opłaty planistycznej | str. 293
5. Stawki opłaty planistycznej | str. 295

Rozdział 16
Opłata eksploatacyjna | str. 297
1. Ogólna charakterystyka opłaty eksploatacyjnej | str. 297
2. Podmiot i przedmiot opłaty eksploracyjnej | str. 299
3. Wyłączenia z opłaty eksploatacyjnej | str. 300
4. Podstawa wymiaru i stawki opłaty eksploatacyjnej | str. 300
5. Warunki i tryb uiszczenia opłaty eksploatacyjnej | str. 301
6. Inne opłaty przewidziane w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze | str. 302

Część III
INNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW


Rozdział 17
Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego | str. 307
1. System dochodów samorządowych oparty na udziałach | str. 307
2. Udziały we wpływach z podatków jako dochody własne gmin, powiatów i województw samorządowych | str. 308
3. Zasady podziału wpływów uzyskiwanych z udziału we wpływach z podatków dochodowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego danego szczebla | str. 309
4. Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego kwot udziałów przez organy podatkowe państwa | str. 312
5. Udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | str. 315
6. Udziały jako kategoria dochodów własnych | str. 315

Rozdział 18
Dochody z mienia i działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego | str. 317
1. Mienie komunalne jako atrybut samodzielności jednostek samorządu terytorialnego | str. 317
2. Sposoby nabycia mienia przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 320
3. Mienie jako źródło dochodów własnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego | str. 322
4. Oddanie nieruchomości komunalnych w najem lub dzierżawę jako źródło dochodów własnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego | str. 322
5. Działalność gospodarcza jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego | str. 325

Rozdział 19
Subwencja ogólna jako dochód jednostek samorządu terytorialnego | str. 333
1. Subwencja ogólna jako element systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego | str. 333
2. Charakter prawny i treść subwencji ogólnej | str. 335
3. Subwencja ogólna dla gmin | str. 337
4. Subwencja ogólna dla powiatów | str. 345
5. Subwencja ogólna dla województw | str. 349
6. Rezerwa subwencji ogólnej | str. 350
7. Część oświatowa subwencji ogólnej | str. 351
8. Przekazywanie środków subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego oraz dochodzenie należności z tego tytułu | str. 353

Rozdział 20
Dotacje celowe jako źródło dochodu jednostek samorządu terytorialnego | str. 357
1. Dotacje celowe jako element systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego | str. 357
2. Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | str. 362
3. Zasady i terminy przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone ustawami | str. 365
4. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień | str. 368
5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań własnych | str. 370
6. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz środki z budżetu Unii Europejskiej | str. 372
7. Środki z funduszy celowych oraz od osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych | str. 373
8. Różnorodność w zakresie regulacji prawnej dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego | str. 375

Część IV
ŚRODKI ZWROTNE


Rozdział 21
Prawne ograniczenia pozyskiwania środków zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 379
1. Ogólna charakterystyka mechanizmu pozyskiwania środków zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 379
2. Ograniczenia pozyskiwania środków zwrotnych wynikające z ustawy o finansach publicznych | str. 381
3. Ograniczenia pozyskiwania środków zwrotnych wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych | str. 388

Rozdział 22
Rozkład kompetencji między organami jednostek samorządu terytorialnego w procesie pozyskiwania środków zwrotnych | str. 393
1. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jako rozstrzygnięcie upoważniające do pozyskiwania środków zwrotnych | str. 393
2. Zasady reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego w procesie pozyskiwania środków zwrotnych | str. 397

Rozdział 23
Obligacje komunalne jako źródło przychodów jednostek samorządu
terytorialnego | str. 401
1. Emisja obligacji komunalnych jako alternatywne źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego | str. 401
2. Definicja i treść obligacji komunalnych | str. 402
3. Klasyfikacja obligacji komunalnych | str. 406
4. Zabezpieczenie obligacji komunalnych | str. 411
5. Zdolność emisyjna jednostek samorządu terytorialnego | str. 416
6. Emisja obligacji komunalnych w trybie oferty publicznej i prywatnej | str. 419
7. Emisja obligacji komunalnych w trybie oferty prywatnej | str. 421
8. Emisja obligacji komunalnych w trybie oferty publicznej, do której nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej | str. 422
9. Emisja obligacji komunalnych w trybie oferty publicznej, do której stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej | str. 423
10. Emisja obligacji komunalnych na rynku Catalyst | str. 425

Bibliografia | str. 427

Wykaz orzecznictwa | str. 451

O autorach | str. 467

Ukryj

Opis:

Głównym celem opracowania jest przedstawienie tematyki źrodeł finansowania samorządu terytorialnego i zagadnień prawnych z nią związanych. Książka zawiera omówienie poprawności rozwiązań legislacyjnych oraz stosowania norm prawnych regulujących poszczególne dochody i przychody gmin, powiatów oraz województw samorządowych.

Autorzy poddali analizie m.in. kwestie:

  • podatków samorządowych,
  • opłat samorządowych,
  • subwencji ogólnej,
  • dotacji celowych,
  • dochodów z mienia,
  • prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej,
  • obligacji komunalnych,
  • roli środków pochodzących z emisji papierów wartościowych,
  • kredytów i pożyczek.
W pracy uwzględniono orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bogaty dorobek nauki prawa, odnoszące się do problematyki źrodeł finansowania samorządu terytorialnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8229-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 468
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2592:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów