Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Komentarz do spraw administracyjnych. Wybrane zagadnienia [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków, zawodowo posługujących się omawianymi przepisami, jak i dla każdego, kto będzie chciał skorzystać z któregoś z opisanych w niej praw obywatelskich.

więcej

Autorzy: Jacek Matarewicz, Irena Kamińska, Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Jacek Ignaczewski (red. naukowy),
Seria:  Komentarze z Wokandy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  5 kwietnia 2015 r.
Kod: KAM-2645;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 130,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 117,81 zł. ( Oszczędzasz: 13,09 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Uwagi wstępne | str. 21

ROZDZIAŁ I. Komentarz do wybranych zagadnień z zakresu prawa podatkowego | str. 25

1. Postępowanie w sprawie zwrotu różnicy VAT | str. 25
1.1. Wprowadzenie do problemu (zagadnienia ogólne) | str. 25
1.2. Zasada domniemania prawdziwości rozliczeń podatnika ujętych w deklaracji (korekcie deklaracji) | str. 26
1.3. Terminy zwrotu różnicy VAT | str. 27
1.3.1. Uwagi ogólne | str. 27
1.3.2. Zwrot w terminie 60 dni | str. 28
1.3.3. Zwrot w terminie 180 dni | str. 29
1.3.4. Zwrot w terminie 25 dni | str. 30 | str. 1.3.5. Terminy korekty VAT naliczonego | str. 33
1.4. Weryfikacja zasadności zwrotu | str. 38
1.4.1. Formy kontroli | str. 38
1.4.2. Przesłanka wydłużenia terminu zwrotu | str. 39
1.4.3. Procedura | str. 42
1.4.3.1. Czynności sprawdzające | str. 42
1.4.3.2. Kontrola podatkowa | str. 45
1.4.3.3. Postępowania podatkowe | str. 52
1.5. Rozstrzygnięcia w sprawie zwrotu i przysługujące środki zaskarżenia | str. 54
1.5.1. Uwagi ogólne | str. 54
1.5.2. Protokół kontroli | str. 54
1.5.3. Decyzja | str. 56
1.5.4. Wynik kontroli | str. 57
1.5.5. Wybrane rozstrzygnięcia incydentalne | str. 57
Orzecznictwo i interpretacje urzędowe | str. 58
Wzory przykładowych pism procesowych | str. 61
Wzór 1. Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego | str. 61
Wzór 2. Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu | str. 64
Wzór 3. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w związku z przedłużeniem terminu zwrotu weryfikowanego w ramach kontroli podatkowej | str. 67
Wzór 4. Zastrzeżenia do protokołu kontroli kwestionującego prawo do odliczenia VAT naliczonego | str. 69
2. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej | str. 71
2.1. Instytucja interpretacji indywidualnej | str. 71
2.1.1. Uwagi ogólne | str. 71
2.1.2. Odmowa wydania interpretacji | str. 72
2.1.3. Organy upoważnione do wydawania interpretacji | str. 73
2.1.4. Przepisy mające zastosowanie | str. 75
2.1.5. Wymogi formalne wniosku | str. 78
2.2. Termin wydania interpretacji | str. 80
2.3. Zmiana interpretacji | str. 84
2.4. Opłata od wniosku | str. 86
2.5. Braki formalne | str. 87
2.6. Informowanie o interpretacji | str. 89
2.7. Zakres ochrony | str. 90
2.7.1. Uwagi ogólne | str. 90
2.7.2. Zmiana interpretacji | str. 91
2.7.3. Ochrona wąska | str. 95
2.7.4. Ochrona szeroka | str. 95
2.8. Zaskarżanie interpretacji | str. 98
Orzecznictwo oraz interpretacje urzędowe | str. 101
Wzory przykładowych pism procesowych | str. 103
Wzór 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej | str. 103
Wzór 2. Skarga na interpretację indywidualną | str. 105
3. Postępowanie w sprawie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z deklaracji (zeznania) podatnika | str. 107
3.1. Pojęcie nadpłaty | str. 107
3.1.1. Uwagi ogólne | str. 107
3.1.2. VAT jako nadpłata | str. 108
3.1.3. Nadpłata zaliczek na VAT | str. 113
3.1.4. Nadpłata zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą | str. 115
3.1.5. Nadpłata zryczałtowanego podatku z tytułu niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych | str. 115
3.1.6. Nadpłata zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych a korekta zeznania | str. 117
3.1.7. Nadpłata podatku akcyzowego | str. 118
3.2. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty | str. 119
3.3. Wniosek o zwrot nadpłaty | str. 121
3.4. Nadpłata a postępowanie wymiarowe | str. 124
3.5. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych | str. 127
3.5.1. Uwagi ogólne | str. 127
3.5.2. Forma zwrotu nadpłaty | str. 129
3.5.3. Oprocentowanie nadpłaty | str. 130
3.6. Przedawnienie zobowiązania podatkowego a przedawnienie prawa do zwrotu nadpłaty | str. 132
3.6.1. Wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty | str. 132
3.6.2. Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty | str. 138
Orzecznictwo oraz interpretacje urzędowe | str. 140
Wzór wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty VAT | str. 142
4. Postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego podatnika zainicjowane przez US lub UKS | str. 144
4.1. Rodzaje decyzji podatkowych | str. 144
4.2. Zobowiązanie podatkowe a zaległość podatkowa | str. 147
4.3. Zasady postępowania podatkowego | str. 148
4.3.1. Uwagi ogólne | str. 148
4.3.2. Zasada legalizmu (praworządności) | str. 148
4.3.3. Zasada zaufania i informowania podatnika | str. 151
4.3.4. Zasada prawdy obiektywnej | str. 153
4.3.5. Zapewnienie stronie czynnego udziału w sprawie | str. 155
4.3.6. Zasada przekonywania stron | str. 156
4.3.7. Zasada szybkości postępowania | str. 157
4.3.8. Zasada pisemności | str. 158
4.3.9. Zasada dwuinstancyjności | str. 159
4.3.10. Zasada trwałości decyzji ostatecznych | str. 159
4.3.11. Zasada wyłączenia jawności | str. 160
4.4. Terminy zakończenia postępowania podatkowego | str. 160
4.5. Środki rozstrzygnięcia poszczególnych kwestii | str. 162
4.5.1. Decyzja | str. 162
4.5.2. Postanowienie | str. 164
4.5.3. Zawiadomienie | str. 165
4.5.4. Wezwanie | str. 166
4.6. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ostatecznych decyzji podatkowych | str. 166
4.6.1. Wznowienie postępowania | str. 167
4.6.2. Stwierdzenie nieważności decyzji | str. 170
4.6.3. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej | str. 173
4.6.4. Wygaśnięcie decyzji ostatecznej | str. 176
4.7. Wykonanie i egzekucja decyzji podatkowych | str. 177
4.7.1. Wykonanie decyzji nieostatecznej | str. 177
4.7.2. Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej | str. 178
4.7.3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania | str. 179
4.7.3.1. Uwagi ogólne | str. 179
4.7.3.2. Zabezpieczenie na wniosek (dobrowolne) | str. 181
4.7.3.3. Zabezpieczenie przymusowe | str. 182
4.7.4. Hipoteka przymusowa | str. 184
4.7.5. Zastaw skarbowy | str. 186
4.7.6. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego - z upomnieniem czy bez? | str. 188
4.7.7. Środki egzekucyjne | str. 189
4.7.8. Zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji | str. 192
4.7.9. Skarga na czynności egzekucyjne | str. 193
4.7.10. Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego | str. 194
4.7.11. Umorzenie postępowania egzekucyjnego | str. 195
Orzecznictwo oraz interpretacje urzędowe | str. 196
Wzory przykładowych pism procesowych | str. 199
Wzór 1. Odwołanie od decyzji UKS określającej wysokość zobowiązania podatkowego w VAT | str. 199
Wzór 2. Skarga na czynności egzekucyjne | str. 202
Wzór 3. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej | str. 204
Wzór 4. Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną | str. 206
5. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej | str. 207
5.1. Odpowiedzialność osób trzecich - zasady ogólne | str. 207
5.2. Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej - przesłanki | str. 208
5.3. Przesłanki egzoneracyjne - faktyczne sprawowanie funkcji | str. 211
5.4. Przesłanki egzoneracyjne - wniosek o ogłoszenie upadłości | str. 212
Orzecznictwo oraz interpretacje urzędowe | str. 215
Wzór przykładowego pisma procesowego - Odwołanie od decyzji o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu | str. 217

ROZDZIAŁ II. Komentarz do spraw z zakresu informacji publicznej | str. 219

1. Istota i cel prawa do informacji publicznej | str. 219
1.1. Uwagi ogólne | str. 219
1.2. Definicja pojęcia informacji publicznej | str. 220
1.3. Katalog źródeł i rodzajów informacji publicznej | str. 221
1.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 221
1.3.2. Z orzecznictwa sądów administracyjnych | str. 225
1.4. Informacja prosta i informacja przetworzona | str. 231
2. Podmiot uprawniony do uzyskania informacji publicznej | str. 232
3. Katalog uprawnień przysługujących jednostce domagającej się informacji publicznej | str. 234
3.1. Uwagi ogólne | str. 234
3.2. Prawo do niezwłocznego uzyskania informacji | str. 234
3.3. Prawo wglądu do dokumentów urzędowych | str. 236
3.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 236
3.3.2. Dostęp do dokumentów na podstawie aktów prawa miejscowego | str. 239
3.3.3. Dokument wewnętrzny (roboczy) | str. 239
3.3.4. Dokument prywatny | str. 241
3.3.5. Dostęp do akt postępowania | str. 241
3.4. Prawo dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej | str. 244
4. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej | str. 244
4.1. Uwagi ogólne | str. 244
4.2. Zasada udostępniania informacji publicznej przez podmiot będący w posiadaniu takiej informacji | str. 245
4.3. Z orzecznictwa sądów administracyjnych | str. 247
5. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej | str. 249
5.1. Uwagi ogólne | str. 249
5.2. Wyłączenie udostępniania ze względu na odrębne procedury dostępu do informacji o sprawach publicznych | str. 250
5.3. Ograniczenia dostępu ze względu na prywatność i ochronę danych osobowych | str. 252
5.4. Przetworzenie informacji publicznej jako przesłanka ograniczenia dostępu do informacji publicznej | str. 255
5.5. Zakazy ograniczania dostępu do informacji publicznej | str. 257
6. Tryby i sposoby dostępu do informacji publicznej | str. 258
6.1. Uwagi ogólne | str. 258
6.2. Bezwnioskowy tryb udostępniania informacji publicznej | str. 259
6.2.1. Biuletyn Informacji Publicznej | str. 259
6.2.2. Centralne repozytorium informacji publicznych | str. 261
6.2.3. Wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych | str. 263
6.2.4. Prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów | str. 264
6.3. Wnioskowy tryb udostępniania informacji publicznej | str. 267
6.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 267
6.3.2. Wymogi formalne wniosku o dostęp do informacji publicznej | str. 268
6.3.3. Termin załatwienia wniosku | str. 271
6.3.4. Opłaty za udostępnianie informacji publicznej | str. 272
7. Prawne formy działania podmiotu zobowiązanego do udostępniania informacji publicznej | str. 274
7.1. Uwagi ogólne | str. 274
7.2. Udostępnienie informacji publicznej | str. 274
7.3. Zawiadomienie | str. 278
7.4. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej | str. 279
7.5. Decyzja o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej | str. 280
8. Środki prawne przysługujące uprawnionemu podmiotowi w razie odmowy udzielenia informacji publicznej lub bezczynności w jej udzieleniu | str. 283
8.1. Odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy | str. 283
8.2. Skarga na decyzję do sądu administracyjnego | str. 284
8.3. Skarga na bezczynność | str. 287
8.4. Karnoprawna ochrona prawa do informacji publicznej | str. 291
9. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej | str. 293
9.1. Uwagi ogólne | str. 293
9.2. Pojęcie ponownego wykorzystywania informacji publicznej | str. 293
9.3. Podmioty zobowiązane | str. 294
9.4. Zasady i warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej | str. 295
9.5. Procedura dostępu do informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania | str. 297
9.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 297
9.5.2. Tryb bezwnioskowy | str. 297
9.5.3. Tryb wnioskowy | str. 298
9.5.4. Prawne formy działania podmiotu zobowiązanego | str. 299
Wzory przykładowych czynności i pism procesowych | str. 302
Wzór 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej | str. 302
Wzór 2. Zawiadomienie o tym, że adresat wniosku nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji | str. 303
Wzór 3. Zawiadomienie, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej | str. 304
Wzór 4. Zawiadomienie o nieposiadaniu żądanej informacji publicznej | str. 305
Wzór 5. Zawiadomienie wnioskodawcy o udostępnieniu informacji w innym trybie i zasadach dostępu do informacji publicznej | str. 306
Wzór 6. Zawiadomienie o rozpatrzeniu wniosku w terminie późniejszym | str. 307
Wzór 7. Zawiadomienie o ustaleniu wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej | str. 308
Wzór 8. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej | str. 310
Wzór 9. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy | str. 312
Wzór 10. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej | str. 316
Wzór 11. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej | str. 319

ROZDZIAŁ III. Komentarz do spraw o świadczenia rodzinne | str. 321

1. Regulacja prawa do świadczeń rodzinnych | str. 321
1.1. Uwagi ogólne | str. 321
1.2. Cel świadczeń rodzinnych | str. 322
1.3. Krąg podmiotów uprawnionych do świadczeń rodzinnych | str. 323
1.4. Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczeń rodzinnych oraz zobowiązane do wypłaty tych świadczeń | str. 324
1.5. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego | str. 326
1.5.1. Uwagi ogólne | str. 326
1.5.2. Zmiany wynikające z "nowych" przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia | str. 328
1.5.3. Wybrane orzecznictwo sądów krajowych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na tle stosowania przepisów rozporządzenia nr 1408/71 i rozporządzenia nr 574/72 | str. 332
2. Rodzaje świadczeń rodzinnych | str. 335
2.1. Uwagi ogólne | str. 335
2.2. Zasiłek rodzinny | str. 336
2.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 336
2.2.2. Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego | str. 338
2.2.3. Kryterium dochodowe | str. 338
2.2.4. Dochód z gospodarstwa rolnego | str. 342
2.2.5. Zasada równoważnika zasiłkowego | str. 343
2.2.6. Wysokość zasiłku rodzinnego | str. 344
2.2.7. Okoliczności wyłączające prawo do zasiłku rodzinnego | str. 344
2.3. Katalog dodatków do zasiłku rodzinnego | str. 349
2.3.1. Uwagi ogólne | str. 349
2.3.2. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka | str. 349
2.3.3. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | str. 351
2.3.3.1. Uwagi ogólne | str. 351
2.3.3.2. Negatywne przesłanki nabycia prawa do dodatku z tytułu urlopu wychowawczego | str. 353
2.3.4. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | str. 354
2.3.5. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej | str. 356
2.3.6. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | str. 356
2.3.7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego | str. 359
2.3.8. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | str. 361
2.4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | str. 363
2.4.1. Uwagi ogólne | str. 363
2.4.2. Wykładnia przesłanki pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży | str. 364
2.4.3. Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka po upływie terminu poddania się opiece medycznej | str. 366
2.4.4. Termin złożenia wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka | str. 368
2.4.5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka a koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego | str. 369
2.4.6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla mieszkańców gminy | str. 370
2.5. Świadczenia opiekuńcze | str. 371
2.5.1. Uwagi ogólne | str. 371
2.5.2. Zasiłek pielęgnacyjny | str. 371
2.5.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 371
2.5.2.2. Okoliczności powodujące utratę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego | str. 373
2.5.3. Specjalny zasiłek opiekuńczy | str. 376
2.5.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 376
2.5.3.2. Przesłanka rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej | str. 376
2.5.3.3. Przesłanka niepodejmowania pracy przy specjalnym zasiłku opiekuńczym | str. 379
2.5.3.4. Kryterium dochodowe | str. 381
2.5.3.5. Negatywne przesłanki powodujące utratę specjalnego zasiłku opiekuńczego | str. 383
2.5.3.6. Osoba bezrobotna jako beneficjent specjalnego zasiłku opiekuńczego | str. 384
2.5.4. Świadczenie pielęgnacyjne | str. 385
2.5.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 385
2.5.4.2. Podmioty, którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne | str. 386
2.5.4.3. Kryterium niepełnosprawności | str. 389
2.5.4.4. Okoliczności wyłączające przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego | str. 390
2.5.4.5. Świadczenie pielęgnacyjne a małżeństwo | str. 392
2.5.4.6. Prawo rolnika do świadczenia pielęgnacyjnego | str.
2.5.4.7. Zasiłek dla opiekuna | str. 397
3. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych | str. 403
3.1. Uwagi ogólne | str. 403
3.2. Wymogi formalne wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego | str. 406
3.3. Braki formalne wniosku | str. 409
3.4. Zasady przyznawania prawa do świadczenia rodzinnego | str. 411
3.5. Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności | str. . 415
3.6. Podleganie przez członka rodziny ustawodawstwu innego państwa | str. 418
3.7. Zbieg prawa do świadczeń rodzinnych | str. 420
4. Świadczenia nienależnie pobrane | str. 422
4.1. Uwagi ogólne | str. 422
4.2. Przesłanki zwrotu świadczenia nienależnie pobranego | str. 424
4.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 424
4.2.2. Ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub wstrzymanie wypłaty tych świadczeń | str.425
4.2.3. Pouczenie o braku prawa do pobierania świadczenia rodzinnego | str. 426
4.2.4. Nienależnie pobrane świadczenie w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | str. 428
4.3. Orzekanie w przedmiocie świadczenia nienależnie pobranego i w przedmiocie jego zwrotu | str. 429
4.4. Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | str. 431
5. Formy weryfikacji decyzji w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych | str. 434
5.1. Uwagi ogólne | str. 434
5.2. Zmiana lub uchylenie ostatecznej decyzji | str. 435
5.3. Wstrzymanie wypłaty | str. 439
5.4. Przekazanie świadczenia w formie rzeczowej | str. 441

ROZDZIAŁ IV. Komentarz do spraw o dodatek mieszkaniowy | str. 442

1. Zagadnienia ogólne oraz zakres regulacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych | str. 442
2. Przesłanki warunkujące uzyskanie dodatku mieszkaniowego | str. 443
2.1. Uwagi ogólne | str. 443
2.2. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego | str. 443
2.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 443
2.2.2. Najem oraz podnajem lokali mieszkalnych | str. 444
2.2.3. Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego | str. 447
2.2.4. Prawo do uzyskania dodatku mieszkaniowego przez osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i będące właścicielami samodzielnych lokali mieszkalnych | str. 448
2.2.5. Prawo do uzyskania dodatku mieszkaniowego przez inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem | str. 450
2.3. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania dodatku mieszkaniowego | str. 457
2.4. Pojęcie gospodarstwa domowego | str. 467
2.5. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu lub budynku mieszkalnego | str. 472
2.6. Z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 477
3. Postępowanie w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego | str. 485
3.1. Organy właściwe do orzekania w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego | str. 485
3.2. Wysokość dodatku mieszkaniowego | str. 489
3.3. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego | str. 494
Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o wysokości dochodów | str. 495
3.4. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego | str. 499
3.5. Wypłata dodatku mieszkaniowego | str. 504
4. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego i utrata prawa do jego otrzymywania | str. . 505
4.1. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego | str. 505
4.2. Utrata prawa do dodatku mieszkaniowego | str. 506

Bibliografia | str. 509

Ukryj

Opis:

Książka uzupełnia cieszącą się uznaniem Czytelników serię wydawniczą "Komentarze z wokandy". Podstawowym walorem książek z tej serii jest przyjęta konwencja komentowania spraw, a nie przepisów, co umożliwia przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu. Publikacja zawiera omówienie obowiązujących przepisów i ich wpływu na bieg postępowania. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla prawników praktyków, zawodowo posługujących się omawianymi przepisami, jak i dla każdego, kto będzie chciał skorzystać z któregoś z opisanych w niej praw obywatelskich.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8198-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 512
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2645;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów