Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo rynku kapitałowego. Komentarz

Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie pomocna również pracownikom funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i banków. Zainteresuje też brokerów, emitentów papierów wartościowych, pracowników spółek giełdowych, a także przedstawicieli nauki zajmujących się prawem rynku kapitałowego.

więcej

Autorzy: Maciej Mataczyński, Andrzej Michór, Tomasz Sójka (red. nauk.), Andrzej Skoczylas, Tomasz Nieborak, Magdalena Fedorowicz, Robert Zawłocki,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2015 r.
Kod: KAM-2574:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 299,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 269,10 zł. ( Oszczędzasz: 29,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 27

Wprowadzenie | str. 29

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | str. 113

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 115
Rozdział 2. Postępowanie z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym | str. 155
Oddział 1. Przepisy wspólne | str. 155
Oddział 2. Prospekt emisyjny i memorandum informacyjne objęte zasadami obowiązującymi jednolicie w państwach członkowskich | str. 188
Oddział 3. Memorandum informacyjne i inne dokumenty informacyjne objęte zasadami obowiązującymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ..... 243
Oddział 4. Udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na podstawie tej oferty lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym | str. 247
Rozdział 3. Obowiązki informacyjne emitentów | str. 273
Rozdział 4. Znaczne pakiety akcji spółek publicznych | str. 313
Oddział 1. Ujawnianie stanu posiadania | str. 313
Oddział 2. Wezwania | str. 339
Oddział 3. Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej | str. 444
Oddział 4. Przepisy szczególne | str. 471
Rozdział 5. Zniesienie dematerializacji akcji | str. 523
Rozdział 6. Opłaty | str. 536
Rozdział 7. Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów | str. 541
Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilna | str. 566
Rozdział 9. Przepisy karne | str. 603
Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 646
Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 651
Bibliografia | str. 655
Skorowidz | str. 666

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi | str. 671

Dział I. Przepisy ogólne | str. 673
Dział II. Wtórny obrót instrumentami finansowymi | str. 739
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 739
Rozdział 2. Rynek regulowany | str. 755
Oddział 1. Rynek giełdowy | str. 755
Oddział 2. Rynek pozagiełdowy | str. 782
Oddział 3. Zakaz manipulacji | str. 787
Oddział 4. Przyjęte praktyki rynkowe | str. 804
Dział III. System depozytowo-rozliczeniowy | str. 810
Dział IV. Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi | str. 871
Rozdział 1. Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne | str. 871
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 871
Oddział 2. Domy maklerskie | str. 993
Oddział 3. Banki prowadzące działalność maklerską | str. 1097
Oddział 4. Podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 1108
Rozdział 2. Szczególne typy uczestnictwa w obrocie instrumentami finansowymi | str. 1119
Oddział 1. Banki powiernicze | str. 1119
Oddział 2. Kluby inwestorów | str. 1131
Rozdział 3. Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni | str. 1133
Dział V. Zabezpieczanie interesów inwestorów. System rekompensat | str. 1151
Dział VI. Dostęp do informacji o szczególnym charakterze | str. 1190
Rozdział 1. Tajemnica zawodowa | str. 1190
Rozdział 2. Informacje poufne | str. 1205
Dział VII. Opłaty | str. 1253
Dział VIII. Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów | str. 1257
Dział IX. Odpowiedzialność cywilna | str. 1310
Dział X. Przepisy karne | str. 1312
Dział XI. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1358
Dział XII. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1363
Bibliografia | str. 1367
Skorowidz | str. 1380

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym | str. 1387

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1389
Rozdział 2. Zasady działania Komisji | str. 1451
Rozdział 3. Wymiana informacji między organami nadzoru | str. 1485
Rozdział 3a. Wykonywanie zadań właściwego organu w rozumieniu rozporządzenia 236/2012 | str. 1497
Rozdział 4. Kontrola, postępowanie wyjaśniające oraz blokada rachunków | str. 1502
Rozdział 5. Przepisy karne | str. 1552
Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1564
Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1565
Bibliografia | str. 1567
Skorowidz | str. 1580

Autorzy | str. 1583

Ukryj

Opis:

Komentarz obejmuje trzy akty prawne o podstawowym znaczeniu dla rynku kapitałowego, tj. ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawę o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Wymienione ustawy stanowią trzon polskiej regulacji prawa rynku kapitałowego. Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie pomocna również pracownikom funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i banków. Zainteresuje też brokerów, emitentów papierów wartościowych, pracowników spółek giełdowych, a także przedstawicieli nauki zajmujących się prawem rynku kapitałowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8047-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1584
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-2574:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów