Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz

Książka w sposób przejrzysty i kompleksowy przedstawia prawne aspekty funkcjonowania zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

więcej

Autorzy: Beata Brynczak, Karolina Ubysz,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10 kwietnia 2015 r.
Kod: KAM-2669:W01D02  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | str. 17

Rozdział 1
Przepisy ogólne
| str. 19

Art. 1. [Przedmiot i zakres ustawy] | str. 19
Art. 2. [Definicje] | str. 23
Art. 3. [Zadania gminy i związków międzygminnych] | str. 34
Art. 4. (uchylony) | str. 40

Rozdział 2
Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
| str. 41

Art. 5. [Zadania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego] | str. 41
Art. 6. [Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków] | str. 49
Art. 7. [Prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego] | str. 62
Art. 8. [Odcięcie dostawy wody i zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego] | str. 65
Art. 9. [Zakazy związane z korzystaniem z urządzeń kanalizacyjnych] | str. 69
Art. 10. [Obowiązki dostawcy ścieków przemysłowych] | str. 72
Art. 11. [Rozporządzenie dotyczące obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych] | str. 76
Art. 12. [Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi] | str. 79
Art. 13. [Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi] | str. 82
Art. 14. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości] | str. 85
Art. 15. [Budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączanie do sieci] | str. 85

Rozdział 3
Zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwalanie regulaminu
| str. 94

Art. 16. [Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków] | str. 94
Art. 17. [Wniosek o udzielenie zezwolenia] | str. 98
Art. 17a. [Uprawnienia organów przed wydaniem zezwolenia] | str. 99
Art. 17b. [Odmowa udzielenia zezwolenia lub ograniczenie zakresu zezwolenia] | str. 101
Art. 17c. [Promesa zezwolenia] | str. 105
Art. 18. [Treść zezwolenia] | str. 106
Art. 18a. [Cofnięcie zezwolenia] | str. 112
Art. 18b. [Okres obowiązywania zezwolenia] | str. 116
Art. 18c. [Zmiana danych określonych w zezwoleniu] | str. 117
Art. 18d. [Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie] | str. 118
Art. 18e. [Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego] | str. 119
Art. 19. [Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków] | str. 122

Rozdział 4
Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
| str. 130
Art. 20. [Taryfa] | str. 130
Art. 21. [Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych] | str. 137
Art. 22. [Obciążanie gminy według taryfy] | str. 140
Art. 23. [Rozporządzenie w sprawie taryf] | str. 141

Rozdział 5
Zatwierdzanie taryf oraz zasady rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
| str. 145

Art. 24. [Uchwały rady gminy w sprawie taryfy] | str. 145
Art. 24a. [Zatwierdzanie taryf w przypadku rozpoczęcia działalności] | str. 145
Art. 25. [Rozporządzenie w sprawie taryf] | str. 156
Art. 26. [Rozliczenia za dostarczone usługi] | str. 157
Art. 27. [Normy zużycia wody i odprowadzania ścieków] | str. 158

Rozdział 6
Przepisy karne i kary pieniężne
| str. 163

Art. 28. [Przepisy karne] | str. 163
Art. 29. [Administracyjne kary pieniężne] | str. 169

Rozdział 7
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
| str. 173

Art. 30. [Przepis zmieniający] | str. 173
Art. 31. [Odpłatne przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych z własnych środków] | str. 173
Art. 32. [Przepis przejściowy] | str. 177
Art. 33. [Przepis przejściowy] | str. 178
Art. 34. [Wejście w życie ustawy] | str. 178

Bibliografia | str. 179

Dokumenty | str. 183

O Autorach | str. 185

Ukryj

Opis:

W komentarzu w sposób przejrzysty i kompleksowy przedstawiono prawne aspekty funkcjonowania zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w oparciu o dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych, powszechnych oraz organów administracji, a także literaturę przedmiotu. Zaprezentowano praktyczne funkcjonowanie komentowanych regulacji, w szczególności w zakresie realizacji zadań przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, organy gminy, jak również w zakresie uprawnień odbiorców usług. Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym prawników praktykujących w dziedzinach związanych z materialnym prawem administracyjnym, samorządowym oraz środowiskowym, przede wszystkim dla radców prawnych i adwokatów. Będzie przydatnym źródłem wiedzy dla pracowników administracji, a także dla sędziów orzekających w postępowaniach cywilnych, sądowo-administracyjnych i karnych. Zainteresuje również pracowników naukowych specjalizujących się w zagadnieniach związanych z usługami użyteczności publicznej, materialnym prawem administracyjnym, ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz studentów prawa, administracji i ochrony środowiska.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8189-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 192
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2669:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa