Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rzetelny proces podatkowy

Publikacja przeznaczona jest dla sędziów sądów administracyjnych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, podatników oraz pracowników aparatu skarbowego.

więcej

Autorzy: Artur Mudrecki,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31 marca 2015 r.
Kod: KAM-2705:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I

Rzetelny proces w świetle standardów międzynarodowych | str. 21

1. Pojęcie rzetelnego procesu | str. 21

2. System Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony praw strony | str. 28

3. Ochrona praw strony w dokumentach Rady Europy | str. 33

4. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu gwarantem rzetelnego procesu | str. 53

5. Podsumowanie | str. 65

Rozdział II

Rzetelny proces podatkowy w Unii Europejskiej | str. 67

1. Wprowadzenie | str. 67

2. Ochrona praw jednostki w postępowaniu sądowoadministracyjnym w Unii Europejskiej | str. 69

3. Ochrona praw podatnika w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 79

4. Podsumowanie | str. 90

Rozdział III

Charakterystyka modeli sądowej ochrony praw podatnika w Europie i na świecie | str. 92

1. Zarys modeli ochrony praw podatnika | str. 92

2. Niemcy | str. 99

3. Francja | str. 103

4. Stany Zjednoczone | str. 108

5. Nigeria | str. 111

6. Czechy | str. 113

7. Holandia | str. 115

8. Dania | str. 117

9. Podsumowanie | str. 118

Rozdział IV

Pozycja ustrojowa sądownictwa administracyjnego w Polsce | str. 120

1. Rys historyczny sądownictwa administracyjnego w Polsce | str. 120

2. Konstytucja RP z 1997 r. i jej wpływ na reformę sądownictwa administracyjnego z 2004 r. | str. 125

3. Miejsce sądownictwa administracyjnego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce | str. 134

4. Podsumowanie | str. 139

Rozdział V

Gwarancje niezawisłości i bezstronności sędziego podatkowego | str. 141

1. Pojęcie niezawisłości i bezstronności sędziego | str. 141

2. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej | str. 145

3. Instytucja wyłączenia sędziego jako gwarancja jego bezstronności | str. 151

4. Rekrutacja na stanowisko sędziego | str. 157

5. Model sędziego podatkowego | str. 163

6. Podsumowanie | str. 167

Rozdział VI

Prawo podatnika do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie | str. 168

1. Wprowadzenie | str. 168

2. Prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu | str. 169

3. Rozpoznanie sprawy podatkowej przed sądami administracyjnymi bez nieuzasadnionej zwłoki w prawie krajowym | str. 171

4. Podsumowanie | str. 181

Rozdział VII

Prawa podatnika przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi | str. 182


1. Wprowadzenie | str. 182

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy skargi do sądu administracyjnego | str. 184

3. Prawo podatnika do informacji | str. 196

4. Prawo podatnika do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności | str. 200

5. Prawo podatnika do aktywnego udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 204

6. Prawo podatnika do zgłaszania wniosków dowodowych | str. 212

7. Rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 217

8. Podsumowanie | str. 232

Rozdział VIII

Prawo podatnika do odwołania | str. 234


1. Wprowadzenie | str. 234

2. Zażalenie | str. 236

3. Skarga kasacyjna | str. 239

3.1. Przedmiot skargi kasacyjnej i podmioty uprawnione do wniesienia kasacji | str. 241

3.2. Podstawy skargi kasacyjnej | str. 241

3.3. Wymogi formalne skargi | str. 251

3.4. Rozstrzygnięcia NSA w postępowaniu kasacyjnym | str. 252

4. Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego | str. 256

5. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 262

6. Podsumowanie | str. 269

Rozdział IX

Prawo podatnika do sądu a koszty sądowe | str. 271

1. Wprowadzenie | str. 271

2. Pojęcie kosztów postępowania | str. 272

3. Źródła prawa w zakresie kosztów postępowania przed sądami administracyjnymi | str. 273

4. Koszty postępowania sądowoadministracyjnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego | str. 275

5. Zwrot kosztów postępowania | str. 276

5.1. Obowiązek ponoszenia kosztów | str. 276

5.2. Zwrot kosztów postępowania przed sądem pierwszej instancji w wyroku | str. 277

5.3. Zwrot kosztów postępowania w przypadku uwzględnienia skargi w trybie autokontroli organu administracji publicznej i pomyślnego zakończenia postępowania mediacyjnego | str. 280

5.4. Pojęcie niezbędnych kosztów postępowania | str. 282

5.5. Wniosek strony jako przesłanka do zasądzenia kosztów postępowania | str. 288

5.6. Zwrot kosztów postępowania w razie częściowego uwzględnienia skargi | str. 290

5.7. Zwrot kosztów postępowania zawinionych zachowaniem strony | str. 292

5.8. Zwrot kosztów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym | str. 293

5.8.1. Zwrot kosztów postępowania w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej | str. 293

5.8.2. Zwrot kosztów postępowania w razie oddalenia skargi kasacyjnej | str. 295

5.8.3. Odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego | str. 297

5.8.4. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu | str. 299

6. Koszty sądowe | str. 300

7. Zwolnienie od kosztów | str. 302

8. Prawo pomocy | str. 304

9. Podsumowanie | str. 315

Zakończenie | str. 317

Tax fair trial | str. 327

Wykaz orzeczeń | str. 329

Bibliografia | str. 337

Ukryj

Opis:

Książka zawiera kompleksową analizę i ocenę postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, głównie pod kątem przestrzegania prawa do rzetelnego procesu w świetle standardów międzynarodowych i przepisów krajowych. W monografii i zaprezentowano problematykę praw podatnika w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym na tle najnowszego orzecznictwa i zmian legislacyjnych, w tym nowelizacji z dnia 9 kwietnia 2015 r. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8237-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 432
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2705:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów