Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kodeks cywilny. Wybór orzecznictwa

Publikacja stanowi podręczny komentarz umożliwiający szybkie zorientowanie się w najważniejszych rozstrzygnięciach sądowych, wyznaczających rozumienie poszczególnych przepisów przez praktykę.

więcej

Autorzy: Paweł Księżak,
Seria:  Komentarze Orzecznicze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2654:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Kodeks cywilny. Wybór orzecznictwa.

Wykaz skrótów | str. 11
Wprowadzenie | str. 13

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny | str. 15

KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 17

TYTUŁ I. Przepisy wstępne | str. 17

TYTUŁ II. Osoby | str. 28


DZIAŁ I. Osoby fizyczne | str. 28
Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych | str. 28
Rozdział II. Miejsce zamieszkania | str. 49
Rozdział III. Uznanie za zmarłego | str. 51
DZIAŁ II. Osoby prawne | str. 53
DZIAŁ III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia | str. 63

TYTUŁ III. Mienie | str. 68

TYTUŁ IV. Czynności prawne | str. 82


DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 82
DZIAŁ II. Zawarcie umowy | str. 98
DZIAŁ III. Forma czynności prawnych | str. 107
DZIAŁ IV. Wady oświadczenia woli | str. 116
DZIAŁ V. Warunek | str. 124
DZIAŁ VI. Przedstawicielstwo | str. 127
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 127
Rozdział II. Pełnomocnictwo | str. 130
Rozdział III. Prokura | str. 137

TYTUŁ V. Termin | str. 141

TYTUŁ VI. Przedawnienie roszczeń | str. 144

KSIĘGA DRUGA. WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE | str. 161


TYTUŁ I. Własność | str. 161

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 161
DZIAŁ II. Treść i wykonywanie własności | str. 161
DZIAŁ III. Nabycie i utrata własności | str. 176
Rozdział I. Przeniesienie własności | str. 176
Rozdział II. Zasiedzenie | str. 184
Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności | str. 193
DZIAŁ IV. Współwłasność | str. 199
DZIAŁ V. Ochrona własności | str. 215

TYTUŁ II. Użytkowanie wieczyste | str. 230

TYTUŁ III. Prawa rzeczowe ograniczone | str. 238


DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 238
DZIAŁ II. Użytkowanie | str. 242
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 242
Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne | str. 245
Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne | str. 247
Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania | str. 249
DZIAŁ III. Służebności | str. 249
Rozdział I. Służebności gruntowe | str. 249
Rozdział II. Służebności osobiste | str. 258
Rozdział III. Służebność przesyłu | str. 260
DZIAŁ IV. Zastaw | str. 263
Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych | str. 263
Rozdział II. Zastaw na prawach | str. 267

TYTUŁ IV. Posiadanie | str. 270

KSIĘGA TRZECIA. ZOBOWIĄZANIA | str. 282

TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 282

TYTUŁ II. Wielość dłużników albo wierzycieli | str. 307


DZIAŁ I. Zobowiązania solidarne | str. 307
DZIAŁ II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne | str. 315

TYTUŁ III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych | str. 318

TYTUŁ IV. (uchylony) | str. 334

TYTUŁ V. Bezpodstawne wzbogacenie | str. 335

TYTUŁ VI. Czyny niedozwolone | str. 346

TYTUŁ VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny | str. 396

TYTUŁ VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania | str. 399


DZIAŁ I. Wykonanie zobowiązań | str. 399
DZIAŁ II. Skutki niewykonania zobowiązań | str. 408
DZIAŁ III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych | str. 427

TYTUŁ VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu | str. 434

TYTUŁ IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika | str. 441


DZIAŁ I. Zmiana wierzyciela | str. 441
DZIAŁ II. Zmiana dłużnika | str. 452

TYTUŁ X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika | str. 456

TYTUŁ XI. Sprzedaż | str. 469

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 469
DZIAŁ II. Rękojmia za wady | str. 479
DZIAŁ II1. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej | str. 493
DZIAŁ III. Gwarancja przy sprzedaży | str. 494
DZIAŁ IV. Szczególne rodzaje sprzedaży | str. 498
Rozdział I. Sprzedaż na raty | str. 498
Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę | str. 499
Rozdział III. Prawo odkupu | str. 501
Rozdział IV. Prawo pierwokupu | str. 501

TYTUŁ XII. Zamiana | str. 507

TYTUŁ XIII. Dostawa | str. 508

TYTUŁ XIV. Kontraktacja | str. 510

TYTUŁ XV. Umowa o dzieło | str. 516

TYTUŁ XVI. Umowa o roboty budowlane | str. 528

TYTUŁ XVII. Najem i dzierżawa | str. 538


DZIAŁ I. Najem | str. 538
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 538
Rozdział II. Najem lokalu | str. 549
DZIAŁ II. Dzierżawa | str. 555

TYTUŁ XVII1. Umowa leasingu | str. 561

TYTUŁ XVIII. Użyczenie | str. 567

TYTUŁ XIX. Pożyczka | str. 570

TYTUŁ XX. Umowa rachunku bankowego | str. 572

TYTUŁ XXI. Zlecenie | str. 576

TYTUŁ XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia | str. 583

TYTUŁ XXIII. Umowa agencyjna | str. 586

TYTUŁ XXIV. Umowa komisu | str. 595

TYTUŁ XXV. Umowa przewozu | str. 599


DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 599
DZIAŁ II. Przewóz osób | str. 600
DZIAŁ III. Przewóz rzeczy | str. 600

TYTUŁ XXVI. Umowa spedycji | str. 605

TYTUŁ XXVII. Umowa ubezpieczenia | str. 609


DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 609
DZIAŁ II. Ubezpieczenia majątkowe | str. 618
DZIAŁ III. Ubezpieczenia osobowe | str. 626

TYTUŁ XXVIII. Przechowanie | str. 630

TYTUŁ XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady | str. 634

TYTUŁ XXX. Umowa składu | str. 638

TYTUŁ XXXI. Spółka | str. 642

TYTUŁ XXXII. Poręczenie | str. 650

TYTUŁ XXXIII. Darowizna | str. 657

TYTUŁ XXXIII1. Przekazanie nieruchomości | str. 666

TYTUŁ XXXIV. Renta i dożywocie | str. 667


DZIAŁ I. Renta | str. 667
DZIAŁ II. Dożywocie | str. 670

TYTUŁ XXXV. Ugoda | str. 676

TYTUŁ XXXVI. Przyrzeczenie publiczne | str. 678

TYTUŁ XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe | str. 680


DZIAŁ I. Przekaz | str. 680
DZIAŁ II. Papiery wartościowe | str. 682
KSIĘGA CZWARTA. SPADKI | str. 685

TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 685

TYTUŁ II. Dziedziczenie ustawowe | str. 692

TYTUŁ III. Rozrządzenia na wypadek śmierci | str. 697


DZIAŁ I. Testament | str. 697
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 697
Rozdział II. Forma testamentu | str. 702
Oddział 1. Testamenty zwykłe | str. 702
Oddział 2. Testamenty szczególne | str. 707
Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych | str. 714
DZIAŁ II. Powołanie spadkobiercy | str. 715
DZIAŁ III. Zapis i polecenie | str. 719
Rozdział I. Zapis zwykły | str. 719
Rozdział II. Zapis windykacyjny | str. 723
Rozdział III. Polecenie | str. 725
DZIAŁ IV. Wykonawca testamentu | str. 726

TYTUŁ IV. Zachowek | str. 728

TYTUŁ V. Przyjęcie i odrzucenie spadku | str. 737

TYTUŁ VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy | str. 743

TYTUŁ VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe | str. 747

TYTUŁ VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku | str. 750

TYTUŁ IX. Umowy dotyczące spadku | str. 756

TYTUŁ X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych | str. 759

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera aktualny tekst kodeksu cywilnego wraz z wybranymi tezami orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego nawiązującymi do poszczególnych artykułów. Stanowi podręczny komentarz umożliwiający szybkie zorientowanie się w najważniejszych rozstrzygnięciach sądowych, wyznaczających rozumienie poszczególnych przepisów przez praktykę. Wyboru dokonano spośród nieprzebranej liczby orzeczeń opublikowanych od wejścia w życie kodeksu w dniu 1 stycznia 1965 r. Celem było przedstawienie tych aktualnych, a zarazem kluczowych, w kolejności wyznaczonej przez ich znaczenie i temat. Z prezentowanych tu judykatów prawie wszystkie zostały zamieszczone w o?cjalnych publikatorach Sądu Najwyższego, wiele z nich to uchwały poszerzonego składu i zasady prawne. Dodatkowo, pod niektórymi artykułami wskazane zostały odesłania do najważniejszych aktów prawnych bezpośrednio związanych z danym zagadnieniem.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8143-7 , Oprawa: zintegrowana , Format: A5 (148 × 210 mm) , 668
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2654:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów