Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka
2015:

Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje

amortyzacja - koszty uzyskania przychodu - ceny transferowe - ulgi podatkowe - "cienka kapitalizacja" - dochody nieujawnione - obowiązki płatnika

więcej

Autorzy: Jarosław Sekita,
Seria:  Duże poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 kwietnia 2015 r.
Kod: KAM-2667:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 239,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 215,10 zł. ( Oszczędzasz: 23,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 21
Wstęp | str. 25

Rozdział 1
Podmiot i przedmiot opodatkowania | str. 27


1. Podatek dochodowy a podatek od spadków i darowizn | str. 27
2. Majątek wyłączony od dziedziczenia | str. 29
3. Dziedziczenie majątku a przychody i koszty uwzględniane w rozliczeniu podatkowym spadkobiercy | str. 32
4. Dział spadku | str. 33
5. Darowizna od pracodawcy | str. 38
6. Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Uwagi ogólne | str. 40
7. Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Uwagi szczegółowe | str. 45
8. Majątkowe ustroje małżeńskie a przychód i koszt podatkowy | str. 49
9. Ustanawianie oraz zmiany małżeńskich ustrojów majątkowych | str. 57
10. Zmiana udziału w zysku spółki osobowej | str. 61
11. Wartość wniesionych wkładów a proporcja podziału przychodów i kosztów podatkowych | str. 65
12. Proporcja podziału zysku w spółce osobowej a proporcja podziału przychodów i kosztów pomiędzy wspólników | str. 66
13. Koszt własny ("pozaspółkowy") wspólnika | str. 67
14. Spółka osobowa a działalność gospodarcza osoby fizycznej | str. 68
15. Spółka osobowa jako podatnik CIT | str. 70
16. Spółka osobowa w świetle umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania jako podatnik CIT | str. 71
17. Umowa wspólnika ze spółką osobową | str. 73
18. Umowa wspólnika ze spółką osobową. Praktyka skarbowa i sądowa | str. 75
19. Darowizna na rzecz spółki osobowej | str. 78
20. Działalność rolnicza i leśna a dochody z tytułu likwidacji spółki osobowej | str. 80
21. Konsorcjum | str. 80
22. Nieograniczony obowiązek podatkowy podatnika PIT | str. 85
23. Nieograniczony obowiązek podatkowy podatnika PIT a umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania | str. 89
24. Nieograniczony obowiązek podatkowy podatnika CIT | str. 91
25. Ograniczony obowiązek podatkowy. Zagadnienia ogólne | str. 93
26. Rezydencja nabywcy towaru (usługi) a miejsce uzyskania przychodów | str. 97
27. Efekt świadczenia usługi a miejsce uzyskania przychodów | str. 99
28. Ryczałt ewidencjonowany a zasady ogólne u.p.d.o.f | str. 101
29. Wygaśnięcie źródła przychodów a zasady ogólne i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | str. 103
30. Karta podatkowa a wyłączenie stosowania przepisów u.p.d.o.f | str. 104
31. Zakres pojęcia działalności gospodarczej | str. 105
32. "Hierarchia" źródeł przychodów w przepisach u.p.d.o.f | str. 112
33. Przychody z praw autorskich uzyskanych przez przedsiębiorcę (osobę fizyczną) | str. 117
34. Działalność wykonywana osobiście a działalność gospodarcza w interpretacji ogólnej Ministra Finansów | str. 119
35. Wynagrodzenie pełnomocnika procesowego z urzędu | str. 120
36. Udziały w spółce osobowej a źródło przychodów | str. 122
37. Obrót wierzytelnościami a źródło przychodów osoby fizycznej | str. 124
38. Instrumenty pochodne a źródło przychodów osoby fizycznej | str. 126
39. Zdolność gospodarcza jako element definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 128
40. Wyodrębnienie organizacyjne jako element definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 131
41. Wyodrębnienie finansowe jako element definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 133
42. Wyodrębnienie majątkowe jako element definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 134
43. Wyłączenie składnika majątku a zachowanie statusu przedsiębiorstwa | str. 136
44. Wadliwe zapisy księgowe i dowody księgowe | str. 138
45. Wadliwe zapisy księgowe i dowody księgowe. Orzecznictwo i praktyka skarbowa | str. 140
46. "Puste" faktury | str. 143
47. Sukcesja podmiotów przekształcanych. Przedmiot sukcesji | str. 145
48. Sukcesja podmiotów przekształcanych. Zagadnienia praktyczne | str. 148
49. Sukcesja spadkobiercy | str. 151
50. Sukcesja indywidualnej interpretacji skarbowej | str. 154
51. Strata z kapitałów pieniężnych podatników PIT | str. 156
52. Ułomne osoby prawne jako podatnicy CIT | str. 159
53. Podmiot leczniczy (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej) jako samodzielny podatnik | str. 161
54. Placówka oświatowa jako podatnik CIT | str. 163
55. Podatkowa grupa kapitałowa. Interpretacje i wyroki | str. 166
56. Podatkowa grupa kapitałowa. Zmiany 2015 r. | str. 172
57. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 173
58. Podatek liniowy z działalności gospodarczej. Ograniczenie prawa wyboru oraz utrata niektórych praw podatkowych | str. 178
59. Dochody małoletnich dzieci | str. 181
60. Stosowanie prawa unijnego na przykładzie uznania zagranicznego funduszu inwestycyjnego za podatnika CIT | str. 186
61. Likwidacja osoby prawnej a kontrola podatnika CIT | str. 189
62. Stosowanie przepisów "niepodatkowych" przez organy podatkowe | str. 190

Rozdział 2
Przychody | str. 194


63. Rodzaje przychodów | str. 194
64. Przychód z nieodpłatnych świadczeń | str. 200
65. Umorzone zobowiązanie | str. 207
66. Przedawnione zobowiązanie | str. 217
67. Confusio | str. 219
68. Umorzone zobowiązania publicznoprawne | str. 220
69. Zadatek od rozwiązanej umowy a przychód z nieodpłatnych świadczeń | str. 223
70. Zapewnienie przez pracodawcę pracownikom dojazdu do pracy | str. 225
71. Wykorzystywanie samochodu służbowego na cele osobiste pracownika | str. 228
72. Pakiety medyczne a przychód z nieodpłatnych świadczeń | str. 234
73. Świadczenia "żywieniowe" związane z wykonywaną pracą a przychód pracowników | str. 236
74. Świadczenie dla członka rodziny a wskazanie podatnika (beneficjenta świadczenia) | str. 237
75. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w opinii Trybunału Konstytucyjnego | str. 238
76. Wyjazdy integracyjne | str. 242
77. Zgoda pracownika na otrzymanie świadczenia a przychód ze stosunku pracy | str. 246
78. Zwrot wydatków "służbowych" poniesionych przez pracownika | str. 249
79. Zawody branżowe a przychód pracowników | str. 257
80. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a przychód z nieodpłatnych świadczeń | str. 259
81. Nieodpłatna licencja | str. 264
82. Odpłatność "warunkowa" a przychód z nieodpłatnych świadczeń | str. 266
83. Moment uzyskania przychodu z nieodpłatnych świadczeń | str. 268
84. Śmierć kontrahenta a przychód z nieodpłatnych świadczeń | str. 272
85. Pełnienie funkcji członka zarządu (prokurenta) bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń | str. 273
86. Nieoprocentowana pożyczka | str. 275
87. Poręczenia i gwarancje a przychód z nieodpłatnych świadczeń | str. 277
88. Nieodpłatna służebność a przychód z nieodpłatnych świadczeń | str. 280
89. Badania i testy a przychód z nieodpłatnych świadczeń | str. 283
90. Odsetki za zwłokę | str. 283
91. Kontrakty menedżerskie (powołanie do organów osób prawnych) | str. 285
92. Zapewnienie przez spółkę bazy materialnej wykonania usługi menedżerskiej. Wyroki NSA z dnia 6 grudnia 2012 r., II FSK 709/11, oraz z dnia 27 listopada 2007 r., II FSK 1389/07 | str. 291
93. Zapewnienie przez spółkę bazy materialnej wykonania usługi menedżerskiej | str. 292
94. Zapewnienie bazy wykonywania obowiązków społecznych i obywatelskich a przychód z nieodpłatnych świadczeń | str. 295
95. Vouchery, karty pre-paid i inne formy dokumentowania przedpłat | str. 296
96. Zakres przedmiotowy przychodów z działalności gospodarczej (przychodów należnych) | str. 298
97. Wydanie rzeczy i zbycie prawa majątkowego a przychód należny | str. 301
98. Wykonanie usługi a przychód należny | str. 306
99. Wystawienie faktury a przychód należny | str. 312
100. Uregulowana należność i przychody przyszłych okresów a przychód należny | str. 316
101. Uregulowanie należności za pomocą systemu PayU | str. 325
102. Wymagalność wierzytelności a przychód należny | str. 325
103. Usługi okresowe | str. 329
104. Dropshipping | str. 333
105. Wypłata z zysku spółki osobowej | str. 333
106. Wynagrodzenie z tytułu zarządzania spółką osobową przez wspólnika | str. 334
107. Wystąpienie wspólnika spółki osobowej | str. 336
108. Rozwiązanie spółki osobowej | str. 342
109. Sprzedaż udziałów w spółkach osobowych | str. 344
110. Zbycie majątku po wystąpieniu wspólnika, rozwiązaniu spółki osobowej oraz likwidacji działalności gospodarczej | str. 345
111. Sprzedaż majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej przez osoby fizyczne | str. 348
112. Sprzedaż majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Uchwała NSA z dnia 17 lutego 2014 r., II FPS 8/13 | str. 352
113. Opodatkowanie przychodu z tytułu refakturowania usług | str. 353
114. Opłata wstępna z tytułu umowy leasingu a przychód leasingodawcy | str. 357
115. Wykup przedmiotu leasingu na cele osobiste | str. 359
116. Przekształcenie działalności osoby fizycznej w spółkę kapitałową (podatnik PIT) | str. 360
117. Premia zakupowa - skutki po stronie wypłacającego | str. 362
118. Licencja | str. 363
119. Kara umowna jako przychód | str. 367
120. Kara umowna jako substytut wynagrodzenia a przychód | str. 368
121. Brak naliczenia kary umownej a przychód wierzyciela i dłużnika | str. 370
122. Rachunek bankowy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą | str. 371
123. Odsetki jako przychód z innych źródeł | str. 378
124. Nabycie wierzytelności, jako elementu przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) | str. 381
125. Przejęcie zobowiązań nabywanego przedsiębiorstwa a przychód z tytułu umorzenia zobowiązania | str. 383
126. Konwersja wierzytelności przez czynność aportu a przychód z umorzonego zobowiązania | str. 385
127. Sprzedaż domeny internetowej | str. 387
128. Sprzedaż powierzchni reklamowej na stronie internetowej | str. 387
129. Egzemplarze autorskie | str. 390
130. Wizerunek | str. 390
131. Wydanie weksla (czeku) a uzyskanie przychodu | str. 392
132. Zwrot mienia wywłaszczonego | str. 393
133. Umowa komisu | str. 396
134. Transakcje fiducjarne (powiernicze) a przychody podatkowe | str. 399
135. Zbycie lokalu (budynku) przez dewelopera | str. 402
136. Refundacja kosztów remontu lokali przez spółdzielnię mieszkaniową a pojęcie przychodu | str. 404
137. Zmiana ceny a korekta przychodu | str. 406
138. Zmiana ceny a korekta przychodu. Praktyka skarbowa i sądowa | str. 410
139. Sprzedaż wierzytelności a przychód podatnika CIT | str. 414
140. Nabycie wierzytelności a przychód podatkowy cesjonariusza | str. 418
141. Sprzedaż wierzytelności a przychód podatnika PIT | str. 420
142. Moment uzyskania przychodu z tytułu dziedziczenia oraz pożytków z dziedziczonego majątku | str. 421
143. Fundusze inwestycyjne | str. 425
144. Wniesienie udziałów (akcji, papierów wartościowych) do funduszu inwestycyjnego | str. 430
145. Dywidendy | str. 433
146. Dywidenda otrzymana przez spółkę osobową | str. 440
147. Ukryta dywidenda | str. 443
148. Umorzenie udziałów (akcji). Zaliczenie przychodów do właściwego źródła | str. 446
149. Umorzenie udziałów (akcji). Obliczenie dochodu | str. 450
150. Udziały (akcje) sfinansowane z zysku spółki | str. 452
151. Niepodzielony zysk przekształcanej spółki kapitałowej | str. 456
152. Likwidacja osoby prawnej | str. 460
153. Podwyższenie wartości nominalnej udziałów bez podwyższenia kapitału zakładowego | str. 462
154. Zbycie udziałów i akcji | str. 463
155. Objęcie udziałów (akcji) spółki kapitałowej w zamian za aport | str. 468
156. Aport do spółki komandytowo-akcyjnej | str. 473
157. Komercjalizowana wartość intelektualna | str. 474
158. Rozwodnienie kapitału (przejęcie wartości kapitału) spółki | str. 476
159. Umowa zamiany | str. 479
160. "Przedmioty" wirtualne | str. 482
161. Świadczenia "honorowe" (okolicznościowe) a przychód podatkowy) | str. 483
162. Przekazanie odpadów a przychód odbiorcy świadczenia | str. 485
163. Przewłaszczenie (na zabezpieczenie) | str. 487
164. Umowa dożywocia | str. 493
165. Prokurent | str. 498
166. Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego | str. 499
167. Datio in solutum | str. 500
168. Instrumenty pochodne | str. 508
169. Utworzenie fundacji | str. 516

Rozdział 3
Zwolnienia przedmiotowe | str. 518

170. Odszkodowania | str. 518
171. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe | str. 529
172. Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe | str. 533
173. Ubiór służbowy | str. 536
174. BHP | str. 539
175. Posiłki i napoje BHP | str. 544
176. Świadczenia BHP dla zleceniobiorców | str. 546
177. Ekwiwalenty z tytułu wykorzystania majątku pracownika | str. 548
178. Pojęcie podróży (służbowej) | str. 550
179. Podróż osoby niebędącej pracownikiem | str. 553
180. Świadczenia z tytułu podróży służbowej | str. 556
181. Obowiązki społeczne i obywatelskie | str. 563
182. Dodatek za rozłąkę | str. 569
183. Zakwaterowanie pracowników | str. 571
184. Umowa zamiany | str. 573
185. Dochody z tytułu prowadzenia szkoły | str. 574
186. Dotacje od agencji wykonawczych | str. 579
187. Odprawa i świadczenie mieszkaniowe żołnierzy zawodowych | str. 579
188. Świadczenia dla emerytów i rencistów | str. 580
189. Zapomogi | str. 581
190. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | str. 588
191. Świadczenie urlopowe | str. 593
192. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży | str. 594
193. Świadczenia dla członków rodzin zmarłych pracowników (emerytów, rencistów) | str. 598
194. Dopłaty | str. 599
195. Sprzedaż premiowa | str. 605
196. Konkursy (gry) | str. 613
197. Promocja i reklama | str. 620
198. Bonusy przyznawane przez banki | str. 625
199. Pracownicze programy emerytalne | str. 628
200. Indywidualne konta emerytalne | str. 636
201. Ustalanie dochodu uczestnika IKE. Interpretacja skarbowa | str. 641
202. Koszty szkoleń a przychód z nieodpłatnych świadczeń | str. 644
203. Świadczenia otrzymane przez podatników PIT od fundacji i innych podmiotów non-profit | str. 648
204. Fundusze inwestycyjne (zbycie jednostek darowanych i dziedziczonych) | str. 652
205. Nieodpłatne świadczenie na rzecz członka rodziny | str. 652
206. Alimenty | str. 654
207. Sukcesja spadkobiercy a zwolnienia podatkowe | str. 656
208. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności | str. 658
209. Sprzedaż akcji | str. 660
210. Działalność statutowa jednostek non-profit | str. 664
211. Jednostki non-profit | str. 670
212. Składki członkowskie | str. 679
213. Dywidendy | str. 684

Rozdział 4
Koszty uzyskania przychodów | str. 691


214. Koszty uzyskania przychodów. Definicja ogólna | str. 691
215. Koszty uzyskania przychodów. Casusy z praktyki podatkowej | str. 704
216. Brak uzyskiwania przychodów a koszty uzyskania przychodów | str. 708
217. Koszty poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej | str. 709
218. Definicja kosztów bezpośrednich i pośrednich | str. 711
219. Potrącenie kosztu bezpośredniego | str. 718
220. Potrącenie kosztów pośrednich przez podatników CIT | str. 722
221. Potrącenie kosztów pośrednich przez podatników CIT. Interpretacje skarbowe oraz orzecznictwo | str. 726
222. Potrącenie kosztów w czasie przez podatników PIT | str. 733
223. Wydatki remontowe amortyzowane bilansowo jako podatkowy koszt "jednorazowy" | str. 737
224. Wydatki z tytułu przejęcia umów rozliczane w czasie jako koszt bilansowy "jednorazowym" kosztem podatkowym | str. 739
225. Koszty zatrudnienia jako koszty bezpośrednie lub pośrednie | str. 739
226. Wysokość ceny a zasadność kosztu uzyskania przychodów | str. 741
227. Dokumentowanie usług niematerialnych | str. 742
228. Premia z zysku za poprzedni rok obrotowy | str. 745
229. Koszt obciążający inny podmiot a koszt uzyskania przychodów podatnika | str. 748
230. Premia zakupowa - skutki po stronie otrzymującego | str. 749
231. Refakturowana usługa a koszt uzyskania przychodów | str. 750
232. Podatek od nieruchomości jako koszt uzyskania przychodów | str. 752
233. Nadpłata podatku jako koszt uzyskania przychodów | str. 754
234. Podatek od nieruchomości zapłacony "za podatnika" a koszt uzyskania przychodów | str. 756
235. Zaległe opłaty celne i inne należności publicznoprawne jako bezpośrednie koszty uzyskania przychodów | str. 758
236. Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy | str. 759
237. Koszty emisji akcji | str. 761
238. Koszty utworzenia spółki celowej | str. 763
239. Koszty pośrednie utworzenia spółki kapitałowej przez osobę fizyczną | str. 766
, 240. Koszty własne spółki przekształceń i otrzymania dopłat | str. 768
241. Koszt przejętych zobowiązań w związku z nabyciem majątku jako koszt uzyskania przychodów. Wyroki i interpretacje skarbowe | str. 772
242. Przejęcie zobowiązań pracodawcy | str. 776
243. Brak definicji reprezentacji. Postanowienie NSA z dnia 8 kwietnia 2013 r., II FPS 7/12 | str. 777
244. Przykłady orzeczeń dotyczących działań reprezentacyjnych | str. 779
245. Koszty przedstawicielstwa prawnego jako koszt reprezentacji. Wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2012 r., II FSK 1445/10 | str. 784
246. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r., DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, w sprawie reprezentacji | str. 787
247. Koszty sądowe | str. 788
248. Odszkodowania i kary umowne potrącane jako koszt podatkowy | str. 794
249. Odszkodowania i kary umowne wyłączone z kosztów podatkowych | str. 802
250. "Cienka kapitalizacja" w praktyce podatkowej | str. 810
251. "Cienka kapitalizacja". Zmiany od dnia 1 stycznia 2015 r | str. 815
252. "Alternatywna" cienka kapitalizacja | str. 818
253. Wartość pracy własnej | str. 822
254. Jednostronne świadczenia na rzecz wspólników | str. 825
255. Zarząd, rada nadzorcza i inne organy osób prawnych | str. 826
256. Umowa o pracę oraz umowa cywilnoprawna z jedynym wspólnikiem spółki kapitałowej jako koszt uzyskania przychodów | str. 830
257. Wynagrodzenie pracowników (zleceniobiorców) a koszt pracodawcy (zleceniodawcy) | str. 833
258. Premia roczna (kwartalna) pracownicza - potrącenie kosztu we właściwym roku podatkowym | str. 838
259. Koszty napraw powypadkowych | str. 840
260. Naprawa sfinansowana z ubezpieczenia | str. 842
261. Koszty postępowania podatkowego jako koszty uzyskania przychodów | str. 844
262. Rekompensata za prawo do rynku a koszt podatkowy (wyrok NSA z dnia 16 października 2012 r., II FSK 430/11) | str. 845
263. Zakup domeny internetowej | str. 847
264. Wydanie weksla jako zapłata świadczenia (kosztu) | str. 848
265. Konwersja oraz rolowanie obligacji a koszt uzyskania przychodów emitenta | str. 850
266. Transakcje fiducjarne (powiernicze) a koszty podatkowe | str. 851
267. Koszty deweloperów. Koszty bezpośrednie i pośrednie deweloperów, zasady alokacji kosztów, potrącanie kosztów w czasie itp. | str. 852
268. Koszty bezpośrednie i pośrednie deweloperów - praktyka skarbowa i sądowa | str. 855
269. Ubezpieczenia (oraz inne umowy) wieloświadczeniowe a koszt uzyskania przychodów | str. 860
270. Zmiana ceny a korekta kosztów | str. 861
271. Koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży wierzytelności | str. 864
272. Koszty uzyskania przychodów z tytułu egzekucji wierzytelności przez cesjonariusza | str. 868
273. Strata ze sprzedaży wierzytelności. Kwota brutto czy netto | str. 870
274. Strata ze sprzedaży wierzytelności jako koszt podatkowy w przypadku wierzytelności nabytej | str. 872
275. Cesja wierzytelności a koszt podatkowy dłużnika | str. 874
276. Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności/odpis aktualizacyjny (art. 16 ust. 1 pkt 26a-26b oraz ust. 2a u.p.d.o.p., art. 23 ust. 1 pkt 21 i ust. 3 u.p.d.o.f.) w praktyce podatkowej | str. 875
277. Odpisanie wierzytelności/udowodnienie nieściągalności wierzytelności (art. 23 ust. 1 pkt 20 i ust. 2 u.p.d.o.f. oraz art. 16 ust. 1 pkt 25 i ust. 2 u.p.d.o.p.) w praktyce podatkowej | str. 878
278. Nieściągalność zagranicznej wierzytelności | str. 882
279. Opłata wstępna z tytułu umowy leasingu a koszty uzyskania przychodów leasingobiorcy | str. 884
280. Spłata wartości początkowej a usługi dodatkowe leasingodawcy | str. 886
281. Sukcesja spadkobiercy a koszty podatkowe | str. 888
282. Stosunek pracy | str. 891
283. Prawa autorskie | str. 898
284. Prawa autorskie pracownika | str. 902
285. Koszty rzeczywiste osoby uzyskującej przychody z praw autorskich | str. 904
286. Premie i inne dodatkowe gratyfikacje a koszty autorskie | str. 906
287. Prawa autorskie. Koszty w wysokości 20% po przekroczeniu limitu kosztów "autorskich" | str. 907
288. Umowa zmiany | str. 908
289. Koszty prac rozwojowych | str. 910
290. Koszty sfinansowane z funduszu innowacyjności | str. 916
291. Przekształcenie działalności osoby fizycznej w spółkę kapitałową (podatnik PIT) | str. 918
292. Podróż służbowa | str. 920
293. Używanie samochodu niebędącego środkiem trwałym | str. 924
294. Samochód osobowy wykorzystywany w "systemie mieszanym". Odpowiedź na interpelację poselską oraz interpretacje skarbowe | str. 929
295. Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne (autorskie, filmowe) | str. 931
296. Kradzież | str. 932
297. Nieodpłatne nabycie a koszt uzyskania przychodów | str. 939
298. Nabycie w drodze aportu a koszt podatkowy | str. 944
299. Koszty nabycia walorów kapitałowych | str. 946
300. Sprzedaż udziałów w spółkach osobowych | str. 951
301. Koszty upamiętnienia osoby zmarłej | str. 954
302. Wystrój siedziby przedsiębiorstwa oraz utrzymanie "terenów zielonych" | str. 955
303. Umowa dożywocia | str. 958
304. Odsetki na zakup "niegospodarczy" nieruchomości jako przykład braku stabilności praktyki podatkowej | str. 960
305. Wynagrodzenie prokurenta | str. 961
306. Zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów w razie sprzedaży środków trwałych | str. 962
307. Odprawa pośmiertna i zasiłek pogrzebowy | str. 963
308. Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy | str. 964
309. Wyjazdy integracyjne | str. 966
310. Datio in solutum | str. 969
311. Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów) wolnych od podatku na przykładzie dotacji oświatowej | str. 971
312. Fundusze inwestycyjne | str. 974
313. Instrumenty pochodne | str. 978
314. Alkohol a koszty podatkowe | str. 983

Rozdział 5
Amortyzacja | str. 986


315. Wartość początkowa wytworzonego środka trwałego | str. 986
316. Leasing finansowy a wartość początkowa | str. 995
317. Koszty zatrudnienia jako składnik wartości początkowej środka trwałego | str. 996
318. Rejestracja i ubezpieczenie obowiązkowe samochodu a wartość początkowa środka trwałego | str. 998
319. Koszt finansowania inwestycji jako koszt podlegający amortyzacji | str. 1000
320. Korekta ceny a nabycie środka trwałego | str. 1002
321. Szacunkowe obliczenie wartości początkowej | str. 1004
322. Remont i ulepszenie środków trwałych | str. 1009
323. Nakłady najemcy (dzierżawcy itp.) na środek trwały wynajmującego (wydzierżawiającego itp.) w praktyce skarbowej | str. 1017
324. Usługa fit out (aranżacja lokalu dla potrzeb najemcy) | str. 1021
325. Strata w środkach trwałych | str. 1024
326. Strata wartości niematerialnych i prawnych | str. 1027
327. Zaniechana inwestycja | str. 1027
328. Niezamortyzowana wartość likwidowanego środka trwałego a wartość początkowa nowej inwestycji | str. 1028
329. Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym | str. 1030
330. Czasowe zaprzestanie wykorzystywania środka trwałego | str. 1034
331. Instalacja klimatyzacyjna jako środek trwały | str. 1036
332. Definicja know-how | str. 1037
333. Definicja know-how w praktyce skarbowej | str. 1040
334. "Sprzedaż rynku" jako nietechniczne know-how (interpretacje skarbowe) | str. 1042
335. Definicja know-how w orzecznictwie NSA | str. 1045
336. Nabycie i wytworzenie know-how | str. 1048
337. Bazy danych | str. 1050
338. Prace rozwojowe | str. 1051
339. Nabycie a wytworzenie prawa autorskiego | str. 1052
340. Nabycie prawa autorskiego (licencji) w celu wytworzenia WNIP | str. 1055
341. Zakres "długów" jako składników przedsiębiorstwa | str. 1056
342. Uwzględnienie długów w cenie nabycia przedsiębiorstwa | str. 1058
343. Cena nabycia przedsiębiorstwa | str. 1060
344. "Ujemna wartość firmy" a wartość składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa | str. 1062
345. "Środki trwałe" wykorzystywane na cele "niegospodarcze" (przez jednostki non-profit) ........ 1064
346. Dzieła sztuki i eksponaty muzealne | str. 1068

Rozdział 6
Szczególne zasady ustalania dochodu i podatku | str. 1071


347. Sprzedaż środka trwałego, którego wartość początkową ustalono w sposób szacunkowy | str. 1071
348. PKPiR a koszty dokumentowane dowodem wewnętrznym | str. 1072
349. Zakup internetowy a koszt ewidencjonowany w PKPiR | str. 1076
350. Ewidencja podatkowa zagranicznych podatników PIT | str. 1077
351. Zasady korygowania kosztów w przypadku "zatorów płatniczych" | str. 1078
352. Koszty poddane korekcie w przypadku "zatorów płatniczych" | str. 1081
353. "Termin płatności" a korekta kosztów w przypadku "zatorów płatniczych" | str. 1085
354. Uregulowanie" płatności a korekta kosztów w przypadku "zatorów płatniczych" | str. 1088
355. Zmiana zasad opodatkowania a korekta kosztów z tytułu "zatorów płatniczych" | str. 1092
356. Ewidencja korekty kosztów z tytułu "zatorów płatniczych" w PKPiR | str. 1095
357. Potrącenie a przychód i koszt podatkowy | str. 1096
358. Skutki podatkowe odnowienia (nowacji) | str. 1097
359. Zmiana wysokości kary umownej a dochód podatkowy | str. 1100
360. Klauzule prawa cywilnego a korekta dochodu | str. 1101
361. Wykonanie zobowiązań pieniężnych. Złożenie świadczenia do depozytu | str. 1103
362. Wykonanie zobowiązań pieniężnych. Spełnienie świadczenia bez określenia tożsamości zobowiązania | str. 1105
363. Połączenie spółek kapitałowych | str. 1106
364. Połączenie spółek osobowych | str. 1111
365. Podział spółek kapitałowych | str. 1116
366. Confusio zobowiązań | str. 1123
367. Przejęcie długu | str. 1125
368. Artykuł 24 ust. 5d u.p.d.o.p. a dochód ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia | str. 1132
369. Wymiana udziałów (akcji) | str. 1134
370. Ulgowe nabycie udziałów i akcji | str. 1139
371. Programy akcjonariatu pracowniczego (PAP) | str. 1141
372. Różnice kursowe. Wybrane problemy w interpretacjach i wyrokach | str. 1146
373. Różnice kursowe od walutowych instrumentów finansowych w świetle interpretacji skarbowej | str. 1155
374. Cena nierynkowa a przychód podatkowy | str. 1157

Rozdział 7
Ceny transferowe | str. 1160


375. Przesłanki warunkujące istnienie podmiotów powiązanych | str. 1160
376. Zmiana zakresu podmiotowego podmiotów powiązanych | str. 1166
377. Ceny transferowe a "niegospodarcze" źródła przychodów | str. 1171
378. Przedmiot szacowania na podstawie przepisów o cenach transferowych | str. 1173
379. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej | str. 1177
380. Umowy pożyczki | str. 1182
381. Korekta dochodu podmiotów powiązanych | str. 1186
382. "Transakcja" jako przedmiot dokumentacji cen transferowych | str. 1190
383. Hierarchia limitów dokumentacyjnych | str. 1198
384. Wartość transakcji | str. 1200
385. Transakcje nieodpłatne (częściowo odpłatne) a dokumentacja cen transferowych | str. 1201
386. Rok sporządzenia dokumentacji | str. 1202
387. Kapitał zakładowy | str. 1203
388. Sumowanie wartości transakcji | str. 1204
389. Dokumentacja cen transferowych zakładu zagranicznego podatnika | str. 1209
390. Zmiana ceny a limit sporządzenia dokumentacji cen transferowych | str. 1212
391. Przedmiot opisu w dokumentacji cen transferowych | str. 1212
392. Podział zysku w spółce osobowej | str. 1215
393. Czynności prawa handlowego a ceny transferowe | str. 1217
394. Umowy komisu (powiernictwa) | str. 1221
395. Usługi o niskiej wartości dodanej | str. 1222
396. Restrukturyzacja działalności | str. 1224
397. Cena "urzędowa" | str. 1226
398. Artykuł 14 u.p.d.o.p. a przepisy o cenach transferach | str. 1230
399. Samodzielne zastosowanie przez podatnika przepisów o cenach transferowych | str. 1233
400. Moment powstania i ustania przesłanek stosowania przepisów o cenach transferowych | str. 1235
401. Grupy producentów rolnych | str. 1235

Rozdział 8
Ulgi podatkowe | str. 1238


402. Korzystanie z Internetu | str. 1238
403. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego | str. 1239
404. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | str. 1242
405. Wydatki na rehabilitację. Wyroki i interpretacje | str. 1244
406. Darowizny | str. 1252
407. Krwiodawstwo | str. 1260
408. Ulga podatkowa w związku ze stosowaniem metody zaliczenia | str. 1262
409. Nabycie nowych technologii | str. 1265
410. Ubezpieczenie społeczne od zwrotu środków z pracowniczego programu emerytalnego | str. 1269
411. Ulga "na dziecko" | str. 1271

Rozdział 9
Podstawa opodatkowania i wysokość podatku | str. 1276


412. Metody unikania podwójnego opodatkowania. Zagadnienia ogólne | str. 1276
413. Metoda wyłączenia | str. 1278
414. Metoda zaliczenia | str. 1281
415. Zaliczenie pośrednie | str. 1285
416. Metody unikania podwójnego opodatkowania a rozbieżność lat podatkowych | str. 1287
417. Metody unikania podwójnego opodatkowania a różna wysokość dochodu | str. 1289
418. Metody unikania podwójnego opodatkowania a straty podatkowe | str. 1289
419. Metoda unikania podwójnego opodatkowania a rozliczenie łączne małżonków | str. 1291
420. Metody unikania podwójnego opodatkowania a ulga z tytułu darowizn | str. 1293
421. Fundusze ubezpieczeniowe | str. 1293
422. Ubezpieczenia ze składką indeksowaną | str. 1298
423. "Małe" umowy zlecenia (o dzieło) | str. 1299
424. Odstępstwo od Dyrektywy Rady 2003/48/WED z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (dochody uzyskane w Austrii, Belgii, Luksemburgu, Andorze, Liechtensteinie, Monako, San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej lub na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów) | str. 1302
425. Zagraniczna spółka kontrolowana | str. 1304
426. Nieujawnione źródła przychodów | str. 1312

Rozdział 10
Pobór podatku, wpłata zaliczek, rozliczenie roczne | str. 1317


427. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (pracodawca, zleceniodawca) jako płatnik | str. 1317
428. Zakres podmiotowy płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego | str. 1317
429. Zakład zagranicznego podatnika a podatek u źródła | str. 1319
430. Świadczenia niepieniężne a zaliczka na podatek | str. 1322
431. Świadczenie osoby trzeciej a przychód ze stosunku pracy | str. 1325
432. Niedopłacone i nadpłacone zaliczki w jednym roku podatkowym | str. 1328
433. Zapłata zaliczek przez wspólników spółki osobowej | str. 1330
434. Metoda unikania podwójnego opodatkowania a zaliczki na podatek | str. 1332
435. Prawa autorskie | str. 1334
436. Zawieszenie działalności gospodarczej | str. 1337
437. "Ubruttowienie" należności | str. 1340
438. Klauzula beneficial owner | str. 1341
439. Zakup usług od zagranicznych przewoźników | str. 1343
440. Wpłata zaliczek oraz rozliczenie roczne od dochodów z "zagranicznego" stosunku pracy | str. 1347
441. Przekształcenie działalności osoby fizycznej w spółkę kapitałową (podatnik CIT) | str. 1352
442. Transakcje powiernicze | str. 1354
443. Zagraniczny fundusz inwestycyjny | str. 1356
444. Sprzedaż premiowa, konkursy, gry | str. 1358
445. Adres zamieszkania w zeznaniu podatkowym | str. 1362
446. Podpisanie deklaracji CIT-8 | str. 1363
447. Sprzedaż akcji (formularz PIT-8C a rozliczenie podatkowe) | str. 1366
448. Sukcesja podatkowa a rozliczenie roczne podatnika CIT | str. 1366
449. Sukcesja pracodawcy i innych płatników | str. 1370
450. Sukcesja podatkowa a zaliczki podmiotów przekształcanych. Zaliczki ryczałtowe podmiotów przekształcanych | str. 1373
451. Potrącenie a zryczałtowany podatek dochodowy oraz zaliczka na podatek | str. 1378
452. Zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w kwocie netto a zwrot nadpłaty | str. 1381
453. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń a obowiązki płatnika | str. 1382
454. Emerytury i renty z zagranicy | str. 1386
455. Umowy o świadczenie usługi, której przedmiotem są czynności faktyczne | str. 1391
456. Rozliczenie roczne osoby zmarłej | str. 1393
457. Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika | str. 1394
458. Śmierć pracodawcy | str. 1396
459. Cesja wierzytelności a obowiązek płatniczy dłużnika i cesjonariusza | str. 1398
460. Egzekucja komornicza a zapłata podatku | str. 1399
461. Komornik jako płatnik w zakresie przychodów ze stosunku pracy | str. 1401
462. Dywidendy | str. 1404
463. Rozliczenie dywidendy otrzymanej przez spółkę osobową | str. 1409
464. Rozliczenie przez podatnika dochodów podlegających rozliczeniu przez płatnika - bez udziału płatnika | str. 1411
465. Złożenie zeznania rocznego przed zakończeniem roku podatkowego | str. 1413
466. Zamiejscowe oddziały (zakłady) podatnika CIT | str. 1414

Rozdział 11
Międzynarodowe aspekty opodatkowania | str. 1417


467. Zasady stosowania umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania | str. 1417
468. Zakres przedmiotowy umów międzynarodowych | str. 1420
469. Interpretacja umów międzynarodowych. Przewaga wykładni celowościowej ponad gramatyczną | str. 1423
470. Komentarz do Konwencji Modelowej OECD w polskim systemie prawa | str. 1424
471. Nadużycie prawa a umowy międzynarodowe | str. 1428
472. Zgodność wymogu posiadania certyfikatu rezydencji z przepisami umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania | str. 1429
473. Pojęcie certyfikatu rezydencji | str. 1430
474. Okres skuteczności certyfikatu rezydencji | str. 1432
475. Harmonogram uzyskania certyfikatu rezydencji i dokonania wypłaty | str. 1434
476. Definicja zakładu w prawie polskim i umowach międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania | str. 1437
477. Placówki nieuznawane za zakład | str. 1441
478. Budowa jako zakład | str. 1442
479. Zależny agent jako zakład | str. 1443
480. Zakład a opodatkowanie dochodów zagranicznego podatnika w Polsce | str. 1446
481. Zależny agent (zakład) a opodatkowanie zagranicznego przedsiębiorcy | str. 1450
482. Spółka osobowa jako zakład wspólnika | str. 1451
483. Serwer jako zakład | str. 1454
484. Odliczenie straty zagranicznego zakładu | str. 1455
485. Refakturowanie przedsiębiorstwa macierzystego na rzecz zakładu | str. 1457
486. "Zatory płatnicze" w stosunkach oddziału z przedsiębiorstwem macierzystym | str. 1459
487. Dokumentacyjne wymogi ustalenia dochodu zakładu | str. 1461
488. Usługa przedstawicielstwa a źródło przychodów osoby fizycznej | str. 1463
489. Dochody z transportu międzynarodowego | str. 1464
490. Moment uzyskania przychodu podlegającego podatkowi ryczałtowemu przez zagranicznego podatnika | str. 1468
491. Dywidendy | str. 1470
492. Odsetki | str. 1477
493. Podatek ryczałtowy od licencji na program komputerowy | str. 1482
494. Podatek ryczałtowy od licencji na program komputerowy. Praktyka sądowa i skarbowa | str. 1484
495. Bazy danych a podatek u źródła | str. 1487
496. Pojęcie użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego | str. 1490
497. Pojęcie urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego | str. 1494
498. Leasing urządzeń a właściwa norma rozdziału oraz miejsce uzyskania dochodu | str. 1498
499. Należności licencyjne a odszkodowania, opłaty za wyłączność oraz świadczenia uboczne | str. 1500
500. Prawa do emisji programu telewizyjnego a podatek u źródła | str. 1501
501. Obrót plikami cyfrowymi a podatek u źródła | str. 1503
502. Sprzedaż prawa oraz licencja ograniczona a definicja należności licencyjnej | str. 1503
503. Zagraniczny podatek VAT a podatek u źródła | str. 1506
504. Zakład a rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego | str. 1508
505. Zwolnienie od opodatkowania odsetek i należności licencyjnych | str. 1510
506. Klauzula beneficial owner | str. 1514
507. Zakres przedmiotowy normy rozdziału dotyczącej pracy najemnej | str. 1517
508. Miejsce opodatkowania dochodów ze stosunku pracy | str. 1518
509. Obliczenie dochodu i podatku od wynagrodzeń ze stosunku pracy | str. 1522
510. Międzynarodowe ukryte (zewnętrzne) zatrudnienie | str. 1525
511. Zwolnienie z tytułu pobytu czasowego za granicą | str. 1527
512. Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy | str. 1530
513. Wynagrodzenie członków organów osób prawnych | str. 1533
514. Usługi doradcze i inne usługi niematerialne | str. 1536
515. Usługi doradcze i inne usługi niematerialne. Zakres przedmiotowy w orzecznictwie i interpretacjach skarbowych | str. 1538
516. Sprzedaż wierzytelności a ryczałtowy podatek dochodowy | str. 1542
517. Zbycie majątku | str. 1543
518. Fundusze inwestycyjne | str. 1546
519. Fundusze ubezpieczeniowe | str. 1550
520. Pracownicze programy emerytalne | str. 1551
521. Sukcesja podatkowa podmiotów zagranicznych | str. 1554
522. Wymiana informacji podatkowych jako podstawa stosowania ulg podatkowych | str. 1554

Bibliografia | str. 1557
Skorowidz przepisów CIT | str. 1559
Skorowidz przepisów PIT | str. 1563
Skorowidz zmian | str. 1569

Ukryj

Opis:

Książka zawiera opis kilkuset praktycznych problemów ze wszystkich dziedzin prawa i gospodarki podlegających opodatkowaniu podatkami dochodowymi. Dotyczy to zarówno rozliczenia samodzielnego (podatnicy), jak i za pośrednictwem płatnika. Zawarte w opracowaniu wyjaśnienia pomogą w rozstrzygnięciu kwestii wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej: zatrudniania pracowników, umów autorskich, kontaktów gospodarczych z zagranicą, dochodów kapitałowych i innych pól aktywności zawodowej, gospodarczej, lokacyjnej, inwestorskiej, charytatywnej itp.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8136-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1572
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki dochodowe
Kod: KAM-2667:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów