Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks pracy. Wybór orzecznictwa

Książka zawiera obszerny, aktualny, a zarazem usystematyzowany zbiór orzeczeń do kodeksu pracy.

więcej

Autorzy: Tomasz Niedziński, Łukasz A. Majewski,
Seria:  Komentarze Orzecznicze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  01.04.2015 r.
Kod: KAM-2482:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy | str. 13

PREAMBUŁA (uchylona) | str. 17

DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne | str. 17


Rozdział I. Przepisy wstępne | str. 17

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy | str. 29

Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu | str. 44

Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy | str. 55

Rozdział III. (skreślony) | str. 55

DZIAŁ DRUGI. Stosunek pracy | str. 56

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 56

Rozdział II. Umowa o pracę | str. 69

Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę | str. 69

Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę | str. 81

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 84

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę | str. 102

Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 116

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 126

Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 134

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę | str. 136

Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej | str. 142

Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy | str. 144

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę | str. 148

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania | str. 148

Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru | str. 156

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania | str. 159

Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę | str. 161

DZIAŁ TRZECI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | str. 163


Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą | str. 163

Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę | str. 181

Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę | str. 195

Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy | str. 213

Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna | str. 216

Rozdział IV. Odprawa pośmiertna | str. 219

DZIAŁ CZWARTY. Obowiązki pracodawcy i pracownika | str. 222


Rozdział I. Obowiązki pracodawcy | str. 222

Rozdział II. Obowiązki pracownika | str. 251

Rozdział IIa. Zakaz konkurencji | str. 258

Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników | str. 268

Rozdział IV. Regulamin pracy | str. 271

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia | str. 275

Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników | str. 277

DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników | str. 285


Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy | str. 285

Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi | str. 314

DZIAŁ SZÓSTY. Czas pracy | str. 330

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 330

Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy | str. 334

Rozdział III. Okresy odpoczynku | str. 340

Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy | str. 349

Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych | str. 368

Rozdział VI. Praca w porze nocnej | str. 384

Rozdział VII. Praca w niedziele i święta | str. 386

DZIAŁ SIÓDMY. Urlopy pracownicze | str. 391


Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe | str. 391

Rozdział II. Urlopy bezpłatne | str. 427

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem | str. 434

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych | str. 466


Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 466

Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego | str. 476

Rozdział III. Dokształcanie | str. 478

Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe | str. 479

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia | str. 480

Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe | str. 482

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe | str. 483

DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy | str. 484

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy | str. 484

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika | str. 492

Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy | str. 498

Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne | str. 501

Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia | str. 503

Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia | str. 507

Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe | str. 525

Rozdział VIII. Szkolenie | str. 548

Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze | str. 551

Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 554

Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 559

Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi | str. 561

Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy | str. 562

DZIAŁ JEDENASTY. Układy zbiorowe pracy | str. 563

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 563

Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy | str. 593

Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy | str. 596

DZIAŁ DWUNASTY. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy | str. 606


Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 606

Rozdział II. Postępowanie pojednawcze | str. 609

Rozdział III. Sądy pracy | str. 614

DZIAŁ TRZYNASTY. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika | str. 624

(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I - uchylone) | str. 624

Rozdział II. (uchylony) | str. 631

DZIAŁ CZTERNASTY. Przedawnienie roszczeń | str. 632

DZIAŁ CZTERNASTYA. (uchylony) | str. 649

DZIAŁ PIĘTNASTY. Przepisy końcowe | str. 650


Ukryj

Opis:

Książka zawiera obszerny, aktualny, a zarazem usystematyzowany zbiór orzeczeń do kodeksu pracy. Są to głównie orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych w kwestiach istotnych dla praktyki stosowania przepisów prawa pracy. Autorzy komentarza samodzielnie dokonali wyboru orzeczeń, biorąc pod uwagę kryterium znaczenia orzeczenia i jego przydatność ze względu na postawioną tezę.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8140-6 , Oprawa: zintegrowana , Format: A5 (148 × 210 mm) , 668
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2482:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów