Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2015:

Badania lekarskie pracowników - nowe zasady od 1 kwietnia 2015 r. [PAKIET KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Pakiet KSIĄŻKA + EBOOK + SZKOLENIE za 59 zł !

Niezbędna pozycja w bibliotece każdego pracownika kadrowego

więcej

Autorzy: Anna Sokołowska (red. nauk.),
Seria:  Poradniki Kadrowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 maja 2015 r.
Kod: KAM-2751;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

CZĘŚĆ I
KOMENTARZ


Rozdział 1
Badania lekarskie pracowników - nowe zasady od 1 kwietnia 2015 r.
(Anna Sokołowska) | str. 17

1. Badania lekarskie pracowników | str. 17
2. Wstępne badania lekarskie pracowników | str. 19
2.1. Pracownicy wyłączeni z obowiązku przeprowadzania wstępnych badań lekarskich | str. 21
2.2. Pracownicy ponownie zatrudniani u tego samego pracodawcy | str. 22
2.3. Pracownicy przyjmowani do pracy u innego pracodawcy | str. 22
2.4. Pracownicy przyjmowani do pracy, którzy pozostają jednocześnie w innym stosunku pracy | str. 24
2.5. Badania wstępne konieczne przy pracach szczególnie niebezpiecznych | str. 26
2.6. Badania wstępne pracowników już zatrudnionych | str. 26
3. Skierowanie na badania profilaktyczne | str. 28
4. Przechowywanie skierowania na badania lekarskie i orzeczenia o braku przeciwskazań do pracy w aktach osobowych pracownika | str. 33
5. Sankcje dla pracodawcy za naruszenie obowiązków dotyczących badań lekarskich | str. 33
6. Sankcje dla pracownika w przypadku niepoddania się badaniom lekarskim | str. 34

Rozdział 2
Tryb i zasady przeprowadzania badań lekarskich
(Maciej Ambroziewicz) | str. 35

1. Wprowadzenie | str. 35
2. Rodzaje badań profilaktycznych | str. 36
3. Tryb i zasady przeprowadzania badań profilaktycznych | str. 39
4. Kto może przeprowadzać badania profilaktyczne? | str. 43
5. Profilaktyczna opieka lekarska tylko na podstawie pisemnej umowy | str. 43
6. Tryb odwoławczy | str. 45
7. Finansowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami | str. 46
8. Przechowywanie orzeczeń lekarskich | str. 46
9. Sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych z profilaktyczną opieką lekarską nad pracownikami | str. 47

Rozdział 3
Obowiązek badań lekarskich na koszt pracodawcy
(Jarosław Marciniak) | str. 49

Rozdział 4
Szczególne rodzaje badań lekarskich
(Maciej Ambroziewicz) | str. 52

1. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych | str. 52
2. Badania kierowców oraz użytkowników pojazdów służbowych | str. 53
2.1. Kto to jest kierowca? | str. 53
2.2. Skierowanie na badania | str. 55
2.3. Kto może przeprowadzać badania lekarskie kierowców? | str. 59
2.4. Zasady badania kierowców wyłączonych spod przepisów ustawy o transporcie drogowym | str. 60
2.5. Wzory zaświadczeń | str. 62
2.6. Koszty badań | str. 62
3. Badania uczniów i studentów | str. 63

Rozdział 5
Służba medycyny pracy
(Dariusz Durzyński) | str. 65

1. Wprowadzenie | str. 65
1.1. Jednostki organizacyjne służby medycyny pracy | str. 65
1.2. Inne podmioty realizujące zadania służby medycyny pracy | str. 66
2. Podmioty, na rzecz których realizowane są zadania służby medycyny pracy | str. 66
3. Podmioty zobowiązane do objęcia pracowników profilaktyczną opieką zdrowotną | str. 67
4. Zakres zadań i środki ich realizacji | str. 68
4.1. Uwagi ogólne | str. 68
4.2. Badania profilaktyczne przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę | str. 70
5. Podmioty współdziałające z jednostkami służby medycyny pracy w realizacji zadań | str. 72
6. Lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych | str. 73
7. Umowa pracodawcy z jednostką służby medycyny pracy | str. 75
8. Wojewódzki ośrodek medycyny pracy | str. 77
8.1. Zadania wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy | str. 77
8.2. Kontrola podstawowych jednostek służby medycyny pracy | str. 78
9. Finansowanie zadań służby medycyny pracy | str. 80
10. Podejmowanie działalności przez podmioty wykonujące zadania służby medycyny pracy | str. 81
11. Dokumentacja medyczna | str. 82

Rozdział 6
Umowa o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy zawierana pomiędzy pracodawcą a ośrodkiem medycyny pracy
(Marta Handzlik) | str. 84

1. Wstęp | str. 84
2. Zakres przedmiotowy umowy o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy zawieranej pomiędzy pracodawcą a ośrodkiem medycyny pracy | str. 86
3. Forma zawarcia umowy o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy | str. 87

CZĘŚĆ II
PYTANIA I ODPOWIEDZI


1. Po co są dwa egzemplarze skierowania na badania profilaktyczne? | str. 91
2. Czy konieczne jest drukowanie dwóch kopii skierowania na badania lekarskie pracowników, jeśli tak, to w jakim celu i gdzie przechowywać drugą kopię? | str. 93
3. Jak wypełniać nowy wzór skierowania na badania lekarskie obowiązujący od 1 kwietnia 2015 r.? | str. 96
4. Czy na skierowaniu na pracownicze badania lekarskie może pojawić się dopisek: "Badania należy wykonać do…"? | str. 97
5. Co oznacza podanie czynnika szkodliwego i wielkości narażenia w nowym wzorze skierowania na lekarskie badania pracowników? | str. 98
6. Czy bazując na wzorze skierowania na badania lekarskie, można wprowadzić odmienny układ graficzny? | str. 100
7. Czy lekarz medycyny pracy może zmieniać zakres prac wskazany w skierowaniu na badania profilaktyczne? | str. 102
8. Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykonania testów psychologicznych? | str. 104
9. Czy badanie lekarskie zmieniające stanowisko pracy powinno traktować się jako badanie wstępne, czy kontrolne? | str. 105
10. Czy pracodawca powinien skierować na ponowne badania wstępne pracownika, który nie został po rekrutacji od razu zatrudniony? | str. 106
11. Czy pracownik ma obowiązek pilnować terminu kolejnych pracowniczych badań lekarskich? | str. 107
12. Jak długo jest ważne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy? | str. 109
13. Jaki jest zakres badań profilaktycznych w odniesieniu do pracowników kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych? | str. 110
14. Kiedy pracownicy powinni przeprowadzać badania lekarskie medycyny pracy? | str. 112
15. Czy można wyegzekwować poniesiony koszt badania wstępnego od osoby, która po wykonaniu badań nie podjęła pracy? | str. 113
16. Czy pracodawca ma obowiązek zwrotu kosztów dojazdu na wstępne badania profilaktyczne osobie przyjmowanej do pracy? | str. 114
17. Czy w skierowaniu na badania wstępne pracownika należy wpisać, że jest to osoba niepełnosprawna? | str. 116
18. Czy należy skierować na badania wstępne pracownika, który był zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę oraz umowy o dzieło? | str. 116
19. Czy osobę, z którą po umowie zlecenia podpisano umowę o pracę, należy skierować na wstępne szkolenie bhp i badania lekarskie? | str. 118
20. Czy zleceniobiorca poruszający się osobowym samochodem służbowym powinien otrzymać od zleceniodawcy skierowanie na badania lekarskie? | str. 121
21. Czy kierowca, który posiada aktualne zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu psychologicznym, musi zostać skierowany na wstępne badania lekarskie? | str. 124
22. Czy magazynier obsługujący wózek widłowy wysokiego składowania musi mieć badania psychotechniczne? | str. 125
23. Czy należy skierować na badania wstępne pracownika, który po okresie próbnym został zatrudniony na stanowisku kierowniczym? | str. 128
24. Czy organizator praktyk absolwenckich powinien skierować absolwentów na wstępne badania lekarskie? | str. 129
25. Czy pracę przy komputerze w pełnym wymiarze czasu pracy, jaką wykonuje np. grafik komputerowy, uznaje się za pracę uciążliwą? | str. 132
26. Czy pracownik wykonujący pracę w wykopach powyżej 1 m jest zobowiązany przejść badania lekarskie? | str. 134
27. Czy pracownik, który rozpoczyna pracę przy komputerze, powinien być skierowany na badania profilaktyczne? | str. 135
28. Czy prezes spółki zatrudniony na podstawie powołania powinien zostać skierowany na badania lekarskie? | str. 137
29. Czy student przyjęty na nieodpłatną praktykę powinien przejść badania lekarskie i szkolenie bhp i ppoż? | str. 138
30. Czy w przypadku osób przyjmowanych do pracy można wskazać więcej stanowisk pracy w skierowaniu na badania wstępne? | str. 139
31. Jakie badania powinien odbyć operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym? | str. 140
32. Czy firmy zatrudniające 60 i 100 pracowników powinny zawrzeć umowę z lekarzem medycyny pracy na badania pracowników? | str. 143
33. Czy lekarz medycyny pracy może uzależnić przeprowadzenie badania profilaktycznego od dostarczenia przez pracownika zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty? | str. 144

CZĘŚĆ III
WZORY DOKUMENTÓW


Skierowanie na badania lekarskie | str. 148
Orzeczenie lekarskie | str. 150
Orzeczenie lekarskie | str. 152
Rejestr wydanych orzeczeń | str. 154
Umowa o wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy | str. 155

CZĘŚĆ IV
AKTY PRAWNE


Ustawa Kodeks pracy | str. 161
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy | str. 182
Ustawa o służbie medycyny pracy | str. 215
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy | str. 221
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów | str. 224
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy | str. 235


Ukryj

Opis:

Niezbędna pozycja w bibliotece każdego pracownika kadrowego

Książka ma formę przystępnego, praktycznego poradnika, w którym w sposób kompleksowy i przystępny zostały omówione przepisy dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników.

Przedstawiono również obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. nowe zasady kierowania pracowników na badania wstępne. Nie zabraknie również wyjaśnia wątpliwości związanych z wystawianiem skierowań na badania według nowego wzoru i analizą warunków pracy wskazanych w orzeczeniach lekarskich dostarczonych przez kandydatów na pracowników.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8379-0 , Format: A5 (148 × 210 mm) , 236
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2751;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów