Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Konrad Raczkowski,
Seria:  Monografie ekonomiczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0942:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 13

CZĘŚĆ I
ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE GOSPODARCZYM | str. 17

Rozdział 1. Zarządzanie strategiczne - szanse i zagrożenia w rozwoju organizacji | str. 19
Justyna Światowiec-Szczepańska


Wstęp | str. 19

1. Rozwój i zakres zarządzania strategicznego | str. 20

2. Szanse i zagrożenia w strategiach korporacji | str. 30

3. Szanse i zagrożenia w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa | str. 36

4. Zarządzanie strategiczne w różnych kontekstach organizacyjnych | str. 46

Podsumowanie | str. 51

Rozdział 2. Zarządzanie ryzykiem w organizacjach | str. 57
Zbysław Dobrowolski


Wstęp | str. 57

1. Wpływ korupcji na organizację | str. 57

2. Ryzyko działania organizacji | str. 60

3. Zarządzanie ryzykiem korupcji | str. 62

Podsumowanie | str. 67

Rozdział 3. Zarządzanie zaufaniem we współczesnych przedsiębiorstwach | str. 70
Joanna Paliszkiewicz


Wstęp | str. 70

1. Pojęcie zaufania | str. 71

2. Relacje zaufania w przedsiębiorstwie | str. 73

3. Budowanie zaufania w przedsiębiorstwach | str. 78

Podsumowanie | str. 81

Rozdział 4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa | str. 89
Andrzej Limański, Antoni Olak, Ireneusz Drabik


Wstęp | str. 89

1. Przedsiębiorstwo jako podmiot zarządzania wartością | str. 90

2. Kategoria wartości w działalności przedsiębiorstwa | str. 94

3. Systemowe podejście w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa | str. 98

4. Wycena wartości przedsiębiorstwa w procesie zarządzania | str. 104

Podsumowanie | str. 108

Rozdział 5. Zarządzanie wiarygodnością dokumentów a bezpieczeństwo ekonomiczne | str. 111
Remigiusz Lewandowski, Tomasz Goliński


Wstęp | str. 111

1. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa: pojęcie i wybrane przepisy prawa | str. 112

2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a zarządzanie wiarygodnością dokumentów i banknotów | str. 117

3. Przykłady ilustrujące znaczenie zaufania do waluty w danym kraju | str. 121

4. Wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa płynące z fałszowania dokumentów | str. 126

5. Zarządzanie działalnością produkcyjną w zakresie wartości pieniężnych i dokumentów | str. 131

6. Zarządzanie narodowymi producentami banknotów i dokumentów - perspektywa właścicielska | str. 135

Podsumowanie | str. 138

Rozdział 6. Wpływ asymetrii informacji w sektorze finansowym na zarządzanie w systemie gospodarczym | str. 144
Konrad Raczkowski, Adrian Markiewicz


Wstęp | str. 144

1. Dlaczego sektor finansowy? | str. 145

2. Asymetria informacji a sektor finansowy | str. 147

3. Asymetria informacji w relacji klient-bank | str. 151

4. Asymetria informacji w sektorze finansowym a zarządzanie w systemie gospodarczym | str. 154

5. Asymetria informacji w działalności kredytowej | str. 159

6. Asymetria informacji w działalności depozytowej | str. 162

7. Asymetria informacji w działalności inwestycyjnej | str. 163

Podsumowanie | str. 165

Rozdział 7. Zarządzanie luką podatkową w polskim systemie podatkowym przez organy podatkowe | str. 170
Eugeniusz Ruśkowski, Piotr Woltanowski, Róża Kosińska


Wstęp | str. 170

1. Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym a zarządzanie luką podatkową przez państwowe organy podatkowe | str. 172

2. Zidentyfikowane obszary występowania luki podatkowej | str. 175

3. Problemy towarzyszące zarządzaniu luką podatkową | str. 178

Podsumowanie | str. 181

Rozdział 8. Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania ryzykiem podatkowym | str. 183
Mariusz Sokołek


Wstęp | str. 183

1. Pojęcie optymalizacji podatkowej | str. 183

2. Optymalizacja podatkowa a uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania | str. 188

3. Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej i samozatrudnienie w kontekście wyboru formy opodatkowania jako przykład optymalizacji podatkowej | str. 190

4. Optymalizacja podatkowa a praktyka aparatu fiskalnego | str. 196

Podsumowanie | str. 198

Rozdział 9. Prawne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania kontrolą realizacji zobowiązań podatkowych | str. 202
Dariusz Ćwikowski


Wstęp | str. 202

1. Przyczyny i formy minimalizacji obciążeń podatkowych | str. 203

2. Uprawnienia kontrolne organów skarbowych w zwalczaniu przestępczości podatkowej | str. 210

3. Ocena możliwości kontrolnych organów skarbowych | str. 215

4. Wybrane problemy w ograniczeniu przestępczości podatkowej | str. 222

Podsumowanie | str. 226

Rozdział 10. Wykorzystanie narzędzi informatycznych przez administrację skarbową w ramach kontrolnej funkcji zarządzania | str. 229
Alicja Tołwińska


Wstęp | str. 229

1. Skala i formy przestępczości podatkowej w Polsce | str. 231

2. Zarządzanie technologiami w administracji publicznej | str. 242

3. Gromadzenie danych przez kontrolę skarbową | str. 245

4. Wykorzystanie posiadanych zasobów informatycznych oraz zastosowanie specjalistycznych narzędzi do przetwarzania danych | str. 250

Podsumowanie | str. 256

Rozdział 11. Uwarunkowania realizacji polityki pieniężnej strefy euro w czasie globalnego kryzysu finansowego | str. 262
Tomasz Knepka


Wstęp | str. 262

1. Powołanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności | str. 263

2. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w dobie kryzysu | str. 268

3. Odpowiedź Rzecznika Generalnego (Advocate General) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne z zakresu polityki pieniężnej | str. 272

4. Analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Thomas Pringle przeciwko Irlandii (C-370/12) w zakresie wpływu EMS na politykę pieniężną strefy euro | str. 277

Podsumowanie | str. 283

CZĘŚĆ II
SZANSE I ZAGROŻENIA W SYSTEMIE GOSPODARCZYM | str. 287

Rozdział 12. Szanse i zagrożenia rozwoju gospodarczego z punktu widzenia wpływu międzynarodowych przepływów pieniężnych oraz emigracji na ubóstwo. Kompleksowa analiza cross-country | str. 289
Kinga Barbara Tchórzewska


Wstęp | str. 289

1. Aktualność problematyki ubóstwa | str. 290

2. Przegląd literatury przedmiotu w zakresie badań emipirycznych | str. 292

3. Metodologia | str. 298

4. Wyniki OLS i IV na podstawie celowego doboru krajów | str. 305

Podsumowanie | str. 309

Rozdział 13. Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej wobec zagrożeń XXI wieku | str. 323
Andrzej Żebrowski


Wstęp | str. 323

1. Zagrożenia dla Unii Europejskiej w zmieniającym się środowisku międzynarodowym | str. 324

2. Unia Europejska systemem europejskiego bezpieczeństwa | str. 337

3. Podmioty bezpieczeństwa Unii Europejskiej | str. 344

Podsumowanie | str. 353

Rozdział 14. Bezpieczeństwo polityki fiskalnej Polski. Warunki i konsekwencje | str. 357
Katarzyna Żukrowska


Wstęp | str. 357

1. Budżet państwa | str. 357

2. Charakterystyka budżetu państwa | str. 359

3. Autonomia w kształtowaniu budżetu | str. 361

4. Zagraniczne warunki określania budżetu państwa | str. 368

Podsumowanie | str. 380

Rozdział 15. Próba oszacowania bezpieczeństwa finansowego Polski | str. 384
Konrad Stańczyk, Janusz Płaczek


Wstęp | str. 384

1. Pojmowanie bezpieczeństwa finansowego państwa | str. 385

2. Szacowanie bezpieczeństwa finansowego za pomocą grupy wskaźników cząstkowych - ujęcie teoretyczne | str. 388

3. Aktualny poziom bezpieczeństwa finansowego naszego kraju | str. 391

4. Przewidywane działania w kierunku poprawy analizowanego bezpieczeństwa | str. 401

Podsumowanie | str. 411

Rozdział 16. Metody zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego obrotu gospodarczego w ramach ryzyka walutowego | str. 414
Ireneusz Miciuła


Wstęp | str. 414

1. Istota zarządzania ryzykiem walutowym | str. 415

2. Metody i instrumenty eliminowania ryzyka walutowego | str. 418

Podsumowanie | str. 425

Rozdział 17. Wpływ bezpieczeństwa ekonomicznego na stabilność gospodarstw domowych | str. 428
Adrianna Trzaskowska-Dmoch


Wstęp | str. 428

1. Zarządzanie finansowe w odniesieniu do gospodarstwa domowego | str. 429

2. Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe gospodarstw domowych | str. 433

3. Ryzyko finansowe oraz ryzyko niewypłacalności gospodarstw domowych | str. 437

4. Better Life Index według krajów OECD | str. 441

Podsumowanie | str. 456

Rozdział 18. Optymalizacja obciążeń podatkowych, jej efektywność a budżet państwa | str. 459
Elżbieta Klamut


Wstęp | str. 459

1. System podatkowy i teoria optymalnego opodatkowania | str. 461

2. Optymalizacja a uchylanie się i unikanie opodatkowania | str. 463

3. Sposoby optymalizowania opodatkowania funkcjonujące w życiu gospodarczym | str. 467

4. Efektywność optymalizacji i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa | str. 470

5. Optymalizacja - sprzeczność interesów przedsiębiorcy i państwa | str. 474

Podsumowanie | str. 478

Rozdział 19. Konsekwencje podatkowe transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw | str. 482
Małgorzata Oziębło


Wstęp | str. 482

1. Istota połączeń przedsiębiorstw | str. 483

2. Podstawowe zasady prawa podatkowego | str. 485

3. Zarządzanie podatkami | str. 486

4. Opodatkowanie spółki przejmującej (nowo powstałej) | str. 488

5. Opodatkowanie spółki przejmowanej | str. 491

6. Skutki podatkowe dla wspólników łączących się spółek | str. 492

7. Skutki podatkowe transgranicznych fuzji | str. 494

Podsumowanie | str. 497

Rozdział 20. Rola sądów administracyjnych w zmniejszeniu skali wyłudzeń podatku VAT | str. 500
Kazimierz Poznański, Marek Suchowolec


Wstęp | str. 500

1. Podatek od towarów i usług | str. 502

2. Modele opisujące unikanie opodatkowania | str. 503

3. Rola informacji w polityce egzekwowania podatków | str. 504

4. System odwołań od decyzji podatkowych w Wielkiej Brytanii | str. 506

5. Koszty funkcjonowania polskich organów podatkowych (bez organów celnych) | str. 509

6. Rezultaty działalności kontroli skarbowej | str. 511

7. Statystyka spraw w sądach administracyjnych dotyczących wyłudzeń podatku VAT | str. 512

8. Raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące administracji podatkowej | str. 513

9. Wskaźnik efektywności systemu kontroli skarbowej | str. 515

10. Studium przypadku: DROP SA | str. 517

11. Porównanie ściągalności podatku VAT w Polsce i Wielkiej Brytanii | str. 519

Podsumowanie | str. 521

Rozdział 21. Ryzyko i zagrożenia we współpracy przedsiębiorstw na przykładzie kooperacji negatywnej | str. 526
Tomasz Grzyb


Wstęp | str. 526

1. Ciągłość działania współczesnych organizacji gospodarczych odpowiedzią na zagrożenia we współpracy przedsiębiorstw | str. 527

2. Kooperacja negatywna jako źródło ryzyka we współczesnej działalności gospodarczej | str. 531

3. Studium przypadku kooperacji negatywnej jako ryzyka dla przedsiębiorstwa | str. 533

Podsumowanie | str. 539

Rozdział 22. Asymetryczne cyberzagrożenia handlu elektronicznego we współczesnej gospodarce | str. 542
Tomasz Muliński


Wstęp | str. 542

1. Istota asymetryczności zagrożeń bezpieczeństwa | str. 543

2. Asymetryczność zagrożeń w handlu elektronicznym | str. 549

3. Wpływ cyberzagrożeń asymetrycznych na gospodarkę narodową | str. 562

Podsumowanie | str. 567

Rozdział 23. Likwidacja majątkowego zaplecza sprawców przestępstw jako element bezpieczeństwa ekonomicznego państwa - aspekty prawne i taktyczne na gruncie nowego orzecznictwa | str. 572
Krzysztof Wiciak


Wstęp | str. 572

1. Wpływ przepisów wspólnotowych na zmiany prawa krajowego związanego z bezpieczeństwem ekonomicznym | str. 573

2. Charakterystyka źródeł strat dla Skarbu Państwa z tytułu działalności przestępczej - inicjatywy krajowe na rzecz zwalczania przestępczości gospodarczej | str. 576

3. Odpowiedzialność posiłkowa - stosowanie w praktyce organów ścigania | str. 579

4. Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na zakres stosowania art. 299 k.k. - pranie pieniędzy | str. 585

5. Wpływ likwidacji zaplecza majątkowego sprawców przestępstw na możliwość zarządzania instytucjami publicznymi | str. 588

6. Prowadzenie działalności gospodarczej a środki pochodzące z nielegalnych i nieujawnionych źródeł | str. 593

Podsumowanie | str. 595

Indeks | str. 599

Ukryj

Opis:

Książka przedstawia problematykę funkcjonowania sfery realnej i instytucjonalnej gospodarki narodowej z punktu widzenia problemów dotyczących całego obrotu gospodarczego. Chociaż głównym tematem tej publikacji jest zarządzanie, to związanych z nim procesów nie można rozpatrywać, pomijając społeczne aspekty wykorzystania zasobów w ekonomii, aspekty prawa czy szeroko definiowanych finansów. Połączenie teoretycznego ujęcia tematu z ujęciem praktycznym, z uwzględnieniem aktualnych problemów gospodarczych, służy pragmatycznemu podejściu do zagadnienia procesów gospodarczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8163-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 608
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0942:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów