Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Izabela Heropolitańska,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2015 r.
Kod: KAM-2671:W15Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Historia weksla i polskiego prawa wekslowego | str. 15

Rozdział 1. Pojęcie weksla, jego funkcje i cechy charakterystyczne | str. 21


1.1. Istota weksla i jego rodzaje | str. 21

1.2. Cechy charakterystyczne zobowiązania wekslowego | str. 22

1.2.1. Uwagi ogólne | str. 22

1.2.2. Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego | str. 22

1.2.3. Samodzielność zobowiązania poszczególnych dłużników wekslowych | str. 23

1.2.4. Solidarność zobowiązania wekslowego | str. 24

1.3. Funkcje weksla | str. 25

Rozdział 2. Elementy weksla | str. 27

2.1. Sformalizowanie dokumentu wekslowego | str. 27

2.2. Ustawowe elementy weksla trasowanego | str. 28

2.2.1. Określenie ustawowych elementów weksla trasowanego | str. 28

2.2.2. Nazwa "weksel" w samym tekście dokumentu | str. 30

2.2.3. Bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej | str. 31

2.2.3.1. Polecenie zapłaty | str. 31

2.2.3.2. Pieniężny charakter zobowiązania wekslowego | str. 31

2.2.3.3. Bezwarunkowość zobowiązania wekslowego | str. 33

2.2.4. Nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata) | str. 33

2.2.5. Oznaczenie terminu płatności weksla | str. 37

2.2.5.1. Rodzaje terminów płatności weksla | str. 37

2.2.5.2. Weksel płatny za okazaniem | str. 38

2.2.5.3. Weksel płatny w pewien czas po okazaniu | str. 39

2.2.5.4. Weksel płatny w pewien czas po dacie | str. 40

2.2.5.5. Weksel płatny w oznaczonym dniu | str. 40

2.2.6. Oznaczenie miejsca płatności | str. 41

2.2.7. Nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana (remitenta) | str. 42

2.2.8. Oznaczenie daty wystawienia weksla | str. 46

2.2.9. Oznaczenie miejsca wystawienia weksla | str. 47

2.2.10. Podpis wystawcy weksla trasowanego (trasanta) | str. 47

2.2.10.1. Wystawca weksla | str. 47

2.2.10.2. Podpis wystawcy | str. 48

2.2.10.3. Osoby uprawnione do podpisywania się na wekslu | str. 51

2.2.10.4. Warunki odpowiedzialności wystawcy weksla trasowanego | str. 55

2.2.11. Oznaczenie rodzaju weksla | str. 55

2.3. Ustawowe elementy weksla własnego (art. 101 pr. weksl.) | str. 56

2.4. Klauzule wekslowe | str. 57

2.4.1. Rodzaje klauzul wekslowych | str. 57

2.4.2. Klauzule odnoszące się do stosunków pozawekslowych | str. 58

2.4.2.1. Klauzula waluty (art. 3 pr. weksl.) | str. 58

2.4.2.2. Klauzula pokrycia | str. 59

2.4.2.3. Klauzula zawiadomienia (klauzula awizowa) | str. 59

2.4.2.4. Weksel gwarancyjny | str. 60

2.4.3. Klauzule mające wpływ na zobowiązania wekslowe | str. 60

2.4.3.1. Rodzaje klauzul | str. 60

2.4.3.2. Oznaczenie domicyliata (klauzula umiejscowienia) (art. 4 i 27 pr. weksl.) | str. 61

2.4.3.3. Oprocentowanie sumy wekslowej (art. 5 pr. weksl.) | str. 64

2.4.3.4. Zwolnienie się wystawcy weksla trasowanego od odpowiedzialności za przyjęcie (klauzula ewikacyjna, klauzula lękliwości) (art. 9 pr. weksl.) | str. 66

2.4.3.5. Klauzula "nie na zlecenie" (art. 11 zdanie drugie pr. weksl.) | str. 67

2.4.3.6. Zastrzeżenie przedstawienia do przyjęcia (klauzula prezentacyjna) | str. 67

2.4.3.7. Zakaz przedstawienia weksla do przyjęcia (klauzula prezentacyjna) | str. 67

2.4.3.8. Klauzula określająca termin przedstawienia do zapłaty weksla płatnego za okazaniem (art. 34 pr. weksl.) | str. 67

2.4.3.9. Zwolnienie od protestu (klauzula dyspensowa) (art. 46 pr. weksl.) | str. 68

2.4.3.10. Zastrzeżenie co do waluty, w jakiej ma nastąpić zapłata (art. 41 pr. weksl.) | str. 70

2.4.3.11. Zastrzeżenie co do właściwego kalendarza (art. 37 pr. weksl.) | str. 71

2.4.4. Klauzule, które prawo wekslowe nakazuje uznać za nienapisane | str. 71

2.4.5. Klauzule unieważniające weksel | str. 72

2.5. Weksel in blanco (art. 10 pr. weksl.) | str. 72

2.5.1. Definicja weksla in blanco | str. 72

2.5.2. Elementy weksla in blanco | str. 72

2.5.3. Deklaracja do weksla in blanco | str. 74

2.5.4. Uzupełnienie weksla in blanco | str. 75

2.5.5. Przenoszenie weksla in blanco | str. 77

2.5.5.1. Ogólne zasady dotyczące przenoszenia weksla in blanco | str. 77

2.5.5.2. Przeniesienie weksla in blanco przed jego uzupełnieniem | str. 78

2.5.5.3. Przeniesienie weksla in blanco po jego uzupełnieniu 79

2.5.5.4. Zarzuty wystawcy weksla in blanco | str. 80

Rozdział 3. Przenoszenie praw z weksla | str. 81

3.1. Prawa posiadacza weksla | str. 81

3.2. Formy przenoszenia praw z weksla | str. 81

3.3. Dziedziczenie | str. 81

3.4. Przelew wierzytelności | str. 82

3.5. Sukcesja uniwersalna | str. 83

Rozdział 4. Indos | str. 84

4.1. Istota indosu | str. 84

4.2. Dopuszczalność indosowania weksla | str. 84

4.3. Zakaz przenoszenia weksla przez indos (art. 11 zdanie drugie pr. weksl.) | str. 85

4.3.1. Klauzula "nie na zlecenie" | str. 85

4.3.2. Klauzula "nie na zlecenie" na wekslu in blanco | str. 87

4.3.3. Klauzula "nie na zlecenie" na wekslu konsumenta | str. 87

4.3.4. Skutki klauzuli "nie na zlecenie" | str. 88

4.4. Forma i treść indosu | str. 88

4.5. Indosatariusz | str. 90

4.6. Indosant | str. 91

4.7. Rodzaje indosów | str. 93

4.7.1. Zagadnienia ogólne | str. 93

4.7.2. Indos własnościowy | str. 95

4.7.2.1. Definicja indosu własnościowego | str. 95

4.7.2.2. Indos imienny (zupełny) | str. 95

4.7.2.3. Indos in blanco (otwarty, niepełny) (art. 13 zdanie drugie i art. 14 pr. weksl.) | str. 95

4.7.2.4. Indos na okaziciela (art. 12 zdanie trzecie pr. weksl.) | str. 96

4.7.3. Indosy o charakterze pełnomocniczym (art. 18 pr. weksl.) | str. 97

4.7.3.1. Indos pełnomocniczy | str. 97

4.7.3.2. Indos zastawniczy (art. 19 pr. weksl.) | str. 98

4.7.3.3. Indos powierniczy | str. 100

4.7.4. Indos zwrotny | str. 100

4.7.5. Indos poterminowy (art. 20 pr. weksl.) | str. 101

4.7.6. Indos zakazujący dalszego indosowania (rekta-indos) (art. 15 zdanie drugie pr. weksl.) | str. 101

4.8. Nieprzerwany ciąg (szereg) indosów (art. 16 pr. weksl.) | str. 102

4.9. Odpowiedzialność indosanta | str. 108

4.9.1. Warunki odpowiedzialności wekslowej indosanta | str. 108

4.9.2. Możliwość wyłączenia odpowiedzialności wekslowej indosanta | str. 109

Rozdział 5. Przyjęcie weksla trasowanego (akcept, akceptacja) | str. 110

5.1. Przesłanki przedstawienia weksla do przyjęcia | str. 110

5.1.1. Zasady ogólne | str. 110

5.1.2. Obowiązek przedstawienia weksla do przyjęcia | str. 110

5.1.3. Klauzule wekslowe związane z przyjęciem weksla | str. 111

5.1.3.1. Zastrzeżenie przedstawienia do przyjęcia (klauzula prezentacyjna) (art. 22 zdanie pierwsze i czwarte oraz art. 44 zdanie drugie pr. weksl.) | str. 111

5.1.3.2. Zakaz przedstawienia weksla do przyjęcia (klauzula prezentacyjna) (art. 22 zdanie drugie i trzecie oraz art. 56 pr. weksl.) | str. 112

5.1.3.3. Przedstawienie do przyjęcia weksla płatnego za okazaniem | str. 113

5.2. Przedstawienie weksla do przyjęcia | str. 113

5.2.1. Osoby uprawnione do przedstawienia weksla do przyjęcia (art. 21 pr. weksl.) | str. 113

5.2.2. Osoba, której przedstawia się weksel do przyjęcia | str. 114

5.2.3. Miejsce przedstawienia weksla do przyjęcia | str. 114

5.2.4. Termin przedstawienia weksla do przyjęcia (art. 21-24 pr. weksl.) | str. 115

5.2.4.1. Zasada ogólna | str. 115

5.2.4.2. Weksel płatny w oznaczonym dniu lub w pewien czas po dacie | str. 115

5.2.4.3. Weksel płatny w pewien czas po okazaniu | str. 115

5.2.4.4. Weksel płatny za okazaniem | str. 115

5.2.4.5. Klauzule związane z terminem przedstawienia do przyjęcia | str. 116

5.2.5. Forma i treść przyjęcia (art. 25-27 pr. weksl.) | str. 116

5.2.5.1. Forma przyjęcia | str. 116

5.2.5.2. Tożsamość trasata i akceptanta | str. 117

5.2.5.3. Treść przyjęcia | str. 119

5.2.5.4. Data przyjęcia (art. 25 zdanie drugie pr. weksl.) | str. 120

5.2.5.5. Domicylowanie weksla przez trasata (art. 27 pr. weksl.) | str. 122

5.3. Skutki przyjęcia weksla (art. 28 pr. weksl.) | str. 122

5.4. Przekreślenie przyjęcia weksla (art. 29 pr. weksl.) | str. 123

5.5. Skutki odmowy przyjęcia weksla | str. 123

5.6. Skutki nieprzedstawienia weksla do przyjęcia | str. 124

Rozdział 6. Wizowanie weksla własnego (art. 104 zdanie drugie pr. weksl.) | str. 125

Rozdział 7. Poręczenie wekslowe (awal) (art. 30-32 pr. weksl.) | str. 127

7.1. Pojęcie poręczenia wekslowego (art. 30 pr. weksl.) | str. 127

7.2. Poręczyciel wekslowy (awalista) (art. 30 zdanie drugie pr. weksl.) | str. 127

7.3. Osoba, za którą udzielone jest poręczenie (poręczony, awalat, awalant) (art. 31 zdanie czwarte pr. weksl.) | str. 128

7.4. Udzielenie poręczenia wekslowego | str. 129

7.4.1. Forma poręczenia wekslowego (art. 31 pr. weksl.) | str. 129

7.4.2. Kwota poręczenia wekslowego | str. 130

7.4.3. Data i miejsce udzielenia poręczenia wekslowego | str. 131

7.4.4. Chwila udzielenia poręczenia wekslowego | str. 131

7.5. Cechy charakterystyczne poręczenia wekslowego | str. 132

7.6. Odpowiedzialność awalisty | str. 133

7.7. Poręczenie na wekslu in blanco | str. 134

7.8. Różnice między poręczeniem wekslowym (awalem) a poręczeniem | str. 135

Rozdział 8. Wtóropisy i odpisy | str. 137

8.1. Wtóropisy weksla trasowanego (art. 64-66 pr. weksl.) | str. 137

8.2. Odpisy weksli własnych lub trasowanych (art. 67 pr. weksl.) | str. 140

Rozdział 9. Zmiana treści weksla (art. 69 pr. weksl.) | str. 143

9.1. Rodzaje zmian treści weksla | str. 143

9.2. Skutki zmiany treści weksla | str. 143

9.3. Zarzut zmiany treści weksla | str. 144

Rozdział 10. Zapłata weksla (inkaso weksla) (art. 38-42 pr. weksl.) | str. 146

10.1. Termin przedstawienia weksla do zapłaty | str. 146

10.1.1. Dzień płatności i dzień wymagalności | str. 146

10.1.2. Weksel płatny w oznaczonym dniu | str. 147

10.1.3. Weksel płatny w pewien czas po dacie albo w pewien czas po okazaniu | str. 148

10.1.3.1. Zasady ogólne (art. 36 pr. weksl. i art. 112 k.c.) | str. 148

10.1.3.2. Weksel płatny w pewien czas po dacie (art. 36 pr. weksl.) | str. 149

10.1.3.3. Weksel płatny w pewien czas po okazaniu (art. 36 pr. weksl.) | str. 151

10.1.4. Weksel płatny za okazaniem (art. 34 pr. weksl.) | str. 152

10.2. Osoba, której weksel powinien być przedstawiony do zapłaty | str. 153

10.3. Miejsce przedstawienia weksla do zapłaty | str. 154

10.4. Forma przedstawienia weksla do zapłaty | str. 154

10.5. Zapłata częściowa (art. 39 pr. weksl.) | str. 155

10.6. Zapłata przed terminem płatności (art. 40 zdanie pierwsze i drugie pr. weksl.) | str. 156

10.7. Legitymacja formalna do odebrania i dokonania zapłaty (art. 40 zdanie trzecie pr. weksl.) | str. 156

10.8. Złożenie sumy wekslowej do depozytu (art. 42 pr. weksl.) | str. 157

10.9. Skutki nieprzedstawienia lub niewłaściwego przedstawienia weksla do zapłaty | str. 158

10.10. Odmowa zapłaty weksla | str. 158

10.11. Zmiana terminu płatności weksla | str. 159

Rozdział 11. Wyręczenie (art. 55-56 pr. weksl.) | str. 160

11.1. Zagadnienia wstępne | str. 160

11.2. Przyjęcie przez wyręczenie | str. 161

11.3. Zapłata przez wyręczenie | str. 162

Rozdział 12. Dochodzenie roszczeń z weksla | str. 163

12.1. Zwrotne poszukiwanie (art. 43-54 pr. weksl.) | str. 163

12.1.1. Przyczyny i pojęcie zwrotnego poszukiwania | str. 163

12.1.2. Stwierdzenie odmowy przyjęcia lub zapłaty weksla przez protest (art. 44 oraz art. 85-94 pr. weksl.) | str. 164

12.1.2.1. Pojęcie protestu | str. 164

12.1.2.2. Termin do dokonania protestu | str. 164

12.1.2.3. Osoba, przeciwko której dokonuje się protestu (protestat) | str. 165

12.1.2.4. Osoba, na której wniosek dokonywany jest protest (protestujący, protestant) | str. 166

12.1.2.5. Sporządzający protest | str. 167

12.1.2.6. Elementy protestu (art. 86 pr. weksl.) | str. 167

12.1.3. Notyfikacja (art. 45 i 46 zdanie drugie pr. weksl.) | str. 168

12.1.4. Odpowiedzialność uczestników stosunku wekslowego (art. 47 pr. weksl.) | str. 168

12.1.5. Utrata prawa do zwrotnego poszukiwania (art. 53 pr. weksl.) | str. 170

12.1.6. Osoby, którym przysługuje prawo zwrotnego poszukiwania (regredient) | str. 170

12.1.7. Rozmiar roszczenia regresowego (art. 48 i 49 pr. weksl.) | str. 171

12.1.8. Sposób wykonania zwrotnego poszukiwania | str. 172

12.1.8.1. Możliwości dochodzenia roszczeń z weksla | str. 172

12.1.8.2. Weksel zwrotny | str. 172

12.1.8.3. Postępowanie nakazowe | str. 174

12.1.8.4. Egzekucja z weksla | str. 180

Rozdział 13. Przedawnienie (art. 70-71 pr. weksl.) | str. 181

Rozdział 14. Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 76 pr. weksl.) | str. 182

Rozdział 15. Umorzenie weksla (art. 96-100 pr. weksl.) | str. 183


15.1. Weksle zaginione | str. 183

15.2. Weksle uszkodzone | str. 184

15.3. Umorzenie weksla in blanco | str. 184

Rozdział 16. Weksel a inne dokumenty o podobnym charakterze | str. 185

16.1. Weksel trasowany a przekaz (art. 9211-9215 k.c.) | str. 185

16.2. Weksel a przepisy kodeksu cywilnego o papierach wartościowych (art. 9216-92116 k.c.) | str. 186

16.3. Weksel a czek | str. 186

16.3.1. Różnice i podobieństwa między czekiem a wekslem trasowanym | str. 186

16.3.1.1. Podobieństwa między wekslem trasowanym a czekiem | str. 186

16.3.1.2. Różnice między wekslem trasowanym a czekiem | str. 187

Rozdział 17. Zastosowanie weksla | str. 190

17.1. Wprowadzenie | str. 190

17.2. Przykłady wypełniania weksli w konkretnych sytuacjach | str. 190

17.3. Dyskonto weksli | str. 197

17.3.1. Pojęcie dyskonta | str. 197

17.3.2. Wniosek dyskontowy | str. 197

17.3.3. Warunki, jakim powinny odpowiadać weksle przyjmowane do dyskonta | str. 197

17.3.4. Rodzaje dyskontowania weksli | str. 199

17.3.5. Formy dyskontowania weksli | str. 199

17.3.6. Postępowanie banku dyskontującego ze zdyskontowanym wekslem | str. 200

17.3.7. Zapłata za weksel | str. 200

17.4. Redyskonto weksli | str. 201

17.5. Forfaiting wekslowy | str. 203

17.6. Akcepty bankowe | str. 203

Rozdział 18. Załączniki | str. 206

18.1. Słownik wyrażeń używanych w obrocie wekslowym | str. 206

18.2. Terminy prawa wekslowego | str. 211

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe | str. 215

Wybrane pozycje z literatury prawa wekslowego | str. 245

Wykaz orzecznictwa | str. 247

Ukryj

Opis:

Książka w prosty i praktyczny sposób opisuje instytucję weksla oraz zawiera przykłady jego wypełnienia.

Omówione w niej zostały m.in.:

  • ustawowe elementy weksla,
  • klauzule wekslowe,
  • formy poręczenia na wekslu i akceptowania weksla,
  • sposoby przenoszenia praw z weksla,
  • podstawowe zasady dochodzenia roszczeń z weksla.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8168-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 248
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-2671:W15Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów