Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Filip Elżanowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2015 r.
Kod: KAM-2670:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Regulacja rynku energii i paliw w Polsce | str. 23


1. Próba definicji pojęcia "regulacja" | str. 23

1.1. Regulacja. Metoda regulacyjna | str. 23

1.2. Pozycja prawnoustrojowa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki | str. 28

2. Cele regulacji sektora energetycznego | str. 36

2.1. Uwagi wprowadzające. Stan i specyfika sektora energetycznego | str. 36

2.2. Rozwój konkurencji | str. 40

2.3. Bezpieczeństwo energetyczne | str. 44

2.4. Zrównoważony rozwój | str. 49

3. Prawne instrumenty regulacji sektora energetycznego | str. 52

3.1. Uwagi wprowadzające | str. 52

3.2. Obowiązek wyodrębnienia operatorów systemów dystrybucyjnego, przesyłowego i połączonego (unbundling) | str. 58

3.3. Obowiązek zapewnienia dostępu do infrastruktury sieciowej | str. 62

3.4. Obowiązek koncesyjny | str. 68

3.5. Obowiązek taryfowy | str. 73

4. Władza dyskrecjonalna organu regulacyjnego | str. 76

4.1. Uwagi ogólne | str. 76

4.2. Klauzule odsyłające w prawie administracyjnym | str. 80

4.3. Uznanie administracyjne | str. 82

4.4. Luzy decyzyjne w materialnym prawie energetycznym - zakres, przyczyny i skutki | str. 86

5. Podsumowanie | str. 87

Rozdział II
Charakterystyka funkcji postępowania administracyjnego | str. 90


1. Zarys konstrukcji i zasad postępowania administracyjnego | str. 90

2. Ewolucja postępowania administracyjnego | str. 97

3. Pojęcie sprawy administracyjnej | str. 105

4. Funkcje postępowania administracyjnego | str. 117

4.1. Funkcje postępowania administracyjnego - zagadnienia ogólne | str. 117

4.2. Funkcja ochronna interesu indywidualnego - argument historyczny | str. 121

4.3. Funkcja ochronna interesu indywidualnego - argument prawnodogmatyczny | str. 127

4.4. Funkcja ochronna interesu indywidualnego - argument ze sprawiedliwości proceduralnej | str. 137

4.5. Wpływ dekodyfikacji postępowania administracyjnego na funkcję ochronną interesu indywidualnego | str. 146

5. Podsumowanie | str. 154

Rozdział III
Węzłowe zagadnienia sytuacji przedsiębiorstwa energetycznego w wybranych postępowaniach z zakresu regulacji energetyki | str. 157


1. Postępowania w sprawie odmowy dostępu do infrastruktury sieciowej | str. 157

1.1. Postępowanie w sprawie czasowego zwolnienia z obowiązku udostępniania "nowej infrastruktury" | str. 157

1.2. Postępowanie w sprawie czasowego zwolnienia z obowiązku udostępniania "nowych połączeń wzajemnych" | str. 163

1.3. Instytucja współdziałania w toku postępowania administracyjnego z organami administracji Unii Europejskiej | str. 165

1.3.1. Współdziałanie w ramach europejskiej sieci administracyjnej w świetle art. 106 k.p.a. | str. 165

1.3.2. Współdziałanie Prezesa URE z organami regulacyjnymi państw członkowskich oraz ACER | str. 167

1.3.3. Współdziałanie Prezesa URE z Komisją Europejską | str. 169

2. Postępowanie sporne w sprawie odmowy realizacji obowiązkukontraktowania | str. 172

2.1. Charakter prawny sprawy i jego implikacje | str. 172

2.2. Struktura sprawy | str. 178

2.3. Tymczasowa ochrona prawna | str. 182

2.4. Formy i treść rozstrzygnięcia | str. 188

3. Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji | str. 191

3.1. Określenie podstawy normatywnej postępowania | str. 191

3.2. Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji - zagadnienia wybrane | str. 194

3.3. Współdziałanie organów administracji w postępowaniu | str. 200

4. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy | str. 202

5. Postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej | str. 207

5.1. Kary pieniężne w prawie administracyjnym - zagadnienia ogólne | str. 207

5.2. Postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych - zagadnienia ogólne | str. 213

5.3. Postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych w świetle europejskich standardów stosowania sankcji administracyjnych | str. 215

6. Podsumowanie | str. 225

Rozdział IV
Środki prawne wobec decyzji | str. 227


1. Prawo do zaskarżenia w ogólnym administracyjnosądowym modelu weryfikacji decyzji administracyjnej | str. 227

1.1. Istota i funkcje prawa do zaskarżenia decyzji administracyjnych | str. 227

1.2. Prawo do zaskarżenia decyzji w administracyjnym toku instancji | str. 229

1.2.1. Prawo do zaskarżenia decyzji w świetle postanowień Konstytucji RP | str. 229

1.2.2. Prawo do zaskarżenia decyzji w świetle postanowień kodeksu postępowania administracyjnego | str. 232

1.3. Prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego | str. 244

1.3.1. Konstytucyjne uwarunkowania delimitacji kompetencji sądownictwa administracyjnego i powszechnego | str. 244

1.3.2. Model sądowoadministracyjnej kontroli decyzji administracyjnych w świetle regulacji ustawowych | str. 253

2. Odwołanie od decyzji Prezesa URE | str. 263

2.1. Charakter prawny odwołania od decyzji Prezesa URE | str. 263

2.1.1. Odwołanie jako środek prawny | str. 263

2.1.2. Podmioty legitymowane do wniesienia odwołania | str. 266

2.1.3. Środek prawny zwyczajny | str. 267

2.1.4. Środek prawny dewolutywny | str. 268

2.1.5. Środek prawny suspensywny | str. 268

2.1.6. Środek prawny niepełny | str. 271

2.1.7. Środek prawny reformatoryjny | str. 273

2.2. Tryb wniesienia odwołania oraz instytucja autokontroli decyzji Prezesa URE | str. 275

2.3. Model postępowania odwoławczego | str. 278

3. Ocena prawna modelu odwołania od decyzji Prezesa URE oraz postulaty de lege ferenda | str. 285

4. Podsumowanie | str. 292

Zakończenie | str. 295

Bibliografia | str. 299

Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono specyfikę prawa energetycznego materialnego i istotę prawa administracyjnego procesowego oraz powiązano te zagadnienia w procesie analizy sytuacji przedsiębiorstw energetycznych. Jest to jedyna publikacja na rynku, która łączy wspomniane zagadnienia teoretyczne z obowiązującą praktyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8142-0 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 320
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2670:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów