Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Lidia Marciniak (red. merytoryczny), Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny),
Seria:  ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.04.2015 r.
Kod: ABC-0827:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Część I

Akty prawne | str. 9

Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 13

KOMENTARZ


1. Wprowadzenie | str. 17

2. Zakres kontroli zarządczej | str. 18

3. Odpowiedzialność za wprowadzenie i realizację mechanizmów kontroli zarządczej | str. 22

4. Standardy kontroli zarządczej | str. 25

5. Kontrola zarządcza a audyt | str. 31

PROCEDURA

Procedura i dokumentacja funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole lub placówce oświatowej


1. Środowisko wewnętrzne | str. 39

1.1. Uwagi ogólne | str. 39

1.2. Przestrzeganie wartości etycznych | str. 39

1.3. Kompetencje zawodowe | str. 40

1.4. Struktura organizacyjna | str. 42

1.5. Delegowanie uprawnień | str. 43

2. Cele i zarządzanie ryzykiem | str. 45

2.1. Uwagi ogólne | str. 45

2.2. Misja | str. 45

2.3. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji | str. 46

2.4. Identyfikacja ryzyka | str. 49

2.5. Analiza ryzyka | str. 49

2.6. Reakcja na ryzyko | str. 50

3. Mechanizmy kontroli | str. 51

3.1. Uwagi ogólne | str. 51

3.2. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej | str. 51

3.3. Nadzór | str. 52

3.4. Ciągłość działalności | str. 53

3.5. Ochrona zasobów | str. 54

3.6. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych | str. 55

3.7. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych | str. 58

4. Informacja i komunikacja | str. 59

4.1. Uwagi ogólne | str. 59

4.2. Bieżąca informacja | str. 59

4.3. Komunikacja wewnętrzna | str. 59

4.4. Komunikacja zewnętrzna | str. 60

5. Monitorowanie i ocena | str. 61

5.1. Uwagi ogólne | str. 61

5.2. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej | str. 61

5.3. Samoocena | str. 62

5.4. Audyt wewnętrzny | str. 62

5.5. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej | str. 62

Autorzy | str. 65

Część II

DOSTĘP ON-LINE

WZORY DOKUMENTÓW


1. Kodeks etyki pracowników | str. 69

2. Ocena pracy pracowników | str. 71

3. Plan szkoleń pracowników niepedagogicznych | str. 77

4. Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze | str. 78

5. Regulamin służby przygotowawczej | str. 81

6. Opinia o osobie odbywającej służbę przygotowawczą.

Załącznik nr 1 do regulaminu służby przygotowawczej | str. 84

7. Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej.

Załącznik nr 2 do regulaminu służby przygotowawczej | str. 86

8. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wydawania i rejestracji upoważnień | str. 87

9. Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności z zakresu rachunkowości głównemu księgowemu publicznej szkoły podstawowej | str. @

10. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych | str. @

11. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia | str. 89

12. Plan realizacji celów szkoły | str. 90

13. Arkusz identyfikacji ryzyka, prawdopodobieństwa jego wystąpienia, skutków oraz reakcji na ryzyko | str. 92

14. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie instrukcji rejestrowania procedur kontroli zarządczej | str. 94

15. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie organizacji kontroli zarządczej w szkole podstawowej | str. 95

16. Organizacja kontroli zarządczej w szkole podstawowej.

Załącznik do zarządzenia dyrektora szkoły podstawowej | str. 96

17. Instrukcja inwentaryzacyjna | str. @

18. Harmonogram inwentaryzacji | str. @

19. Plan inwentaryzacji | str. @

20. Zarządzenie burmistrza w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w urzędzie | str. @

21. Zarządzenie burmistrza miasta w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji | str. @

22. Oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych o zachowaniu tajemnicy | str. 99

23. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych | str. 100

24. Procedura przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych | str. 101

25. Polityka rachunkowości | str. 110

26. Instrukcja kancelaryjna | str. 118

27. Jednolity rzeczowy wykaz akt | str. 130

28. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego | str. 154

29. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej | str. 160

Ukryj

Opis:

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE

Publikacja Kontrola zarządcza w oświacie zawiera szerokie omówienie zagadnienia kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej wprowadzenie i realizację oraz kwestii zarządzania ryzykiem. W opracowaniu zostały przedstawione również najważniejsze zmiany w zakresie audytu i kontroli finansowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8197-0 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 68 + 96
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0827:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów