Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rekrutacja do szkół - 2 części [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Publikacja zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego.

więcej

Autorzy: Lidia Marciniak (red. merytoryczny), Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny),
Seria:  ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: ABC-0828;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 94,80 zł.
Twoja cena brutto już od: 85,32 zł. ( Oszczędzasz: 9,48 zł. )

Spis treści: 

Część I


Akty prawne | str. 11

Wykaz skrótów | str. 13

Słowo wstępne | str. 15

KOMENTARZ

I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH
1. Wprowadzenie | str. 21
2. Postępowanie rekrutacyjne | str. 22
2.1. Przebieg rekrutacji | str. 22
2.2. Terminy rekrutacji | str. 24
2.3. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły | str. 29
2.4. Działania komisji rekrutacyjnej | str. 32
2.5. Procedura odwoławcza | str. 38
2.6. Postępowanie uzupełniające | str. 39
2.7. Przyjęcie ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego | str. 39
2.8. Sytuacja obcokrajowców oraz uczniów powracających z zagranicy | str. 39
3. Ochrona danych osobowych uczniów i ich rodzin | str. 44
4. Kompetencje poszczególnych organów w związku z rekrutacją | str. 45
5. Zmiana statutów szkół | str. 46
6. Podsumowanie | str. 47
II. REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PUBLICZNYCH PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH
1. Wprowadzenie | str. 51
2. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej | str. 52
3. Badanie przydatności i egzamin wstępny | str. 54
4. Komisja rekrutacyjna | str. 56
5. Egzamin kwalifikacyjny | str. 58
6. Przyjmowanie uczniów do nowo utworzonych szkół i placówek artystycznych | str. 60

PROCEDURY

1. Procedura rekrutacji do szkół publicznych | str. 63
1.1. Czynności poprzedzające rekrutację | str. 63
1.2. Przebieg rekrutacji | str. 64
1.3. Środki zaskarżenia w postępowaniu rekrutacyjnym | str. 74
1.4. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego | str. 76
2. Procedura rekrutacji do publicznych szkół artystycznych | str. 77
2.1. Czynności poprzedzające rekrutację | str. 77
2.2. Przebieg rekrutacji | str. 78
2.3. Środki zaskarżenia w postępowaniu rekrutacyjnym | str. 85
2.4. Przyjęcie ucznia do klasy wyższej niż pierwsza albo na rok kształcenia wyższy niż pierwszy | str. 87
2.5. Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego oraz przechodzenie ucznia z jednej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do innej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej | str. 90

Część II


Słowo wstępne | str. 99

WZORY DOKUMENTÓW

I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH
1. Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (publicznego gimnazjum) | str. 103
2. Ogłoszenie organu prowadzącego o terminach rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów | str. 105
3. Ogłoszenie kuratora oświaty o terminach rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych | str. 107
4. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej | str. 110
5. Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej publicznego gimnazjum | str. 113
6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata | str. 116
7. Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata | str. 117
8. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia do szkoły | str. 118
9. Zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego | str. 119
10. Regulamin komisji rekrutacyjnej przy publicznej szkole podstawowej (gimnazjum) | str. 120
11. Regulamin komisji rekrutacyjnej przy szkole ponadgimnazjalnej | str. 122
12. Decyzja dyrektora szkoły dotycząca odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | str. 125
13. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w publicznej szkole podstawowej (gimnazjum) | str. 127
14. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej | str. 129
15. Uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły | str. 131
16. Zarządzenie dyrektora gimnazjum (szkoły ponadgimnazjalnej) w sprawie informacji o terminach rekrutacji | str. 133
17. Zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej w sprawie informacji o terminach rekrutacji | str. 134
18. Zobowiązanie rodziców przez komisję rekrutacyjną do przedłożenia dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły publicznej | str. 135
19. Pismo do organu prowadzącego w sprawie potwierdzenia spełniania przez kandydata na ucznia szkoły kryterium rekrutacyjnego | str. 136
20. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły publicznej | str. 137
21. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły publicznej | str. 138
22. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej | str. 139
23. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do szkoły publicznej | str. 140
24. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym do szkoły publicznej | str. 141
25. Skarga rodzica do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję dyrektora szkoły publicznej o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | str. 142
26. Decyzja dyrektora szkoły publicznej w sprawie przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego | str. 144
27. Odwołanie rodzica ucznia (pełnoletniego ucznia) do dyrektora szkoły publicznej od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | str. 145
II. REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PUBLICZNYCH PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH
28. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej | str. 149
29. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego | str. 152
30. Regulamin komisji rekrutacyjnej przy publicznej szkole artystycznej | str. 153
31. Decyzja dyrektora szkoły artystycznej dotycząca odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | str. 156
32. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w szkole artystycznej - przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego | str. 158
33. Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w szkole artystycznej | str. 160
34. Uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły artystycznej | str. 162
35. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz terminu przeprowadzenia badania przydatności / egzaminu wstępnego | str. 164
36. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły artystycznej | str. 166
37. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły artystycznej | str. 167
38. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego oraz terminu składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej | str. 168
39. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy, lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy | str. 170
40. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata przechodzącego z innej publicznej szkoły lub placówki artystycznej | str. 171
41. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie w trakcie roku szkolnego | str. 172
42. Zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu postępowania uzupełniającego | str. 173
43. Zobowiązanie rodziców przez komisję rekrutacyjną do przedłożenia dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły artystycznej | str. 174
44. Pismo do organu prowadzącego w sprawie potwierdzenia spełniania przez kandydata do szkoły artystycznej kryterium rekrutacyjnego | str. 175
45. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do szkoły artystycznej | str. 176
46. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym do szkoły artystycznej | str. 177
47. Skarga rodzica do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję dyrektora szkoły artystycznej o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | str. 178
48. Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły artystycznej do drugiej lub wyższej klasy albo na rok kształcenia wyższy niż pierwszy | str. 180
49. Decyzja dyrektora szkoły o przyjęciu ucznia do drugiej lub wyższej klasy szkoły artystycznej albo na rok kształcenia wyższy niż pierwszy | str. 182
50. Decyzja dyrektora szkoły artystycznej w sprawie przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego | str. 183
51. Odwołanie rodzica ucznia (pełnoletniego ucznia) do dyrektora szkoły artystycznej od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej | str. 184

Autorzy | str. 185

Ukryj

Opis:

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE

Od roku szkolnego 2016/2017 nabór do publicznych szkół oraz publicznych placówek artystycznych odbywa się na nowych zasadach. Publikacja Rekrutacja do szkół 2016/2017 zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych terminów, kompetencji organu prowadzącego i dyrektora oraz praw i obowiązków rodziców. Wersja on-line pozwoli na szybkie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

Dyrektorze, dowiesz się m.in.:
  • czy rady gmin muszą podjąć uchwały o przyjmowaniu kandydatów spoza obwodu do szkół podstawowych lub gimnazjów,
  • czy organ prowadzący placówki specjalne ustala harmonogram czynności rekrutacyjnych,
  • na jakiej podstawie i do której klasy przyjąć ucznia powracającego do Polski z innego kraju,
  • czy po zmianie przepisów statut zespołu szkolno-przedszkolnego powinien zawierać zasady rekrutacji,
  • w jaki sposób dyrektor powinien przeprowadzić rekrutację do nowo otwieranej od września 2016 r. klasy sportowej w publicznym gimnazjum.
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół publicznych oraz organów je prowadzących. Może także zainteresować rodziców uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-261-7 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm)
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0828;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów