Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Lidia Marciniak (red. merytoryczny), Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny),
Seria:  ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.04.2015 r.
Kod: ABC-0829:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Akty prawne i orzecznictwo | str. 11

Wykaz skrótów | str. 13

Słowo wstępne | str. 17

KOMENTARZ

I. ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI


1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem | str. 21

1.1. Podstawa nawiązania stosunku pracy z nauczycielem | str. 21

1.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 21

1.1.2. Umowa o pracę | str. 22

1.1.3. Mianowanie | str. 24

1.1.4. Przekształcenie z mocy ustawy stosunku pracy na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania | str. 25

1.2. Umowa o pracę na czas określony | str. 26

1.3. Umowa o pracę na czas określony (na zastępstwo) lub wynikająca z potrzeb organizacyjnych szkoły | str. 28

1.4. Umowa o pracę na czas nieokreślony | str. 31

2. Zatrudnianie nauczycieli w zespołach szkół | str. 32

3. Zatrudnianie w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli i wychowawców świetlicy | str. 34

3.1. Zadania asystenta | str. 34

3.2. Kwalifikacje asystenta | str. 34

3.3. Warunki pracy asystenta | str. 36

4. Obowiązek przedkładania informacji o niekaralności w kontekście nauczycielskich stosunków pracy | str. 39

4.1. Wprowadzenie | str. 39

4.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego | str. 39

4.2.1. Przekształcenie stosunku nawiązanego na podstawie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania | str. 42

4.2.2. Jednoczesne zatrudnienie w kilku szkołach a dokumentacja pracownicza | str. 44

4.2.3. Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole | str. 45

4.2.4. Nawiązywanie kolejnych stosunków pracy z tym samym pracodawcą | str. 46

II. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM

1. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę, nawiązanych na czas określony i nieokreślony | str. 49

1.1. Wprowadzenie | str. 49

1.2. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania | str. 49

1.2.1. Na wniosek nauczyciela | str. 49

1.2.2. W razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy | str. 51

1.2.3. W razie orzeczenia o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy | str. 53

1.2.4. W razie uzyskania negatywnej oceny pracy | str. 55

1.2.5. Na mocy porozumienia stron | str. 57

1.2.6. Niezgłoszenie się na badania okresowe lub kontrolne | str. 58

1.3. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony | str. 60

1.4. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas określony | str. 62

1.5. Rozwiązanie umownego stosunku pracy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego | str. 66

2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce | str. 68

2.1. Wypowiedzenie stosunków pracy na podstawie art. 20 KN | str. 68

2.1.1. Zastosowanie art. 20 KN | str. 68

2.1.2. Kryteria doboru do zwolnienia | str. 69

2.1.3. Skrócenie okresu wypowiedzenia | str. 71

2.2. Stan nieczynny | str. 72

2.3. Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy | str. 75

2.3.1. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania | str. 75

2.3.2. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy | str. 76

2.3.3. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w części obowiązkowego wymiaru czasu pracy | str. 77

2.3.4. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy a przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny | str. 78

2.3.5. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy | str. 78

2.4. Konsultowanie zamiaru wypowiedzenia ze związkami zawodowymi | str. 79

2.4.1. Konsultacje związkowe zamiaru wypowiedzenia na podstawie art. 20 KN | str. 79

2.4.2. Wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie mianowania (art. 23 KN) a kwestia konsultacji związkowych | str. 79

2.4.3. Konsultacje związkowe zamiaru wypowiedzenia na podstawie art. 27 KN | str. 80

3. Rozwiązanie stosunku pracy z księdzem oraz nauczycielem religii | str. 81

4. Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi podczas urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego | str. 83

4.1. Urlop macierzyński i rodzicielski | str. 83

4.2. Urlop wychowawczy | str. 84

4.3. Urlop dla poratowania zdrowia | str. 85

4.4. Urlop bezpłatny | str. 86

III. WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELA

1. Zagadnienia wstępne | str. 89

2. Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków | str. 90

3. Prawomocne skazanie nauczyciela za popełnienie przestępstwa | str. 91

4. Tymczasowe aresztowanie | str. 92

5. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów | str. 93

6. Nawiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów o kwalifikacjach nauczyciela | str. 95

Część II
PROCEDURY


1. Procedura nawiązania stosunku pracy z nauczycielem | str. 103

1.1. Czynności poprzedzające nawiązanie stosunku pracy | str. 103

1.2. Zawarcie umowy o pracę na czas określony | str. 106

1.3. Zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony | str. 109

1.4. Zawarcie stosunku pracy przez mianowanie | str. 110

1.5. Zawarcie umowy z osobą niebędącą nauczycielem | str. 111

1.6. Zawarcie umowy z asystentem nauczyciela | str. 112

2. Procedura rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania | str. 113

2.1. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania | str. 113

2.2. Fakultatywne rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania | str. 118

2.3. Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku przejścia na emeryturę w trybie art. 88 KN | str. 118

2.4. Czynności związane z zakończeniem stosunku pracy nauczyciela | str. 119

3. Procedura rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę | str. 122

3.1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony | str. 122

3.2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony | str. 124

3.3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn, o których mowa w art. 20 KN | str. 126

3.4. Czynności związane z zakończeniem stosunku pracy nauczyciela | str. 128

4. Procedura wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela | str. 129

4.1. Obligatoryjne wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania | str. 129

4.2. Czynności związane z zakończeniem stosunku pracy nauczyciela | str. 131

WZORY DOKUMENTÓW

I. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM


1. Kwestionariusz osobowy dla pracownika | str. 135

2. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego | str. 136

3. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą | str. 138

4. Umowa na zastępstwo nieobecnego nauczyciela | str. 140

5. Umowa z nauczycielem w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania | str. 142

6. Umowa o pracę na czas określony (z nauczycielem nieposiadającym wymaganych kwalifikacji) | str. 144

7. Umowa o pracę na czas nieokreślony | str. 146

8. Akt mianowania nauczyciela | str. 148

9. Akt mianowania nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół | str. 149

10. Informacja o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania | str. 151

11. Wniosek do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem | str. 152

12. Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem | str. 153

13. Umowa z asystentem nauczyciela | str. 158

II. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM

14. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela | str. 163

15. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż rok | str. 164

16. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy | str. 165

17. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek negatywnej oceny pracy | str. 166

18. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii | str. 167

19. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który wniósł podanie o urlop bezpłatny | str. 168

20. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły | str. 169

21. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych | str. 170

22. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny | str. 171

23. Pismo w sprawie ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania | str. 172

24. Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia | str. 173

25. Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron | str. 174

26. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne | str. 175

27. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia na emeryturę | str. 176

28. Świadectwo pracy | str. 177

29. Żądanie przez pracownika wydania świadectwa pracy | str. 179

30. Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy | str. 180

31. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem | str. 181

32. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem z powodu niezdolności nauczyciela do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż rok | str. 182

III. WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELA

33. Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa | str. 185

34. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z upływem 6-miesięcznego pozostawania w stanie nieczynnym | str. 186

35. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela wskutek odmowy podjęcia pracy | str. 187

36. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela wskutek nieprzystąpienia do pracy | str. 188

37. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela wskutek śmierci pracownika (informacja dla rodziny zmarłego nauczyciela) | str. 189

Autorzy | str. 190

Ukryj

Opis:

PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE

Publikacja Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy oraz zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty. Opracowanie poparte zostało orzecznictwem sądów powszechnych rozstrzygającym najbardziej kontrowersyjne problemy pojawiające się w tej tematyce. Ponadto zostało ono wzbogacone specjalistycznymi wzorami dokumentów powszechnie stosowanymi w praktyce szkolnej oraz procedurą nawiązania, rozwiązania oraz wygaśnięcia stosunku pracy z nauczycielem.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8244-1 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 96 + 96
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0829:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów