Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Łukasz Czebotar, Zuzanna Gądzik, Aneta Łyżwa, Aneta Michałek, Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Mirosław Tokarski,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  8.01.2015 r.
Kod: KAM-2702:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Przedmowa | str. 23

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji | str. 25

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 27


Art. 1. [Istota funkcjonowania Policji; podstawowe zadania Policji] | str. 27

Art. 2. [Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe] | str. 33

Art. 3. [Organy wykonujące zadania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa publicznego] | str. 36

Rozdział 2. Organizacja Policji | str. 38

Art. 4. [Katalog służb w Policji] | str. 38

Art. 4a. (uchylony) | str. 60

Art. 5. [Organy centralne] | str. 60

Art. 5a. [Centralne Biuro Śledcze Policji] | str. 64

Art. 6. [Organy administracji rządowej na obszarze województwa] | str. 66

Art. 6a. [Kompetencje] | str. 68

Art. 6b. [Zasady odwoływania i powoływania na szczeblu centralnym] | str. 69

Art. 6c. [Zasady powoływania i odwoływania na szczeblu powiatowym] | str. 71

Art. 6d. [Zasady odwoływania i powoływania na poziomie komisariatów] | str. 73

Art. 6e. [Zasady odwoływania] | str. 76

Art. 6f. [Przełożeni funkcjonariuszy Policji] | str. 78

Art. 6g. [Wykonywanie zadań] | str. 80

Art. 6h. (uchylony) | str. 95

Art. 7. [Kompetencje organów] | str. 96

Art. 8. [Komisariaty specjalistyczne] | str. 138

Art. 8a. [Rewiry dzielnicowych oraz posterunki Policji] | str. 139

Art. 9. (uchylony) | str. 141

Art. 10. [Sprawozdawczość w Policji] | str. 142

Art. 11. [Zakres żądań wójta, burmistrza, prezydenta miasta] | str. 144

Art. 12. [Przepis delegacyjny] | str. 145

Art. 13. [Koszty finansowe związane z funkcjonowaniem Policji] | str. 155

Art. 13a. (uchylony) | str. 160

Art. 13b. [Święto Policji] | str. 160

Rozdział 3. Zakres uprawnień Policji | str. 161

Art. 14. [Czynności służbowe Policji] | str. 164

Art. 15. [Uprawnienia policjanta w związku z wykonywaniem czynności służbowych] | str. 176

Art. 15a. [Prawo zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie] | str. 199

Art. 16. [Użycie i wykorzystanie środka przymusu bezpośredniego i broni palnej] | str. 200

Art. 16a. [Użycie środka przymusu bezpośredniego wobec nieletniego doprowadzonego do policyjnej izby dziecka] | str. 219

Art. 17. (uchylony) | str. 221

Art. 18. [Pomoc Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej] | str. 221

Art. 18a. [Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji] | str. 229

Art. 18b. [Użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji] | str. 233

Art. 18c. [Zastosowanie urządzeń uniemożliwiających telekomunikację] | str. 236

Art. 19. [Kontrola operacyjna] | str. 238

Art. 19a. [Zakup kontrolowany] | str. 250

Art. 19b. [Przesyłka niejawnie nadzorowana] | str. 259

Art. 20. [Uzyskiwanie, gromadzenie, sprawdzanie oraz przetwarzanie informacji] | str. 264

Art. 20a. [Ochrona informacji] | str. 279

Art. 20b. [Tryb udzielania informacji] | str. 283

Art. 20c. [Tajemnica telekomunikacyjna] | str. 286

Art. 20d. [Tajemnica pocztowa] | str. 293

Art. 20da. [Dane uzyskiwane w celu poszukiwania osób zaginionych] | str. 295

Art. 20e. [System Wspomagania Dowodzenia Policji] | str. 299

Art. 21. [Udzielanie informacji o osobie] | str. 301

Art. 21a. [Zbiór danych DNA] | str. 303

Art. 21b. [Wprowadzanie informacji do zbioru danych DNA] | str. 309

Art. 21c. [Udzielanie informacji zawartych w zbiorze danych DNA] | str. 310

Art. 21d. [Czas przechowywania danych] | str. 311

Art. 21e. [Usunięcie informacji ze zbioru danych DNA] | str. 313

Art. 21f. [System Wspomagania Dowodzenia Policji - dostępne informacje] | str. 317

Art. 21g. [Przetwarzanie danych przez Policję] | str. 319

Art. 21h. [Zbiory danych daktyloskopijnych] | str. 323

Art. 21i. [Wprowadzanie informacji do zbiorów danych daktyloskopijnych] | str. 329

Art. 21j. [Bezpłatne udzielanie informacji zawartych w zbiorach danych daktyloskopijnych] | str. 330

Art. 21k. [Przechowywanie informacji] | str. 331

Art. 21l. [Weryfikacja i usuwanie danych zgromadzonych w zbiorach danych daktyloskopijnych] | str. 332

Art. 21m. [Niezidentyfikowane linie papilarne] | str. 334

Art. 21n. [Usunięcie informacji ze zbioru danych daktyloskopijnych] | str. 336

Art. 22. [Osoby udzielające Policji pomocy] | str. 337

Rozdział 3a. Bandera i znaki rozpoznawcze | str. 341

Art. 22a. [Bandera] | str. 341

Art. 22b. [Flaga Policji] | str. 341

Rozdział 4. (uchylony) | str. 345

Rozdział 5. Służba w Policji | str. 346


Art. 25. [Przesłanki służby w Policji] | str. 346

Art. 25a. [Przeniesienie do służby w Policji] | str. 358

Art. 26. [Badanie zdolności fizycznej i psychicznej do służby] | str. 361

Art. 27. [Ślubowanie] | str. 364

Art. 28. [Powstanie stosunku służbowego] | str. 366

Art. 28a. [Mianowanie w służbie kontraktowej] | str. 368

Art. 29. [Służba przygotowawcza] | str. 370

Art. 30. [Służba kandydacka] | str. 371

Art. 31. [Uprawnienia osób odbywających ćwiczenia w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych] | str. 372

Art. 31a. [Militaryzacja] | str. 373

Art. 32. [Przełożeni] | str. 374

Art. 33. [Czas pracy] | str. 376

Art. 34. [Podstawy mianowania lub powołania na stanowisko służbowe] | str. 382

Art. 35. [Opiniowanie służbowe] | str. 386

Art. 35a. [Poddanie procedurze określającej predyspozycje do służby] | str. 390

Art. 36. [Przeniesienie i delegowanie do czasowego pełnienia służby] | str. 393

Art. 37. [Powierzenie obowiązków służbowych na innym stanowisku] | str. 399

Art. 37a. [Przeniesienie do dyspozycji przełożonego] | str. 402

Art. 38. [Przeniesienie na niższe stanowisko służbowe] | str. 404

Art. 39. [Zawieszenie w czynnościach służbowych] | str. 411

Art. 40. [Skierowanie do komisji lekarskiej] | str. 415

Art. 40a. [Obserwacja w podmiocie leczniczym] | str. 417

Art. 41. [Zwolnienie ze służby] | str. 418

Art. 42. [Przywrócenie do służby] | str. 432

Art. 43. [Ochronny termin zwolnienia ze służby] | str. 438

Art. 44. [Zakazy zwolnienia ze służby] | str. 441

Art. 44a. [Uprawnienia policjanta zwolnionego ze służby] | str. 443

Art. 45. [Właściwość organów] | str. 444

Art. 46. [Świadectwo służby] | str. 445

Art. 46a. [Delegacja ustawowa dla Komendanta Głównego Policji] | str. 447

Rozdział 6. Korpusy i stopnie policyjne | str. 450

Art. 47. [Korpusy i stopnie policyjne] | str. 450

Art. 48. [Mianowanie na stopnie policyjne] | str. 452

Art. 49. [Mianowanie na pierwszy stopień w korpusie podoficerów i aspirantów] | str. 452

Art. 50. [Mianowanie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych] | str. 455

Art. 51. (uchylony) | str. 456

Art. 52. [Mianowanie na kolejne wyższe stopnie] | str. 456

Art. 53. [Używanie i utrata stopnia policyjnego] | str. 458

Art. 54. [Obniżenie lub pozbawienie stopnia policyjnego] | str. 460

Art. 55. [Przywrócenie stopnia policyjnego] | str. 460

Art. 56. [Uznanie stopnia wojskowego w Policji] | str. 461

Art. 57. [Sposób i tryb mianowania na stopnie policyjne] | str. 463

Rozdział 7. Obowiązki i prawa policjanta | str. 468

Art. 58. [Wykonanie rozkazu lub polecenia] | str. 468

Art. 59. [Niewykonanie polecenia] | str. 470

Art. 60. [Obowiązek noszenia munduru] | str. 471

Art. 61. [Obowiązek okazania legitymacji służbowej] | str. 472

Art. 61a. [Utrzymywanie sprawności fizycznej] | str. 475

Art. 62. [Podejmowanie zajęcia zarobkowego poza służbą] | str. 476

Art. 62a. [Podjęcie zajęcia zarobkowego przez członka rodziny policjanta] | str. 481

Art. 63. [Apolityczność policjanta] | str. 482

Art. 64. [Wyjazd zagraniczny policjanta] | str. 483

Art. 65. (uchylony) | str. 483

Art. 66. [Ochrona prawna policjanta] | str. 484

Art. 67. [Związek zawodowy policjantów] | str. 486

Art. 68-69. (uchylone) | str. 487

Art. 69a. [Uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe] | str. 487

Art. 70. [Uprawnienie do bezpłatnego umundurowania] | str. 492

Art. 71. [Wyposażenie niezbędne do wykonywania czynności służbowych] | str. 495

Art. 72. [Uprawnienie policjanta do wyżywienia w czasie wykonywania obowiązków służbowych] | str. | str. 496

Art. 73. [Prawo policjanta i członków jego rodziny do przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji] | str. 502

Art. 74. (uchylony). | str. 506

Art. 75-76. (pominięte). | str. 506

Art. 77. [Uprawnienia członków rodziny policjanta do świadczeń] | str. 506

Art. 78. [Praca w szczególnym charakterze] | str. 507

Art. 79. [Uprawnienia związane z rodzicielstwem] | str. 508

Art. 79a. [Zastępstwo policjanta w służbie w związku z wykonywaniem uprawnień rodzicielskich] | str. 510

Art. 80. [Okres służby wliczany do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy] | str. 511

Art. 81. [Szczegółowe prawa i obowiązki oraz przebieg służby policjantów] | str. 512

Art. 82. [Urlop wypoczynkowy] | str. 517

Art. 83. [Odwołanie z urlopu wypoczynkowego] | str. 518

Art. 84. [Płatne urlopy dodatkowe] | str. 521

Art. 85. [Płatny urlop zdrowotny, okolicznościowy, bezpłatny] | str. 525

Art. 86. [Szczegółowe zasady przyznawania policjantom urlopów] | str. 530

Art. 87. [Wyróżnienia] | str. 534

Rozdział 8. Mieszkania funkcjonariuszy Policji | str. 537

Art. 88. [Prawo do lokalu] | str. 537

Art. 89. [Uprawnienia członków rodziny funkcjonariusza Policji] | str. 540

Art. 90. [Lokale mieszkalne funkcjonariuszy Policji] | str. 542

Art. 91. [Fundusz remontowy] | str. 543

Art. 92. [Równoważnik pieniężny] | str. 547

Art. 93. [Koszty dojazdu] | str. 550

Art. 94. [Pomoc finansowa przyznawana funkcjonariuszowi Policji] | str. 552

Art. 95. [Zasady przydziału lokalu] | str. 556

Art. 96. [Tryb szczególny przydziału lokalu] | str. 561

Art. 97. [Przepis delegacyjny] | str. 563

Art. 98. [Zachowanie prawa do lokalu] | str. 566

Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów | str. 567

Art. 99. [Prawo do uposażenia] | str. 567

Art. 100. [Składniki uposażenia] | str. 569

Art. 101. [Wysokość uposażenia zasadniczego] | str. 570

Art. 102. [Zasady ustalania wysługi lat, od których uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego] | str. 571

Art. 103. [Wpływ przeniesienia na inne stanowisko służbowe w odniesieniu do uposażenia zasadniczego] | str. 573

Art. 104. [Dodatek za stopień] | str. 575

Art. 105. [Płatność uposażenia i innych świadczeń] | str. 581

Art. 106. [Zmiana uposażenia] | str. 582

Art. 107. [Roszczenia z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń] | str. 583

Art. 108. [Świadczenia pieniężne] | str. 585

Art. 109. [Zasiłek na zagospodarowanie] | str. 586

Art. 110. [Nagroda roczna] | str. 587

Art. 110a. [Nagrody motywacyjne i zapomogi] | str. 592

Art. 110b. [Warunki i tryb przyznawania policjantom nagród i zapomóg] | str. 593

Art. 111. [Nagroda jubileuszowa] | str. 594

Art. 112. [Dodatkowe wynagrodzenie] | str. 596

Art. 113. [Należności za podróże służbowe i przeniesienia] | str. 597

Art. 114. [Świadczenia w przypadku zwolnienia ze służby] | str. 603

Art. 115. [Wysokość odprawy] | str. 604

Art. 115a. [Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop] | str. 605

Art. 116. [Odprawa pośmiertna] | str. 607

Art. 116a. [Pomoc finansowa dzieciom zmarłego policjanta] | str. 608

Art. 117. [Świadczenie pieniężne w przypadku zwolnienia ze służby] | str. 610

Art. 118. [Warunki utraty odprawy i innych świadczeń] | str. 613

Art. 119. [Zasiłek pogrzebowy w razie śmierci policjanta] | str. 614

Art. 120. [Zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci członka rodziny] | str. 615

Art. 121. [Uposażenie policjanta w razie urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych oraz w okresie pozostawania bez przydziału służbowego] | str. 618

Art. 121a. [Uposażenie policjanta w okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego] | str. 620

Art. 121b. [Uposażenie w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim] | str. 621

Art. 121c. [Zaświadczenie o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim] | str. 623

Art. 121d. [Obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego] | str. 624

Art. 121e. [Kontrola niezdolności do służby z powodu choroby] | str. 624

Art. 121f. [Obliczanie podstawy uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim] | str. 626

Art. 121g. [Rozdział środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń policjantów w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim] | str. 627

Art. 121h. [Zmniejszenie wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim] | str. 627

Art. 121i. [Roczne zestawienie zbiorcze przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach lekarskich] | str. 627

Art. 122. [Uposażenie w przypadku skierowania na szkolenie] | str. 630

Art. 122a. [Uposażenie oraz inne świadczenia i należności pieniężne oficera łącznikowego] | str. 634

Art. 123. [Uposażenia policjantów zajmujących kierownicze stanowiska państwowe] | str. 635

Art. 124. [Zawieszenie płatności uposażenia w przypadku zawieszenia w czynnościach służbowych] | str. 635

Art. 125. [Zawieszenie płatności uposażenia w przypadku tymczasowego aresztowania] | str. 637

Art. 126. [Zawieszenie płatności uposażenia w przypadku samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służby] | str. 637

Art. 127. [Potrącenia z uposażenia] | str. 639

Art. 128. [Wyłączenie stosowania potrąceń z uposażenia] | str. 641

Art. 129. [Wymóg zasięgnięcia opinii związku zawodowego policjantów] | str. 642

Art. 130. (uchylony) | str. 643

Art. 131. [Zakres podmiotowy stosowania przepisów rozdziałów 7-9] | str. 644

Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów 645

Art. 132. [Przewinienie dyscyplinarne] | str. 647

Art. 132a. [Zawinione przewinienie dyscyplinarne] | str. 660

Art. 132b. [Formy zjawiskowe przewinienia dyscyplinarnego] | str. 662

Art. 133. [Przełożony dyscyplinarny] | str. 663

Art. 134. [Katalog kar dyscyplinarnych] | str. 667

Art. 134a. [Kara nagany] | str. 668

Art. 134b. [Kara zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania] | str. 669

Art. 134c. [Kara ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku] | str. 670

Art. 134d. [Kara wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe] | str. 671

Art. 134e. [Kara obniżenia stopnia] | str. 672

Art. 134f. [Kara wydalenia ze służby] | str. 673

Art. 134g. [Wymiar kary] | str. 674

Art. 134h. [Wymiar kary] | str. 676

Art. 134i. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego] | str. 682

Art. 135. [Odmowa wszczęcia postępowania; umorzenie postępowania; przedawnienie] | str. 686

Art. 135a. [Rzecznik dyscyplinarny] | str. 692

Art. 135b. [Odwołanie rzecznika dyscyplinarnego] | str. 694

Art. 135c. [Wyłączenie od udziału w postępowaniu] | str. 697

Art. 135d. [Organy uprawnione do przejęcia postępowania dyscyplinarnego] | str. 700

Art. 135e. [Czynności dowodowe rzecznika dyscyplinarnego] | str. 702

Art. 135f. [Uprawnienia obwinionego] | str. 706

Art. 135g. [Zasada domniemania niewinności i in dubio pro reo] | str. 712

Art. 135h. [Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego] | str. 714

Art. 135i. [Zakończenie czynności dowodowych] | str. 716

Art. 135j. [Orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym] | str. 718

Art. 135k. [Odwołanie w postępowaniu dyscyplinarnym] | str. 723

Art. 135l. [Postępowanie odwoławcze] | str. 724

Art. 135m. [Komisja] | str. 725

Art. 135n. [Rozpatrzenie odwołania] | str. 727

Art. 135o. [Prawomocność orzeczeń] | str. 729

Art. 135p. [Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania karnego] | str. 731

Art. 135q. [Zatarcie kary dyscyplinarnej] | str. 732

Art. 135r. [Wznowienie postępowania dyscyplinarnego] | str. 735

Art. 135s. [Konsekwencje wznowienia postępowania dyscyplinarnego] | str. 741

Art. 136-137. (uchylone) | str. 744

Art. 138. [Skarga do sądu administracyjnego] | str. 744

Art. 139. [Przepisy wykonawcze] | str. 745

Art. 140-141. (uchylone) | str. 746

Art. 141a. [Zastosowanie przepisów kodeksu karnego] | str. 746

Art. 142-144. (uchylone) | str. 747

Art. 144a. [Legalność czynności operacyjno-rozpoznawczych] | str. 747

Art. 145. (uchylony) | str. 748

Rozdział 10a. Kontyngenty policyjne wydzielone do realizacji zadań poza granicami państwa 749

Art. 145a. [Cel kontyngentu] | str. 749

Art. 145b. [Utworzenie i likwidacja kontyngentu] | str. 755

Art. 145c. [Skład kontyngentu] | str. 756

Art. 145d. [Właściwe przepisy dyscyplinarne i porządkowe] | str. 762

Art. 145e. [Uposażenie] | str. 763

Art. 145f. [Kompetencje Rady Ministrów] | str. 767

Art. 145g. [Wydatki związane z działalnością kontyngentu] | str. 769

Rozdział 10b. Realizacja wspólnych działań na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej 771

Art. 145h. [Cel] | str. 771

Art. 145i. [Organy decyzyjne] | str. 773

Rozdział 10c. Punkty kontaktowe wymiany informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia | str. 775

Art. 145j. [Zakres zadań i kompetencji] | str. 775

Art. 145k. [Krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia] | str. 779

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 780

Art. 146. [Rozwiązanie Milicji Obywatelskiej / utworzenie Policji] | str. 780

Art. 147. [Termin organizacyjny] | str. 780

Art. 148. [Sprawy paszportowe] | str. 781

Art. 149. [Przemianowanie] | str. 781

Art. 150. [Ciągłość służby/zatrudnienia] | str. 781

Art. 151. [Zachowanie uprawnień] | str. 782

Art. 152. [Ustanie członkostwa w partiach politycznych] | str. 782

Art. 153. [Wyjaśnienia terminów] | str. 782

Art. 154. [Związki zawodowe] | str. 783

Art. 155. [Powszechny obowiązek obrony] | str. 783

Art. 156. [Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne] | str. 783

Art. 157. [Utrata mocy ustawy] | str. 783

Art. 158. [Wejście w życie ustawy] | str. 784

Bibliografia | str. 785

Wykaz orzecznictwa | str. 793

O Autorach | str. 809

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów ustawy o Policji z uwzględnieniem rozporządzeń wykonawczych, a także przepisów wewnętrznych, w tym najczęściej zarządzeń Komendanta Głównego Policji.

W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia jak:

  • zakres uprawnień Policji,
  • obowiązki i prawa policjanta,
  • uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów,
  • odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8228-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 812
Rodzaj: komentarz , Medium: książki WKP (przedsprzedaż)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2702:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów