Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2015:


Autorzy: Patrycja Zawadzka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2014 r.
Kod: KAM-2577:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Determinanty uczestnictwa jednostek sektora finansów publicznych na rynku finansowym | str. 29


1. Rynek finansowy i jego segmentacja | str. 29

2. Regulacja prawna rynku finansowego | str. 41

3. Pośrednictwo na rynku finansowym | str. 63

4. Szczególne podstawy prawne uczestnictwa jednostek sektora finansów publicznych na rynku finansowym | str. 74

5. Podsumowanie | str. 88

Rozdział II
Segmenty rynku kapitałowego w świetle możliwości ich wykorzystania przez gminę | str. 90


1. Pojęcie i podział rynku kapitałowego | str. 90

2. Rynek regulowany | str. 97

3. Alternatywny system obrotu | str. 112

4. Rynek niezorganizowany | str. 116

5. Podsumowanie | str. 118

Rozdział III
Cechy instrumentów finansowych przesądzające o możliwości ich wykorzystania w gospodarce gminy | str. 120


1. Papier wartościowy a instrument finansowy | str. 120

2. Wybrane wierzycielskie papiery wartościowe | str. 131

3. Wybrane udziałowe papiery wartościowe | str. 150

4. Podstawowe rodzaje pochodnych instrumentów finansowych | str. 163

5. Podsumowanie | str. 177

Rozdział IV
Zasady i regulacje prawne determinujące wykorzystanie instrumentów finansowych w gospodarce gminy | str. 179


1. Prawne uwarunkowania dotyczące wykonywania zadań przez gminę | str. 179

2. Samodzielność finansowa jako podstawa wykorzystania instrumentów finansowych w gospodarce gminy | str. 198

3. Zasady gminnej gospodarki finansowej w świetle wykorzystania instrumentów finansowych | str. 218

4. Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej dla wykorzystania instrumentów finansowych w gospodarce gminy | str. 231

5. Podsumowanie | str. 239

Rozdział V
Gmina jako uczestnik rynku kapitałowego | str. 242


1. Prawne podstawy funkcjonowania gminy na rynku kapitałowym i jej ograniczenia | str. 242

2. Dwojaki charakter uczestnictwa gminy na rynku kapitałowym | str. 257

2.1. Gmina jako emitent na rynku kapitałowym | str. 257

2.2. Gmina jako inwestor na rynku kapitałowym | str. 270

3. Ryzyko inwestycji na rynku kapitałowym | str. 285

4. Podsumowanie | str. 294

Rozdział VI
Obligacje komunalne jako podstawowy rodzaj papierów wartościowych w gospodarce gminy | str. 296


1. Pojęcie i istota obligacji komunalnych oraz ich rodzaje | str. 296

2. Obligacje przychodowe jako szczególny rodzaj obligacji komunalnych | str. 309

3. Tryb i warunki emisji obligacji komunalnych | str. 320

4. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych | str. 341

5. Realizacja świadczeń wynikających z obligacji komunalnych | str. 354

6. Podsumowanie | str. 363

Rozdział VII
Możliwości wykorzystania pozostałych instrumentów finansowych w gospodarce gminy | str. 365


1. Bony komunalne i weksle inwestycyjne publiczne | str. 365

2. Certyfikaty depozytowe i papiery wartościowe o zbliżonym charakterze prawnym | str. 375

3. Pożyczki obligacyjne w gospodarce gmin państw członkowskich Unii Europejskiej | str. 380

4. Podsumowanie | str. 386

Rozdział VIII
Pochodne instrumenty finansowe a gospodarka gminy | str. 389


1. Pochodne instrumenty finansowe w ramach zarządzania długiem publicznym | str. 389

2. Możliwość zastososowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce gminy w świetle prawa międzynarodowego i unijnego | str. 395

3. Przypadki stosowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce gminy | str. 398

4. Problem dopuszczalności stosowania pochodnych instrumentów finansowych w gospodarce polskich gmin | str. 405

5. Podsumowanie | str. 410

Rozdział IX
Sekurytyzacja jako metoda wykorzystania instrumentów finansowych przez gminę | str. 412


1. Pojęcie i etapy sekurytyzacji | str. 412

2. Rodzaje sekurytyzacji | str. 416

3. Gmina jako inicjator sekurytyzacji | str. 419

4. Wierzytelności gminy jako przedmiot sekurytyzacji | str. 423

5. Podsumowanie | str. 426

Rozdział X
Pozostałe formy wykorzystania instrumentów finansowych przez gminę (spółka komunalna i komunalizacja) | str. 428


1. Utworzenie spółki komunalnej w celu wykorzystania instrumentów finansowych | str. 428

2. Akcje spółki komunalnej | str. 439

3. Obligacje emitowane przez spółkę komunalną | str. 445

4. Zbycie akcji na rzecz gminy w ramach komunalizacji spółek Skarbu Państwa | str. 452

5. Podsumowanie | str. 455

Wnioski końcowe | str. 457

Źródła prawa | str. 473

Orzecznictwo i rozstrzygnięcia organów nadzoru | str. 489

Pozostałe materiały | str. 497

Literatura | str. 503

Spis tabel i wykresów | str. 545

Ukryj

Opis:

Monografia stanowi przystępne omówienie problematyki funkcjonowania gmin na rynku kapitałowym.

W opracowaniu zaprezentowano m.in.:

  • zasady i regulacje prawne determinujące wykorzystanie instrumentów finansowych w gospodarce gminy,
  • prawne aspekty emisji przez gminę obligacji komunalnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych,
  • sekurytyzację wierzytelności gminnych,
  • kwestię utworzenia spółki komunalnej w celu wykorzystania instrumentów finansowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8077-5 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 548
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-2577:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów