Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2012:
2015:
2016:
2017:
2018:Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: EBO-0323:KAM-6003  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 99,96 zł.
Twoja cena brutto już od: 79,97 zł. ( Oszczędzasz: 19,99 zł. )

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


Dorota SOKOŁOWSKA
 • Kreacja przez eliminację w prawie autorskim
 • str. 5

  Krzysztof CZUB
 • O konstrukcji intelektualnych dóbr osobistych
 • str. 19

  Sebastian WIŚNIEWSKI
 • Prawnoautorska kwalifikacja gier komputerowych - program komputerowy czy utwór audiowizualny?
 • str. 43

  Adrian NIEWĘGŁOWSKI
 • Prawnoautorskie aspekty udostępniania utworów w działalności bibliotek
 • str. 68

  Michał MARKIEWICZ
 • Cywilnoprawna ochrona korespondencji
 • str. 90

  Ewa KACPEREK, Piotr ZAWADZKI
 • Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej i zasad uczciwej konkurencji - uwagi na tle rozporządzenia Rzym II
 • str. 129
  Dorota Sokołowska
  Kreacja przez eliminację w prawie autorskim
  Czy współautorstwo może polegać na usunięciu z utworu niektórych zdań? W tym właśnie duchu orzekł Sąd Najwyższy (dalej jako SN) w wyroku z 25.05.2011 r., uznając wkład twórczy trzech lekarzy, którzy z artykułu naukowego usunęli kilka tez nieznajdujących potwierdzenia w obecnej wiedzy medycznej. W poniższym artykule rozważono ogólną kwestię, czy osoba, której działanie polega na eliminacji, może być uznana za współautora w świetle polskiej ustawy prawnoautorskiej, a także zagadnienie bardziej szczegółowe - jak można zakwalifikować taki wkład pracy w przypadku utworu naukowego.

  Początek strony


  Krzysztof Czub
  O konstrukcji intelektualnych dóbr osobistych
  Twórczość intelektualna ma różne oblicza. Działalność kreacyjna może - w zależności od zastosowanych metod twórczych, a nade wszystko charakteru uzyskanego rezultatu - przybrać w szczególności postać twórczości naukowej, artystycznej, wynalazczej czy racjonalizatorskiej (art. 23 kodeksu cywilnego). Mimo, niekiedy zasadniczych, odmienności koncepcyjnych, w każdym przypadku wspólnym mianownikiem tego rodzaju aktywności intelektualnej pozostaje pierwiastek twórczy, będący niepowtarzalną emanacją osobowości twórcy. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie i usystematyzowanie ujęcia konstrukcji dóbr osobistych twórców wartości niematerialnych oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy zasadne może być wyróżnianie szczególnej zbiorczej kategorii, której autor proponuje nadać roboczą nazwę "intelektualne dobra osobiste". Ukazanie struktury odnośnego przedmiotu badań zostanie poprzedzone ogólnymi refleksjami poświęconymi definicji dobra osobistego oraz analizą relacji autorskich i intelektualnych dóbr osobistych do dóbr osobistych powszechnego prawa cywilnego.

  Początek strony


  Sebastian Wiśniewski
  Prawnoautorska kwalifikacja gier komputerowych - program komputerowy czy utwór audiowizualny?
  Gry komputerowe są przeważnie postrzegane jako programy komputerowe. Mimo to, gdy gra taka jest wyświetlana na ekranie monitora, może być ona uznana za rodzaj interfejsu użytkownika, co umożliwia poszukiwanie innych środków ochrony niż w przypadku programów. Ponadto, podobieństwo współczesnych gier do utworów filmowych pozwala na rozważenie możliwości stosowania do nich przepisów dotyczących utworów audiowizualnych. Skuteczna ochrona gier komputerowych wymaga ich precyzyjnej kwalifikacji. Temu właśnie zagadnieniu zostały poświęcone poniższe szczegółowe analizy. Poza prawem polskim uwzględniają one orzecznictwo amerykańskie, francuskie i niemieckie, a przede wszystkim - modele wciąż ewoluujących gier komputerowych i ich różnorodność. Po sformułowanej na końcu propozycji ich kwalifikacji następuje zaś określenie konsekwencji przyjętego stanowiska, m.in. w odniesieniu do praw poszczególnych twórców, naruszeń tych praw oraz dozwolonego użytku.

  Początek strony


  Adrian Niewęgłowski
  Prawnoautorskie aspekty udostępniania utworów w działalności bibliotek
  Rozwój Internetu i digitalizacja utworów umożliwiły tworzenie zasobów bibliotecznych on-line i korzystanie z nich na odległość. Spowodowało to konieczność dokonania zmian w funkcjonowaniu bibliotek. Zarazem powstały też problemy prawne dotyczące elektronicznego zwielokrotniania i udostępniania utworów w ramach działalności tych instytucji. Choć przepisy polskiego prawa autorskiego zawierają dotyczące tych kwestii regulacje, zagadnienia te nadal są źródłem niesłabnących kontrowersji w literaturze prawniczej. Aby wskazać przyczyny tych sporów, w niniejszym artykule zostaną szczegółowo omówione najważniejsze problemy związane z udostępnianiem utworów przez biblioteki.

  Początek strony


  Michał Markiewicz
  Cywilnoprawna ochrona korespondencji
  Dominujące obecnie podejście do ochrony korespondencji rodzi poważne wątpliwości. Obarczone błędami przepisy i zbudowana na nich koncepcja ochrony korespondencji przyznają m.in. zbyt duże uprawnienia nadawcy, a ponadto, prowadzą czasem do nieracjonalnych konsekwencji. W poniższym artykule została przedstawiona obecna, a następnie proponowana przez autora koncepcja ochrony korespondencji w prawie cywilnym. W ramach szczegółowych analiz została rozważona ochrona korespondencji na płaszczyznach: dóbr osobistych (prawa do prywatności i tajemnicy korespondencji), zgody adresata na rozpowszechnianie korespondencji oraz praw autorskich.

  Początek strony


  Ewa Kacperek, Piotr Zawadzki
  Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej i zasad uczciwej konkurencji - uwagi na tle rozporządzenia Rzym II
  11.01.2009 r. weszło w życie rozporządzenie nr 864/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.07.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Tym samym od przeszło trzech lat obowiązuje kolejny, niezwykle istotny element jednolitego, europejskiego systemu prawa kolizyjnego. Ideę harmonizacji w tej dziedzinie należy przyjąć z zadowoleniem. Jednak ponieważ regulacja ta wciąż jeszcze jest nowa, warto z uwagą przeanalizować jej przepisy i wskazać problemy, które mogą z nich wynikać. Celem niniejszego artykułu jest zaś zasygnalizowanie trudności, które mogą wystąpić podczas stosowania przepisów rozporządzenia w sprawach z zakresu szeroko pojętej własności intelektualnej.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1689-7080 , Format: A5 (148 × 210 mm)
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Ochrona konkurencji i konsumentów
  Kod: EBO-0323:KAM-6003 Miejsce wydania: Kraków