Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: EBO-5411;NEP-0011  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 63,20 zł. ( Oszczędzasz: 15,80 zł. )

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
STUDIA I ARTYKUŁY

Prof. dr hab. Roman Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej | str. 9
Summary | str. 22

Dr hab. Piotr Korzeniowski (profesor, Uniwersytet Łódzki) Pojęcie "środowisko jako dobro wspólne" w systemie prawa ochrony środowiska | str. 24
Summary | str. 36

Dr Piotr Pietrasz (adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku) Sądowa kontrola pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach - aspekt doktrynalny i orzeczniczy (ujęcie krytyczne) | str. 37
Summary | str. 63

Dr Ewa Szewczyk (adiunkt, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie) Uchylenie decyzji administracyjnej we wznowionym postępowaniu na podstawie art. 151 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego | str. 65

VARIA

Prof. dr hab. Marek Safjan (sędzia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
Dialog czy konfl ikt? O relacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów konstytucyjnych w dziedzinie zastosowania praw podstawowych | str. 75

Prof. dr hab. Andrzej Skoczylas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Dr Wojciech Piątek (adiunkt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Nowe ujęcie zasady zagrożenia w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji | str. 90

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel i Piotr Wróbel)
Opinia wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE - Projekt umowy międzynarodowej - Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - Zgodność projektu z traktatami TUE i TFUE
Opinia 2/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. | str. 101

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Agnieszka Wilk-Ilewicz)
Prawo do rzetelnego procesu sądowego - naruszenie art. 6 EKPC
Wyrok ETPC z dnia 25 wrześ nia 2014 r. w sprawie Karin Andersson i inni przeciwko Szwecji, skarga nr 29878/09 | str. 115

III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki)

1. Wyrok TK z dnia 25 wrześ nia 2014 r. (sygn. akt K 49/12) [dot. milczącej interpretacji indywidualnej i daty jej wejścia w życie] | str. 117

2. Wyrok TK z dnia 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13) [dot. różnicowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną] | str. 122

IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: Dawid Miąsik)

1. Wyrok SN z dnia 8 października 2014 r. (sygn. akt III SK 85/13) [dot. wykładni przepisów krajowych w świetle art. 10 ust. 2 i 3 dyrektywy 2002/20 o zezwoleniach] | str. 133

2. Wyrok SN z dnia 9 października 2014 r. (sygn. akt II UK 594/13) [dot. stwierdzenia nieważności decyzji organu rentowego na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy systemowej] | str. 139

V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Stefan Babiarz, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 listo pada 2014 r. (sygn. akt II FPS 3/14) [dot. możliwości odliczenia przez spadkobiercę wydatków poniesionych przez spadkodawcę na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych] | str. 144

2. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 listo pada 2014 r. (sygn. akt II FPS 4/14) [dot. okreś lenia przychodu ze zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie] | str. 155

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Bogusław Gruszczyński, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Bd 131/12) [dot. zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Więziennej, który został uprzednio zawieszony w czynnościach służbowych] | str. 162

2. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2013 r. (sygn. akt II SA/Gd 108/13) [dot. niedopuszczalności wykonywania robót budowlanych, polegających na dociepleniu budynku, przed zakończeniem postępowania legalizacyjnego] | str. 167

3. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Wr 158/14) [dot. trybu dochodzenia zwrotu VAT pobranego niezgodnie z prawem UE] | str. 170

4. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2014 r. (sygn. akt II SA/Gl 55/14) [dot. braku obowiązku przedstawienia sprawozdania z odbierania odpadów komunalnych przez podmiot, który nie prowadził działalności w tym zakresie] | str. 177

5. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt IV SA/Wa 857/14) [dot. wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej] | str. 180

VI. Glosy

Mgr Łukasz Pietruszka (doktorant, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji)
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2012 r. (II OSK 1966/11) [dot. przekroczenia zakresu uprawnień organów administracji w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z 1962 r. o obywatelstwie polskim - arbitralne dokonanie przez organ zmiany nazwiska strony] | str. 185

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (listopad-grudzień 2014 r.)
(opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 193

BIBLIOGRAFIA

I. Recenzje

Joanna Taczkowska-Olszewska, Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2014 (rec. Przemysław Szustakiewicz) | str. 209

II. Publikacje

Wykaz publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
(listopad-grudzień 2014 r.) (opracowała Marta Jaszczukowa) | str. 213

List do Redakcji | str. 219

Lista recenzentów współpracujących w 2014 r. z Redakcją "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego" | str. 220

Skorowidz "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego" za 2014 rok (opracowała Maria Poszwińska) (wkładka)

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


, Format: B5 (176 x 250 mm)
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: EBO-5411;NEP-0011 Miejsce wydania: Warszawa