Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ceny transferowe. Nowe zasady dokumentacji

W publikacji w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę cen transferowych w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych. Uwzględniono rewolucyjne zmiany dotyczące cen transferowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku.

więcej

Autorzy: Tomasz Kosieradzki, Radosław Piekarz,
Seria:  Zagadnienia Podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 maja 2016 r.,
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932) wchodzących w życie dnia 1 stycznia 2017 r.

Kod: OFE-0936:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Rozdział 1. Ceny transferowe w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych | str. 17
1.1. Ceny transferowe w Polsce | str. 18
1.2. Podsumowanie raportu | str. 18
1.3. Interpretacje oraz uprzednie porozumienia | str. 18
1.3.1. Interpretacje podatkowe | str. 19
1.3.2. Uprzednie porozumienia cenowe | str. 19
1.4. Kontrole w zakresie cen transferowych | str. 20
1.5. Polska na tle innych państw - progi powiązań kapitałowych | str. 22
1.6. Uproszczenia | str. 23
1.7. Procedury wzajemnego porozumiewania się | str. 24

Rozdział 2. Proces analizy cen transferowych | str. 26
2.1. Analiza biznesu | str. 27
2.1.1 Analiza branży | str. 27
2.1.2. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa | str. 28
2.1.3. Analiza funkcjonalna | str. 28
2.1.4. Znaczenie oceny ryzyka w przygotowaniu analizy funkcjonalnej | str. 30
2.2. Koncepcja centrów odpowiedzialności a metody ustalania cen transferowych | str. 44
2.3. Dokumentacja | str. 45

Rozdział 3. Podmioty powiązane - na kim spoczywa ryzyko podatkowe | str. 46
3.1. Rodzaje powiązań | str. 47
3.2. Powiązania kapitałowe | str. 50
3.3. Powiązania osobowe | str. 52
3.4. Powiązania majątkowe i wynikające ze stosunku pracy | str. 53
3.5. Inne przypadki, w których możliwe jest oszacowanie dochodu | str. 55
3.5.1. Zagraniczny zakład | str. 56
3.5.2. Transakcje z podmiotami z rajów podatkowych | str. 57
3.6. Transakcje z udziałem spółek osobowych | str. 57
3.7. Zawarcie umowy spółki osobowej i umowy wspólnego przedsięwzięcia | str. 58

Rozdział 4. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej | str. 60
4.1. Wstęp | str. 60
4.2. Omówienie metody | str. 61
4.2.1. Krok 1 - identyfikacja transakcji porównywalnych | str. 61
4.2.2. Krok 2 - analiza porównywalności | str. 64
4.3. Przeprowadzenie analizy porównywalności transakcji | str. 64

Rozdział 5. Metoda rozsądnej marży (koszt plus) | str. 73
5.1. Wstęp | str. 73
5.2. Omówienie metody | str. 75
5.2.1. Krok 1 - ustalenie kosztów | str. .75
5.2.2. Krok 2 - dane porównywalne | str. 76
5.2.3. Krok 3 - wyznaczenie marży | str. 81

Rozdział 6. Metoda ceny odsprzedaży | str. 82
6.1. Wstęp | str. 82
6.2. Typologia podmiotów handlowych | str. 85
6.3. Omówienie metody | str. 86
6.3.1. Krok 1 - obliczenie marży | str. 86
6.3.2. Krok 2 - identyfikacja transakcji porównywalnych | str. 87
6.3.3. Krok 3 - określenie poziomu marży ceny odsprzedaży dla porównywalnych transakcji i porównanie marży ceny odsprzedaży z transakcją pomiędzy podmiotami powiązanymi | str. 89

Rozdział 7. Metoda marży transakcyjnej netto (TNMM) | str. 91
7.1. Wstęp | str. 91
7.2. Wady i zalety metody TNMM | str. 93
7.3. Omówienie metody | str. 95
7.3.1. Wybór współczynnika | str. 95
7.3.2. Przeprowadzenie analizy porównawczej | str. 96
7.3.3. Wytypowanie podmiotów porównywalnych | str. 96
7.3.4. Analiza międzykwartylowa | str. 97
7.3.5. Przykład zastosowania metody TNMM | str. 97
7.4. Korekty w metodzie TNMM | str. 101

Rozdział 8. Metoda podziału zysków | str. 107
8.1. Wstęp | str. 107
8.2. Omówienie metody | str. 109
8.3. Warunki stosowania | str. 109
8.4. Analiza udziału (wkładu) | str. 110
8.5. Analiza rezydualna | str. 112
8.5.1. Podział którego zysku? | str. 114

Rozdział 9. Restrukturyzacja działalności gospodarczej | str. 119
9.1. Przyczyny restrukturyzacji | str. 120
9.1.1. Przyczyny ekonomiczne i społeczne | str. 120
9.1.2. Przyczyny prawne i podatkowe | str. 121
9.2. Profile funkcjonalne producentów | str. 121
9.2.1. Przetwórca (toll manufacturer) | str. 122
9.2.2. Producent kontraktowy (contract manufacturer) | str. 123
9.2.3. Producent w pełni samodzielny (fully-fledged manufacturer) | str. 124
9.3. Profile funkcjonalne dystrybutorów | str. 125
9.3.1. Pośrednik | str. 126
9.3.2. Dystrybutor o funkcjach podstawowych | str. 126
9.3.3. Dystrybutor o funkcjach rozwiniętych | str. 126
9.4. Przykład restrukturyzacji biznesu | str. 127
9.5. Dlaczego restrukturyzacja działalności budzi zainteresowanie władz podatkowych | str. 128
9.6. Analiza transakcji restrukturyzacyjnej | str. 130
9.7. Symulacja ryzyka z wykorzystaniem metod scenariuszowych (symulacja ryzyka) | str. 131
9.8. Gospodarcze przyczyny restrukturyzacji | str. 136
9.9. Przeniesienie dobra posiadającego wartość | str. 138
9.9.1. Dobra materialne | str. 138
9.9.2. Wartości niematerialne | str. 138
9.9.3. Zorganizowana część przedsiębiorstwa | str. 138
9.10. Podatkowe skutki restrukturyzacji | str. 139

Rozdział 10. Świadczenie usług i umowy o podziale kosztów | str. 140
10.1. Świadczenie usług międzygrupowych | str. 140
10.2. Czy usługa została w rzeczywistości wykonana? | str. 141
10.3. Czy usługa ma wartość zgodną z zasadą arm's length? | str. 142
10.4. Umowy o podziale kosztów | str. 143
10.4.1. Zasada arm's length w umowach CCA | str. 145
10.4.2. Zawartość umowy CCA | str. 148
10.4.3. Zmiany w składzie uczestników umowy CCA | str. 148
10.4.4. Przykład umowy CCA | str. 149

Rozdział 11. Dokumentowanie usług o niskiej wartości dodanej | str. 151
11.1. Definicja usług o niskiej wartości dodanej | str. 152
11.2. Opis transakcji | str. 157

Rozdział 12. Transakcje finansowe | str. 165
12.1. Środowisko finansowe grupy kapitałowej | str. 166
12.2. Pożyczki | str. 166
12.3. Niedostateczna kapitalizacja | str. 172
12.3.1. Reguły obowiązujące dla pożyczek zaciągniętych przed końcem 2014 r. | str. 172
12.3.2. Reguły obowiązujące po 1 stycznia 2015 r. | str. 175
12.3.3. Alternatywny system kwalifikowania odsetek jako kosztu podatkowego | str. 179
12.4. Cash pooling | str. 183
12.5. Gwarancje wewnątrzgrupowe | str. 186

Rozdział 13. Wartości niematerialne | str. 190
13.1. Wartości niematerialne jako przedmiot transakcji | str. 192
13.2. Wycena wartości niematerialnych i analiza porównywalności | str. 193
13.3. Dobór metody wyceny wartości niematerialnych | str. 195
13.4. Wyznaczenie stawki opłaty licencyjnej | str. 196

Rozdział 14. Analiza porównawcza | str. 201
14.1. Sposób sporządzania analizy | str. 203
14.1.1. Etap 1: Ogólna analiza informacji dotyczących podatnika i jego otoczenia gospodarczego | str. 203
14.1.2. Etap 2: Analiza warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi | str. 204
14.1.3. Etap 3: Sprawdzenie możliwości porównania warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami stosowanymi przez dany podmiot z podmiotami niezależnymi | str. 209
14.1.4. Etap 4: Identyfikacja i weryfikacja porównywalnych warunków ustalanych przez podmioty niezależne | str. 211
14.1.5. Etap 5: Wybór metody określania ceny i wybór wskaźnika zyskowności | str. 211
14.1.6. Etap 6: Proces zbierania danych porównawczych, ich analiza i weryfikacja założeń | str. 212
14.1.7. Etap 7: Analiza uzyskanych danych porównawczych | str. 216
14.2. Przykład analizy porównawczej | str. 217

Rozdział 15. Prawo celne a prawo podatkowe | str. 219
15.1. Ramy prawne | str. 220
15.2. Rozbieżności pomiędzy ceną transferową a wartością celną: aspekty prawne | str. 221
15.3. Rozbieżności pomiędzy ceną transferową a wartością celną: przypadki praktyczne | str. 222
15.3.1. Metody ustalania wartości celnej i ceny transferowej | str. 223
15.3.2. Agregacja transakcji | str. 225
15.3.3. Czas dostawy | str. 226
15.3.4. Cena pierwszej sprzedaży | str. 227
15.4. Narzędzia zarządzania ryzykiem celnym i podatkowym w związku z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi | str. 228

Rozdział 16. Dokumentacja cen transferowych | str. 230
16.1. Wstęp | str. 230
16.2. Pojęcie transakcji | str. 231
16.3. Wartość transakcji | str. 233
16.4. Treść dokumentacji cen transferowych | str. 236
16.4.1. Określenie funkcji, jakie będą spełniać podmioty uczestniczące w transakcji (z uwzględnieniem użytych aktywów i podejmowanego ryzyka) | str. 237
16.4.2. Przewidywane koszty związane z transakcją oraz forma i termin zapłaty | str. 240
16.4.3. Metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji | str. 242
16.4.4. Wskazanie innych czynników | str. 244
16.4.5. Określenie korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji | str. 246

Rozdział 17. Wzór dokumentacji cen transferowych: "Dokumentacja cen transferowych za rok 2013 przygotowana dla Alfa sp. z o.o." | str. 248
17.1. Podstawa prawna dokumentacji | str. 248
17.2. Charakterystyka działalności spółki Alfa | str. 249
17.3. Dokumentacja: świadczenie usług doradczych | str. 250
17.3.1. Charakterystyka transakcji | str. 250
17.3.2. Analiza funkcjonalna | str. 250
17.3.3. Analiza finansowa | str. 254
17.3.4. Wynik na transakcji | str. 256
17.4. Dokumentacja: świadczenie usług tłumaczenia | str. 256
17.4.1. Charakterystyka transakcji | str. 256
17.4.2. Analiza funkcjonalna | str. 258
17.4.3. Analiza finansowa | str. 262
17.4.4. Wynik na transakcji | str. 268
17.5. Dokumentacja: pożyczka | str. 268
17.5.1. Charakterystyka transakcji | str. 268
17.5.2. Analiza funkcjonalna | str. 268
17.5.3. Analiza finansowa | str. 272
17.5.4. Wynik na transakcji | str. 275
17.6. Transakcja: refaktura kosztów | str. 275
17.6.1. Charakterystyka transakcji | str. 275
17.6.2. Analiza funkcjonalna | str. 275
17.6.3. Analiza finansowa | str. 277
17.6.4. Wynik na transakcji | str. 278

Rozdział 18. Nowe regulacje w zakresie cen transferowych | str. 279
18.1. Obowiązek dokumentacyjny | str. 281
18.2. Transakcje podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu | str. 285
18.3. Rodzaje dokumentacji | str. 287
18.3.1. Dokumentacja lokalna | str. 287
18.3.2. Dokumentacja grupowa | str. 289
18.4. Termin przygotowania dokumentacji cen transferowych | str. 290

Rozdział 19. Wzór nowej dokumentacji cen transferowych | str. 292

Rozdział 20. Sankcje w zakresie cen transferowych | str. 309
20.1. Doszacowanie dochodu | str. 310
20.2. Stawka 50% w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych | str. 312
20.3. Tryb, w jakim organy mogą zażądać przedstawienia dokumentacji | str. 313
20.4. Skutki złożenia niekompletnej dokumentacji | str. 315
20.5. Ograniczenia okresu, jakiego może dotyczyć zastosowanie stawki 50% | str. 316
20.6. Sankcje karne skarbowe | str. 318
20.7. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego | str. 320
20.8. Doszacowanie VAT | str. 322

Rozdział 21. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych | str. 324
21.1. Rodzaje porozumień | str. 324
21.2. Procedura zawarcia porozumienia | str. 326
21.3. Terminy wydania porozumienia | str. 328
21.4. Zmiana porozumienia | str. 329
21.5. Koszty wydania porozumienia | str. 329
21.6. Krytyka rozwiązania polskiego | str. 330

Rozdział 22. Spółki CFC | str. 331

Indeks | str. 339

Ukryj

Opis:

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę cen transferowych w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych. Uwzględniono rewolucyjne zmiany dotyczące cen transferowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku. Do poruszonych tu zagadnień należą m.in. metody ustalania cen transferowych, przygotowanie dokumentacji i opracowanie analizy porównawczej. Szczegółowo omówiono aktualne aspekty prawne dotyczące cen transferowych, takie jak restrukturyzacja działalności gospodarczej, przygotowanie tzw. opisu transakcji czy identyfikacje podmiotów powiązanych.

Publikacja ma charakter praktycznego przewodnika, zawiera bowiem między innymi:
• przejrzyste objaśnienia sposobu zastosowania wskazanych metod,
• wzory dokumentacji cen transferowych, w tym tzw. dokumentacji local file i master file,
• przykład analizy porównawczej,
• przykłady restrukturyzacji działalności gospodarczej wraz z zaawansowanymi metodami ustalania rynkowości takich restrukturyzacji (m.in. analizą scenariuszową),
• omówienie odpowiedzialności zarządu i sankcji w zakresie cen transferowych,
• przybliżenie zasad wyceny transakcji finansowych (pożyczek, gwarancji, poręczeń).

Książka przeznaczona jest dla osób zarządzających finansami spółek, kontrolerów finansowych, księgowych, doradców podatkowych, prawników i wykładowców akademickich.


Tomasz Kosieradzki – doradca podatkowy, partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz.
Jest prawnikiem, specjalizuje się w cenach transferowych, optymalizacji podatkowej oraz postępowaniach podatkowych w sprawie cen transferowych.

Radosław Piekarz – doradca podatkowy, partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz. Jest ekonomistą, specjalizuje się w cenach transferowych, analizach porównawczych i restrukturyzacji działalności gospodarczej.Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-337-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 344
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Postępowanie podatkowe
Kod: OFE-0936:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów