Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu

Kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze.

więcej

Autorzy: Rafał Blicharz (red. naukowy), Mirosław Pawełczyk, Ewa Przeszło, Michał Kania, Katarzyna Pokryszka, Katarzyna Łuczak, Agnieszka Piwowarczyk,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 kwietnia 2017 r.
Kod: KAM-2560:W02D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 75,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 67,50 zł. ( Oszczędzasz: 7,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Rozdział I
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej | str. 19

1. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej | str. 21
1.1. Podstawowe informacje | str. 21
1.2. Zasada wolności gospodarczej i jej realizacja w prawie polskim | str. 22
1.3. Swobody rynku wewnętrznego jako podstawa podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej | str. 25
2. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca | str. 29
2.1. Działalność gospodarcza | str. 29
2.1.1. Pojęcie działalności gospodarczej | str. 29
2.1.2. Sfery działalności gospodarczej | str. 32
2.1.3. Zarobkowy charakter działalności gospodarczej | str. 36
2.1.4. Wykonywanie działalności gospodarczej w sposób zorganizowany i ciągły | str. 36
2.2. Przedsiębiorca | str. 38
2.2.1. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie prywatnym i prawie publicznym | str. 38
2.2.2. Osoba fizyczna | str. 39
2.2.3. Osoba prawna | str. 43
2.2.4. Jednostki organizacyjne, które posiadają zdolność prawną | str. 46
2.2.5. Spółka cywilna i jej wspólnicy | str. 47
2.2.6. Wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu | str. 49
2.2.7. Status przedsiębiorcy a wpis do rejestru | str. 50
2.3. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy | str. 52
3. Rejestracja przedsiębiorców | str. 54
3.1. Podstawowe informacje | str. 54
3.2. Krajowy Rejestr Sądowy | str. 56
3.2.1. Geneza i funkcje Krajowego Rejestru Sądowego | str. 56
3.2.2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego | str. 58
3.2.3. Zasada jawności Krajowego Rejestru Sądowego | str. 63
3.2.4. Podmioty podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | str. 67
3.3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej | str. 70
3.3.1. Organizacja i zadania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej | str. 70
3.3.2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej | str. 71
3.3.3. Funkcje Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej | str. 77
3.4. Punkty kontaktowe | str. 79
4. Obowiązki przedsiębiorcy związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 82
5. Prawa przedsiębiorcy związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 85
6. Status prawny podmiotów zagranicznych | str. 93
6.1. Podstawowe informacje | str. 93
6.2. Osoby zagraniczne | str. 94
6.3. Przedsiębiorcy zagraniczni | str. 96
6.4. Usługodawcy | str. 100
7. Reglamentacja działalności gospodarczej | str. 102
7.1. Podstawowe informacje | str. 102
7.2. Koncesje | str. 104
7.3. Zezwolenia, licencje i zgody na wykonywanie działalności gospodarczej | str. 114
7.4. Działalność regulowana | str. 116
8. Kontrola działalności gospodarczej | str. 120

Rozdział II
Publiczne prawo konkurencji | str. 128

1. Podstawowe informacje | str. 128
2. Porozumienia ograniczające konkurencję | str. 131
2.1. Porozumienie ograniczające konkurencję - zagadnienia ogólne | str. 131
2.2. Wyjątki od zakazu porozumień ograniczających konkurencję | str. 132
2.3. Ustalanie bezpośrednio lub pośrednio cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów | str. 134
2.4. Porozumienia kontyngentowe | str. 136
2.5. Porozumienia podziałowe | str. 137
2.6. Porozumienia dyskryminujące | str. 137
2.7. Umowy wiązane | str. 138
2.8. Porozumienia ograniczające dostęp do rynku | str. 139
2.9. Zmowy przetargowe | str. 140
2.10. Skutek zawarcia porozumień ograniczających konkurencję - nieważność | str. 140
2.11. Obowiązek współdziałania z Prezesem UOKiK | str. 141
3. Nadużywanie pozycji dominującej | str. 142
3.1. Nadużywanie pozycji dominującej - zagadnienia ogólne | str. 142
3.2. Narzucanie nieuczciwych warunków umowy | str. 143
3.3. Ograniczenie produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów | str. 144
3.4. Stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających zróżnicowane warunki konkurencji | str. 145
3.5. Uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy | str. 146
3.6. Przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji | str. 147
3.7. Narzucanie przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów przynoszących mu nieuzasadnione korzyści | str. 147
3.8. Podział rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych | str. 147
4. Kontrola koncentracji przedsiębiorców | str. 148
4.1. Koncentracja przedsiębiorców - zagadnienia ogólne | str. 148
4.2. Połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców | str. 150
4.3. Przejęcie kontroli | str. 150
4.4. Nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy | str. 151
4.5. Unijne aspekty koncentracji | str. 151
4.6. Postępowanie w sprawach koncentracji | str. 152
5. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów | str. 152
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 152
5.2. Stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone | str. 154
5.3. Naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji | str. 156
5.4. Nieuczciwe praktyki rynkowe i czyny nieuczciwej konkurencji jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów | str. 157
5.5. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów | str. 158
6. Pomoc publiczna | str. 158
6.1. Źródła prawa pomocy publicznej | str. 159
6.2. Pojęcie i rodzaje pomocy publicznej | str. 160
6.3. Przesłanki pomocy publicznej | str. 162
6.4. Test inwestora prywatnego | str. 164
6.5. Rodzaje dopuszczalnej pomocy państwa | str. 166
6.6. Pomoc regionalna | str. 168
6.7. Pomoc horyzontalna | str. 169
6.8. Pomoc sektorowa | str. 169
6.9. Pomoc de minimis | str. 170
6.10. Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej | str. 171
6.11. Postępowanie prenotyfikacyjne | str. 174
6.12. Kontrola sądowa rozstrzygnięć organów Unii Europejskiej | str. 175
6.13. Uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie monitorowania pomocy przyznanej przez państwo | str. 175
6.14. Obowiązek zwrotu pomocy publicznej | str. 176

Rozdział III
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym | str. 177

1. Zagadnienia ogólne | str. 177
2. Czyny nieuczciwej konkurencji | str. 178
3. Katalog nazwanych czynów nieuczciwej konkurencji | str. 180
3.1. Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa | str. 180
3.2. Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług | str. 182
3.3. Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług | str. 184
3.4. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa | str. 185
3.5. Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy | str. 185
3.6. Naśladownictwo produktów | str. 186
3.7. Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie | str. 186
3.8. Utrudnianie dostępu do rynku | str. 187
3.9. Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną | str. 188
3.10. Delikt nieuczciwej konkurencji w zakresie urządzeń niedozwolonych | str. 188
3.11. Nieuczciwa lub zakazana reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji | str. 189
3.12. Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie sprzedaży premiowanej | str. 190
3.13. Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej | str. 191
3.14. Delikt nieuczciwej konkurencji w działalności sklepów dyskontowych | str. 191
4. Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 192
5. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym | str. 193
5.1. Nieuczciwe praktyki rynkowe. Zagadnienia ogólne | str. 193
5.2. Wprowadzające w błąd działania i zaniechania oraz praktyki agresywne jako nazwane nieuczciwe praktyki rynkowe | str. 194
5.3. "Czarna lista" nieuczciwych praktyk rynkowych | str. 197
5.4. Szczególne nieuczciwe praktyki rynkowe, czyli system argentyński oraz stosowanie kodeksu dobrych praktyk, którego postanowienia są sprzeczne z prawem | str. 199
5.5. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym | str. 200

Rozdział IV
Prawo zamówień publicznych | str. 202

1. Podstawowe informacje | str. 203
2. Zamówienia publiczne - ogólna charakterystyka | str. 205
2.1. Istota zamówień publicznych | str. 205
2.2. Zasady udzielania zamówień publicznych | str. 207
3. Strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | str. 209
3.1. Zamawiający | str. 209
3.2. Wykonawca | str. 214
4. Przedmiot zamówień publicznych | str. 222
4.1. Opis przedmiotu zamówienia | str. 222
4.2. Pojęcie dostawy | str. 225
4.3. Pojęcie usług | str. 226
4.4. Roboty budowlane | str. 226
5. Tryby udzielania zamówień publicznych | str. 227
5.1. Przetarg nieograniczony | str. 228
5.2. Przetarg ograniczony | str. 234
5.3. Negocjacje z ogłoszeniem | str. 235
5.4. Dialog konkurencyjny | str. 237
5.5. Negocjacje bez ogłoszenia | str. 238
5.6. Zamówienia z wolnej ręki | str. 239
5.7. Zapytanie o cenę | str. 240
5.8. Partnerstwo innowacyjne | str. 241
5.9. Licytacja elektroniczna | str. 243
6. Odrębne procedury w ramach zamówień publicznych | str. 244
7. Umowa w sprawie zamówień publicznych | str. 245
8. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych | str. 252
9. Środki ochrony prawnej | str. 254
9.1. Odwołanie | str. 254
9.2. Skarga | str. 259
10. Podsumowanie | str. 262

Rozdział V
Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych | str. 264

1. Podstawowe informacje | str. 265
1.1. Programy operacyjne w perspektywie 2014-2020 | str. 266
1.2. Podstawy prawne | str. 269
2. Umowa o dofinansowanie projektu | str. 271
3. Zasady udzielania zamówień w projektach | str. 272
3.1. Szacowanie wartości zamówienia | str. 272
3.2. Procedury podprogowe | str. 273
3.3. Kwalifikowalność wydatków | str. 277
4. Kontrola zamówień udzielonych w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych | str. 278
4.1. Rodzaje kontroli | str. 279
4.2. Instytucje kontrolujące | str. 280
4.3. Roczny plan kontroli | str. 281
5. Nieprawidłowości w procesie realizacji polityki spójności | str. 283
5.1. Nieprawidłowości pojedyncze i systemowe | str. 283
5.2. Kategorie nieprawidłowości | str. 285
6. Konsekwencje naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych | str. 287
6.1. Korekty finansowe | str. 288
6.2. Taryfikator korekt | str. 289
6.3. Odpowiedzialność beneficjentów wydatkujących środki z funduszy unijnych | str. 291

Rozdział VI
Partnerstwo publiczno-prywatne | str. 294

1. Podstawowe informacje | str. 294
2. Regulacja normatywna partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 297
3. Obszary wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 299
4. Ryzyka w partnerstwie publiczno-prywatnym | str. 300
5. Analizy przedrealizacyjne | str. 303
6. Warianty PPP | str. 304
7. Wybór partnera prywatnego | str. 307
8. Umowa o PPP | str. 309
9. Spółka PPP | str. 312

Rozdział VII
Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi | str. 314

1. Podstawowe informacje | str. 314
1.1. Wprowadzenie | str. 314
1.2. Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi | str. 314
1.3. Istota umów koncesji | str. 319
1.4. Organ właściwy w sprawie umów koncesji | str. 320
2. Cele i zasady związane z instytucją umowy koncesji | str. 321
3. Wyłączenia z zakresu stosowania ustawy | str. 322
4. Strony umowy koncesji | str. 326
4.1. Konflikt interesów | str. 327
4.2. Wykluczenie wykonawców | str. 328
4.3. Wymogi kwalifikacyjne | str. 333
5. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy koncesji | str. 335
5.1. Zasady postępowania | str. 335
5.2. Komunikacja w postępowaniu | str. 337
5.3. Szacowanie wartości umów koncesji | str. 338
5.4. Wszczęcie postępowania | str. 339
5.5. Ogłoszenie o koncesji | str. 340
5.6. Zaproszenie do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji | str. 341
5.7. Koncesje in-house | str. 341
5.8. Przebieg postępowania | str. 346
5.9. Wybór najkorzystniejszej oferty | str. 348
6. Umowa koncesji | str. 349
6.1. Pojęcie umowy | str. 349
6.2. Modyfikacja umowy koncesji | str. 351
6.3. Rozwiązanie umowy koncesji | str. 356
6.4. Unieważnienie umowy koncesji | str. 357
7. Środki ochrony prawnej | str. 357
7.1. Uwagi wprowadzające | str. 357
7.2. Legitymacja procesowa i terminy wnoszenia środków odwoławczych | str. 358

Rozdział VIII
Prawo rynku kapitałowego | str. 360

1. Podstawowe informacje | str. 362
1.1. Podstawy prawne | str. 362
1.2. Pojęcie i funkcje rynku kapitałowego | str. 364
1.3. Struktura rynku kapitałowego | str. 366
1.4. Zasady obrotu | str. 373
1.5. Ogólny opis obrotu | str. 377
1.5.1. Upublicznienie spółki (oferta publiczna). Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu | str. 377
1.5.2. Obrót papierami wartościowymi (akcjami) | str. 384
1.6. Pojęcie i podział instrumentów finansowych | str. 387
2. Ogólna charakterystyka spółki publicznej | str. 390
2.1. Pojęcie spółki publicznej | str. 390
2.2. Specyfika spółki publicznej | str. 391
3. Podmioty organizujące oraz obsługujące obrót | str. 394
3.1. Spółki prowadzące rynek regulowany | str. 394
3.2. Firmy inwestycyjne | str. 394
3.3. Podstawowe usługi firm inwestycyjnych na rynku kapitałowym | str. 395
3.4. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | str. 396
3.5. Systemy ochrony bezpieczeństwa obrotu i inwestorów | str. 397
4. Instytucje zbiorowego inwestowania | str. 398
4.1. Tworzenie funduszu inwestycyjnego | str. 398
4.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych | str. 399
4.3. Podstawowe prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjnego | str. 401
4.3.1. Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym | str. 401
4.3.2. Prawa i obowiązki o charakterze niemajątkowym | str. 403
5. Nadzór nad rynkiem kapitałowym | str. 404
5.1. Komisja Nadzoru Finansowego jako organ administracji publicznej | str. 405
5.2. Zadania i funkcje Komisji Nadzoru Finansowego | str. 406
5.3. Postępowania sprawdzające Komisji Nadzoru Finansowego | str. 407
5.3.1. Postępowanie wyjaśniające | str. 407
5.3.2. Postępowanie kontrolne | str. 408
5.4. Środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego | str. 409
5.5. Środki ochrony prawnej | str. 412

Rozdział IX
Prawo lotnicze | str. 415

1. Miejsce prawa lotniczego w polskim systemie prawa | str. 416
2. Podstawowe pojęcia prawa lotniczego | str. 417
2.1. Przestrzeń powietrzna | str. 417
2.2. Statek powietrzny i jego załoga | str. 418
2.3. Lotniska i porty lotnicze | str. 420
2.4. Przewoźnik lotniczy | str. 422
3. Przedmiotowy podział prawa lotniczego | str. 423
3.1. Porządek i bezpieczeństwo żeglugi powietrznej | str. 423
3.1.1. Konwencja chicagowska wraz załącznikami | str. 423
3.1.2. System zarządzania przestrzenią powietrzną | str. 426
3.1.3. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego | str. 428
3.1.4. Badanie wypadków i incydentów lotniczych | str. 428
3.2. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego | str. 430
3.2.1. Odpowiedzialność wobec pasażera statku powietrznego | str. 430
3.2.1.1. System warszawsko-montrealski | str. 430
3.2.1.2. Rozporządzenie 261/2004 | str. 432
3.2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na ziemi | str. 433
3.3. Lotnicze prawo karne | str. 435
3.4. Ochrona środowiska | str. 436
3.5. Lotnicze prawo gospodarcze | str. 437
4. Lotnicza działalność gospodarcza | str. 439
4.1. Przewóz lotniczy | str. 439
4.2. Zarządzanie lotniskiem użytku publicznego | str. 441
4.3. Wykonywanie obsługi naziemnej | str. 441
4.4. Szkolenie personelu lotniczego | str. 443
5. Administracja lotnictwa cywilnego w Polsce | str. 444
5.1. Minister właściwy do spraw transportu | str. 444
5.2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego | str. 444
5.3. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | str. 446
5.4. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych | str. 446

Rozdział X
Prawo własności przemysłowej | str. 449

1. Podstawowe informacje | str. 450
1.1. Własność intelektualna | str. 450
1.2. Własność przemysłowa | str. 452
2. Przedmioty własności przemysłowej | str. 453
2.1. Podstawowe informacje | str. 453
2.2. Wynalazek | str. 454
2.3. Wzór użytkowy | str. 458
2.4. Wzór przemysłowy | str. 459
2.5. Znak towarowy | str. 461
2.6. Oznaczenie geograficzne | str. 467
3. Prawa wyłączne | str. 468
3.1. Treść prawa wyłącznego | str. 469
3.2. Zasada czasowej ochrony | str. 469
3.3. Zasada terytorializmu | str. 469
3.4. Wyczerpanie prawa | str. 470
4. Zasady uzyskania praw wyłącznych | str. 470
4.1. Podstawowe informacje | str. 470
4.2. Zgłaszający | str. 471
4.3. Zgłoszenie | str. 473
4.4. Prawo pierwszeństwa | str. 473
4.5. Opłaty | str. 475
4.6. Decyzja i dokument potwierdzający uzyskanie prawa | str. 475
4.7. Ogłoszenia urzędowe - publikatory | str. 475
4.8. Rejestry | str. 476
5. Środki zaskarżenia | str. 476
5.1. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy | str. 476
5.2. Sprzeciw - actio popularis | str. 477
5.3. Skarga do sądu administracyjnego | str. 478
6. Systemy ochrony własności przemysłowej | str. 478
6.1. Procedura regionalna | str. 478
6.1.1. Patent europejski | str. 479
6.1.2. Znaki towarowe Unii Europejskiej | str. 479
6.1.3. Wspólnotowy wzór przemysłowy | str. 480
6.1.4. Wspólnotowy system ochrony oznaczeń geograficznych | str. 480
6.2. Procedura międzynarodowa | str. 481
6.2.1. Międzynarodowe zgłoszenie patentowe | str. 481
6.2.2. Międzynarodowy znak towarowy | str. 481
6.2.3. Międzynarodowy wzór przemysłowy | str. 482
7. Obrót własnością przemysłową | str. 482
8. Ustanie praw wyłącznych | str. 484
9. Struktura i zadania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 485
10. Rzecznik patentowy | str. 486
11. Odpowiedzialność cywilna | str. 487

O autorach | str. 489

Ukryj

Opis:

Drugie zaktualizowane wydanie podręcznika zawiera kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze. Przedstawia zarówno podstawowe dla tej dziedziny zagadnienia, takie jak prawo: działalności gospodarczej, konkurencji, zamówień publicznych czy partnerstwa publiczno-prywatnego, jak i rzadziej spotykane w tego typu opracowaniach regulacje dotyczące prawa rynku kapitałowego czy prawa własności przemysłowej. W książce zostały uwzględnione założenia zmian zwłaszcza z zakresu prawa:
- rynku kapitałowego,
- ochrony konkurencji,
- zamówień publicznych,
- partnerstwa publiczno-prywatnego,
- lotniczego
- nad którymi w chwili oddawania jej do druku trwały prace legislacyjne.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, administracji oraz ekonomii, a także pracowników organów administracji publicznej. Może stanowić cenną lekturę dla przedsiębiorców, szczególnie tych działających we wspomnianych sektorach gospodarki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-411-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 492
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Ochrona konkurencji i konsumentów
Kod: KAM-2560:W02D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów