Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Henryk Palarz,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.01.2015 r.
Kod: KAM-2520:W01D02  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Od Autora | str. 17

Rozdział I
Podstawowe definicje | str. 19


1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne | str. 19

1.1. Forma organizacyjna | str. 20

1.2. Działalność pokrewna przedsiębiorstwa a nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków | str. 20

1.3. Brak wymaganego zezwolenia a nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków | str. 22

1.4. Przedsiębiorstwo jako podmiot z zarzutem nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków | str. 23

1.5. Spółka wodna jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne | str. 24

1.6. Gmina jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne | str. 26

2. Odbiorca usług | str. 28

3. Wodomierze i urządzenie pomiarowe | str. 30

4. Urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne | str. 31

5. Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków | str. 33

5.1. Nielegalny pobór w sektorach sieciowych | str. 33

5.2. Definicja ustawowa | str. 34

5.3. Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków sensu largo | str. 36

5.4. Nielegalne odprowadzanie ścieków jako czyny zabronione przez inne ustawy | str. 39

6. Nielegalne dostarczanie wody | str. 40

Rozdział II
Rola gminy w zwalczaniu nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków | str. 43


1. Uchwalenie regulaminu przez radę gminy | str. 43

2. Zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków oraz uchwalanie planu | str. 46

3. Odmowa zatwierdzenia taryf z uwagi na poziom strat wywołany nielegalnym poborem wody lub nielegalnym odprowadzaniem ścieków | str. 47

4. Zadania wójta jako organu zezwalającego i kontrolującego | str. 50

Rozdział III
"Gospodarskie" podejście do zjawiska a właściwa prewencja | str. 54


1. Zwalczanie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków "systemem gospodarczym" | str. 54

2. Działania informacyjne | str. 58

3. Klauzule w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków | str. 60

4. Angażowanie innych osób w ujawnianie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków | str. 63

5. Nagrody dla pracowników | str. 65

Rozdział IV
Kontrola odbiorców usług mająca na celu wykrycie nielegalnego poboru wody i nielegalnego odprowadzania ścieków | str. 66


1. Kontrola a prawo wstępu | str. 66

2. Odbiorcy usług i inne osoby kontrolowane | str. 67

3. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo | str. 70

4. Okazanie i treść pisemnego upoważnienia | str. 72

5. Czas i miejsce kontroli | str. 74

6. Kontrola dostawcy ścieków przemysłowych | str. 76

7. Reprezentacja po stronie kontrolowanego | str. 78

8. Protokół | str. 80

9. Sposoby uregulowania procedury kontroli | str. 82

10. Kontrola odbiorcy usług w ramach art. 7 pkt 2 i 4 u.z.z.w. | str. 84

11. Wnioski de lege ferenda | str. 86

Rozdział V
Bezumowny pobór wody lub odprowadzanie ścieków | str. 89


1. Forma pisemna umowy i skutki jej niezachowania | str. 89

2. Bezumowny pobór wody (odprowadzanie ścieków) jako nieujawnienie się nowej osoby korzystającej z usług w istniejącej nieruchomości | str. 92

3. Bezumowny pobór wody i odprowadzanie ścieków przez samowolne przyłączenie | str. 94

4. Bezumowne odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych | str. 96

5. Brak umowy na piśmie - ocena stanów zastanych | str. 97

6. Sądowe ustalenie treści umowy | str. 100

7. Sądowe ustalenie istnienia umowy | str. 102

Rozdział VI
Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego. Wypowiedzenie umowy | str. 104


1. Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego jako skutek nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków | str. 104

2. Nieodbieranie korespondencji przez odbiorcę usług (sprawcę) | str. 108

3. Wypowiedzenie umowy jako skutek nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków | str. 110

4. Nieważność wypowiedzenia umowy | str. 114

5. Podjęcie świadczenia usług | str. 117

6. Postulaty de lege ferenda | str. 121

7. Projekt Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" | str. 124

Rozdział VII
Odpowiedzialność cywilnoprawna | str. 128


1. Odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego | str. 128

2. Roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie | str. 131

3. Zbieg roszczeń z art. 405 i 415 k.c. | str. 133

4. Odpowiedzialność kontraktowa | str. 135

5. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej z deliktową | str. 138

6. Odpowiedzialność za uszkodzenie wodomierza głównego i plomb | str. 139

7. Odpowiedzialność odbiorcy usług za inne osoby | str. 141

Rozdział VIII
Wybrane zagadnienia procesowe cywilne | str. 143


1. Przed procesem - umowa ugody z nielegalnie pobierającym | str. 143

2. Faktura VAT czy nota obciążeniowa | str. 145

3. Postępowanie uproszczone | str. 147

4. Opinia biegłego | str. 149

5. Ugoda sądowa | str. 150

6. Powództwo o ustalenie nieistnienia wierzytelności z tytułu nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków | str. 152

7. Uniewinnienie w sprawie karnej a proces cywilny | str. 153

Rozdział IX
Klauzule umowne zabezpieczające przed nielegalnym poborem wody lub nielegalnym odprowadzaniem ścieków | str. 155


1. Klauzule zabezpieczające przed bezumownym (pozaumownym) korzystaniem z usług | str. 155

2. Klauzule zabezpieczające przed manipulacją na wodomierzu głównym / urządzeniu pomiarowym | str. 158

3. Klauzule zabezpieczające przed celowym pominięciem wodomierza głównego / urządzenia pomiarowego | str. 161

4. Inne klauzule | str. 162

4.1. Klauzula umowna przed oszustwem ryczałtowca | str. 162

4.2. Klauzula chroniąca przed bezumownym zrzutem deszczówki do kanalizacji deszczowej | str. 164

4.3. Klauzule chroniące przed łamaniem zakazów z art. 9 ust. 1 i 2 u.z.z.w. | str. 164

Rozdział X
Wysokość odszkodowania | str. 165


1. Wysokość odszkodowania zbliżona do rzeczywistej szkody | str. 165

2. Kara umowna w regulaminie | str. 169

3. Paragraf 18 ust. 1 rozporządzenia taryfowego niewykluczający kary umownej | str. 172

4. Wnioski de lege ferenda | str. 176

Rozdział XI
Przepisy karne w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | str. 179


1. Ewolucja przepisów karnych w ustawie | str. 179

2. Niedopuszczenie do kontroli | str. 181

3. Bezumowny pobór wody | str. 184

4. Wykroczenie stypizowane w art. 28 ust. 2 pkt 1 u.z.z.w. | str. 188

5. Bezumowne odprowadzanie ścieków | str. 194

6. Nielegalny pobór wody oznaczający z reguły nielegalne odprowadzanie ścieków | str. 199

7. Czyny zabronione z art. 28 u.z.z.w. a odbiorca rozliczany według przeciętnych norm zużycia wody | str. 200

8. Niestosowanie się do zakazów z art. 9 ust. 1 u.z.z.w. | str. 202

9. Niestosowanie się do zakazów z art. 9 ust. 2 u.z.z.w. | str. 204

10. Wnioski de lege ferenda dotyczące przepisów karnych | str. 205

Rozdział XII
Inne przepisy karne | str. 209


1. Kradzież wody w sytuacji istnienia umowy zaopatrzeniowej | str. 209

2. Uszkodzenie wodomierza głównego jako przestępstwo | str. 211

3. Kradzież wody z włamaniem | str. 214

4. Zbieg przepisów dotyczących przestępstw | str. 217

5. Zbieg wykroczeń | str. 218

6. Przestępstwo kradzieży wody jako czyn ciągły | str. 219

7. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo przy wykroczeniach kodeksowych | str. 220

7.1. Usiłowanie popełnienia wykroczenia | str. 220

7.2. Podżeganie | str. 220

7.3. Pomocnictwo | str. 221

Rozdział XIII
Oszustwo wodociągowo-kanalizacyjne | str. 222


1. Pionierzy - energetyka | str. 222

2. Przestępstwo oszustwa | str. 224

3. Typizacja wykroczenia z art. 28 ust. 2 pkt 1 u.z.z.w. wykluczająca zarzut oszustwa i kradzieży wody z włamaniem | str. 225

4. Oszustwo wodociągowe | str. 227

5. Oszustwo ryczałtowca - woda | str. 228

6. Oszustwo odprowadzającego ścieki | str. 230

7. Oszustwo przy odprowadzaniu ścieków a modyfikacja § 16 ust. 6 rozporządzenia taryfowego | str. 233

8. Rozcieńczanie ścieków przemysłowych | str. 234

Rozdział XIV
Charakterystyka kar i środków karnych | str. 236


1. Kara ograniczenia wolności | str. 236

2. Kara grzywny | str. 237

3. Nawiązka | str. 238

4. Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny | str. 241

5. Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości jako środek karny | str. 243

6. Kara aresztu przy trzecim podobnym wykroczeniu umyślnym | str. 244

Rozdział XV
Wybrane zagadnienia procesowe karne | str. 246


1. Ocena bagatelizowania zjawiska nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków przez organy ścigania | str. 246

2. Przedsiębiorstwo jako oskarżyciel posiłkowy | str. 251

3. Przedsiębiorstwo jako pokrzywdzony wytaczający proces adhezyjny | str. 253

4. Reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym | str. 256

5. Obrona sprawcy przez fałszywe oskarżenie innych osób o dokonanie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków | str. 257

Rozdział XVI
Nielegalny pobór wody (odprowadzanie ścieków) w budynku wielolokalowym | str. 259


1. Ustawowe zasady zawierania umów w budynkach wielolokalowych | str. 259

2. Budynek wielolokalowy oraz jego właściciel lub zarządca | str. 261

3. Umowa "ogólna" zawarta między przedsiębiorstwem a właścicielem (zarządcą) | str. 264

4. Kary umowne zamieszczane w postanowieniach uchwał wspólnot | str. 266

5. Kary umowne zamieszczane w regulaminach spółdzielni | str. 271

6. Wstrzymanie dostaw wody do lokalu przez właściciela (zarządcę) budynku | str. 273

7. Zawieranie umów w warunkach art. 6 ust. 6 u.z.z.w. | str. 274

8. Uszkodzenie wodomierza w lokalu w aspekcie karnym | str. 275

Bibliografia | str. 277

Ukryj

Opis:

W książce omówiono ważne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych - zarówno bez zawarcia umowy, jak i poprzez celowe uszkodzenie albo pominięcie wodomierzy lub urządzeń pomiarowych. Autor przedstawił:

  • różne formy popełniania tego typu wykroczeń i przestępstw,
  • ujawnianie tych czynów w drodze profesjonalnie przeprowadzonej kontroli,
  • wskazówki dotyczące metod ścigania,
  • sposoby obciążania sprawców nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków,
  • aspekty odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-7977-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 280
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2520:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów