Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Piotr Górecki, Violetta Konarska-Wrzosek,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.02.2015 r.
Kod: KAM-2414;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Słowo wstępne | str. 17

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich | str. 21


DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE | str. 29

Art. 1. [Zakres podmiotowy stosowania ustawy] | str. 29

Art. 2. [Podstawy stosowania ustawy] | str. 38

Art. 3. [Dyrektywa dobra nieletniego] | str. 43

Art. 3a. [Mediacja] | str. 49

Art. 4. [Obowiązek przeciwdziałania i zawiadomienia] | str. 56

Art. 4a. [Obowiązek udzielenia informacji sądowi] | str. 58

DZIAŁ II. ŚRODKI ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH | str. 60

Art. 5. [Kategorie środków stosowanych wobec nieletnich] | str. 60

Art. 6. [Grupy środków i ich katalog] | str. 62

Art. 7. [Zobowiązania nakładane na rodziców] | str. 91

Art. 8. [Kara pieniężna] | str. 94

Art. 9. [Orzekanie kary pieniężnej] | str. 97

Art. 10. [Zakład poprawczy - przesłanki orzekania] | str. 98

Art. 11. [Warunkowe zawieszenie umieszczenia w zakładzie] | str. 104

Art. 12. [Środki leczniczo-wychowawcze i ich katalog] | str. 110

Art. 13. (uchylony). | str. 114

Art. 14. [Stosowanie prawa materialnego - k.k., k.k.s. i k.w.] | str. 115

DZIAŁ III. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM | str. 118

ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne o postępowaniu | str. 118

Art. 15. [Właściwość rzeczowa sądu rodzinnego, niejawność postępowania] | str. 118

Art. 16. [Wyjątek od zasady właściwości rzeczowej] | str. 120

Art. 17. [Właściwość miejscowa sądu rodzinnego] | str. 124

Art. 18. [Właściwość sądu karnego] | str. 125

Art. 18a. [Prawo do obrony] | str. 133

Art. 19. [Wysłuchanie nieletniego] | str. 134

Art. 20. [Stosowanie przepisów k.p.k. i k.p.c.] | str. 135

Art. 21. [Wszczęcie i umorzenie postępowania] | str. 138

Art. 21a. [Cel postępowania] | str. 143

Art. 22. [Czyny ścigane na wniosek i z oskarżenia prywatnego] | str. 144

Art. 23. [Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania] | str. 145

Art. 24. [Wywiad środowiskowy] | str. 146

Art. 25. [Dowód z opinii o nieletnim] | str. 150

Art. 25a. [Opinia psychiatryczna] | str. 151

Art. 26. [Środki tymczasowe] | str. 153

Art. 27. [Schronisko dla nieletnich] | str. 155

Art. 28. [Nałożenie obowiązków wobec rodziców] | str. 160

Art. 29. [Zażalenie] | str. 161

Art. 30. [Strony postępowania] | str. 162

Art. 30a. [Zawieszenie postępowania] | str. 166

Art. 31. [Doręczenia] | str. 167

Art. 31a. [Zażalenie] | str. 168

Art. 32. [Koszty postępowania] | str. 169

ROZDZIAŁ 1A. Przebieg postępowania | str. 172

Art. 32a. [Wszczęcie postępowania] | str. 173

Art. 32b. [Czynności dowodowe sądu rodzinnego] | str. 175

Art. 32c. [Obrońca z urzędu] | str. 178

Art. 32d. [Przeglądanie akt sprawy] | str. 181

Art. 32e. [Czynności dowodowe Policji] | str. 182

Art. 32f. [Przesłuchanie nieletniego przez Policję] | str. 185

Art. 32g. [Przesłanki zatrzymania nieletniego i umieszczenia w policyjnej izbie dziecka] | str. 187

Art. 32h. [Inne przesłanki umieszczenia nieletniego w policyjnej izbie dziecka] | str. 191

Art. 32i. [Nadzór nad czynnościami Policji] | str. 193

Art. 32j. [Przekazanie sprawy nieletniego szkole lub organizacji] | str. 194

Art. 32k. [Przekazanie sprawy nieletniego prokuratorowi] | str. 195

Art. 32l. [Stosowanie środków wychowawczych na posiedzeniu] | str. 198

Art. 32m. [Wyznaczenie rozprawy] | str. 200

Art. 32n. [Przebieg rozprawy] | str. 200

Art. 32o. [Przebieg rozprawy] | str. 201

Art. 32p. [Postępowanie dowodowe] | str. 202

Art. 32q. [Obecność na rozprawie innych osób] | str. 203

Art. 32r. [Postanowienie kończące postępowanie; treść] | str. 205

ROZDZIAŁ 3 (uchylony) | str. 207

Art. 33-43. (uchylone). | str. 207

ROZDZIAŁ 4 (uchylony) | str. 207

Art. 44-47a. (uchylone). | str. 207

ROZDZIAŁ 5 (uchylony) | str. 208

Art. 48-55. (uchylone). | str. 208

ROZDZIAŁ 6 (skreślony) | str. 208

Art. 56-57. (skreślone). | str. 208

ROZDZIAŁ 7. Postępowanie odwoławcze | str. 208

Art. 58. [Właściwość i skład sądu odwoławczego] | str. 209

Art. 59. [Zakres zaskarżenia] | str. 212

Art. 60. [Wyłączenie niektórych przepisów k.p.c.] | str. 213

Art. 61. [Zakaz reformationis in peius] | str. 215

Art. 62. [Udział nieletniego w rozprawie] | str. 216

Art. 63-63a. (uchylone). | str. 217

DZIAŁ IV. POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE | str. 218

ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne | str. 219

Art. 64. [Wszczęcie postępowania] | str. 219

Art. 65. [Cele postępowania] | str. 221

Art. 65a. [Obowiązek nieletniego podporządkowania się orzeczeniu] | str. 224

Art. 66. [Formy oddziaływania na nieletnich w placówkach; korespondencja nieletniego] | str. 225

Art. 66a. [Praktyki religijne] | str. 230

Art. 67. [Działania Policji] | str. 233

Art. 68. [Rola sądu rodzinnego] | str. 234

Art. 69. [Wykonywanie orzeczonych środków] | str. 235

Art. 70. [Uprawnienia do składania wniosków i zażaleń] | str. 236

Art. 70a. [Zakres działania kuratora sądowego sprawującego nadzór] | str. 237

Art. 70b. [Badanie stanu trzeźwości nieletniego] | str. 241

Art. 70c. [Zakres działania innych podmiotów sprawujących nadzór] | str. 244

Art. 70d. [Przyznawanie ryczałtu za sprawowanie nadzoru] | str. 244

Art. 70e. [Delegacja ustawowa dotycząca sprawowania nadzorów] | str. 245

Art. 71. [Odroczenie i przerwa wykonywania środków] | str. 248

Art. 72. [Obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego] | str. 249

Art. 73. [Czas wykonywania orzeczonych środków docelowych] | str. 250

Art. 74. [Czas wykonywania środków tymczasowych] | str. 254

Art. 75. [Wydawanie i zaskarżanie postanowień] | str. 256

Art. 76. [Pomoc następcza] | str. 260

Art. 77. [Nadzór sędziego rodzinnego] | str. 262

Art. 78. [Delegacja ustawowa dotycząca nadzoru sędziów rodzinnych] | str. 264

ROZDZIAŁ 2. Środki wychowawcze i lecznicze | str. 265

Art. 79. [Możliwość zmiany i uchylania środków wychowawczych] | str. 265

Art. 80. [Obowiązki dyrektora podmiotu leczniczego] | str. 269

Art. 81. [Delegacja ustawowa dotycząca młodzieżowych ośrodków wychowawczych] | str. 271

Art. 82. [Delegacja ustawowa dotycząca kierowania do podmiotów leczniczych] | str. 272

Art. 83. [Tworzenie, znoszenie i nadzór nad policyjnymi izbami dziecka] | str. 276

Art. 84. [Tworzenie, znoszenie i nadzór nad rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi i ośrodkami kuratorskimi; delegacja ustawowa] | str. 276

ROZDZIAŁ 3. Środek poprawczy | str. 278

Art. 85. [Określanie rodzaju zakładu poprawczego i jego zmiana] | str. 278

Art. 86. [Warunkowe zwolnienie z zakładu poprawczego] | str. 284

Art. 87. [Okres próby; odwołanie warunkowego zwolnienia] | str. 285

Art. 88. [Warunkowe odstąpienie od wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym] | str. 288

Art. 89. [Uznanie za niebyłe orzeczenia środka poprawczego] | str. 290

Art. 90. [Umieszczenie nieletniego poza zakładem poprawczym] | str. 291

Art. 90a. [Umieszczenie nieletniego w hostelu] | str. 293

Art. 90b. [Finansowanie pobytu w hostelu] | str. 298

Art. 90c. [Czasowy zakaz umieszczania nieletniego poza zakładem lub w hostelu] | str. 299

Art. 91. [Postępowanie w razie popełnienia czynu karalnego przez wychowanka zakładu poprawczego] | str. 300

Art. 92. [Kolejność wykonywania orzeczeń] | str. 305

Art. 93. [Kolejność wykonywania orzeczeń] | str. 307

Art. 94. [Możliwość zamiany środka poprawczego na karę kryminalną] | str. 308

Art. 95. [Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad schroniskami i zakładami poprawczymi] | str. 311

ROZDZIAŁ 4. Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym | str. 313

Art. 95a. [Rodzaje środków przymusu bezpośredniego i przesłanki ich stosowania] | str. 313

Art. 95b. (uchylony). | str. 316

Art. 95c. [Delegacja ustawowa dotycząca współdziałania z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa zakładu] | str. 316

ROZDZIAŁ 4A. Udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych | str. 317

Art. 95ca. [Upoważnienie dyrektora do udzielania nagród i środków dyscyplinarnych] | str. 318

Art. 95cb. [Podstawy i zasady udzielania nagród] | str. 319

Art. 95cc. [Katalog nagród] | str. 321

Art. 95cd. [Możliwość uchylenia decyzji o udzieleniu nagrody] | str. 323

Art. 95ce. [Podstawy i zasady stosowania środków dyscyplinarnych] | str. 324

Art. 95cf. [Katalog środków dyscyplinarnych] | str. 328

Art. 95cg. [Możliwość uchylenia decyzji o zastosowaniu środka dyscyplinarnego] | str. 330

ROZDZIAŁ 5. Zatrudnianie nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich | str. 332

Art. 95d. [Miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu oraz zatrudniania] | str. 332

Art. 95da. [Formy praktycznej nauki zawodu; stypendia; delegacje ustawowe] | str. 334

Art. 95e. [Czas pracy nieletniego] | str. 337

Art. 95f. [Wynagradzanie nieletnich] | str. 338

Art. 95g. [Zaliczanie okresu pracy] | str. 338

Art. 95h. [Prawo do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej] | str. 339

DZIAŁ V. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE [Przepisy międzyczasowe] | str. 341

Art. 96. | str. 341

Art. 97. | str. 341

Art. 98. | str. 342

Art. 99-100. (uchylone) | str. 342

Art. 101. (pominięty) | str. 342

Art. 102. | str. 342

Art. 103. | str. 342

Art. 104. | str. 343

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny | str. 345

Art. 10. [Odpowiedzialność karna nieletnich] | str. 345

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst ujednolicony) | str. 355

Wybrane przepisy wykonawcze | str. 403


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich | str. 405

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich | str. 409

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich | str. 412

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek | str. 463

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich | str. 466

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich | str. 472

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej | str. 478

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach | str. 482

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym | str. 488

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich | str. 494

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych | str. 498

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim | str. 506

Bibliografia | str. 513

Skorowidz alfabetyczno-rzeczowy | str. 521


Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompleksowy komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich uwzględniający jej ostatnią dużą nowelizację, która zasadniczo zmieniła dotychczasowy dwoisty model procedowania w sprawach nieletnich przed sądem rodzinnym oraz w toku postępowania odwoławczego.

Autorzy szczegółowo omawiają nowy kształt postępowania sądowego, które zostało niemal w pełnym zakresie oparte na procedurze cywilnej. Bardzo wnikliwie przedstawiono zarówno dotychczasowe, jak i nowe rozwiązania ustawy, dając zarazem praktyczne wskazówki w zakresie ich stosowania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-7978-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 528
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2414;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów