Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaWydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: NEP-0011:201502  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 67,15 zł. ( Oszczędzasz: 11,85 zł. )

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
STUDIA I ARTYKUŁY

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak (Uniwersytet Łódzki)
Współczesna formuła ochrony interesów w prawie administracyjnym (aspekt procesowy) | str. 9

Summary | str. 21

Dr hab. Zbigniew Czarnik (sędzia, WSA w Rzeszowie)
W sprawie charakteru prawnego tzw. postępowań hybrydowych | str. 22

Summary | str. 31

Mgr Sebastian Gajewski (doktorant, Uniwersytet Warszawski)
Model postępowania w sprawach udzielania świadczeń ze środków publicznych w drodze umowy | str. 33

Summary | str. 42

VARIA

Prof. dr hab. Jarosław Mikołajewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Andrzej Skoczylas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Problem konstytucyjności prawa intertemporalnego w procesie jego administracyjnosądowgo stosowania | str. 43

Dr hab. Krzysztof Ślebzak (profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Działanie prawa intertemporalnego na ekspektatywę prawa a nabycie prawa in abstracto | str. 58

ORZECZNICTWO

I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wybór i opracowanie: Andrzej Wróbel, Piotr Wróbel)
Odesłanie prejudycjalne - Podatki akcyzowe - Dyrektywy 92/12/EWG i 2008/118/WE - Zakres stosowania - Oleje mineralne i produkty energetyczne - Oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze - Wyłączenie - Podatek akcyzowy od konsumpcji produktów energetycznych, nałożony przez państwo członkowskie według reguł właś ciwych dla ujednoliconego podatku akcyzowego - Pojęcie "formalności przy przekraczaniu granic" - Artykuł 110 TFUE - Termin zapłaty krótszy w niektórych wypadkach dla nabycia wewnątrzwspólnotowego niż dla produktów nabytych w obrocie krajowym
Wyrok TSUE z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie C-349/13 Minister Finansów przeciwko Oil Trading Poland sp. z o.o. | str. 77

II. Europejski Trybunał Praw Człowieka (wybór i opracowanie: Agnieszka Wilk-Ilewicz) Wywłaszczenie przez władze państwowe ze względu na cele publiczne (plan rozbudowy miasta)
Wyrok ETPC z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Akhverdiyev przeciwko Azerbejdżanowi, skarga nr 76254/11 | str. 87

III. Trybunał Konstytucyjny (wybór: Irena Chojnacka, opracowanie: Mieszko Nowicki) Wyrok TK z dnia 18 grudnia 2014 r. (sygn. akt K 50/13) [dot. niezgodności z Konstytucją art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym] | str. 89

IV. Sąd Najwyższy (wybór i opracowanie: Dawid Miąsik) Wyrok SN z dnia 9 października 2014 r. (sygn. akt II PK 232/14) [dot. podstawy skargi kasacyjnej w przypadku bezpodstawnego nieuwzględniania przez instancje sądowe wniosku dowodowego] | str. 96

V. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne

A. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wybór: Stefan Babiarz, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 8 grudnia 2014 r. (sygn. akt II FPS 5/14) [dot. egzekucji należności pieniężnych prowadzonej przez organ gminy] | str. 103

2. Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 grudnia 2014 r. (sygn. akt II OPS 1/14) [dot. kary pieniężnej za niezapewnienie wykonania pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez akredytowane laboratorium] | str. 110

B. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (wybór: Bogusław Gruszczyński, opracowanie: Marcin Wiącek)

1. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2014 r. (sygn. akt II SA/Sz 764/13) [dot. ustalenia wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego] | str. 114

2. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13 lutego 2014 r. (sygn. akt I SA/Gl 1457/13) [dot. wygaśnięcia zastawu skarbowego] | str. 117

3. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt I SA/Bk 157/14) [dot. wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nieobowiązującego przepisu prawa podatkowego] | str. 119

4. Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2014 r. (sygn. akt II SA/Bk 149/14) [dot. osoby zobowiązanej do usunięcia odpadów z nieruchomości] | str. 124

5. Postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 16 lipca 2014 r. (sygn. akt IV SA/Po 214/14) [dot. dopuszczalności zaskarżenia do sądu administracyjnego aktów podejmowanych przez organy gminy w sferze gospodarowania mieniem komunalnym] | str. 126

VI. Glosy

Dr hab. Przemysław Szustakiewicz (profesor, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Glosa do wyroku NSA z dnia 14 grudnia 2012 r. (sygn. akt I OSK 2208/12)
[dot. pierwszeństwa regulacji ustawy o ochronie danych osobowych przed ustawą o dostępie do informacji publicznej] | str. 133

Mgr Angelika Drelichowska (asystentka, Uniwersytet Wrocławski)
Glosa do wyroku NSA z dnia 4 marca 2014 r. (sygn. akt II FSK 863/12)
[dot. znaczenia doręczenia bezpośrednio do rąk zobowiązanego odpisu tytułu wykonawczego] | str. 140

KRONIKA

Kalendarium sądownictwa administracyjnego (styczeń-luty 2015 r.)
(opracował Przemysław Florjanowicz-Błachut) | str. 147

BIBLIOGRAFIA

Publikacje z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
(styczeń-luty 2015 r.) (opracowała Marta Jaszczukowa) | str. 157

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1734-803X , Format: B5 (176 x 250 mm)
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: NEP-0011:201502 Miejsce wydania: Warszawa