Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Damian Michalak, Agata Fitas,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.11.2014 r.
Kod: KAM-2599:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

CZĘŚĆ I
ZAGADNIENIA INSTYTUCJONALNE | str. 13


1. Charakterystyka modelu koncesji na roboty budowlane i usługi | str. 13

2. Krótka charakterystyka modelu PPP | str. 17

3. Zasadnicze różnice pomiędzy koncesją a PPP w trybie koncesji | str. 21

4. Nowa dyrektywa unijna w zakresie koncesji | str. 23

5. Alokacja ryzyk w modelu koncesyjnym i PPP w trybie koncesji | str. 26

6. Zdolność kontraktowa w zakresie umów koncesji i PPP | str. 29

6.1. Uwagi ogólne | str. 29

6.2. Instytucje prawa publicznego | str. 33

7. Umowa koncesji | str. 36

8. Umowa o PPP w trybie koncesji | str. 42

9. Zmiany przedmiotowe w umowie koncesji i umowie o PPP w trybie koncesji | str. 44

10. Zmiany podmiotowe po stronie inwestora w umowie koncesji i umowie o PPP w trybie koncesji | str. 48

10.1. Zmiana koncesjonariusza w wyniku przejęcia długu (cesja umowy) | str. 48

10.2. Dopuszczalne zmiany podmiotowe po stronie inwestorów | str. 51

10.3. Zmiana partnera prywatnego w wyniku rozwiązania umowy o PPP | str. 53

11. Spółka celowa PPP | str. 54

12. Partnerstwo publiczno-prywatne hybrydowe w kontekście perspektywy finansowania 2014-2020 | str. 57

13. Wpływ zobowiązań z tytułu PPP na dług sektora finansów publicznych | str. 62

14. Finansowanie przedsięwzięć w modelu PPP i koncesji | str. 65

14.1. Uwagi ogólne | str. 65

14.2. Źródła finansowania | str. 66

14.3. Instytucje finansowe w projektach PPP i koncesji | str. 67

14.4. Partnerstwo publiczno-prywatne i koncesja z perspektywy instytucji finansującej projekt | str. 68

15. Nieruchomości w umowach koncesji i PPP | str. 70

15.1. Uwagi ogólne | str. 70

15.2. Nieruchomości w inwestycjach typowo koncesyjnych | str. 71

15.3. Nieruchomość jako wkład własny w umowach o PPP | str. 73

15.4. Ochrona nieruchomości i innych składników majątkowych wykorzystywanych w przedsięwzięciu | str. 74

16. Step-in rights - rola instytucji finansującej w przedsięwzięciu koncesyjnym i PPP | str. 75

17. Zakończenie współpracy w ramach umowy koncesji i PPP | str. 78

17.1. Uwagi ogólne | str. 78

17.2. Skutki majątkowe zakończenia współpracy w ramach umowy koncesji | str. 78

17.3. Skutki majątkowe zakończenia współpracy w ramach umowy o PPP w trybie koncesji | str. 79

17.4. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie | str. 81

17.5. Spółka celowa PPP po rozwiązaniu umowy o PPP | str. 82

18. Kontrola projektów PPP i koncesji | str. 83

18.1. Uprawnienia kontrolne koncesjodawcy / podmiotu publicznego | str. 83

18.2. Kontrola ze strony instytucji publicznych | str. 86

18.3. Czwarte "P", czyli prokurator - mit o szczególnym zainteresowaniu organów ścigania partnerstwem publiczno-prywatnym | str. 87

19. Alternatywne podstawy prawne realizacji projektów infrastrukturalnych, "samowymuszalność" stosowania przepisów u.p.p.p. i u.k.r.b.u. | str. 88

CZĘŚĆ II
ZAGADNIENIA PROCEDURALNE | str. 91


20. Przygotowanie przedsięwzięcia PPP/koncesji | str. 91

20.1. Uwagi ogólne | str. 91

20.2. Analizy przedrealizacyjne | str. 91

20.3. Zespół ds. PPP w strukturach urzędowych podmiotu publicznego | str. 94

20.4. Promocja projektu wśród inwestorów | str. 95

20.5. Wsparcie doradców ds. PPP | str. 96

21. Etapy procedury zawarcia umowy koncesji | str. 97

22. Zasada zachowania uczciwej konkurencji | str. 99

23. Opis przedmiotu koncesji | str. 101

24. Ustalanie wartości szacunkowej koncesji | str. 104

25. Publikacja ogłoszenia | str. 105

26. Składanie wniosków o zawarcie umowy koncesji | str. 115

27. Negocjacje | str. 116

28. Zaproszenie do składania ofert | str. 118

29. Opis warunków koncesji w praktyce | str. 121

30. Kryteria oceny ofert | str. 122

31. Wybór oferty najkorzystniejszej | str. 124

32. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu | str. 125

33. Partnerstwo publiczno-prywatne w trybie koncesji - odrębności proceduralne | str. 127

34. Poufność i tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu negocjacyjnym | str. 131

35. Stosowanie przez "koncesjonariusza prywatnego" przepisów p.z.p. do udzielania zamówień wynikających z realizacji przedsięwzięcia PPP | str. 135

36. Ochrona prawna w postępowaniu o wybór koncesjonariusza | str. 137

37. Wybrane projekty realizowane w formule koncesji lub formule PPP w trybie dialogu konkurencyjnego | str. 139

37.1. Ogólna charakterystyka rynku PPP | str. 139

37.2. Budowa szpitala powiatowego w Żywcu | str. 140

37.3. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie | str. 144

37.4. Budowa spalarni odpadów w Poznaniu | str. 148

37.5. Budowa i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie | str. 152

37.6. Odbudowa oraz wykorzystanie statku "Lubecki" do wykonywania usług publicznego pasażerskiego transportu wodnego śródlądowego | str. 154

37.7. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku | str. 157

38. Wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości/ Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu koncesji | str. 160

Literatura | str. 167

Wykaz aktów prawnych | str. 169

Wykaz orzecznictwa | str. 171


Ukryj

Opis:

Książka zawiera praktyczne wskazówki, jak z sukcesem zrealizować przedsięwzięcie publiczne we współpracy z inwestorem prywatnym, uwzględniając każdy etap projektu.

W prosty sposób, operując przykładami, autorzy przedstawili:

  • zalety partnerstwa publiczno-prywatnego w modelu koncesyjnym przy realizacji zadań publicznych,
  • zasady nawiązywania współpracy międzysektorowej w omawianym modelu,
  • przedsięwzięcia, w których model koncesji się sprawdza,
  • przebieg postępowania o wybór koncesjonariusza / partnera prywatnego,
  • najczęściej popełniane błędy w procedurach wyboru inwestora,
  • sposoby zabezpieczenia interesu podmiotu publicznego w umowach koncesji i PPP,
  • dobre praktyki rynkowe,
  • przykłady zapisów umownych,
  • sposoby łączenia szeroko rozumianego PPP z funduszami europejskimi,
  • zasady przygotowania projektu realizowanego w modelu koncesji i PPP w trybie koncesji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8068-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 372
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe
Kod: KAM-2599:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów