Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz

Omawiana regulacja, od chwili wejścia w życie, sprawia liczne trudności w jej interpretacji i stosowaniu. Dlatego też autorzy przedstawiają w objaśnieniach do poszczególnych przepisów stanowisko judykatury i doktryny, uwzględniając dotychczasowe publikacje oraz orzecznictwo.

więcej

Autorzy: Stanisław Bogucki, Anna Krasuska-Terrillon, Barbara Mikołajczyk, Bartosz Wach, Marek Zieliński,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2015 r.
Kod: KAM-2596:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 17

Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej | str. 21


Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 23

Art. 1. [Definicja konsula] | str. 23

Art. 2. [Kryteria mianowania konsula] | str. 27

Art. 3. [Wykonywanie funkcji konsula przez członka personelu dyplomatycznego] | str. 30

Art. 4. [Wykonywanie funkcji osobiście przez konsula lub przez upoważnione przez niego osoby posiadające stopnie służbowe konsularne lub dyplomatyczne] | str. 30

Art. 5. [Konsul honorowy] | str. 33

Art. 6. [Wykonywanie przez konsulów RP funkcji konsula na rzecz państwa trzeciego oraz wykonywanie funkcji konsula na rzecz RP przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsula państwa trzeciego] | str. 45

Art. 7. [Wykonywanie funkcji przez konsula w okręgu konsularnym i poza okręgiem konsularnym] | str. 48

Art. 8. [Zależność służbowa konsula, nadzór nad jego działalnością oraz organizacja urzędów konsularnych] | str. 50

Art. 9. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do osób prawnych, instytucji i innych polskich jednostek organizacyjnych] | str. 52

Rozdział 2. Zakres funkcji konsulów | str. 55

Art. 10. [Funkcje konsula o charakterze ogólnym] | str. 55

Art. 11. [Funkcje konsula w zakresie pomocy obywatelom polskim w realizacji przysługujących im praw] | str. 61

Art. 12. [Funkcje konsula w zakresie ochrony praw i interesów obywateli polskich niemogących ich bronić lub nieobecnych] | str. 62

Art. 13. [Funkcje konsula w zakresie ochrony prawnej i odpowiedniego traktowania obywateli polskich zatrzymanych, aresztowanych lub w inny sposób pozbawionych wolności] | str. 66

Art. 14. [Funkcje konsula w zakresie opieki bądź kurateli nad obywatelami polskimi lub ich mieniem pozostającym w państwie przyjmującym bez opieki] | str. 69

Art. 15. [Funkcje konsula dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków i innych należności przysługujących Skarbowi Państwa] | str. 82

Art. 16. [Funkcje konsula w zakresie pomocy finansowej
obywatelom polskim przebywającym czasowo w państwie przyjmującym] | str. 90

Art. 17. [Funkcje konsula w zakresie przyjmowania do depozytu dokumentów, środków płatniczych oraz przedmiotów wartościowych] | str. 100

Art. 18. [Funkcje konsula w zakresie czynności doręczania pism i dokumentów, przesłuchiwania oraz przekazywania wniosków o udzielenie pomocy prawnej] | str. 115

Art. 19. [Funkcje konsula w zakresie wykonywania czynności notarialnych] | str. 138

Art. 20. [Funkcje konsula w zakresie sporządzania i poświadczania tłumaczenia dokumentów, a także poświadczania wypisów, odpisów, wyciągów i kopii dokumentów] | str. 155

Art. 21. [Funkcje konsula w zakresie legalizacji dokumentów urzędowych] | str. 165

Art. 22. [Obowiązek posiadania przez konsula upoważnień do dokonywania niektórych czynności konsularnych] | str. 170

Art. 23. [Funkcje konsula w sprawach paszportowych, wizowych oraz zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego] | str. 171

Art. 24. [Funkcje konsula w zakresie doręczania pism i dokumentów (innych niż na wniosek sądu lub innego właściwego organu RP), a także wydawania zaświadczeń] | str. 181

Art. 25. [Funkcje konsula związane z nabywaniem i utratą obywatelstwa polskiego] | str. 195

Art. 25a. [Funkcje konsula w zakresie przyznawania Karty Polaka] | str. 203

Art. 26. [Funkcje konsula z zakresu prawa rodzinnego i aktów stanu cywilnego] | str. 209

Art. 27. [Funkcje konsula w zakresie rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz kulturalnej między RP a państwem przyjmującym] | str. 230

Art. 28. [Funkcje konsula w odniesieniu do statków podnoszących polską banderę oraz ich załóg, pasażerów i ładunków] | str. 232

Art. 29. [Możliwość wykonywania przez konsula innych funkcji przewidzianych przez prawo i zwyczaje międzynarodowe, powierzonych mu przez MSZ] | str. 274

Art. 30. [Obowiązek odmowy wykonania przez konsula czynności, która byłaby sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego] | str. 276

Art. 31. [Upoważnienie do uregulowania w przepisach wykonawczych trybu postępowania przed konsulem] | str. 282

Art. 32. [Obowiązek pobierania przez konsula opłat za wykonane czynności konsularne] | str. 307

Art. 32a. [Obowiązek prowadzenia przez konsula rejestrów] | str. 326

Rozdział 3. Przepisy końcowe 336

Art. 33. (pominięty) 336

Art. 34. [Utrata mocy niektórych ustaw] | str. 336

Art. 35. [Wejście w życie ustawy] | str. 337

Akty prawne 343

Orzecznictwo 359

Literatura 361

Ukryj

Opis:

Prezentowany komentarz jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym objaśnienia do przepisów ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, a także do przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Złożoność komentowanej materii jest przede wszystkim związana z różnorodnością funkcji pełnionych przez konsulów, których wielość sprawia, że realizują oni uprawnienia, które w warunkach organizacji państwowej są przyznane różnym organom i instytucjom. Są to m.in. funkcje o charakterze ogólnym (polityczne, dyplomatyczne, ekonomiczne, kulturalne), administracyjnym (wydawanie wiz i paszportów, przyjmowanie oświadczeń w sprawie obywatelstwa, czynności konsula jako urzędnika stanu cywilnego), sądowym (czynności notarialne, sprawy spadkowe, opieka i kuratela, doręczanie pism procesowych, reprezentowanie obywateli polskich przed sądami, przesłuchiwanie i porozumiewanie się z aresztowanymi obywatelami polskimi), morskim (w odniesieniu do statków podnoszących polską banderę oraz ich załóg, pasażerów i ładunków).

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8051-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 372
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2596:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów