Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Postępowanie nieprocesowe

Jedyne kompleksowe opracowanie problematyki kodeksowego postępowania nieprocesowego, uwzględniające aktualny stan prawny, w tym wynikający z wprowadzenia w postępowaniu cywilnym elektronicznej formy niektórych czynności procesowych.

więcej

Autorzy: Edyta Gapska, Joanna Studzińska,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  9 listopada 2016 r.
Kod: KAM-2485:W02P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Część I


Rozdział 1
Postępowanie nieprocesowe w strukturze postępowania cywilnego | str. 23

1.1. Rys historyczny | str. 26
1.1.1. Geneza i rozwój postępowania nieprocesowego | str. 26
1.1.2. Kształtowanie się postępowania nieprocesowego w ustawodawstwie polskim | str. 30
1.2. Charakterystyka postępowania nieprocesowego | str. 48
1.2.1. Pozycja postępowania nieprocesowego w obecnym systemie postępowania cywilnego | str. 48
1.2.2. Funkcje, cele i istota działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym | str. 49
1.2.3. Stosunek postępowania nieprocesowego do procesu cywilnego | str. 53
1.2.4. Struktura prawna postępowania nieprocesowego | str. 59

Rozdział 2
Zasady i przesłanki postępowania nieprocesowego | str. 63

2.1. Pojęcie zasad obowiązujących w postępowaniu nieprocesowym | str. 67
2.2. Zasady postępowania nieprocesowego | str. 69
2.2.1. Zasada prawa do sądu | str. 69
2.2.2. Zasada prawdy | str. 71
2.2.3. Zasada kontradyktoryjności | str. 75
2.2.4. Zasada dyspozycyjności | str. 78
2.2.5. Zasada równości uczestników postępowania | str. 79
2.2.6. Zasada jawności postępowania | str. 80
2.2.7. Zasada bezpośredniości | str. 84
2.2.8. Zasada swobodnej oceny dowodów | str. 85
2.2.9. Zasada koncentracji materiału procesowego | str. 87
2.2.10. Zasada ustności i pisemności | str. 90
2.2.11. Zasada formalizmu procesowego | str. 91
2.3. Przesłanki postępowania nieprocesowego | str. 92

Rozdział 3
Sąd i inne organy w postępowaniu nieprocesowym | str. 98

3.1. Sądowy wymiar sprawiedliwości i organy orzekające w postępowaniu nieprocesowym | str. 105
3.1.1. Dopuszczalność drogi sądowej | str. 106
3.1.2. Właściwy skład sądu | str. 109
3.1.3. Instytucja wyłączenia sędziego | str. 112
3.1.4. Właściwość sądu w postępowaniu nieprocesowym | str. 117
3.1.5. Jurysdykcja krajowa sądu w postępowaniu nieprocesowym | str. 130
3.2. Referendarz sądowy | str. 137

Rozdział 4
Podmioty postępowania nieprocesowego | str. 141

4.1. Pojęcie uczestnika postępowania nieprocesowego | str. 146
4.2. Zainteresowany w sprawie. Interes prawny | str. 150
4.3. Uprawnienie bądź obowiązek wzięcia udziału w sprawie | str. 162
4.4. Uczestnik z mocy prawa | str. 169
4.5. Status prawny wnioskodawcy | str. 173
4.6. Skutki niewzięcia przez zainteresowanego udziału w sprawie | str. 182
4.7. Atrybuty uczestnika postępowania | str. 184
4.7.1. Zdolność sądowa uczestnika postępowania | str. 185
4.7.2. Zdolność procesowa uczestnika | str. 190
4.7.3. Rozszerzona zdolność procesowa | str. 193
4.7.4. Zdolność postulacyjna | str. 196
4.8. Reprezentacja uczestnika postępowania nieprocesowego | str. 198
4.8.1. Rodzice | str. 200
4.8.2. Jedno z rodziców (art. 94 § 1 i 2 k.r.o.) | str. 202
4.8.3. Opiekun | str. 202
4.8.4. Kurator | str. 204
4.9. Braki w zakresie zdolności sądowej lub procesowej uczestnika postępowania - ustanowienie przedstawiciela | str. 209
4.10. Pełnomocnik uczestnika postępowania | str. 211
4.11. Udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji pozarządowych w postępowaniu nieprocesowym | str. 217
4.11.1. Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 222
4.11.2. Rzecznik Praw Dziecka | str. 222
4.11.3. Organizacje pozarządowe | str. 223

Rozdział 5
Przedmiot postępowania | str. 229

5.1. Przedmiot postępowania cywilnego - uwagi ogólne | str. 231
5.2. Przedmiot postępowania nieprocesowego | str. 235
5.2.1. Sprawy wszczynane na wniosek | str. 238
5.2.2. Sprawy wszczynane na wniosek, w których sąd może dokonywać czynności z urzędu | str. 241
5.2.3. Sprawy wszczynane z urzędu | str. 242
5.3. Katalog spraw rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego | str. 247

Rozdział 6
Czynności procesowe w postępowaniu nieprocesowym | str. 259

6.1. Czynności procesowe w trybie nieprocesowym | str. 261
6.2. Pisma procesowe w postępowaniu nieprocesowym | str. 265
6.3. Doręczenia | str. 280
6.4. Posiedzenia sądowe | str. 287
6.5. Terminy | str. 294

Rozdział 7
Koszty postępowania nieprocesowego | str. 299

7.1. Uwagi wstępne | str. 300
7.2. Zasady ponoszenia kosztów postępowania nieprocesowego | str. 304

Rozdział 8
Wszczęcie i przebieg postępowania | str. 311

8.1. Forma wszczęcia postępowania | str. 314
8.1.1. Wszczęcie postępowania z urzędu | str. 315
8.1.2. Wszczęcie postępowania na wniosek | str. 319
8.1.3. Odrzucenie wniosku | str. 351
8.1.4. Skutki wniesienia wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego | str. 353
8.1.5. Cofnięcie wniosku | str. 354
8.2. Formy obrony w postępowaniu nieprocesowym | str. 357
8.3. Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) w postępowaniu nieprocesowym | str. 360
8.4. Przebieg postępowania. Przeprowadzenie rozprawy | str. 368
8.5. Prawo do wysłuchania | str. 376
8.6. Odmienności postępowania dowodowego | str. 382
8.7. Koncentracja materiału procesowego. Zastosowanie prekluzji procesowej w postępowaniu nieprocesowym | str. 401
8.8. Zawieszenie i umorzenie postępowania | str. 405

Rozdział 9
Orzeczenia i zarządzenia | str. 409

9.1. Istota orzekania w postępowaniu nieprocesowym | str. 414
9.2. Rodzaje orzeczeń | str. 415
9.2.1. Podział ze względu na kryterium postaci i przedmiotu orzeczenia | str. 415
9.2.2. Podział ze względu na kryterium zakresu rozstrzygnięcia | str. 426
9.2.3. Podział ze względu na kierunek rozstrzygnięcia | str. 446
9.2.4. Podział ze względu na skutki prawne | str. 449
9.3. Nieorzecznicze akty decyzyjne | str. 453
9.4. Zasady orzekania | str. 456
9.4.1. Pojęcie i specyfika zasad orzekania w postępowaniu nieprocesowym | str. 456
9.4.2. Zasady dotyczące przedmiotu orzekania | str. 456
9.4.3. Zasady dotyczące czasu orzekania | str. 478
9.4.4. Zasady dotyczące podstaw orzekania | str. 483
9.5. Atrybuty orzeczeń | str. 490
9.5.1. Prawomocność | str. 490
9.5.2. Wykonalność | str. 499
9.5.3. Skuteczność | str. 501

Rozdział 10
Środki zaskarżenia | str. 504

10.1. Charakterystyka systemu zaskarżania orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym | str. 509
10.2. Zasady zaskarżania orzeczeń | str. 514
10.3. Środki odwoławcze i inne środki zaskarżenia orzeczeń nieprawomocnych | str. 524
10.3.1. Apelacja | str. 524
10.3.2. Zażalenie | str. 533
10.3.3. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str. 536
10.4. Środki zaskarżenia skierowane przeciwko prawomocnym orzeczeniom | str. 542
10.4.1. Skarga kasacyjna | str. 542
10.4.2. Skarga o wznowienie postępowania | str. 553
10.4.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 559
10.5. Orzeczenia zapadające na skutek wniesienia środka zaskarżenia | str. 562
10.5.1. Uwagi ogólne | str. 562
10.5.2. Orzeczenia reformatoryjne | str. 565
10.5.3. Orzeczenia kasatoryjne | str. 566
10.5.4. Rozstrzygnięcia skutkujące utrzymaniem w mocy zaskarżonej decyzji | str. 566

Część II


Rozdział 11
Postępowania z zakresu prawa osobowego | str. 571

11.1. Zagadnienia wspólne postępowań z zakresu prawa osobowego | str. 576
11.2. Postępowanie o uznanie za zmarłego | str. 577
11.2.1. Legitymacja do wszczęcia postępowania. Krąg uczestników | str. 578
11.2.2. Właściwość i skład sądu. Jurysdykcja krajowa | str. 579
11.2.3. Wniosek o wszczęcie postępowania | str. 580
11.2.4. Przebieg postępowania o uznanie za zmarłego | str. 582
11.2.5. Orzeczenie uznania za zmarłego | str. 584
11.2.6. Uchylenie postanowienia o uznaniu za zmarłego | str. 586
11.3. Postępowanie o stwierdzenie zgonu | str. 587
11.3.1. Właściwość sądu. Zgłoszenie wniosku | str. 589
11.3.2. Przebieg postępowania o stwierdzenie zgonu | str. 589
11.3.3. Postanowienie o stwierdzeniu zgonu | str. 591
11.3.4. Uchylenie postanowień orzekających stwierdzenie zgonu | str. 592
11.4. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie | str. 594
11.4.1. Legitymacja do wszczęcia postępowania | str. 597
11.4.2. Krąg uczestników postępowania | str. 600
11.4.3. Udział prokuratora i organizacji pozarządowej | str. 601
11.4.4. Właściwość i skład sądu, jurysdykcja krajowa | str. 602
11.4.5. Wszczęcie postępowania. Wniosek | str. 603
11.4.6. Cechy charakterystyczne postępowania | str. 605
11.4.7. Orzeczenie ubezwłasnowolnienia | str. 612
11.4.8. Zmiana lub uchylenie prawomocnego postanowienia o ubezwłasnowolnieniu | str. 614

Rozdział 12
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli | str. 617

12.1. Sądowa ochrona w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli | str. 630
12.2. Sprawy małżeńskie | str. 638
12.2.1. Udzielenie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego | str. 638
12.2.2. Zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa | str. 643
12.2.3. Udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika | str. 645
12.2.4. Rozstrzyganie o tym, czy okoliczność przedstawiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego wyłącza zawarcie małżeństwa | str. 646
12.2.5. Inne sprawy małżeńskie | str. 647
12.2.6. Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami | str. 650
12.2.7. Orzeczenie separacji oraz zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków | str. 657
12.3. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze | str. 659
12.3.1. Przepisy wspólne | str. 659
12.3.2. Sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 674
12.3.3. Sprawy o przysposobienie | str. 696
12.3.4. Sprawy z zakresu opieki | str. 703
12.3.5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką | str. 711
12.3.6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem | str. 720
12.4. Sprawy z zakresu kurateli | str. 722
12.4.1. Podstawy materialnoprawne | str. 722
12.4.2. Kurator nasciturusa (curator ventris) | str. 724
12.4.3. Kurator dla osoby niepełnosprawnej (curator debilis) | str. 725
12.4.4. Kurator dla osoby nieobecnej (curator absentis) | str. 726
12.4.5. Kurator dla dochodzenia ojcostwa | str. 727
12.4.6. Kurator dla osoby prawnej | str. 728

Rozdział 13
Postępowania z zakresu prawa rzeczowego | str. 730

13.1. Ogólne regulacje postępowań z zakresu prawa rzeczowego | str. 741
13.2. Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia | str. 746
13.2.1. Legitymacja do złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia i uczestnicy postępowania | str. 747
13.2.2. Przebieg postępowania | str. 751
13.2.3. Postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia, jego skuteczność i zaskarżanie | str. 753
13.3. Przepadek rzeczy | str. 754
13.3.1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego | str. 755
13.3.2. Przepadek pojazdów | str. 757
13.4. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem | str. 759
13.5. Zniesienie współwłasności | str. 763
13.5.1. Legitymacja do złożenia wniosku i uczestnicy postępowania | str. 764
13.5.2. Cechy charakterystyczne postępowania | str. 766
13.5.3. Postanowienie o zniesieniu współwłasności | str. 767
13.6. Postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej | str. 777
13.6.1. Legitymacja, wniosek i uczestnicy postępowania | str. 779
13.6.2. Przebieg postępowania o ustanowienie drogi koniecznej | str. 784
13.6.3. Postanowienie o ustanowieniu drogi koniecznej i jego zaskarżenie | str. 786
13.7. Postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu | str. 787
13.7.1. Legitymacja i wszczęcie postępowania | str. 791
13.7.2. Przebieg postępowania | str. 793
13.7.3. Orzeczenie o ustanowieniu służebności przesyłu i jego skutki | str. 794
13.8. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 797
13.8.1. System ksiąg wieczystych w Polsce | str. 800
13.8.2. Konstrukcja normatywna i informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego | str. 807
13.8.3. Właściwość | str. 811
13.8.4. Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego | str. 811
13.8.5. Wszczęcie postępowania | str. 816
13.8.6. Forma i złożenie wniosku | str. 817
13.8.7. Kognicja sądu wieczystoksięgowego | str. 826
13.8.8. Przebieg postępowania | str. 837
13.8.9. Orzeczenia w postępowaniu wieczystoksięgowym | str. 839

Rozdział 14
Postępowanie w sprawach spadkowych | str. 846

14.1. Ogólne regulacje postępowań w sprawach spadkowych | str. 853
14.2. Postępowanie o zabezpieczenie spadku | str. 856
14.2.1. Legitymacja i wszczęcie postępowania | str. 857
14.2.2. Postępowanie i orzeczenie w przedmiocie zabezpieczenia spadku | str. 859
14.2.3. Spis inwentarza | str. 862
14.2.4. Wykaz inwentarza | str. 868
14.3. Przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 870
14.4. Postępowanie o ogłoszenie testamentu | str. 873
14.5. Wyjawienie przedmiotów spadkowych | str. 876
14.6. Postępowanie o przesłuchanie świadków testamentu ustnego | str. 878
14.7. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu | str. 881
14.8. Zarząd spadku nieobjętego | str. 882
14.8.1. Właściwość sądu i wszczęcie postępowania | str. 885
14.8.2. Przebieg postępowania | str. 887
14.8.3. Orzeczenia i środki zaskarżenia w postępowaniu o zarząd spadku nieobjętego | str. 888
14.9. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 889
14.9.1. Legitymacja i wszczęcie postępowania | str. 890
14.9.2. Przebieg postępowania | str. 893
14.9.3. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i jego zaskarżenie | str. 897
14.10. Dział spadku | str. 900
14.10.1. Właściwość sądu i krąg uczestników postępowania | str. 903
14.10.2. Wymogi wniosku o dział spadku | str. 904
14.10.3. Przebieg postępowania | str. 906
14.10.4. Postanowienie o dziale spadku | str. 910
14.11. Inne sprawy spadkowe (art. 690-691 k.p.c.) | str. 915

Rozdział 15
Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego | str. 917

15.1. Przedmiot i charakter postępowania | str. 918
15.2. Wszczęcie i przebieg postępowania | str. 923
15.3. Orzekanie w sporach pomiędzy organami przedsiębiorstwa państwowego | str. 927

Rozdział 16
Sprawy depozytowe | str. 929

16.1. Ogólne regulacje postępowania depozytowego | str. 934
16.2. Postępowanie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 937
16.2.1. Legitymacja i wniosek o wszczęcie postępowania | str. 937
16.2.2. Właściwość sądu i przebieg postępowania | str. 940
16.2.3. Postępowanie w przedmiocie złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 942
16.2.4. Orzeczenie w przedmiocie złożenia do depozytu sądowego | str. 947
16.3. Zwrot depozytu sądowego | str. 949
16.4. Wydanie przedmiotu z depozytu sądowego | str. 950
16.5. Likwidacja niepodjętego depozytu | str. 952

Rozdział 17
Postępowanie w sprawach rejestrowych | str. 957

17.1. Ogólne regulacje postępowania rejestrowego | str. 962
17.2. Właściwość sądu | str. 966
17.3. Uczestnicy postępowania o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego | str. 967
17.4. Wszczęcie i przebieg postępowania | str. 968
17.5. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego | str. 971
17.6. Zaskarżenie wpisu | str. 974

Wykaz schematów | str. 977

Ukryj

Opis:

Postępowanie nieprocesowe to jedyne kompleksowe opracowanie problematyki kodeksowego postępowania nieprocesowego, uwzględniające aktualny stan prawny, w tym wynikający z wprowadzenia w postępowaniu cywilnym elektronicznej formy niektórych czynności procesowych. Publikacja umiejscawia założenia i instytucje postępowania nieprocesowego w kontekście historycznym, wyjaśnia zakres zastosowania w tym trybie przepisów o procesie i analizuje poszczególne instytucje postępowania nieprocesowego zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki, przy uwzględnieniu reprezentatywnego i najnowszego orzecznictwa.

Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków (sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników), dla pracowników naukowych oraz dla studentów i aplikantów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-621-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 980
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2485:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów