Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
DO CZYTELNIKÓW

Paweł Chmielnicki | str. 9

PRAWO W POLITYCZNYM UWIKŁANIU

Dobrochna Minich
Polityczny kontekst orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego | str. 11

Grzegorz Krawiec
Family mainstreaming a gender mainstreaming - wybrane aspekty prawne | str. 22

Marek Woch
Polityka a służba zdrowia w Polsce | str. 33

Leszek Bielecki
Ustrojowe prawo administracyjne (podatkowe) dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej jako przykład wpływu ideologii politycznej na kształt prawa | str. 44

Jarosław Czerw
Wpływ presji politycznej na zmiany ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym w VII kadencji Sejmu RP na przykładzie ustawy wprowadzającej rady seniorów | str. 53

Katarzyna Grotkowska
Polityczne uwikłanie reklamy napojów alkoholowych | str. 67

WPŁYW IDEOLOGII NA TREŚĆ PRAWA

Aleksander Słysz
Moralność a kształtowanie przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkami dochodowymi i podatkiem od towarów i usług | str. 74

Piotr Ruczkowski
Aksjologia tworzenia i stosowania administracyjnego prawa rzeczowego | str. 82

Grzegorz Maroń
The influence of religious ideology over the legislation practice of local self-government authorities on the example of the establishment of saint patrons in cities (communities), counties and voivodeships [Wpływ ideologii religijnej na praktykę uchwałodawczą organów samorządu terytorialnego na przykładzie ustanawiania świętych patronów miast (gmin), powiatów i województw] | str. 91

Piotr Feczko
The weakening position of the State vs. the roles of interest groups in socio-economic life according to modern governance and institutional economics [Osłabianie się pozycji państwa a role grup interesów wedle koncepcji governance i ekonomii instytucjonalnej] | str. 101

Aleksandra A. Kozioł
Wniosek (projekt) rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych rejestrowanych związków partnerskich | str. 109

MOTYWY ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW PROCESU LEGISLACYJNEGO A REALNE ODDZIAŁYWANIE PRAWA

Michał Kasiński
Mit lokalnego przywództwa jako narzędzie presji politycznej na zmiany modelu prawnego władzy lokalnej | str. 116

Maciej Borski
Powszechne głosowanie korespondencyjne - remedium na niską frekwencję wyborczą? | str. 130

Magdalena Gurdek
The sword always cuts both ways - a few remarks on the side effects of regulations introduced under the influence of political pressure (within the context of Article 67 sec. 3 of the Local Referendum Act) [Kij zawsze ma dwa końce, czyli kilka uwag - w kontekście art. 67 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym - o ubocznych skutkach regulacji wprowadzanych pod wpływem presji politycznej] | str. 139

Tomasz Moll
Ustawa o związkach metropolitalnych - rozwiązanie słuszne czy kompromisowe? | str. 149

Katarzyna Płonka-Bielenin
Instytucja zarządzania kryzysowego w Polsce - założenia i rzeczywistość | str. 152

Joanna Witkowska
Interpretation of tax law and tax avoidance. The limits of the general anti-avoidance rule within the context of the Commission Recommendation of 6.12.2012, C(2012) 8806 final, on aggressive tax planning, and its proposal for an Anti-Tax Avoidance Directive of 28 January 2016 [Wykładnia prawa podatkowego a unikanie opodatkowania. Granice ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w kontekście rekomendacji Komisji Europejskiej z 6.12.2012 r. C-(2012) 8806 oraz wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania z 28.01.2016 roku] | str. 161

Olgierd Kucharski
Nakazy płacowe inspektora pracy - geneza i skutki | str. 169

Anna Wójtowicz-Dawid
Podwykonawstwo w robotach budowlanych - potrzeba zmiany prawa zamówień publicznych czy zmiana potrzeb? | str. 176

Anna Szafrańska
Sądowa egzekucja z nieruchomości po 30.04.2016 roku | str. 186

Anna Kalisz
Mediacja jako instrument realizacji celów partykularnych i uzupełnienie wymiaru sprawiedliwości | str. 195

SPRAWOZDANIE

Dorota Fleszer, Anna Rogacka-Łukasik
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Prawo w konfrontacji z presją polityczną", Sosnowiec, 24-25 września 2016 roku | str. 205

W następnym numerze | str. 219

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 220
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201707/08 Miejsce wydania: Warszawa