Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
SŁOWO WSTĘPNE

Dr Piotr Feczko
"Fontes" z Critical Legal Studies na Uniwersytecie Wrocławskim | str. 9

ARTYKUŁY

INSTRUMENTY WYWIERANIA PRESJI NA DYSPONENTÓW PROCESU PRAWOTWÓRCZEGO / INSTRUMENTS TO PUT PRESSURE ON THE ADMINISTRATORS OF THE LEGISLATIVE PROCESS

Dr Anna Kociołek-Pęksa, prof. dr hab. Jerzy Menkes
Z zagadnień legitymacji i legalności prawa w krajowym, międzynarodowym oraz europejskim porządkach prawnych | str. 12

Dr hab. Marian Liwo, prof. WSIZ
Wpływ podmiotów właściwych w sprawach pracy na pracodawcę w zakresie realizacji interesów zbiorowych | str. 35

Prof. dr hab. Lidia Zacharko, mgr Adrian Zacharko
Organizacje pozarządowe jako instytucjonalne formy nacisku na decydentów politycznych | str. 44

Dr Maciej Borski
Inicjatywa ludowa instrumentem presji na prawodawcę? | str. 56

Jerzy Paśnik, Professor
On the impact of lobbyists on the law-making process [O oddziaływaniu lobbystów na tworzenie prawa] | str. 66

Katarzyna Grotkowska, MA
Laws like a prescription? [Prawo jak na receptę?] | str. 82

SILNI I SŁABI - JAK GODZIĆ SPRZECZNE INTERESY W RAMACH JEDNEGO PROCESU PRAWOTWÓRCZEGO? / THE STRONG ONES AND THE WEAK ONES - HOW TO RECONCILE CONFLICTING INTERESTS IN A SINGLE LEGISLATIVE PROCESS?

Dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK
Wolność w prawie administracyjnym | str. 92

Dr Grzegorz Maroń
Ochrona mniejszości seksualnych przed mową nienawiści a wolność słowa w państwach common law | str. 102

Dr Ewelina Żelasko-Makowska, mgr Patrycja Sołtysiak
Presja grup interesu na prawodawcę na przykładzie reformy oświaty - czyli kto posłał sześciolatki do szkół? | str. 113

Mgr Dobrochna Minich
Rewolucja a nowożytny konstytucjonalizm | str. 122

Magdalena Gurdek, PhD
Manipulating local government election law or in fact necessary changes? [Manipulacje samorządowym prawem wyborczym czy rzeczywiście konieczne zmiany?] | str. 129

Robert Frey, PhD
The origins of the amendments to the provisions of judicial enforcement proceedings [Źródła pochodzenia nowelizacji przepisów sądowego postępowania egzekucyjnego] | str. 137

PRAWO W OBRONIE INTERESU WSPÓLNEGO / THE LAW AS DEFENSE OF THE COMMON INTEREST

Dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK
Przekształcenie przez ZUS umowy o dzieło w umowę zlecenia w toku kontroli. Swoboda interpretacji w imię interesu zbiorowego przy milczeniu ustawodawcy. Studium przypadku(-ów) | str. 144

Dr Tomasz Moll
Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym jako jeden ze sposobów hamowania presji na władzę lokalną | str. 152

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin
Czynniki decydujące o uregulowaniu prawnym instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce a interes społeczny | str. 163

Dr Paulina Bieś-Srokosz
Realizacja ustawowych zadań przez agencje rządowe a interes publiczny | str. 172

Dr Marek Stych
Czy istnieje zasadność funkcjonowania młodzieżowych rad gminy? | str. 180

Monika Augustyniak, PhD
Caractere illusoire des droits des citoyens dans l'espace public d'apres l'exemple du conseil municipal des seniors et du budget participatif [Pozorność praw obywatelskich w przestrzeni publicznej na przykładzie gminnej rady seniorów oraz budżetu partycypacyjnego] | str. 191

Jarosław Czerw, PhD
Citizens' initiative in the process of adopting resolutions by municipal councils [Inicjatywa obywatelska w procesie stanowienia uchwał przez rady gmin] | str. 200

PRAWO NA STRAŻY KORZYŚCI INDYWIDUALNYCH / THE LAW ON GUARD OF INDIVIDUAL BENEFITS

Mgr Sylwia Banaś
Bezpłatna pomoc prawna jako podstawa ścierania się interesów różnych grup społecznych | str. 213

Mgr Anna Szafrańska
Skutki prawne śmierci przedsiębiorcy jednoosobowego | str. 223

Dr Ewa Wójcicka
Postępowanie uproszczone w sprawie skarg i wniosków - uwagi de lege lata i de lege ferenda | str. 232

Joanna Niedojadło, MA
Legal and illegal methods of tax burden reduction. The negative effect of tax avoidance and tax evasion [Legalne i nielegalne metody redukcji obciążenia podatkowego] | str. 240

Anna Szyszka, PhD
The exclusion of the court referendary in administrative court proceedings [Wyłączenie referendarza sądowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym] | str. 248

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 255

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 256
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201607/08 Miejsce wydania: Warszawa