Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis
Dr Zbigniew Piepiora
Naukowcy na Kopcu Kościuszki | str. 7

ARTYKUŁY

SANKCJE I GRATYFIKACJE: DLACZEGO PRAWNICY NIE BADAJĄ PRAWA JAKO SYSTEMU UTRWALANEGO ZA POMOCĄ NAGRÓD?

Prof. dr hab. Adam Sulikowski
Idee i metody współczesnych krytycznych studiów nad prawem | str. 9

Dr hab. Andrzej Korybski, prof. nadzw. UMCS
Antropologiczne badanie prawa - kilka uwag do dyskusji | str. 22

Dr Marta Andruszkiewicz
Wpływ języka na adresatów norm prawnych | str. 35

"KIJ I MARCHEWKA": W JAKI SPOSÓB SPOŁECZEŃSTWO BUDUJE LOJALNOŚĆ JEDNOSTKI WOBEC SYSTEMU?

Dr Sławomir Peszkowski
Ustawowe mechanizmy gratyfikowania powszechnych towarzystw emerytalnych za wyniki inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych | str. 45

Dr hab. Marian Liwo, prof. WSIZ
Bezpieczeństwo i higiena pracy (służby) - zysk czy strata podmiotu zatrudniającego? | str. 62

Dr Ewelina Żelasko-Makowska
Wpływ sankcji prawnych bądź ich braku na przestrzeganie obowiązków ustawowych przez obywateli. Studium przypadku | str. 73

Mgr Beata Rozpędek
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy - wyzwania realizacji i perspektywy dla przedsiębiorców | str. 85

Dr hab. Filip Grzegorczyk, prof. UEK, dr Jerzy Hejnar
Dyrektywa 2006/43/WE i rozporządzenie UE/537/2014 jako instrumenty zapewniające skuteczność regulacji wybranych zachowań korporacyjnych na rynku kapitałowym | str. 97

Prof. nadzw. dr hab. Leszek Bielecki
Ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - jako element systemu prawa podatkowego utrwalony za pomocą korzyści? | str. 109

Dr hab. Piotr Ruczkowski
Nieodpłatne świadczenie usług publicznych - bodźce pozytywne czy negatywne dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu? | str. 119

Dr Tomasz Moll
Skuteczność prawa bez sankcji w świetle art. 20 ustawy o samorządzie gminnym | str. 130

JEDNOSTKA - WSPÓLNOTA. PRAWO JAKO SYSTEM BODŹCÓW NAKŁANIAJĄCYCH DO PRZYJĘCIA POSTAWY KOOPERACYJNEJ?

Dr Monika Augustyniak
Uczestnik partycypacji społecznej w gminie - bilans zysków i strat | str. 140

Dr Maciej Borski
Nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym - wybrane zagadnienia | str. 151

Dr Jarosław Czerw
Referendum w sprawie odwołania wójta - instrument nadzoru społeczności lokalnej nad wójtem | str. 160

Dr Magdalena Gurdek
Wybór radnego na wójta a zakaz łączenia funkcji wójta z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego | str. 170

Dr Katarzyna Płonka-Bielenin
Znaczenie norm "jednoelementowych" w systemie prawa na przykładzie wybranych przepisów ustaw samorządowych | str. 180

ŹRÓDŁA BODŹCÓW OPISANYCH PRAWEM

Dr Aleksander Wolski
Tożsamość lokalna jako motyw przestrzegania prawa | str. 191

Mgr Łukasz Górski
Racjonalność technologiczna. Technologia jako system kontroli | str. 200

Dr Grzegorz Maroń
Responsywność porządku prawnego wobec tożsamości religijnej obywateli jako czynnik sprzyjający jego społecznej legitymizacji | str. 209

Dr Piotr Feczko
Uwarunkowania stosunku społeczeństwa i jednostki w Chinach a public governance | str. 221

Dr Aleksandra A. Kozioł
Problem właściwości sądu przy orzekaniu w sprawach o odpowiedzialności rodzicielskiej na tle rozwiązań prawa europejskiego | str. 228

W NASTĘPNYM NUMERZE | str. 237

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1896-8996 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 240
Rodzaj: Czasopisma , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEP-0009:201507/08 Miejsce wydania: Warszawa