Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Spis treści OSNP nr 9-2014
Sprawy z zakresu prawa pracy
Wyrok z dnia 10 października 2013 r., II PK 13/13
Wyrok z dnia 21 października 2013 r., II PK 19/13
Wyrok z dnia 24 października 2013 r., II PK 24/13
Wyrok z dnia 30 października 2013 r., II PK 32/13
Wyrok z dnia 5 listopada 2013 r., II PK 50/13
Wyrok z dnia 6 listopada 2013 r., III PK 116/12
Wyrok z dnia 6 listopada 2013 r., III PK 12/13
Postanowienia z dnia 9 października 2013 r., I PZ 13/13
Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
Wyrok z dnia 3 października 2013 r., II UK 96/13
Wyrok z dnia 3 października 2013 r., II UK 103/13
Wyrok z dnia 8 października 2013 r., III UK 126/12
Wyrok z dnia 14 października 2013 r., II UK 110/13
Wyrok z dnia 18 października 2013 r., I UK 125/13
Wyrok z dnia 22 października 2013 r., III UK 155/12
Postanowienia z dnia 9 października 2013 r., I UZ 32/13
Sprawy publiczne
Wyrok z dnia 5 września 2013 r., III KRS 212/13
SKOROWIDZ PRZEDMIOTOWY
Autorskie prawo:
, patrz: Ubezpieczenie społeczne agentów i osób świadczących pracę na podstawie zlecenia poz. 134
Braki pisma procesowego:
, możliwość ustalenia w drodze domniemania faktycznego (art. 231 k.p.c.) zawartości zaginionej przesyłki poleconej
nadanej przez stronę pod adresem sądu poz. 132
Celnik:
, patrz: Zasiłek chorobowy poz. 137
Dowodowe postępowanie , domniemanie faktyczne:
, patrz: Braki pisma procesowego poz. 132
Krajowa Rada Sądownictwa:
, złożenie odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego dotyczącego tylko niektórych wybranych przez Radę kandydatów jako powodujące, że uchwała staje się prawomocna w niezaskarżonej części (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie
Sądownictwa, Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) poz. 140
Kwalifikacje zawodowe:
, patrz: Służba cywilna poz. 128
Nieważność postępowania cywilnego:
, patrz: Służba cywilna poz. 128
Opinia o pracy:
, patrz: Służba cywilna poz. 128
Pełnomocnik procesowy:
, patrz: Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy poz. 131
Porządkowa odpowiedzialność:
, patrz: Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika , termin poz. 125
Postępowanie przed organem rentowym:
, patrz: Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych poz. 139
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy:
, brak obowiązku pełnomocnika procesowego reprezentującego wojskową komendę uzupełnień w sprawie z zakresu prawa pracy, dołączenia do pełnomocnictwa udzielonego przez jej komendanta, dokumentu potwierdzającego powo-
łanie komendanta na to stanowisko (art. 89 k.p.c.) poz. 131
, oddział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako niemający zdolności sądowej i procesowej w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 460 k.p.c. w związku z art. 11 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dz.U. Nr 98, poz. 634 ze zm.) poz. 130
, patrz: Służba cywilna poz. 128
Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych:
, wniesienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku, będącego w istocie skargą o wznowienie postępowania
sądowego jako nieoznaczające zachowania terminu z art. 407 §, 2 zdanie pierwsze k.p.c. poz. 139
Praca nakładcza:
, patrz: Ubezpieczenie społeczne , ogólnie poz. 135
Pracodawca , niewypłacalność:
, okresy referencyjne okreś¬,lone w art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.) jako zawsze poprzedzające datę wystąpienia
niewypłacalności poz. 126
Pracodawca , pojęcie:
, patrz: Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy poz. 130
, patrz: Umowa o pracę , zawarcie poz. 129
Prawo Unii Europejskiej:
, patrz: Pracodawca , niewypłacalność poz. 126
Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika , termin:
, dzień powzięcia przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej nałożenie kary porządkowej jako dzień uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 §, 2 k.p.), gdy przyczyna rozwiązania z pracownikiem umowy jest tożsama z przy-
czyną wcześniejszego nałożenia na niego kary porządkowej poz. 125
Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem , zasadność:
, podjęcie działalności związkowej przez kierownika komórki kadr jako niestanowiące samo w sobie obiektywnej podstawy utraty do niego zaufania przez pracodawcę, uzasadniającej wypowiedzenie warunków pracy (art. 45 §, 1 w związku z art. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 854 ze zm.) poz. 127
Sędzia:
, patrz: Krajowa Rada Sądownictwa poz. 140
Składki na ubezpieczenia społeczne:
, osoba wymieniona w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.) jako uważana za pracownika w rozumieniu tej ustawy tylko wówczas, gdy łączy ją stosunek pracy z pracodawcą, z którym jedynie dodatkowo zawarła umowę cywilnoprawną lub na rzecz
którego pracę w ramach takiej umowy wykonuje poz. 138
Służba cywilna:
, rozpoznawanie sprzeciwu pracownika służby cywilnej od oceny okresowej przez sąd rejonowy,sąd pracy, ocena okresowa pracownika służby cywilnej jako dotycząca wykonywania obowiązków, a nie wykształcenia wymaganego
do wykonywania tych obowiązków poz. 128
Stosunek prawny , charakter:
, patrz: Ubezpieczenie społeczne , ogólnie poz. 135
, patrz: Umowa o pracę , zawarcie poz. 129
Trybunał Konstytucyjny:
, patrz: Zasiłek chorobowy poz. 133
Ubezpieczenie społeczne agentów i osób świadczących pracę na podstawie zlecenia:
, umowa o przeprowadzenie cyklu bliżej niesprecyzowanych wykładów z okreś¬,lonej dziedziny wiedzy, których tematy
pozostawiono do uznania wykładowcy jako niebędąca umową o dzieło (art. 627 k.c.) poz. 134
Ubezpieczenie społeczne , ogólnie:
, niemożność uznania umowy nazwanej przez strony umową o dzieło za umowę o pracę nakładczą, jeżeli w tym stosunku prawnym brak jest podstawowego elementu takiej umowy, jakim jest zamiar wykonywania działalności w sposób
zbliżony do zatrudnienia pracowniczego, które dostarcza stałego źródła utrzymania poz. 135
, patrz: Ubezpieczenie społeczne agentów i osób świadczących pracę na podstawie zlecenia poz. 134
Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą:
, patrz: Zasiłek chorobowy poz. 133
Ubezpieczenie społeczne pracowników:
, patrz: Składki na ubezpieczenia społeczne poz. 138
, patrz: Ubezpieczenie społeczne , ogólnie poz. 135
Umowa o dzieło:
, patrz: Ubezpieczenie społeczne agentów i osób świadczących pracę na podstawie zlecenia poz. 134
, patrz: Ubezpieczenie społeczne , ogólnie poz. 135
Umowa o pracę , zawarcie:
, umowa zlecenia jako nierodząca stosunku obligacyjnego, gdy nie są realizowane ani obowiązki zleceniodawcy, ani na jego rzecz obowiązki zleceniobiorcy a praca, o której mowa w tej umowie, jest realizowana w ramach stosunku pracy
nawiązanego z innym podmiotem poz. 129
Umowa zlecenia:
, patrz: Ubezpieczenie społeczne agentów i osób świadczących pracę na podstawie zlecenia poz. 134
, patrz: Umowa o pracę , zawarcie poz. 129
Właściwość sądu:
, patrz: Służba cywilna poz. 128
Wypowiedzenie zmieniające (warunków pracy i płacy):
, patrz: Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem , zasadność poz. 127
Wznowienie postępowania cywilnego:
, patrz: Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych poz. 139
Zasada równego traktowania ubezpieczonych:
, patrz: Zasiłek chorobowy poz. 137
Zasiłek chorobowy:
, nieobjęcie zakresem art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) osób, których dobrowolne ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, było poprzedzone , bezpośrednio lub z przerwą nie dłuższą niż okreś-lona w art. 4 ust. 2 tej ustawy , ubezpieczeniem chorobowym z innego
tytułu poz. 133
, powinność dokonania oceny przysługiwania funkcjonariuszowi Służby Celnej prawa do zasiłku chorobowego po zwolnieniu ze służby z uwzględnieniem zasady równego traktowania ubezpieczonych (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm. w związku z art. 2a, 11 i 13 pkt 12 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.) poz. 137
Zdolność sądowa i procesowa:
, patrz: Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy poz. 130
Związek zawodowy:
, patrz: Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem , zasadność poz. 127
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego:
, wykonanie przez sprawcę przestępstwa z art. 270 §, 1 i 286 §, 1 k.k. obowiązku naprawienia szkody nałożonego na podstawie art. 72 §, 2 k.k. jako niestanowiące zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, jeżeli szkoda obejmuje okres wcześniejszy od wskazanego w art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) poz. 136
 ,

Ukryj