Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Spis treści OSNP nr 10-2014
SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY
Wyrok z dnia 14 listopada 2013 r., II PK 188/12
Wyrok z dnia 15 listopada 2013 r., III PK 4/13
Wyrok z dnia 15 listopada 2013 r., III PK 20/13
Wyrok z dnia 20 listopada 2013 r., II PK 54/13
Wyrok z dnia 26 listopada 2013 r., II PK 65/13
Postanowienia z dnia 5 listopada 2013 r., II PZ 28/13
SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZE?? SPO??ECZNYCH
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów z dnia 16 kwietnia 2014 r., I UZP 2/13
Wyrok z dnia 7 listopada 2013 r., II UK 143/13
Wyrok z dnia 13 listopada 2013 r., I UK 131/13
Wyrok z dnia 13 listopada 2013 r., I UK 154/13
Wyrok z dnia 15 listopada 2013 r., III UK 165/12
SPRAWY PUBLICZNE
Wyrok z dnia 24 września 2013 r., III PO 7/13
Wyrok z dnia 22 listopada 2013 r., III KRS 214/13
SKOROWIDZ PRZEDMIOTOWY
Bezpodstawne wzbogacenie:
, patrz: Zwrot spełnionego świadczenia (art. 415 k.p.c.) &ensp,poz. 145
Czas pracy , dyżur:
, patrz: Zasada równego traktowania w zatrudnieniu &ensp,poz. 143
Czas pracy , w ruchu ciągłym:
, patrz: Zasada równego traktowania w zatrudnieniu &ensp,poz. 143
Dyscyplinarne postępowanie:
, patrz: Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy &ensp,poz. 145
Emerytura:
, obowiązek organu rentowego obliczenia emerytury ubezpieczonemu, urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., spełniającemu warunki z art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.), który kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przewidzianego w tym przepisie wieku emerytalnego oraz z wnioskiem o przyznanie emerytury wystąpił po dniu 31 grudnia 2008 r., zarówno według dotychczasowych zasad (art. 27 w związku z art. 53 tej ustawy), jak i według nowych zasad (art. 26 w związku z art. 55 tej ustawy), a następnie
przyznania emerytury w wyższej wysokości (art. 55 w związku z art. 100 ust. 1 tej ustawy) &ensp,poz. 148
Krajowa Rada Sądownictwa:
, patrz: Prokurator , stan spoczynku &ensp,poz. 152
Nauczyciel akademicki:
, patrz: Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy &ensp,poz. 145
Odpowiedzialność materialna za mienie niepowierzone:
, skazanie za przestępstwo z art. 296 §, 1 k.k. jako wiążące sąd w postępowaniu cywilnym co do wyrządzenia umyślnie szkody znacznej wartości (art. 11 k.p.c.), możliwość ustalenia przez sąd w postępowaniu cywilnym, że
szkoda wynikła z przestępstwa z art. 231 §, 1 k.k., została wyrządzona umyślnie &ensp,poz. 144
Odrzucenie pozwu:
, patrz: Zwrot spełnionego świadczenia (art. 415 k.p.c.) &ensp,poz. 145
Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy:
, roszczenie o odszkodowanie z art. 45 §, 1 k.p. jako roszczenie o zapłatę z góry określonej, zryczałtowanej sumy pieniężnej, co przemawia za dopuszczalnością jego waloryzacji na podstawie art. 3581 §, 3 k.c., niewyłączenie możliwości waloryzacji (art. 3581 §, 3 k.c.) wynagrodzenia zatrzymanego przez pracodawcę w związku z postępowaniem dyscyplinarnym na podstawie art. 134 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) &ensp,poz. 145
Okresy składkowe i nieskładkowe:
, niestosowanie sposobu liczenia okresu zatrudnienia na kolei określonego w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440
ze zm.) do ustalania wartości kapitału początkowego &ensp,poz. 150
Postępowanie przed organem rentowym:
, patrz: Emerytura &ensp,poz. 148
, patrz: Składki na ubezpieczenia społeczne , odpowiedzialność za zaległości &ensp,poz. 147
, patrz: Świadczenie emerytalno-rentowe &ensp,poz. 149
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy:
, patrz: Odpowiedzialność materialna za mienie niepowierzone &ensp,poz. 144
, patrz: Związanie prawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego &ensp,poz. 141
Powaga rzeczy osądzonej:
, patrz: Zwrot spełnionego świadczenia (art. 415 k.p.c.) &ensp,poz. 145
Prokurator , stan spoczynku:
, stosowanie do postępowania przed Krajową Radą Prokuratury w przedmiocie wniosku o przeniesienie prokuratora w stan spoczynku przez analogię art. 38 ust. 1,3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) w związku z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (jednolity tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) &ensp,poz. 152
Przedawnienie roszczeń:
, patrz: Odpowiedzialność materialna za mienie niepowierzone &ensp,poz. 144
Radca prawny , wynagrodzenie za pracę:
, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego przewidziane w art. 224 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) jako premia, umowa między radcą prawnym a pracodawcą będącym państwową jednostką sfery budżetowej określająca wysokość i termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia jako umowa prawa pracy, a nie umowa cywilnoprawna (art. 224 ust. 2 zdanie drugie ustawy o radcach prawnych), uchylenie prawomocnego wyroku i zwrot przez pracodawcę przeciwnikowi procesowemu zasądzonych w nim kosztów zastępstwa procesowego , w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia wypłaconego uprzednio radcy prawnemu z tego tytułu , jako oznaczające odpadnięcie podstawy świadczenia w rozumieniu art. 410 §, 2 k.c. &ensp,poz. 142
Sędzia:
, nieprzysługiwanie odwołania do Sądu Najwyższego od decyzji Ministra Sprawiedliwości o odmowie przeniesienia sędziego na jego wniosek na inne miejsce służbowe w trybie art. 75 §, 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
, Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) &ensp,poz. 153
Składki na ubezpieczenia społeczne , odpowiedzialność za zaległości:
, niekonieczność, by decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości składkowe spółki zawierała wskazania, że odpowiedzialność ta jest solidarna z innymi członkami zarządu, co do których zostały wydane odrębne decyzje (art. 116 §, 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. , Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. w związku z art. 31 i 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity
tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.) &ensp,poz. 147
Szkolnictwo wyższe:
, patrz: Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy &ensp,poz. 145
Świadczenie emerytalno-rentowe:
, wygaśnięcie roszczenia o wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.), po upływie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uznaniu za zmarłego osoby, której świadczenia przysługiwały (art. 136 ust. 3 tej ustawy) &ensp,poz. 149
Świadczenie emerytalno-rentowe , podstawa wymiaru:
, patrz: Okresy składkowe i nieskładkowe &ensp,poz. 150
Świadczenie emerytalno-rentowe , ponowne ustalenie:
, patrz: Emerytura &ensp,poz. 148
Świadczenie emerytalno-rentowe , zbieg:
, patrz: Emerytura &ensp,poz. 148
Ubezpieczenie społeczne pracowników kolejowych:
, patrz: Okresy składkowe i nieskładkowe &ensp,poz. 150
Umowa o pracę , treść:
, patrz: Radca prawny , wynagrodzenie za pracę &ensp,poz. 142
Waloryzacja emerytur i rent:
, patrz: Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych &ensp,poz. 151
Waloryzacja świadczenia pieniężnego:
, patrz: Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy &ensp,poz. 145
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy:
, patrz: Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy &ensp,poz. 145
Wynagrodzenie za pracę , premia:
, patrz: Radca prawny , wynagrodzenie za pracę &ensp,poz. 142
Wynagrodzenie za pracę , zwrot nienależnego wynagrodzenia:
, patrz: Radca prawny , wynagrodzenie za pracę &ensp,poz. 142
, patrz: Związanie prawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego &ensp,poz. 141
Wyrok , rozstrzygnięcie co do istoty sprawy:
, ograniczenie kontroli dokonywanej przez Sąd Najwyższy w ramach zażalenia na wyrok kasatoryjny sądu drugiej instancji do prawidłowości zakwalifikowania określonej sytuacji procesowej jako podstawy wprost wskazanej
przez ten sąd (art. 3941 §, 11 k.p.c.) &ensp,poz. 146
Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych:
, odnoszenie się art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (obecnie jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 666 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., do wszystkich zasad waloryzacji określonych w art. 88,94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (obecnie jednolity tekst:
Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.) &ensp,poz. 151
Zasada równego traktowania w zatrudnieniu:
, możliwość porównania sytuacji prawnej pracowników w ramach art. 112 k.p. tylko w obrębie tego samego pracodawcy, niemożność uznania za podobną do wielobrygadowej organizacji pracy, w której na każdej ze zmian występuje nie tylko znacząca różnica w liczbie zespołów pracowników, ale przede wszystkim ma miejsce istotne zróżnicowanie wykonywanych przez nich obowiązków i ich natężenia, z ograniczeniem tych obowiązków na trzeciej zmianie do pełnienia dyżuru w siedzibie pracodawcy &ensp,poz. 143
Zażalenie:
, patrz: Wyrok , rozstrzygnięcie co do istoty sprawy &ensp,poz. 146
Związanie prawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego:
, prawomocny wyrok zasądzający na rzecz pracownika wynagrodzenie za pracę jako wiążący sąd rozpoznający roszczenie pracodawcy o zwrot nienależnie pobranego przez tego pracownika wynagrodzenia w zakresie odnoszącym się do jego wysokości w okresie objętym sporem (art. 365 §, 1 k.p.c.) &ensp,poz. 141
Związanie sądu cywilnego wyrokiem karnym:
, patrz: Odpowiedzialność materialna za mienie niepowierzone &ensp,poz. 144
Zwrot spełnionego świadczenia (art. 415 k.p.c.):
, uwzględnienie przez sąd wniosku restytucyjnego z art. 415 k.p.c. jako tworzące stan osądzenia sprawy o zwrot
nienależnego świadczenia w rozumieniu art. 410 k.c. &ensp,poz. 145

Ukryj