Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Publikacja zawiera kilkadziesiąt wzorów pism i orzeczeń składanych i wydawanych w toku upadłości konsumenckiej. Każdy wzór został opatrzony wnikliwym i wyczerpującym komentarzem zawierającym praktyczne wskazówki i wyjaśnienia.

więcej

Autorzy: Cezary Zalewski,
Seria:  Wzory pism
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  20 kwietnia 2016 r.
Kod: KAM-2483;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 9

WSTĘP DO II WYDANIA | str. 11

WPROWADZENIE | str. 13

I PISMA UPADŁEGO
1. Wniosek o ogłoszenie upadłości | str. 17
1.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby nieposiadającej istotnego majątku | str. 17
1.2. Wniosek o ogłoszenie upadłości jednego z małżonków | str. 32
1.3. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby posiadającej nieruchomość obciążoną hipoteką | str. 46
1.4. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy | str. 54
1.5. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenta | str. 64
2. Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości | str. 72
3. Wniosek upadłego o rozstrzygnięcie, które z przedmiotów wchodzą w skład masy upadłości | str. 75
4. Wniosek upadłego o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jego i osób pozostających na jego utrzymaniu | str. 78
5. Wniosek upadłego o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu | str. 85
6. Wniosek upadłego o ustalenie planu spłaty | str. 89
7. Wniosek upadłego o zgodę na dokonanie czynności prawnych, które mogą istotnie pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli | str. 98
8. Coroczne sprawozdanie upadłego składane w toku wykonywania planu spłaty | str. 100
9. Wniosek upadłego o zmianę planu spłaty | str. 103

II PISMA SYNDYKA
10. Pismo syndyka informujące sędziego-komisarza o niezgodności uzyskanych informacji z danymi podanymi przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości i załącznikach | str. 107
11. Wniosek syndyka o rozstrzygnięcie, jaka część świadczenia emerytalnego wchodzi w skład masy upadłości | str. 109
12. Spis inwentarza | str. 112
13. Spis należności | str. 115
14. Spis nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych | str. 117
15. Spis składników majątkowych stanowiących własność upadłego niewchodzących w skład masy upadłości | str. 119
16. Wniosek o przyznanie zaliczki na koszty postępowania | str. 121
17. Lista wierzytelności | str. 123
18. Wniosek o zezwolenie na sprzedaż z wolnej ręki | str. 129
19. Opinia syndyka co do wniosku upadłego o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego | str. 134
20. Wniosek syndyka o ustalenie wynagrodzenia | str. 137
21. Ostateczny plan podziału | str. 141
22. Sprawozdanie z wykonania planu podziału | str. 147
23. Wniosek o określenie wysokości kosztów postępowania i wypłatę ze Skarbu Państwa | str. 149
24. Stanowisko syndyka co do wniosku upadłego o ustalenie planu spłaty | str. 154

III PISMA WIERZYCIELI I INNYCH PODMIOTÓW
25. Wniosek małżonka upadłego o wyłączenie z masy upadłości | str. 163
26. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o ustaleniu planu spłaty | str. 165
27. Wniosek wierzyciela o zmianę planu spłaty | str. 169

IV ORZECZENIA SĄDU I SĘDZIEGO-KOMISARZA
28. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej | str. 175
29. Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej | str. 182
30. Postanowienie sędziego-komisarza przyznające syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów | str. 193
31. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego | str. 196
32. Postanowienie sędziego-komisarza rozstrzygające wątpliwości co do tego, które z przedmiotów wchodzą w skład masy upadłości | str. 203
33. Postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości | str. 206
34. Postanowienie sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu | str. 209
35. Postanowienie sędziego-komisarza określające kwotę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu | str. 213
36. Postanowienie sędziego-komisarza o zezwoleniu na sprzedaż | str. 221
37. Postanowienie o ustaleniu wynagrodzenia syndyka | str. 226
38. Postanowienie sędziego-komisarza określające wysokość kosztów i zarządzenie ich wypłaty ze środków Skarbu Państwa | str. 231
39. Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty | str. 236
40. Postanowienie sądu o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty | str. 244
41. Postanowienie sądu zezwalające na dokonanie czynności prawnych, które mogą istotnie pogorszyć zdolność upadłego do wykonania planu spłaty wierzycieli | str. 248
42. Postanowienie sądu zmieniające plan spłaty | str. 250
43. Postanowienie sądu oddalające wniosek o zmianę planu spłaty | str. 253
44. Postanowienie sądu o uchyleniu planu spłaty | str. 256
45. Postanowienie sądu stwierdzające wykonanie planu spłaty i umorzenie zobowiązań upadłego | str. 260

ZAŁĄCZNIK NR 1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych | str. 265

ZAŁĄCZNIK NR 2
Wykaz sądów upadłościowych w poszczególnych województwach | str. 275

Ukryj

Opis:

Cezary Zalewski - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego w Polsce wydziału zajmującego się sprawami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi); pełnił funkcję sędziego-komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; pomysłodawca prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne wraz ze zmianami w zakresie prawa upadłościowego; autor wielu publikacji na temat prawa upadłościowego.

Książka zawiera kilkadziesiąt wzorów pism i orzeczeń składanych i wydawanych w toku upadłości konsumenckiej. Każdy wzór został opatrzony wnikliwym i wyczerpującym komentarzem zawierającym praktyczne wskazówki i wyjaśnienia, które pozwalają zapoznać się z prawidłowym przebiegiem postępowania upadłościowego konsumenta i uniknąć wielu błędów. Drugie wydanie zostało rozszerzone przede wszystkim o pisma syndyków, a także wzory spisu inwentarza, listy wierzytelności, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z czynności czy plany podziału. Wzory te mają zastosowanie zarówno w postępowaniach przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
Ponadto w opracowaniu zawarto:
- rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce;
- wypełnione formularze, które powinny ułatwić konsumentom zainicjowanie całego procesu oddłużenia;
- tekst ustawy zmieniającej prawo upadłościowe i naprawcze oraz uzasadnienie projektu tej regulacji;
- zestawienie danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail) sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych w poszczególnych województwach.
Opracowanie jest podzielone na cztery działy: pisma upadłego, pisma syndyka, pisma wierzycieli i innych podmiotów, orzeczenia sądu i sędziego-komisarza, co ułatwia Czytelnikowi szybkie dotarcie zarówno do właściwego wzoru pisma czy orzeczenia, jak i konkretnego komentarza do nich.
Książka jest skierowana do syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, sędziów i ich asystentów oraz aplikantów. Zainteresuje również instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek konsumentom, a także osoby fizyczne rozważające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8631-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 280
Rodzaj: wzory pism , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo upadłościowe
Kod: KAM-2483;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów