Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

WYKAZ ORZECZEŃ
Rok 2014 Numer 10
UCHWAŁY ZWYKŁEGO SKŁADU
sygn. akt z 2013 r. data wydania poz.
III CZP 73/13 13 grudnia 2013 r. 97
III CZP 79/13 13 grudnia 2013 r. 98
III CZP 80/13 13 grudnia 2013 r. 99
III CZP 81/13 13 grudnia 2013 r. 100
III CZP 82/13 18 grudnia 2013 r. 101
ORZECZENIA ZWYKŁEGO SKŁADU
sygn. akt z 2012 r. data wydania poz.
V CSK 566/12 12 grudnia 2013 r. 102
sygn. akt z 2013 r. data wydania poz.
I CSK 149/13 18 grudnia 2013 r. 103
I CSK 183/13 10 stycznia 2014 r. 105
I CSK 197/13 15 stycznia 2014 r. 106
IV CSK 197/13 16 stycznia 2014 r. 107
V CSK 101/13 9 stycznia 2014 r. 104
SKOROWIDZ PRZEDMIOTOWY
Rok 2014 Numer 10
Bankowy tytuł wykonawczy
oświadczenie o poddaniu się egzekucji banku przewidujące odległy termin wystąpienia banku o nadanie bankowemu tytułowi wykonawczemu klauzuli wykonalności niepowiązany z terminem przedawnienia roszczenia banku które może być objęte tym tytułem jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumentów 105
zob. Wzorce umowy

Darowizna
dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci jeżeli jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego 98

Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa
prezes sądu podejmuje czynności za Skarb Państwa w sprawach o egzekucję grzywien kar pieniężnych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych 99

Górnicze prawo
do roszczeń o zapobieżenie szkodom spowodowanym ruchem zakładu górniczego (art. 99 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze) ma także zastosowanie art. 439 k.c. 104

Ius ad rem
zob. Przedwstępna umowa

Leasing
w razie sprzedaży przedmiotu leasingu po rozwiązaniu umowy korzyść leasingodawcy o której mowa w art. 70915 k.c. wyznacza cena zyskana z tej sprzedaży 102

Nieważność czynności prawnej
zob. Przedwstępna umowa

Notariat
zawarte w art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie określenie &bdquosprzeczna z prawem&rdquo obejmuje także sprzeczność z zasadami współżycia społecznego z tym że notariusz odmawia dokonania czynności notarialnej ze względu na tę sprzeczność jeżeli wynika ona z treści zamierzonej czynności notarialnej lub z okoliczności jej dokonywania 101

Odsetki
określony w art. 125 § 1 k.c. dziesięcioletni termin przedawnienia ma zastosowanie do stwierdzonych wyrokiem roszczeń o odsetki za opóźnienie wymagalnych w chwili uprawomocnienia się wyroku. Trzyletniemu przedawnieniu ulegają stwierdzone wyrokiem roszczenia o odsetki za opóźnienie należne i wymagalne po dniu uprawomocnienia się wyroku 106
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
istnienie uzasadnionego interesu nie stanowi przesłanki materialnoprawnej do wytoczenia powództwa o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 97

Przedawnienie roszczeń
zob. Odsetki

Przedwstępna umowa
w razie zbycia przez dłużnika przedmiotu umowy przyrzeczonej o skutku zobowiązująco-rozporządzającym przed wszczęciem sprawy o wykonanie umowy przedwstępnej przesłanką skuteczności roszczenia wierzyciela przewidzianego w art. 390 § 2 k.c. jest uznanie umowy zbycia przedmiotu umowy przyrzeczonej za bezskuteczną wobec niego (art. 59 k.c.) albo stwierdzenie jej nieważności (art. 58 k.c.) 107

Ubezpieczenia
zob. Wzorce umowy

Użytkowanie wieczyste
użytkownik wieczysty który nie może zrzec się przysługującego mu prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa może wyzbyć się tego prawa zgodnie z art. 9021 k.c. stosowanym w drodze analogii 100

Wzorce umowy
jeżeli przewidziane w art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oświadczenie dłużnika banku o poddaniu się egzekucji umieszczono w bankowym wzorcu umownym dopuszczalna jest abstrakcyjna kontrola sądowa tego oświadczenia (art. 3851
i 3852 k.c.) 105
postanowienie ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przewidujące że w razie wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego przed upływem 10 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną powodującą utratę wszystkich lub znacznej części zgromadzonych na rachunku ubezpieczającego środków finansowych rażąco narusza interesy konsumenta i stanowi niedozwolone postanowienie umowne w świetle art. 3851 zdanie pierwsze k.c. 103
Zasady współżycia społecznego
zob. Darowizna
zob. Notariat
 

Ukryj